ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Pròrroga en transmissions per causa de mort Impost IVTNU/ Plusvàlua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.100
Descripció

Obtindre una ampliació, de sis mesos a un any (a comptar des de la data de la defunció), del termini per a presentar i ingressar l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en cas de transmissions mortis causa.

La mera sol·licitud d’esta pròrroga n’implica la concessió automàtica.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona que adquirisca el terreny o al favor de la persona que es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

Quan sol·licitar-ho

Dins del termini de sis mesos següents a la data de defunció

Documentació a presentar

  • Document d'identitat de la persona obligada al pagament i domicili de comunicació
  • En cas de representant o persona autoritzada:

- Escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada.
- Document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat de la persona representant o autoritzada.

  • Certificat de defunció.
  • Document acreditatiu de la transmissió gravada (còpia simple de l'escriptura d'herència, document privat d'acceptació d'herència, testament o declaració d'hereus, certificat del registre d'actes d'última voluntat, etc.).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud, adjuntant la documentació assenyalada en l'apartat “documentació que cal presentar”, formulada per una d'estes vies:

  • Presencialment en l'Oficina de Gestió Tributària, preferentment amb CITA PRÈVIA.
  • A través de la Seu Electrònica: S’ha d’mplir i signar el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s’ha d’adjuntar la documentació que s’indica

Informació Complementària

La mera sol·licitud d’esta pròrroga n’implica la concessió automàtica.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Legislació
  • Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.


Oficines d'informació
  • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
  • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina