esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació del domini públic municipal amb llocs de venda no sedentària de manera ocasional
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
VP.VE.20
Descripció

Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal del domini públic municipal de manera excepcional amb llocs de venda de porrat, castanyes i panolles rostides, palmes, flors i minetes de difunts, i l´escuradeta.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques.

Requisits

Requisits de les persones físiques sol·licitants:

 • Tindre 18 anys complits.
 • En el cas d'estrangers o estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, han d'estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi, amb vigència per a l'inici de l'activitat durant el temps que comprenga l'autorització, així com complir la resta de disposicions vigents que li siguen aplicables. En cas de caducitat durant el període d'autorització cal aportar també un compromís de renovació d'estos permisos.

Requisits de les persones jurídiques sol·licitants:

 • Ha d'acreditar la representació que ostente el signant de la sol·licitud.

Requisits comuns punt per a persones físiques i jurídiques:

 • Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tindre subscrita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.
 • En els supòsits de venda de castanyes/panolles rostides i en els de porrat, la persona física que exercite l'activitat ha d'estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments, o si és el cas, d'acreditació en cursos de formació en matèria d'higiene alimentària.
Quan sol·licitar-ho
 • Venda de Castanyes i Panolles rostides: de l'1 al 15 de desembre de l'anualitat anterior a la de l'autorització sol·licitada.
 • La resta de manifestacions de venda no sedentària haurà de presentar-se amb un mes d'antelació al del període per al qual se sol·licita autorització.

Períodes en què pot autoritzar-se la venda:
Venda de Porrat: en les celebracions de Sant Antoni, Sant Blas, Carnestoltes i Saint Lucia.
Venda de Palmes: des dels tres dies previs al Diumenge de Rams, aquest inclòs.
Venda de Minetas i Flors per al Cementeri:, segons les dates publicades anualment en el Bànd Municipal, amb motiu de la Festivitat de Tots els Sants.
Venda de l´escuradeta: des del segon diumenge de maig, Dia de la Verge dels Desemparats, fins al diumenge de la Festivitat del Corpus.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment (només quan el sol·licitant siga persona física): Instància normalitzada emplenada i signada, que pot descarregar en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica: Formulari emplenat i signat (botó Iniciar tràmit).Amb el mateix, cal adjuntar la documentació indicada.
 • Quan la persona sol·licitant siga jurídica o actue mitjançant representació, haurà d'aportar-se document que acredite la representació que ostenta la persona signant de la sol·licitud.

Documentació per a tots els casos:
 • Fotocòpia del DNI:

  o document equivalent que acredite la identitat de la persona sol·licitant.
  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Escriptura pública de constitució de l'entitat (persones jurídiques).:

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Document que acredite la relació contractual entre l'entitat i la persona física (persones jurídiques):

  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

 • Carnet de Manipulador d'Aliments en vigor:

  genèric o específic per a l'activitat a exercir; o acreditar cursos de formació en higiene alimentària (venda de castanyes/panolles rostides i porrat).
  Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

Taxes
Taxa

La que fixe en cada cas l'Ordenança fiscal aplicable.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

- Presentació de la sol·licitud:

 • A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València: cal omplir i firmar el formulari de sol·licitud que apareix en clicar el botó iniciar el tràmit i adjuntar la documentació establida en l'apartat Documentació a presentar.
 • A més, les persones físiques poden optar per realitzar el tràmit presencialment en les juntes, registres municipals i alcaldies de barri. Per a això, han d'omplir i firmar l'imprés de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina, i presentar-lo juntament amb la documentació que s’hi indica.

Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària
 • A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’ha d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.
 • En qualsevol moment es pot demanar de la persona sol·licitant documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015 i 34 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domin públic municipal de l'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3064-2324-3061-3444-2274-3448.

Legislació
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentaría en la Comunitat Valenciana.
 • El Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) 2016/679 (UE), de 27 deabril i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.
  Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.
  Fax: 96.352.58.12
  8:30-14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  El registre d'entrada de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha