ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Llicència/Declaració responsable d'obres de manteniment o conservació de façanes, cobertes i mitgeres (tipus II)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.135
Descripció

Les obres de manteniment i conservació de façanes, cobertes i mitgeres en edificis, se sotmeterán a llicència o declaració responsable segons els casos en que queden enquadrades.

 • Estan subjectas a llicència urbanística (article 232 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge), les actuacions d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, que tinguen transcendència patrimonial de conformitat amb la normativa de protecció del patrimoni cultural.
 • Se subjectaran a declaració responsable, a tenor del que es disposa en l'article 233 de la llei, les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastimentada en via pública.
 • Se tramitaran així mateix com a declaració responsable, segons el que es disposa en l'Article 233.2 últim paràgraf, la reforma o rehabilitació d'una façana, o qualsevol obra complementària inclosa en l'apartat 1 del article, que exigisca la instal·lació de bastides en domini públic. No obstant això, l'ocupació temporal del sòl o del vol demanial a l'efecte de la instal·lació de bastimentades o instal·lacions auxiliars de caràcter temporal i mentre es finalitze l'obra requerirà l'obtenció de la llicència d'ocupació o títol jurídic equivalent que serà tramitat pel departament municipal competent en domini públic.


En el cas d'obres subjectes a declaració responsable, els terminis per a iniciar i concloure les obres seran els assenyalats per la persona interessada i, subsidiàriament, els establits en la legislació urbanística i en el Pla General d'Ordenació Urbana de València.


No s'admetrà cap mena de pròrroga en les actuacions urbanístiques que es tramiten a través d'una declaració responsable, excepte paralització per força major o justa causa. Les modificacions de les obres objecte de declaració responsable que suposen una alteració de les condicions o característiques d'aquestes, requeriran la prèvia presentació d'una declaració responsable complementària, acompanyada de l'autoliquidació de la taxa corresponent. Si aquesta modificació suposa un augment del seu pressupost, haurà de presentar-se autoliquidació complementària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.


-----
Per a la realització de tràmits de manera presencial en les Juntes de Districte s'atendrà amb prioritat a les persones que hagen sol·licitat CITA PRÈVIA, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals dels Pobles, la cita s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436


Triar entre els següents casos:


CASOS REMARCABLES D’OBRES DE MANTENIMENT O CONSERVACIÓ DE FAÇANES, COBERTES I MITGERES

CAS 1. LLICÈNCIA TIPUS II D’OBRES DE MANTENIMENT O CONSERVACIÓ DE FAÇANES, COBERTES I MITGERES (l’actuació requerix una resolució prèvia per a poder iniciar les obres)

 • Les intervencions en les façanes i cobertes d’edificis protegits, en immobles declarats béns d’interés cultural (BIC) i béns de rellevància local (BRL): inclosa la reparació de danys no estructurals; reposició d’elements compositius; esquerdejats, revestiments, lluïts i estucats; neteja i pintura; manyaneria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; reparació de teules; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades, i marquesines.
 • Les intervencions en façanes i cobertes d’edificis que es troben a l’entorn de béns d’interés cultural (BIC) o de monuments de rellevància local (BRL).

Cas de realitzar una intervenció puntual sobre edificis o immobles protegits o catalogats o en tràmit de catalogació, sense transcendència patrimonial, i sense utilització de bastida o bastimentada en la via pública, pot consultar si les seues obres s'ajusten al procediment Declaració Responsable d'Obres en Edifici Protegit.


Si la intervenció excedeix de l'estricte manteniment i conservació de façanes i cobertes en edificis protegits, catalogats o en tràmit de catalogació, i/o es realitzen a l'interior d'aquests edificis, el procediment corresponent es el de Concessió de Llicències d'Intervenció en Edificis Catalogats o en tràmit de Catalogació. )


CAS 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE TIPUS II, OBRES DE MANTENIMENT O CONSERVACIÓ DE FAÇANES, COBERTES I MITGERES AMB BASTIDA O MITJÀ AUXILIAR AMB OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC (s’ha d’acompanyar amb l’annex I signat i requerix una resolució prèvia d’ocupació del domini públic de l’Ajuntament)

Estes obres poden realitzar-se en immobles situats en àmbits patrimonialment protegits; com els conjunts històrics declarats, o no, bé d’interés cultural, o els nuclis històrics tradicionals. No es poden realitzar en edificis catalogats ni en tràmit de catalogació, ni en àmbits patrimonialment protegits dels descrits en el procediment de Llicència Tipus II. No s’inclou en este procediment l’autorització d’estructures estabilitzadores, les quals són:

 • Obres que requerisquen la instal·lació de bastides (penjats, tubulars, de dos columnes o d’una) o de la resta de mitjans auxiliars de treball en altura sense consideració de bastida (plataformes elevadores mòbils de personal, treballs verticals) o un altre mitjà auxiliar de protecció (tancats, marquesines de protecció) que ocupen domini públic.CAS 3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE TIPUS II OBRES DE MANTENIMENT O CONSERVACIÓ DE FAÇANES, COBERTES I MITGERES AMB BASTIDA O MITJÀ AUXILIAR QUE NO REQUERIXEN L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC (s’han d’acompanyar amb l’Annex I signat)

Estes obres poden realitzar-se en immobles emplaçats en àmbits patrimonialment protegits; com els conjunts històrics declarats, o no, bé d’interés cultural, o els nuclis històrics tradicionals. No es poden realitzar en edificis catalogats ni en tràmit de catalogació, ni en àmbits patrimonialment protegits dels descrits en el procediment de Llicència Tipus II. No s’inclou en este procediment l’autorització d’estructures estabilitzadores. Heu de senyalitzar un dels supòsits següents:

 • Obres que requerisquen la instal·lació de bastida o d’un mitjà auxiliar de treball en altura sense consideració de bastida, (plataformes elevadores mòbils de personal, treballs verticals) u altres mitja auxiliar de protecció, sense ocupació del domini públic.

Nota Informativa: AFECCIÓ A LA CALÇADA. S'autoritza, amb caràcter general, l'ocupació de 6 metres lineals en zona d'estacionament, calçada, etc.; d'un dia per a la descàrrega i un altre per a la càrrega del/de els mig/s auxiliar/és inclosos en aquesta autorització. Sent preceptiva en qualsevol cas, l'obtenció prèvia del corresponent assenyalament, mitjançant sol·licitud al Servei de Mobilitat Sostenible, a través de correu electrònic dirigit a senyalaments@valencia.es, incloent la següent informació:

- dia i hora de començament i fi de l'ocupació.
- pla de planta viària de la zona d'ocupació.
- persona de contacte i telèfon
- justificant de la presentació de la sol·licitud de “Obres de manteniment o conservació de façanes, cobertes o mitgeres (Tipus II)

Una vegada obtingut l'assenyalament, i en cas d'ocupar zona d'estacionament, s'haurà de comunicar amb 72hores (8 dies en zona taronja o verda) d'antelació a la Policia Local i col·locar, amb almenys 48 hores (7 dies en zona taronja o verda) d'antelació, senyalització de prohibit estacionar indicant els motius, el dia i l'hora en què es realitzarà l'ocupació. Si foren necessaris més dies dels que ací s'indiquen, en aquest enllaç podrà trobar tota la informació com obtenir la corresponent autorització.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, de propietaris, i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que estiguen interessades en la realització d'una obra de les característiques indicades anteriorment en el terme municipal de València.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les actuacions per a les quals se sol·licita, prèvia resolució en el cas de llicència. En el cas de declaració responsable, poden ser iniciades amb caràcter immediat sempre que s'haja presentat tota la documentació necessària, a la qual es fa referència en la normativa en vigor. L'ocupació temporal del sòl o del vol demanial a l'efecte de la instal·lació de bastimentades o instal·lacions auxiliars de caràcter temporal i mentre es finalitze l'obra requerirà l'obtenció de la resolució d'ocupació del domini públic.

Documentació a presentar

 • Imprès de “Sol·licitud d'obres de manteniment o conservació de façanes, cobertes i mitgeres (tipus II”) que pot descarregar en l'apartat “impresos”, degudament emplenat, si la sol·licitud es realitza presencialment (Identificació clara del sol·licitant i de l'emplaçament de les obres, indicant la referència cadastral), acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

-------------------------------

 • Document que acredite la representació: en cas que el sol·licitant siga diferent de la persona interessada.Documentació per a tots els casos:
 • Autoliquidació completa per al pagament de l'ICIO:

  Gestor d'autoliquidacions

 • Autoliquidació completa per al pagament de la Taxa Urbanística:

  Gestor d'autoliquidacions

 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament de l'ICIO
 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament de la Taxa Urbanística
 • Escriptura de constitució (si la persona sol·licitant és una Societat)
 • Escriptura de poders (si la persona sol·licitant és una Societat):

  els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància.

 • Constitució de la Comunitat de Béns (cas de ser una Comunitat de Béns):

  incloure document identificatiu del representant.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • CAS 1. OBRES SOTMESES A LLICÈNCIA TIPUS II (l’actuació requerix resolució prèvia per a poder iniciar les obres):
  • Projecte de la Intervenció:

   Visat pel Col·legi Professional segons art.2 Reial decret 1000/2010. En format PDF generat des del document original i signat digitalment per el/la tècnic/a redactor/a. Amb inclusió en projecte de les fotografies de les façanes, cobertes, i/o mitgeres sobre les quals se sol·licita la intervenció.

  • Anexe patrimonial :

   Justificació de la proposta cromàtica elegida, per a cadascun dels elements constructius sobre els quals s’intervé (baranes, sòcols, línies d’imposta, retancats, cornises, panys cecs de façana, mitgeres, etc.). S’ha d’incloure un reportatge fotogràfic de l’edifici i del seu entorn. Justificació de la seua adequació a la tipologia edificatòria, i la seua integració amb l’entorn. Anàlisi de l’existència i retirada d’elements impropis (aires condicionats en façanes, retolació de comerços que s’excedisquen del buit compositiu d’esta, etc. i proposta de relocalització i/o retirada o substitució). Per als casos d’immobles en àrea d’entorn monument BIC, la documentació és la que establix Llei 4/1998 d’11 de juny i posteriors modificacions i per als BRL ajustada al Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell.

  • Estudi de Seguretat i Salut:

   En format PDF generat del document original i signat digitalment pel/per la tècnic/a redactor/a.

  • Plans d'Ocupació del Domini Públic / Via Pública:

   Plantes viàries, alçats i seccions delimitades, de l’ocupació de la bastida o mitjà auxiliar de treball en altura en la via pública, amb acotament de la vorera i la calçada, ample del pas per als vianants protegit, distància a la vorada de vorera, ample , i/o de les proteccions col·lectives.

  • Nomenament del/de la Director/a Tècnic/a de les Obres:

   Signat digitalment per la persona nomenada. Model de declaració responsable de tècnic/a de l’Ajuntament de València.

   Document disponible en l'apartat "impresos" per a descarregar, emplenar i aportar.

 • CAS 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE TIPUS II, AMB OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC (haurà de firmar Annex I i requerix prèvia resolució de l'Ajuntament d'ocupació del domini públic):
  • Annex 1. Declaració responsable:

   Document disponible en l'apartat "impresos" per a descarregar, emplenar i aportar.

  • Projecte de la Intervenció:

   En format PDF generat del document original i signat digitalment pel/per la tècnic/a redactor/a. Amb inclusió en projecte de les fotografies de les façanes, cobertes, i/o mitgeres sobre les quals se sol·licita la intervenció.

  • Anexe patrimonial :

   Si l’immoble es troba en un àmbit patrimonialment protegit; com els conjunts històrics declarats o no bé d’interès cultural, o els nuclis històrics tradicionals incloure justificació de la proposta cromàtica triada, per a cadascun dels elements constructius sobre els quals s’intervé (baranes, sòcols, línies d’imposta, retancats, cornises, panys cecs de façana, mitgeres etc). S’ha d’incloure un reportatge fotogràfic de l’edifici i del seu entorn. Justificació de la seua adequació a la tipologia edificatòria, i la seua integració amb l’entorn. Anàlisi de l’existència i retirada d’elements impropis (aires condicionats en façanes, retolació de comerços que s’excedisquen del buit compositiu d’esta, etc. i proposta de relocalització i/o retirada o substitució).

  • Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment per el/la Tècnic/a Redactor/a.

  • Plans d'Ocupació del Domini Públic / Via Pública:

   Plantes viàries, alçats i seccions delimitades, de l’ocupació de la bastida o mitjà auxiliar de treball en altura en la via pública, amb acotament de la vorera i la calçada, ample del pas per als vianants protegit, distància a la vora de vorera, ample , i/o de les proteccions col·lectives.

  • Nomenament del/de la Director/a Tècnic/a de les Obres:

   Signat digitalment per la persona nomenada. Model de Declaració Responsable de Tècnic de l'Ajuntament de València.

   Document disponible en l'apartat "impresos" per a descarregar, emplenar i aportar.

 • CAS 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE TIPUS II SENSE OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC (haurà d'acompanyar firmat Annex I):
  • Annex 1. Declaració responsable:

   Document disponible en l'apartat "impresos" per a descarregar, emplenar i aportar.

  • Projecte de la Intervenció:

   En format PDF generat del document original i signat digitalment pel/per la tècnic/a redactor/a. Amb inclusió en projecte de les fotografies de les façanes, cobertes, i/o mitgeres sobre les quals se sol·licita la intervenció.

  • Anexe patrimonial :

   Si l’immoble es troba en un àmbit patrimonialment protegit; com els conjunts històrics declarats o no bé d’interès cultural, o els nuclis històrics tradicionals incloure justificació de la proposta cromàtica triada, per a cadascun dels elements constructius sobre els quals s’intervé (baranes, sòcols, línies d’imposta, retancats, cornises, panys cecs de façana, mitgeres etc). S’ha d’incloure un reportatge fotogràfic de l’edifici i del seu entorn. Justificació de la seua adequació a la tipologia edificatòria, i la seua integració amb l’entorn. Anàlisi de l’existència i retirada d’elements impropis (aires condicionats en façanes, retolació de comerços que s’excedisquen del buit compositiu d’esta, etc. i proposta de relocalització i/o retirada o substitució).

  • Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment per el/la Tècnic/a Redactor/a.

  • Plans de Proteccions Col·lectives a usuaris de pati, i en el seu cas autoritzacuó del confrontant:

   Plantes, alçats i seccions delimitades, de l’ocupació de la bastida o mitjà auxiliar de treball en altura, amb la definició de les proteccions col·lectives als usuaris dels elements privatius (terrasses de patis interiors o d’illa, etc.) en l’àmbit de la intervenció.

  • Nomenament del/de la Director/a Tècnic/a de les Obres:

   Signat digitalment per la persona nomenada. Model de Declaració Responsable de Tècnic de l'Ajuntament de València.

   Document disponible en l'apartat "impresos" per a descarregar, emplenar i aportar.

Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

 • Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la llicència d'obres.
 • Quantia: 140,90 €

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà una quota fixa de 10.048,02 euros, a la qual se sumarà una quota variable resultant de dividir la part de la base imposable que excedisca de 601.012,10 euros en trams de 6.010,12 euros i, aplicant al resultat el coeficient 9,66; de manera que:

Cuota total = 10.048,02 € + [(B.I - 601.012,10 € ) x 9,66]

6.010,12 €

Siendo B.I. = Base lmponible.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 • Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.
 • El pagament de l'impost haurà de fer-se efectiu en el termini d'un mes des de la notificació de la llicència d'obres.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres tipus II (vegeu quantia en apartat “Taxes”)
 • Presentació sol·licitud de llicència d'obres tipus II, degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar”.
 • Una vegada col·locada la bastida haurà d'aportar-se certificat final de seguretat i estabilitat de la instal·lació subscrit per un/a tècnic/a competent i visat pel col·legi professional corresponent, i això referit tant a l'obra com a l'afecció de la instal·lació a vianants i coses. El dit certificat haurà de presentar-se dins del termini dels 7 dies següents a la finalització del muntatge, requisit este que condiciona l'eficàcia de la llicència concedida i impedix en conseqüència la posada en ús de la bastida fins a la seua presentació davant de l'Administració i acceptació per esta.
 • Ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que haurà de fer-se efectiu en el termini d'un mes des de la notificació de la llicència.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 223 en relació amb l'art. 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació Territori, Urbanisme i Paisatge, de C. Valenciana Art. 24 Llei 39/2015, 1 d'octubre (LPCAP)
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.


(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)


 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Codi tècnic de l'edificació.
 • Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina