ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment de concessió de llicències de nova planta i/o ampliació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.145
Descripció

Concessió de llicències d'edificació per a construccions de nova planta, en qualsevol zona de València, i per a qualsevol ús (residencial, terciari...)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o persones propietàries, que pretenguen efectuar les obres anteriorment indicades.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les obres, que únicament poden ser iniciades quan la llicència haja sigut concedida i notificada a la persona sol·licitant.

Documentació a presentar


1. Instància de sol·licitud per a l'obtenció de llicència d'obres de nova planta i/o ampliació, segons model normalitzat, subscrita per persona peticionària de la llicència, o persona representant legal, en cas de ser una persona jurídica. En cas de ser una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució d'aquesta, i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, haurà d'aportar còpia del contracte constitutiu de societat, havent de subscriure la instància totes les persones comuneres, o si és el cas, qui ostente la representació legal d'aquests.

2. Còpia del Poder de la persona representant de la societat i escriptura de constitució, per al cas que la persona sol·licitant siga persona jurídica.

3. Carta de pagament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació ICIO omplit.

4. Projecte tècnic subscrit per persona facultativa corresponent. En cas de no aportar-se visat pel Col·legi Oficial corresponent, haurà d'omplir-se la Declaració responsable de tècnics competents. L'esmentat projecte inclourà els documents que s'especifiquen en l'annex II de l'Ordenança Reguladora d'Obres i Activitats.

5. En cas d'ampliació, projecte tècnic que reflectisca l'edificació existent i l'ampliació que es pretén.

6. En el cas d'actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d'actuacions no incloses en unitats d'execució o en programes d'actuació, escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l'àmbit vial de servici que corresponga en les que figure que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la propietat, així com plans tancats de les mateixes, sobre base cartogràfica municipal .

7. Compromisos que s'assumixen per al compliment del deure d'urbanització simultani a l'edificació,

8. En cas de tractar-se de vivendes subjectes a algun règim de protecció pública, qualificació provisional, o còpia de la seua sol·licitud.

9. Qüestionari estadístic del Ministeri de Foment (Orde de 29-5-89) sobre estadístiques d'edificació i vivenda (B.O.E. núm. 129 del 31-5-89).

10. Certificat de fixació d'Alineacions emés pel Servici de Planejament.

11. Si les obres sol·licitades en l'emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns del B.I.C. (Bé d'Interés Cultural) , haurà d'adjuntar a la sol·licitud de llicència, autorització, de la Conselleria competent en matèria de cultura i projecte autoritzat.

12. Si les obres sol·licitades en l'emplaçament assenyalat es troben en AVA (Àrea de Vigilància Arqueològica) , haurà d'adjuntar INFORME PREVI D'ARQUEOLOGIA, no obstant si les obres proposades es duen a terme en una edificació existent, no serà necessari l'Informe Previ, i haurà de condicionar-se la Llicència a realitzar prèviament a l'inici de les obres, LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA segons Llei 4/1998 i aportar l'INFORME ARQUEOLÒGIC FINAL de CONSELLERIA. (Veja Manual d'Aplicació de l'Informe de la Direcció de Patrimoni Cultural Valencià de data 23/07/2012) .

13. Ha d'aportar-se la pre-sol·licitud necessària per a obtindre l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), degudament emplenada segons formularis normalitzats i documentació prevista en la seua pàgina web, per a ser cursada la sol·licitud a través de l'Ajuntament (articles 30 i 31 del RD 297/2013, de 26 d'abril, que modifica el Decret, 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques).

14. Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut visat o amb declaració responsable de técnic (RD 1627/97, de 24.10.97, BOE núm. 256, de 25.10.97) (Sense aquest document no s'expedirà la llicència d'edificació) .

15. Estudi De Gestió De Residus De Construcció I Demolició, segons l'article 4.2 del Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició subscrit per persona tècnica competent i signat per la persona promotora.

16. Projecte d'Instal·lació per a captació d'energia solar per a aigua calenta sanitària, d'acord amb l'Ordenança de Captació Solar per a Usos Tèrmics, visat o amb declaració responsable de persona tècnica competent en separata independent.

17. Projecte de Telecomunicacions per a edificis residencials en règim de propietat horitzontal, visat o amb declaració responsable de persona tècnica competent.

18. Ha d'aclarir-se l'existència o no d'arbratge en el propi solar per a la protecció dels jardins i espècies arbòries protegides dels catàlegs del planejament en compliment de la llei de patrimoni. La tala o trasplantament de les espècies arbòries requerixen llicència específica per a això.

19. En el cas de ser necessari el rebaixe del nivell freàtic per a l'execució de fonamentacions, s'haurà de sol·licitar en el Servei de Cicle Integral de l'Aigua el permís corresponent, en virtut del que es disposa en l'Ordenança Municipal de Sanejament.

Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):
Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació:
Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència (veure quantia en apartat Taxes ).
 • Presentació sol·licitud de llicència d'obres de nova planta, ampliació o rehabilitació integral, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat documentació a presentar .
 • Ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de llicència d'obres corresponent.
Informació Complementària

És recomanable formular consulta prèvia escrita a través de correu electrònic, per a recaptar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació tècnica i l'assessorament administratiu quant a la tramitació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació

Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny.

On dirigir-se

L'inici del procediment és obligatòriament a través de la Seu Electrònica per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, encara que es recomana també la tramitació electrònica, podran realitzar el tràmit presencial en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada indicats en l'apartat "OFICINES PER A PRESENTAR PRESENCIALMENT" amb cita prèvia.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina