ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació del fet imposable Impost IVTNU/ Plusvàlua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.35
Descripció

Comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable de l'Impost sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, no sent subjecte passiu d'este impost.

Qui ho pot sol·licitar?

La comunicació és d'obligat compliment i ha de realitzar-la:

 • En transmissions domini a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.): la persona adquirent o aquella al favor de la qual es constituïsca el dret real de què es tracte.
 • En transmissions a títol lucratiu o gratuït, sempre que s'hagen produït per acte o negoci jurídic inter vivos: la persona donant o aquella que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

No s'ha de confondre esta comunicació amb l'obligació que tenen els subjectes passius d'ingressar i presentar l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Quan sol·licitar-ho

En els mateixos terminis en els quals el subjecte passiu té l'obligació d'autoliquidar l'impost. En concret:

 • Si es tracta d'acte inter-vius: En el termini de trenta dies hàbils a comptar des de la data de l'atorgament de document públic.
 • Si es tracta d'acte per causa de mort: en el termini de sis mesos a comptar des de la data de la defunció.

Documentació a presentar

 • Document d'identificació de la persona obligada al pagament, llevat que el tràmit siga a través de la seu electrònica
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones:

excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representants o d'autoritzar algú, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Document acreditatiu de la transmissió gravada (document notarial, judicial o administratiu en què conste el fet, acte o contracte que origina la imposició).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud, adjuntant la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”, formulada a través de la Seu Electrònica: s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Excepcionalment, es podrà realitzar el tràmit de manera presencial. Per a això, se podrà sol·licitar, preferentment amb CITA PRÈVIA

Informació Complementària

Inscripció en el Registre de la Propietat

A l'efecte de la inscripció prevista en l'article 254 de la Llei Hipotecària, s'haurà d'acreditar en el Registre de la Propietat haver presentat davant l'Ajuntament l'autoliquidació o, si és el cas, la declaració de l'impost, o la comunicació a què es referix el present tràmit.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina