ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment conjunt de declaració responsable d’obres i autorització per a l’obertura d’activitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.40
Descripció

Procediment conjunt de declaració responsable d’obres i autorització per a l’obertura d’activitat, regulada a l’art. 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

En este procediment la tramitació es pot dividir en tres fases (fase prèvia només quan corresponga):

 • Fase prèvia: sol·licitud de consulta d’ubicació, si s’escau.

És preceptiu en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distancia respecte a altres activitats semblants.

 • Fase de tramitació conjunta de sol·licitud d’autorització per a l’obertura d’activitat i declaració responsable d’obres: es presentarà, alhora, instància normalitzada de sol·licitud d’autorització administrativa i declaració responsable d’obres amb tota la documentació que ve indicada al revers d’ambdues instàncies. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de l’autorització administrativa.

En cas d’obres en edificis, immobles o àmbits protegits o catalogats sense transcendència patrimonial, a més a més hauran de presentar la documentació requerida al punt 11 de la instància normalitzada de declaració responsable d’obres, la seua no presentació completa serà motiu d’inadmissió.

Les obres podran començar el mateix dia de la presentació de la declaració responsable d’obres, encara que per instal·lar l’activitat s’haurà de tindre concedida l’autorització administrativa.

La presentació incompleta o la no presentació de la documentació indicada serà motiu d’inadmissió i consegüent extinció dels efectes que hagués pogut produir la declaració responsable d’obres.

Informes municipals: se sol·licitarà informe als òrgans municipals que corresponga i es notificaran les deficiències, si és el cas, fins que els informes siguen favorables.

Informe de Conselleria: una vegada els informes municipals siguen favorables, l’Ajuntament remetrà a la Conselleria competent per raó de la matèria perquè emeta informe relatiu als condicionants tècnics que estime. Emés l'informe o passat un mes de la sol·licitud, l’Ajuntament emetrà resolució expressa on consten les mesures o condicionants que haja disposat la Conselleria i que serà notificada a la persona titular. Esta resolució no té la consideració de llicència d’obertura.

 • Fase d’obertura: una vegada concedida l’autorització administrativa i acabades les obres, s’haurà de presentar instància normalitzada de COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA”, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta, així com els requisits o condicionants tècnics indicats, si és el cas (certificats finals d’obra i instal·lació, certificat acústic, pla d’emergència, assegurança de responsabilitat civil, annex IV.2, i qualsevol altre que aparega a la resolució d’autorització, etc.).

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la “COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA no s’ha girat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per acreditar la conformitat amb els requisits i condicionants tècnics exigits o bé efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia notificació a l’Ajuntament.

Quan la persona interessada junt a la instància normalitzada de COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment acompanya certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA), pel que s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?

-Persones físiques.

-Subjectes relacionats amb l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament)

Requisits

Haver sol·licitat la consulta d'ubicació, si escau: És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants, és a dir, implantació d’activitats amb ambientació musical en tot el territori i/o quan es pretenga enclavar en alguna zona amb restriccions (ZAS, Russafa, Velluters, Mercat…).

Més informació sobre implantació d'activitats:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/LA.IN.00

Quan sol·licitar-ho

El procediment s’inicia amb la presentació de les sol·licituds de declaració responsable d’obres i sol·licitud d’autorització per a l’obertura, que caldrà acompanyar de la sol·licitud de consulta d'ubicació quan escaiga, si no s’ha presentat anteriorment.

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

• En la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Juntament amb la declaració responsable d’obres i la sol·licitud d’autorització administrativa per l’obertura d’activitat :
  • Declaració responsable d'obres:

   Declaració responsable d'obres: Document disponible en l’apartat “Impresos” d’aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte bàsic i d’execució d’obres i activitat:

   Projecte bàsic i d’execució d’obres i activitat, 1 còpia en paper i 2 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i signat per persona tècnica competent i visat, si escau, pel col·legi oficial corresponent i ajustat al que disposa la normativa d’espectacles públics i l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.1.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l’annex IV.1 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat

   Pot descarregar el model ací

  • Carta de pagament de la taxa i ICIO:

   Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

  • Estudi bàsic de seguretat i salut:

   Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97 de 2410-97, BOE núm. 256, de 25-10-97), llevat que es presente una legalització d’obres.

  • Normativa específica d’aplicació:

   En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegiran a la documentació anterior els annexos que siguen necessaris per a justificar-ne el compliment. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si escau, pel col·legi professional corresponent.

  • Obres que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP:

   Només en cas d’obres que es porten a terme en edificis, immobles i/o àmbit patrimonialment protegit o catalogat sense transcendència patrimonial i que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP, a més a més hauran d’aportar la documentació següent:

   - Certificat del tècnic projectista indicant que les obres NO TENEN TRANSCENDÈNCIA PATRIMONIAL.

   - Compromís, signat pel tècnic projectista i el promotor, d’executar només les obres que consten en el projecte.

   - Fotografies en color de l’estat actual del local/immoble objecte de la intervenció (interior i façana).

  • Sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat:

   Sol·licitud d'autorització per a obertura d'activitat. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Certificat de compatibilitat urbanística:

   Certificat de persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.

  • Projecte d'activitat:

   Projecte d'activitat a través de la seu electrónica o, si no és posible, 1 còpia en paper i 1 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i signat per un tècnic o tècnica competent en la matèria, visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent i ajustat a les disposicions de la normativa d'espectacles públics i a l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació profesional de la persona autora.

  • Estudi Acústic:

   Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 2 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el que hi corresponga de la norma que el substituïsca.

 • Junt amb comunicació d’obertura de l’activitat:
  • Comunicació d’obertura del local per mitjà d’una instància general:

   Per mitjà d’una instància general comunicació d’obertura de l’activitat. Document disponible en l’apartat “Impresos” d’aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Còpia del resguard de l’ingrés de l’ICIO:

   Còpia del resguard de l’ingrés de l’impost de construccions, instal·lacions i obres:

   - Quan, amb caràcter previ, s’haja obtingut la corresponent llicència municipal d’obres. 

   - En el cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obra, el resguard de l’ingrés ha d’haver-se presentat amb l’esmentada declaració d’obres.

    

  • Certificat de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions:

   Certificat ajustat al que s’establix en l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de protecció contra la pol·lució acústica, subscrit pel tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuats in situ. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Pla d’Actuació davant d’Emergències:

   Pla d’Actuació davant d’Emergències, redactat i signat pel tècnic competent i subscrit pel titular o responsable de l’establiment, espectacle o activitat d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apt h) de la Llei 14/10 d’Espectacles Públics, segons les normes d’autoprotecció en vigor.

  • Certificat assegurança responsabilitat civil:

   Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat. S’acreditarà mitjançant el model de certificació establit en l’annex I del decret 143/2015, d’acord amb les condicions i els requisits exigibles establits en els articles 59 i 60 del mateix decret. 

  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l’Annex IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

   Podeu descarregar l’imprés en l’apartat Impresos.

    

  • Comunicació d’inici d’activitat:

   Si transcorregut 1 MES a partir de la presentació de la comunicació d’obertura de l’activitat no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat, o bé efectuada esta s’alça acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

  • Obertura mitjançant certificat OCA:

   En el cas d’establiments públics, si es presenta certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.

   En estos casos, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Taxes
Taxa

1.-Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d’ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d’obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d’execució material de l’obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S’abonarà 10.048,02 euros, més l’import resultant de multiplicar per 9,66 l’excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

ICIO:

2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d’execució material de l’obra.

Termini d’ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d’obres. A les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l’Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l’Ajuntament de València, en l’apartat d’Ordenances.

El pagament d’esta taxa es realitza pel sistema d’autoliquidació: Gestor d’Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Informació Complementària

Per a determinar si l’obra es tramita com a declaració responsable o està subjecta a llicència d’obres, caldrà tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, com també els articles 9 i 10 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats de l’Ajuntament de València. *

Per a determinar si l’obertura va per declaració responsable d’obertura o per autorització administrativa s’estara al que es disposa als art. 9 i 10 de la llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i al decret 143/2015, que la desenvolupa.

Declaració responsable d’obertura, per totes les activitats recollides a la llei 14/2010, d’espectacles públics, llevat d’aquelles regulades per l’art. 10.

Autorització administrativa, per a les activitats regulades en l’art 10 de la llei 14/2010 i que impliquen un augment del risc, concretament:

 • Establiments públics de capacitat superior a 500 persones
 • Establiments amb recinte o espai qualificat de risc alt (cuines + 50Kw)
 • Establiments amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada
 • Establiments que requerisquen llicències excepcionals
Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En horari de 9.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres, es posen al servici de la ciutadania les extensions habilitades següents per sol·licitar informació:

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138.

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235.

Prefectura de Servici: 3122 i 3130.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel que s’aprova el Reglament de desplegament de la llei 14/2010

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixaOficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina