ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Llicencies tipus I instal·lacions telefonia, serv. per a accés local sense fil, radioenlllaços i radiocomunicacions oficials o privades, emissió serveis radiodifusió, televisió i radioaficionats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.80
Descripció

Autoritzar l'execució de les obres o treballs necessaris per a instal·lar equips de telefonia mòbil, telefonia fixa, servicis per a accés local sense fil, antenes de radioenllaços i radiocomunicaciones oficials o privades, instal·lacions d'emissió de servicis de radiodifusió i televisió, instal·lacions de radioaficionats i instal·lacions anàlogues a les anteriorment descrites.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), jurídiques (operadores, empreses, societats, associacions, entitats...), bé siguen privades o públiques i comunitats de béns (comunitats de propietaris) que pretenguen executar les obres o realitzar els treballs indicats.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les obres i/o treballs d'instal·lació dels equips de telecomunicació indicats, que únicament podran iniciar-se quan la llicència haja sigut concedida i notificada al titular.

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es presenta presencialment: Instància general que anirà acompanyada de l'Imprés de sol·licitud (que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina) i de la documentació que s'indica.
Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica:

 • Instància de sol·licitud de llicència per a obra major d'instal·lació d'elements i equips de telecomunicació, segons model normalitzat (de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit), subscrita pel peticionari de la llicència, o el seu representant legal, acompanyada de la documentació següent:
 • Si es tracta d'una persona jurídica, còpia del poder de representació de qui subscriu la instància, així com de l'escriptura de constitució de la mateixa.

 • Si es tracta d'una comunitat de propietaris, còpia de l'acta o qualsevol altre document vàlid en què conste el nomenament del representant de la mateixa (President, Administrador ...).
 • Si es tracta de persona física que actua a través de representant, qualsevol document vàlid que acredite la representació.
 • En tot cas, s'hauran d'exhibir els originals dels documents referits en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
 • Si les actuacions es referixen a obres provisionals, s'haurà d'aportar document públic renunciant a qualsevol indemnització en cas de demolició o eradicació de les obres provisionals.
 • Còpia del justificant de l'abonament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Si la instal·lació de telecomunicació es projecta en un immoble declarat individualment Bé d'Interès Cultural (BIC) o en l'entorn de protecció del mateix: autorització preceptiva de la Conselleria competent en matèria de cultura, al costat d'un exemplar del projecte autoritzat per esta. Per a més informació: www.gva.es o al telèfon d'informació: 012.
 • Còpia degudament compulsada del títol habilitant atorgat per l'Administració pública competent, per a l'establiment i explotació de xarxes radioelèctriques o utilització del domini públic radioelèctric, en els casos que preveu la Llei la Ley 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i altra normativa estatal o autonòmica aplicable.
 • Per als supòsits en què s'haga aprovat un Pla Tècnic d'Implantació, no serà necessari aportar-hi la còpia del títol habilitant, en obrar la mateixa en el citat Pla.
 • Còpia de la sol·licitud de llicència dirigida al Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, per a arquetes de la instal·lació que s'hagen d'executar en via pública, i en cas contrari, declaració de innnecesariedad.
 • Per a edificis catalogats o amb una antiguitat superior a 50 anys: certificat actualitzat d'inspecció periòdica de construccions, segons el que preveu l'article 180 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Per a edificis de menor antiguitat, s'hi haurà d'aportar declaració d'obra nova, referència cadastral o qualsevol altre document vàlid que l'acredite.
 • Projecte tècnic (una còpia en paper i tres en suport digital), subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Professional. Per a instal·lacions d'emissió de servicis de radiodifusió i televisió: El projecte ha de ser redactat necessàriament per tècnic competent en matèria de telecomunicació i visat pel seu col·legi profesional.
 • Autorització o concessió que siga pertinent atorgar per part del ens titular de l'immoble de domini públic, de conformitat amb l'article 215.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/86, Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i Llei 14/2003 de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Segons l'art. 18.3 de l'ordenança, el projecte tècnic ha de contindre:
1.- Fitxa urbanística
2.- Memòria descriptiva de:
a) Emplaçament.
b) Obres i instal·lacions a realitzar.
3.- Memòria justificativa d'adequació a:
a) Normes urbanístiques del PGOUV.
b)Normativa d'habitabilitat i disseny.
c)Ordenança sobre la utilització de l'espai radioelèctric.
d)Ordenança de Protecció de Contaminació Acústica.
e)Normativa de Protecció contra Incendis i de Seguretat.
4.- Annex de càlcul.
a) Elements estructurals del projecte.
b) Afecció a l'estructura de l'edifici i mesures correctores.
5.- Composició fotogràfica, estats: actual i reformat, des de: espai públic i coberta
6.- Esquemes descriptius per a definició de la instal·lació.
7.- Plànols de:
a)Situació de l'edifici o terreny.
b)Emplaçament d'obres en l'edifici o terreny, estats: actual , reformat.
- Alçats: complets i parcials.
- Seccions: completes i parcials.
- Plantes afectades.
c)Estructures i detalls constructius.
d)Compliment de protecció contra incendis i de seguretat.
8.- Plec de condicions tècniques.
9.- Pressupost.
10.- Estudi bàsic de seguretat i salut.

11.- Certificat d'Inspecció Periòdica de Construccions, si s'escau.

A més del projecte tècnic, s'hi ha d'aportar la següent documentació preceptiva:
1.- Estudi d'afecció d'espais sensibles, quan siga procedent, en compliment de la disposició addicional de l'Ordenança d'Antenes.
2.- Estudi de Nivells d'Exposició (XML inclòs), quan siga procedent, de conformitat amb el Decret 1066/2001.
3.- Aprovació de la memòria tècnica i autorització per a la instal·lació, així com Autorització de posada en servici emeses pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
4.- Estudi d'Integració Paisatgística, quan siga procedent en compliment de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
5.- Informes favorables de les Conselleries competents en matèria d'urbanisme i d'agricultura, si la instal·lació es troba en sòl no urbanitzable.
6.- Informe favorable del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera, si la instal·lació es troba inclosa en l'àrea d'afecció del referit Parc.
7.- Informe favorable de l'Administració competent en matèria de carreteres, quan la instal·lació es trobe en zones de protecció d'estes.
8.- Informe favorable de la Conselleria competent en matèria d'Indústria, si la instal·lació es troba en una gasolinera o equipament similar.
9.- Autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, quan siga procedent, en compliment de la normativa sobre servituds aeronàutiques.
10.- Autorització de l'Autoritat Portuària de València, si la instal·lació es troba inclosa en terrenys de la mateixa.

Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):
Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.
Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Es recomana abans de res, remetre al mail consultaslicencias@valencia.es tota la documentació detallada en l'apartat "documentació a presentar" per a ser revisada pel personal del Servei de Llicències Urbanístiques, que enviarà un document de revisió a l'interessat, que podrà aportar a través de la seu electrònica.

 • Pagament de la taxa i autoliquidació de l'impost que procedisca si escau.
 • Presentació de la sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.
 • Ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de llicència.
 • Aportació per part dels interessats dels certificats finals d'obra exigits en la llicència.
Informació Complementària

Es recomendable formular consulta previa escrita a través de correo electrónico, para recabar el asesoramiento de los técnicos municipales en cuanto a la elaboración de la documentación técnica y el asesoramiento administrativo en cuanto a la tramitación.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Urbanisme Pot autoliquidar la taxa ací

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació

- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i disposicions de desplegament.
- RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que establix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques, així com Orde C/23/2002 d'11 de gener que ho desenvolupa.
- Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, així com Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, que el desenvolupa.
- Normes d'Habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovades per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per RD 314/2006 de 17 de març (en matèria de condicions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i ventilació).
- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural valencià.
- Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Valencia.


- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana..
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

On dirigir-se

Deuran obligatòriament realitzar el tràmit a través de la Seu Electrònica les persones jurídiques, les persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Les persones físiques podran triar si realitzen el tràmit a través de mitjans electrònics o presencialment. En el cas d'optar per la tramitació presencial, hauran de dirigir-se a qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada indicats en l'apartat "OFICINES PER A PRESENTAR".

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUESAmadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina