ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
IVTNU/Plusvàlua - Autoliquidació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.10
Descripció

Estan subjectes a l'impost, tota classe de transmissions de béns immobles urbans, comprenent-se, entre altres:

 • Els contractes de compravenda, donacions, permutes, adquisició o liquidació en paga de deutes successions testades o intestades (herències).
 • Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa.
 • Aportacions no dineràries fetes per les persones sòcies a la Societat quan no es troben integrades en una branca d'activitat.
 • Actes de constitució i de transmissió de drets reals, com ara drets d'usdefruit, nua propietat, ús i habitació, superfície o cens.

S'inclouen les transmissions el període de generació de les quals siga inferior a un any.


Qui ho pot sol·licitar?
 • En transmissions a títol lucratiu o gratuït (herències o donacions): la persona adquirent del terreny o persona en favor de la qual es constitueix o transmet el dret real de què es tracta.
 • En transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, etc…): la persona transmitent del terreny o persona que constitueix o transmet el dret de què es tracta. Si la persona transmitent és persona física no resident a Espanya, la persona obligada al pagament serà la persona adquirent com a substituta de la persona contribuent.
Quan sol·licitar-ho
 • Si es tracta d'un acte inter vivos: en el termini de 30 dies hàbils a comptar de la data d'atorgament del document públic.
 • Si es tracta d'un acte per causa de mort, en el termini de sis mesos des de la data de defunció, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la part interessada. És a dir, en el termini de sis mesos des del fet imposable la persona obligada al pagament pot demanar una pròrroga de sis mesos més, que començaran a comptar quan expire el termini inicial, de manera que el termini de presentació s’allarga fins a un any des de la meritació del tribut. La sol·licitud de la pròrroga implica la concessió automàtica.

Documentació a presentar

ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ

L’assistència en l’autoliquidació és exclusiva per a persones físiques. En el cas d’actuar per mitjà de representant, se li ha d’exigir una declaració responsable que esta representació no deriva d’una prestació de servici (podeu obtindre el model d’esta declaració responsable en la seu electrònica).

Si desitja rebre assistència presencial en l'autoliquidació:

1. Podrà sol·licitar CITA PRÈVIA en el següent enllaç:

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits del IVTNU (plusvàlua) MORTIS-CAUSA (HERÈNCIES)

Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits del IVTNU (plusvàlua) INTER-VIUS (COMPRAVENDA, DONACIÓ, ETC...)

En cas de sol·licitar CITA PRÈVIA: una cita per cada document (escriptura, document privat...).

2. La documentació imprescindible per a rebre l'assistència és la següent:

En tots els casos:

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament.
 • En cas de representant o persona autoritzada:

- Escriptura de poders o autorització signada per qui autoritza i la persona autoritzada.
- Document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de qui la representa o hi està autoritzada.
- Declaració responsable que la representació no deriva d'una prestació de servici (ver model en l’apartat d’Impresos)

 • Document notarial, judicial, administratiu o privat, en què conste el fet, acte o contracte que origina la imposició.
 • A més, títol anterior que en documente l'adquisició, en els casos següents:

- Quan el títol no estiga correctament referenciat en el document notarial, judicial, administratiu o privat que n’origina la imposició.
- En les transmissions oneroses en què expressament s'opte pel mètode de valoració directa.

Documentació que cal presentar en cas de transmissions per mort (mortis causa) sense escriptura pública d'acceptació i adjudicació d'herència:

Certificat de defunció

 • Testament o, en defecte d'això, declaració d'hereus.
 • Certificat del Registre General d'Actes d'Últimes Voluntats.

Documentació que cal presentar quan, a instàncies del subjecte passiu, s'opte pel mètode de càlcul d'estimació directa:

 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, etc.), títol anterior en què conste l'import de l'adquisició.
 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions), valor declarat en l'Impost de Successions i Donacions (model 650 o 651).

Documentació que cal presentar quan el subjecte passiu considere que la transmissió s’ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta:

 • Còpia simple de l'escriptura o document que acredite la transmissió.
 • Documentació en què es fonamenta la pretensió

AUTOLIQUIDACIÓ PER WEB

Pot realitzar l'autoliquidació vosté mateix des del següent enllaç, realitzant el pagament en línia o en alguna de les entitats financeres col·laboradores.

Si es tracta d'algun dels següents suposats, consulte ABANS el tràmit corresponent:

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

SI VOLEU REBRE ASSISTÈNCIA PRESENCIAL EN L’AUTOLIQUIDACIÓ

Es prestarà assistència, preferentment amb CITA PRÈVIA, a l'Oficina de Gestió Tributària Integral, situada a la casa consistorial, entrada pel carrer de l’Arquebisbe Mayoral, 1r accés.

Per a rebre assistència presencial en este tipus de tràmit podeu sol·licitar CITA PRÈVIA:

En cas de sol·licitar CITA PRÈVIA: una cita per cada document (escriptura, document privat...).


SI REALITZEU L'AUTOLIQUIDACIÓ DES DE LA WEB MUNICIPAL

 1. Podeu simular el càlcul de l'import a pagar des de l’apartat AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
 2. Si hi esteu d'acord, podeu fer-ne el pagament en línia o imprimir el document per a pagar-lo en alguna de les entitats financeres col·laboradores que s’hi indiquen.

Si es tracta d'algun dels següents suposats, consulte ABANS el tràmit corresponent:

Informació Complementària

A partir del 16/05/2022 torna a ser aplicable el règim d’autoliquidació de l’impost. Únicament s’admeten declaracions en les transmissions anteriors al 10 de novembre de 2021 i en aquelles en què els immobles no tinguen assignats referències cadastrals individualitzades.

Revisió d'autoliquidacions

L'Ajuntament revisa les autoliquidacions pagades per les persones interessades i les declaracions d'exempció, prescripció i no subjecció (autoliquidació de quota 0), les valida i, si cal, emet liquidacions complementàries pels imports calculats inferiorment.

La presentació incorrecta o la falta de pagament d'autoliquidacions és objecte de procediments de comprovació limitada i inspecció tributària.

Inscripció en el Registre de la Propietat

A l'efecte de la inscripció prevista en l'article 254 de la llei hipotecària:

 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions) cal acreditar en el Registre de la Propietat haver presentat l'autoliquidació o, si és el cas, la declaració de l'impost davant l’Ajuntament.
 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.) cal acreditar en el Registre del Propietat la comunicació a què es refereix l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Comunicació a l'Ajuntament a l'efecte de l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Segons l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, tenen obligació de comunicar a l'Ajuntament les transmissions subjectes a l'impost:

 • En les transmissions a títols lucratiu o gratuït (sempre que s'hagen produït per negocis jurídics entre vius), la persona donant o la que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
 • En les transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.), la persona adquirent o a favor de la qual es constituïsca el dret real de què es tracte.

El tràmit per a complir l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les transmissions subjectes a l'impost s'ha de realitzar en els mateixos terminis previstos per als subjectes passius.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Podeu simular el càlcul de l'import que cal pagar en concepte d'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa a Urbana. A més, si hi esteu d'acord, podeu pagar-lo en línia o imprimir-ne el document per a pagar-lo en l’entitat bancària.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

Legislació
 • Articles 104 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.
 • Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentement amb CITA. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentement amb CITA. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina