ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Assistència autoliquidació de l'impost IVTNU/Plusvàlua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.05
Descripció

Assistència presencial a la presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) en l’Oficina de Gestió Tributària Integral, respecte de totes les transmissions de béns immobles urbans.

Entre les quals hi ha:

 • Els contractes de compravenda, donacions, permutes, adquisició o liquidació en pagament de deutes de successions testades o intestades (herències).
 • Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa.
 • Aportacions no dineràries de persones d’una societat quan no es troben integrades en una branca d’activitat.
 • Actes de constitució i de transmissió de drets reals, com ara drets d’usdefruit, nua propietat, ús i habitació, superfície o cens.

S’inclouen les transmissions el període de generació de les quals siga inferior a un any

Si preferiu fer l’autoliquidació consulteu l’enllaç següent: AUTOLIQUIDACIÓ WEB DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Qui ho pot sol·licitar?
 • En transmissions a títol lucratiu o gratuït (herències o donacions): qui adquirix el terreny o la persona a favor de la qual es constituïx o transmet el dret real.
 • En transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, etc.): qui transmet el terreny o la persona que constituïx o transmet el dret. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona que adquirisca el terreny o a favor de la qual es constituïx o transmet el dret real, quan el contribuent és una persona física no resident a Espanya.

L’assistència en l’autoliquidació es practica directament als subjectes passius. En cas d’actuar amb un representant, se vos demanarà una declaració responsable que esta representació no deriva d’una prestació de servici subscrita també per la persona obligada al pagament (podeu obtindre el model d’esta declaració responsable en la seu electrònica)

Requisits

Ser subjecte passiu de l’impost i acreditar l’import de l’increment del valor en el termini d’autoliquidació de l’impost.

Quan sol·licitar-ho
 • Si es tracta d'un acte inter-vius: En el termini de 30 dies hàbils a comptar des de la data d'atorgament del document públic.
 • Si es tracta d’un acte per causa de mort, en el termini de sis mesos des de la data de defunció, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la part interessada. És a dir, en el termini de sis mesos des del fet imposable la persona obligada al pagament pot demanar una pròrroga de sis mesos més, que començaran a comptar quan expire el termini inicial, de manera que el termini de presentació s’allarga fins a un any des de la meritació del tribut. La sol·licitud de la pròrroga implica la concessió automàtica. (Procediment sol·licitud de pròrroga)

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Document d’identitat de la persona obligada al pagament i domicili de comunicació.
 • En cas de representant o persona autoritzada:

- Escriptura de poders o autorització signada per la persona autoritzadora i l’autoritzada.
- Document d’identitat de la persona obligada al pagament i el document d’identitat i domicili de comunicació de la persona representant o l’autoritzada.
- Declaració responsable que esta representació no deriva d’una prestació de servici (veure model en l’apartat Impresos)

 • Document notarial, judicial, administratiu o privat, en què conste el fet, acte o contracte que origina la imposició.
 • Títol anterior que documente l’adquisició en els següents casos:

- Quan este títol no vinga correctament referenciat en el document notarial, judicial, administratiu o privat que origina la imposició.
- En les transmissions oneroses en les quals expressament s’opte pel mètode d’estimació directa.

Documentació a presentar en cas de transmissions mortis causa sense escriptura pública d’acceptació i adjudicació d’herència:

 • Certificat de defunció
 • Testament o, en defecte d’això, declaració d’hereus.
 • Certificat del Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats.
 • Document privat que documente la transmissió.

Documentació que cal presentar quan, a instàncies del subjecte passiu, s’opte pel mètode de càlcul d’estimació directa:

 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, etc.), títol anterior en què conste el valor de l’adquisició.
 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions): còpia de la presentació de l’impost sobre successions i donacions a la data de la meritació (model 650 o 651)

Documentació que cal presentar quan el subjecte passiu considere que la transmissió s’ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta:

 • Còpia simple de l’escriptura o document que acredite la transmissió.
 • Documentació en què es fonamenta la pretensió

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

L'assistència s’ha de prestar, preferentment amb CITA PRÈVIA, en l'Oficina de Gestió Tributària Integral

En cas que sol·liciteu la cita, cal una cita per cada document (escriptura, document privat...).

Informació Complementària

Només s’admeten declaracions en les transmissions anteriors al 10 de novembre de 2021 i en aquelles en què els immobles no tinguen referències cadastrals individualitzades.

Revisió d'autoliquidacions

L’Ajuntament revisa les autoliquidacions satisfetes per les persones interessades i les declaracions d’exempció, prescripció i no subjecció (autoliquidació de quota 0), les valida i, si cal, emet liquidacions complementàries pels imports calculats inferiorment.

La presentació incorrecta o la falta de pagament d’autoliquidacions és objecte de procediments de comprovació limitada i inspecció tributària

Inscripció en el Registre de la Propietat

A l’efecte de la inscripció prevista en l’article 254 de la llei hipotecària:

 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions) cal acreditar en el Registre de la Propietat haver presentat l’autoliquidació o, si és el cas, la declaració de l’impost davant l’Ajuntament.
 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.) cal acreditar en el Registre de la Propietat la comunicació a què es refereix l’article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Comunicació a l'Ajuntament a l'efecte de l'article 110.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Segons l’article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, tenen obligació de comunicar a l’Ajuntament les transmissions subjectes a l’impost:

 • En les transmissions a títols lucratiu o gratuït (sempre que es produïsquen per negocis jurídics entre vius), la persona donant o la que constituïx o transmet el dret real.
 • En les transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.), la persona adquirent o a favor de la qual es constituïx el dret real.

El tràmit per a complir l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les transmissions subjectes a l’impost s’ha de realitzar en els mateixos terminis previstos per als subjectes passius i sempre a través del procediment de Comunicació del fet imposable IVTNU.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

Atenció telefònica de 8:30 a 14:00 963895079

Legislació
 • Articles 104 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.
 • Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina