ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment conjunt de Llicència d’Obres i Llicència Ambiental d’Activitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.50
Descripció

Procediment conjunt per a l’obertura d’activitat subjecta a llicència ambiental, regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana, amb obres prèvies que es tramiten per llicència d’obres (*s’haurà de triar la sol·licitud de llicència d’obres que corresponga). La sol·licitud de l’obra i la instal·lació es faran simultàniament:

* Tipus de llicència d’obres que es poden tramitar en el Servici d’Activitats:

Llicència d’obres de nova planta: Per a aquelles obres que impliquen la construcció d’un edifici nou o ampliació d’una part no existent.

Llicència d’intervenció: Per a aquelles obres que es realitzen en edificis catalogats per a preservar millor les seues característiques culturals, així determinades expressament en la fitxa del catàleg.

Llicència d’obres de reforma: Per a aquelles obres de reforma o rehabilitació d’immobles ja existents, no recollides en cap dels casos anteriors.

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística. És preceptiu en totes les activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç.

ADVERTÈNCIA: És preceptiu sol·licitar l’expedició d’un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). La sol·licitud d’este es podrà presentar junt amb la llicència d’obres tot i que serà vinculant si l’anomenat informe resulta incompatible.

 • Fase de tramitació conjunta de sol·licitud de llicència ambiental i llicència d’obres: es presentarà, al mateix temps, instància normalitzada de sol·licitud de llicència ambiental i de la sol·licitud de llicència d’obres que corresponga al cas, amb tota la documentació que ve indicada al revers d’ambdós instàncies. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de les llicències sol·licitades.

La sol·licitud de les llicències d’obres i ambiental no autoritza ni les obres ni la instal·lació de l’activitat, que no es podran iniciar fins a la concessió de les mateixes mitjançant resolució expressa.
Davant la presentació de documentació incorrecta o incompleta s’establirà un període d’esmena de 10 dies. En cas que no aporte la documentació requerida es tindrà per desistida la seua petició i es procedirà a arxivar l’expedient.

 • Fase d’obertura: una vegada acabades les obres i instal·lacions, de conformitat amb la llicència atorgada, es presentarà instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta, així com les mesures correctores addicionals imposades, si és el cas, a la llicència d’obres i ambiental concedida (Certificats finals d’obra, auditoria acústica, certificacions sectorials si escau, etc.)

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la comunicació de posada en funcionament no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat o, efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.

En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.
En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?

- Persones físiques.
- Subjectes relacionats en l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen un obligat a relacionar-se electrònicament).

Requisits

És preceptiu sol·licitar l’expedició d’un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (Informe Urbanístic de Compatibilitat) es podrà presentar junt amb la sol·licitud de llicència d’obra tot i que serà vinculant si l’anomenat informe resulta incompatible.

Es podrà presentar junt amb la sol·licitud de llicència d’obra i abans de la implantació de l’activitat.

Quan sol·licitar-ho

El procediment s’inicia amb la presentació de les sol·licituds de llicència d’obres i llicència ambiental, que caldrà acompanyar de la sol·licitud d’informe de compatibilitat, si no s’ha presentat amb anterioritat. La presentació de la documentació no donarà dret a iniciar les obres o les instal·lacions.

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

• En la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

a) Documentació necessària junt amb la Sol·licitud de Llicència ambiental:

 • Sol·licitud Llicència Ambiental. Document disponible en l’apartat «impresos» d’esta mateixa pàgina per a descarregar, omplir i adjuntar en este tràmit.
 • Projecte tècnic de l’activitat.

Projecte tècnic corresponent a les mides de la instal·lació correctores o de seguretat, redactat i signat per persona facultativament competent, i visat pel col·legi oficial corresponent, aportant 1 còpia en paper i 2 en suport digital, i ajustat a la instrucció 2/1983, aprovada per orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV DEL 19-07-83). El projecte d’activitat justificarà el compliment de la normativa legal, si fa al cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, i s’especificarà detalladament en la memòria i en els plànols l’adopció de mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).

El projecte contindrà, si pertoca, les particularitats següents:

a) En activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental: Estudi d’Impacte Ambiental i/o còpia de la resolució favorable del procediment d’EIA.

b) En cas que siga necessària la realització d’obres haurà d’acompanyar-se del corresponent projecte que serà tractat conjuntament amb l’activitat.

c) En els casos de sòl no urbanitzable: Declaració d’Interés Comunitari (DIC)

 • Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d’informació pública.
 • Entrada o eixida de vehicles.

Si l’exercici de l’activitat comporta l’entrada o eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’indicar en els plànols, amb la finalitat de sol·licitar, si és el cas, i davant el servici administratiu competent, el corresponent permís per al pas permanent de vehicles.

 • Annexos. En cas d’existir normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos estaran signats per persona tècnica competent i visats, si pertoca, pel col·legi professional corresponent.

b) Documentació necessària junt amb la sol·licitud de Llicència d’Obres de Nova Planta:

 • Llicència d’Obres de Nova Planta. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.
 • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient. Document disponible en l’apartat «impresos» d’esta mateixa pàgina per a descarregar, omplir i adjuntar en este tràmit.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 2 còpies en paper i 2 en suport digital, subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats.
 • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat que reflectisca l’edifici existent i l’ampliació que s’hi pretén.
 • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d’actuacions no incloses en unitats d’execució o en programes d’actuació, s’hi aportarà les escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l’àmbit viari de servici que corresponga en les quals figurarà que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d’estes, sobre base cartogràfica municipal (articles 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • En els casos d’edificació i urbanització simultànies, caldrà el compromís de no utilitzar l’edificació fins a la conclusió de les obres d’urbanització, incloent esta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble (art. 178.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres sol·licitades a l’emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parcel·la en Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d’elements arqueològics.
 • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques, degudament emplenat, signat i registrat, de conformitat amb el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 de març de 1972), modificat pel Reial decret 297/2013, de 26 d’abril, (BOE núm. 118, de 17 de maig de 2013), en el qual s’estableix el marc normatiu en matèria de servituds aeronàutiques. Este formulari podrà registrar-se en la pàgina oficial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), del Ministeri de Foment.
 • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics (1 còpia en paper i 1 en suport digital), d’acord amb l’ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4 i DBHE5.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

c) Documentació necessària junt amb la Sol·licitud de Llicència d’Intervenció:

 • Llicència d’Intervenció. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.
 • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 2 còpies en paper i 2 en suport digital, subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats (documents que ha de contemplar l’esmentat projecte bàsic):

1. Alçament de plànols de l’estat actual, així com reportatge fotogràfic en color, suficients per a documentar el bé patrimonial, concretament:

1.a Memòria explicativa que contindrà: el grau de protecció de catàleg i el nivell màxim d’intervenció permés, la fitxa de catàleg, documentació fotogràfica exhaustiva, estat de conservació i patologies incidentals i el grau d’intervenció necessari, integració arquitectònica de la proposta junt amb les edificacions limítrofes, materials, colors i textures de façanes i cobertes. S’hi adjuntarà la següent documentació fotogràfica:

a) Fotografies en color, grandària 13 x 18 cm, o en format digital:

- Del front de la façana amb els edificis limítrofs.
- Dels elements arquitectònics protegits: façanes, cobertes, escales, patis interiors, etc.

b) Plànols:

- Plànols d’integració de conjunts de façanes de l’edifici junt amb els limítrofs, amb referències a les ordenances gràfiques del planejament vigent, i indicació de tots els materials, colors i textures que componen l’envolvent de l’edifici projectat. Escala 1/50; i en edificis de grans mides, generals d’1/100 i parcials d’1/50.
- Plànols a escales adequades de l’edifici abans de la intervenció, plànols parcials de detalls arquitectònics que s’han de protegir, document en color fotogràfic exhaustiu, l’abast de la intervenció i s’assenyalaran les zones afectades per esta.

 • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat que reflectisca l’edifici existent i l’ampliació que s’hi pretén.
 • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d’actuacions no incloses en unitats d’execució o en programes d’actuació, s’hi aportarà les escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravamens, de l’àmbit viari de servici que corresponga en les quals figurarà que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així como plànols acotats d’estes, sobre base cartogràfica municipal (articles 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres sol·licitades a l’emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parcel·la en Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA), haurà d’adjuntar-se a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d’elements arqueològics.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm. 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics (1 còpia en paper i 1 en suport digital), d’acord amb l’Ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4 i DBHE5.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, caldrà afegir a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

d) Documentació necessària junt amb la Sol·licitud de Llicència d’obres de reforma:

 • Llicència d’Obres de Reforma. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.
 • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 2 còpies en paper i 2 en suport digital, subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats. Haurà de contindre:

a) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.

b) Justificació del compliment de la instrucció 2/83, aprovada per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, amb justificació del compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.

c) Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).

d) Normativa en matèria d’accessibilitat.

e) Normativa sanitària aplicable i, en especial, s’hi justificarà el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, especificant detalladament en la memòria del projecte l’adopció de les mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).

f) Estudi acústic on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca; i els articles 40 i 41 de la vigent Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.

 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

d) Documentació a presentar amb la comunicació de posada en funcionament:

 • Comunicació de Posada en Funcionament. Document disponible en l’apartat «impresos» d’esta mateixa pàgina per a descarregar, omplir i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat final d’obres i instal·lacions.

Certificat de la persona tècnica directora de les instal·lacions visat pel corresponent col·legi professional, si és el cas, en què s’especifique el compliment dels condicionaments formulats en la llicència ambiental, si escau, la conformitat de les instal·lacions executades a la llicència que les empara, així com l’eficàcia de les mesures correctores.

Certificat final d’obres i instal·lacions executades, signat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi professional corresponent, acreditatiu de la seua realització d’acord amb la llicència concedida.

Si pertoca, certificats i/o documentació assenyalats en els informes d’adequació a la normativa vigent per a l’execució de les obres d’implantació de l’activitat, i/o documents que s’hagen sol·licitat en la resolució de concessió de la llicència d’obres.

 • Certificats o autoritzacions normatives sectorials. Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d’activitat.
 • Còpia del resguard de l’ingrés de l’ICIO. Còpia del resguard de l’ingrés de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO):

- Quan amb caràcter previ s’haja obtingut la corresponent llicència municipal d’obres.

- En el cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obres, el resguard de l’ingrés ha d’haver-se presentat amb l’esmentada declaració d’obres.

 • Esquema tècnic justificatiu exigit en l’annex IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat. Podeu descarregar el model ací
 • Certificat acústic. Certificat ajustat al que s’establix en l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuats in situ. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Posada en funcionament de l’activitat. Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la comunicació de posada en funcionament no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat a la llicència concedida i alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.
 • Posada en funcionament mitjançant certificat ECMQA. En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment. En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.


RESUM DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  Còpia del DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

 • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular:

  En cas de ser la declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d’esta, sempre que acredite la dita representació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL MÉS SOL·LICITUD LLICENCIA D'OBRES DE NOVA PLANTA:
  • Sol·licitud Llicència Ambiental
  • Projecte tècnic d’activitat
  • Estudi Acústic
  • Resum no tècnic
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies
  • Annexos normativa específica d’aplicació
  • Sol·licitud Llicència d’obres de nova planta
  • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte tècnic d’obres i activitat (Obres de nova Planta)
  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques (AESA)
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
 • SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL MÉS SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'INTERVENCIÓ:
  • Sol·licitud Llicència Ambiental
  • Projecte tècnic d’activitat
  • Estudi Acústic
  • Resum no tècnic
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies
  • Annexos normativa específica d’aplicació
  • Sol·licitud Llicència d’Intervenció
  • Projecte bàsic d'obres i activitat (Intervenció):
   • Alçament de plànols
   • 1.a Memòria explicativa que reflectisca el grau de protecció de l'edifici.
    • Fotografies en color de l'edifici interior/exterior.
    • Plànols.
  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
 • SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL MÉS SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES DE REFORMA:
  • Sol·licitud Llicència Ambiental
  • Projecte tècnic d’activitat
  • Estudi Acústic
  • Resum no tècnic
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies
  • Annexos normativa específica d’aplicació
  • Sol·licitud Llicència d'Obres de Reforma
  • Projecte bàsic d'obres i activitat (Obres de Reforma):

   Haurà de contindre:

   • Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
   • Justificació del compliment de la instrucció 2/83, de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.
   • Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).
   • Normativa en matèria d’accessibilitat.
   • Normativa sanitària aplicable.
   • Estudi acústic.
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT:
  • Comunicació de posada en funcionament
  • Certificat final d’obres i instal·lacions:
   • Certificat compliment dels condicionaments de la llicència ambiental.
   • Certificat final d’obres i instal·lacions.
   • Certificats assenyalats en els informes d’adequació a la normativa.
  • Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials
  • Còpia resguard d’ingrés ICIO
  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.
  • Certificat acústic
Taxes
Taxa

Taxa

1. Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d’ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d’obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d’execució material de l’obra:

Taxes 2018:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S’abonarà 10.048,02 euros, més l’import resultant de multiplicar per 9,66 l’excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

ICIO:

2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d’execució material de l’obra.

Termini d’ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d’obres. En les llicències d’obres es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal relativa a les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques i amb l’Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres, de l’Ajuntament de València, en l’apartat d’Ordenances.

El pagament d’esta taxa es realitza pel sistema d’autoliquidació: Gestor d’Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Informació Complementària

Per a determinar si l’obra es tramita com a declaració responsable o està subjecta a llicència d’obres, caldrà tindre en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats de l’Ajuntament de València*.

En aquelles activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç és preceptiu sol·licitar l’informe de compatibilitat urbanística, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals. Es podrà presentar abans o junt amb la declaració responsable d’obres o la llicència d’obres.

Per a determinar l’instrument d’intervenció a què està subjecta l’activitat (declaració responsable ambiental o llicència ambiental) caldrà consultar els annexos II i III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats de la Comunitat Valenciana:

Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l’annex III de la present llei per a poder ser considerades innòcues.

Llicència ambiental, per a les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II.

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç, s’haurà de consultar l’annex de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

*IMPORTANT: La llicència ambiental, quan va acompanyada d’obres prèvies subjectes a declaració responsable d’obres, es tramitarà com un procediment conjunt (LA.AC.30) i per tant s’haurà de tramitar la declaració responsable d’obra i la llicència ambiental al mateix temps.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon de l’Ajuntament de València: 96 352 54 78

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138.

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235.

Direcció de Servici: 3122 i 3130.

També es pot fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de Julio, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 6/2014, de 25 de Julio, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents d'Alliberament del Comerç i de determinats Servicis.
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina