ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d'obra i/o guals provisionals per obra/derrocament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.55
Descripció

Sol·licitud de zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d'obra i/o guals provisionals per obra.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona promotora/constructora o els seus representants, titular de l'immoble o comunitats de veïns.

Quan sol·licitar-ho

Abans de l'inici de l'obra, després de la concessió de la Llicència d'Obres.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Instància de Sol·licitud General, en la qual es farà constar l'objecte de la reserva, les dates i horari així com els metres lineals d'ocupació de la via pública i indicació dels desvios al trànsit quan se sol·licite ocupació total de la calçada, acompanyada de la següent documentació

La sol·licitud de pròrrogues haurà de formular-la amb anterioritat al venciment del permís ja concedit, el mateix sol·licitant que ho va demanar d'inici, fent referència al número d'expedient, indicant el temps per al se sol·licita la pròrroga i adjuntant fotocòpia de l'últim rebut pagat de responsabilitat civil en el cas que l'anterior no cobrisca el nou període sol·licitat.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d’obra i/o guals provisionals per obra/derrocament:
  • Document que justifique la representació del sol·licitant en l'empresa
  • NIF o CIF del sol·licitant
  • Últim rebut pagat de l'assegurança de responsabilitat civil i certificat de la companyia asseguradora:

   en què s'indique expressament que dita segur empara els danys que puguen produir-se a persones i/o béns (diferents de la mercaderia objecte del trasllat) durant les operacions de càrrega/descàrrega efectuades en o des del domini públic municipal.

   Per a la sol·licitud de guals provisionals per obres no es requerirà el rebut ni el certificat de la companyia asseguradora de l'assegurança de responsabilitat civil.

  • Croquis d'emplaçament, indicant nombre de carrils de circulació del carrer i si hi ha zona d'estacionament
  • Quan la llicència vaja a nom diferent del sol·licitant, documents que vincule a ambdós
Taxes
Taxa

Ordenança Reguladora de les Taxes per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament exclusiu, Càrrega i Descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

 • Termini d'ingrés: Quan se li notifique, posteriorment a la concessió.


Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de sol·licitud amb la documentació requerida.
 • Pagament de la taxa, prèvia notificació municipal
Informació Complementària

La sol·licitud de pròrrogues haurà de formular-la amb anterioritat al venciment del permís ja concedit, el mateix sol·licitant que ho va demanar d'inici, fent referència al número d'expedient, indicant el temps per al se sol·licita la pròrroga i adjuntant fotocòpia de l'últim rebut pagat de responsabilitat civil en el cas que l'anterior no cobrisca el nou període sol·licitat.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.Oficines d'informació
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLEAmadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta.secadmivatyc@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina