ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Llicències tipus II per a Instal·lacions de Sistemes de Radioaficionats, Radioenllaços i de recepció de Servicis de Radiodifusió i Televisió terrenal i satèl·lit (obra menor)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.75
Descripció

Autoritzar l'execució de les obres i/o treballs necessaris per a instal·lar els sistemes de radioaficionats, radioenllaços i de recepció de servicis de radiodifusió i televisió terrenal i satèl·lit.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), jurídiques (operadores, empreses, societats, associacions, entitats...), bé siguen privades o públiques i comunitats de béns (comunitats de propietaris) que pretenguen executar les obres o realitzar els treballs indicats.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les obres i/o treballs d'instal·lació dels equips de telecomunicació indicats, que únicament podran iniciar-se quan la llicència haja sigut concedida i notificada al titular.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de la Llicència per a obra menor d'Instal·lació d'elements i equips de telecomunicació, segons model normalitzat (de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit), subscrita pel peticionari de la llicència, o el seu representant legal, acompanyada de la documentació següent:

 • Si es tracta d'una persona jurídica, còpia del poder de representació de qui subscriu la instància, així com de l'escriptura de constitució de la mateixa.
 • Si es tracta d'una comunitat de propietaris, còpia de l'acta o qualsevol altre document vàlid en què conste el nomenament del representant de la mateixa (President, Administrador ...).
 • Si es tracta de persona física que actua a través de representant, qualsevol document vàlid que acredite la representació.
 • En tot cas, s'hauran d'exhibir els originals dels documents referits en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
 • Còpia del justificant de l'abonament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Si la instal·lació de telecomunicació es projecta en un immoble declarat individualment Bé d'Interès Cultural (BIC) o en l'entorn de protecció del mateix: autorització preceptiva de la Conselleria competent en matèria de cultura, al costat d'un exemplar del projecte autoritzat per esta. Per a més informació: www.gva.es o al telèfon d'informació: 012.
 • Per a les instal·lacions de radioaficionats, junt amb la documentació general, s'haurà d'acompanyar la còpia degudament compulsada del títol habilitant atorgat per l'organisme estatal o autonòmic competent, per a la utilització del domini públic radioelèctric.
 • Per a les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT), haurà d'aportar-se l'acreditació que prèviament a l'aportació en l'Ajuntament, s'ha presentat davant de la Direcció Provincial d'Inspecció de telecomunicacions el corresponent projecte tècnic.
 • Documentació tècnica (una còpia en paper i tres en suport digital), redactada per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions, (i en els supòsits que indique l'ordenança, visada pel corresponent Col·legi professional). Si es tracta d'un tècnic instal·lador, haurà d'aportar justificació de trobar-se degudament acreditat davant la Direcció Provincial d'Inspecció de Telecomunicacions. Més informació: www.mityc.es (Registre d'Instal·ladors).
 • Si les actuacions es referixen a obres provisionals, s'haurà d'aportar document públic renunciant a qualsevol indemnització en cas de demolició o eradicació de les obres provisionals.
 • Autorització o concessió que siga pertinent atorgar per part del ens titular de l'immoble de domini públic, de conformitat amb l'article 215.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/86, Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i Llei 14/2003 de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Segons l'article 18.4 de l'ordenança, la documentació ha de contindre:
1.- Memòria descriptiva de:
a) Emplaçament.
b) Obres i instal·lacions a realitzar.
2.- Memòria Justificativa d'adequació a l'Ordenança sobre l'ús de l'Espai Radioelèctric, (Ordenança d'Antenes).
3.- Composició fotogràfica, estats: actual, reformat.
4.- Esquemes descriptius per a la definició de la instal·lació.
5.- Croquis
a) De situació de l'edifici o terreny.
b) D'emplaçament d'obres en l'edifici o terreny, estats: actual, reformat.
c)Detalls constructius.
- Alçats: complets, parcials.
- Seccions: completes, parcials.
- Plantes afectades.
6.- Pressupost de la instal·lació.

Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

 • Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'obres.
 • Quantia : 140,90 €

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 • Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'obres.
 • Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Sol·licitud de cita o consulta prèvia pel sol·licitant. En cas de gestionar-se telemàticament, no és necessari cita prèvia.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència (veure quantia en apartat de Taxes).
 • Presentació de la sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.
 • Ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de llicència.
 • Aportació per part dels interessats dels certificats finals d'obra exigits en la llicència.
Informació Complementària

És recomanable contactar prèviament a la presentació de la sol·licitud, amb la Secció Administrativa d'Antenes i la Secció Tècnica de Telecomunicacions per a demanar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació i l'assessorament administratiu quant al tràmit.

Els poden facilitar la relació de tècnics competents per a la redacció de la documentació necessària en:

- Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions:
C/ de Santa Amàlia, nº 2, entresòl nº 2. Local F, 46009 València.Tel.: 96.353.10.15
www.coittcv.com (Informació Interés- lliure exercents- Projectes ICT).

- Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions:
Av. de Jacinto Benavente, 12-1 València.Tel.: 96.350.94.94.
www.coitcv.org (Enginyers i Enginyeries- Visen projectes habitualment en les oficines del COITCV).

- Associació Valenciana d'Instal·ladors de Telecomunicació:
Plaça de Tetuan, núm. 19 entresòl 46003 València.Tel.: 96.352.29.77. Fax: 96.352.26.28.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Urbanisme Pot autoliquidar la taxa ací

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació

- Llei Ley 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i disposicions de desplegament.
- RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament que establix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques, així com Orde C/23/2002 d'11 de gener que ho desenvolupa.
- Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, així com Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, que el desenvolupa.
- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana..- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural valencià.
- Normes d'Habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovades per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
-Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per RD 314/2006 de 17 de març (en matèria de condicions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i ventilació).
- Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Valencia.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana..
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

On dirigir-se

L'inici del procediment és obligatòriament a través de la Seu Electrònica per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, encara que es recomana també la tramitació electrònica, podran realitzar el tràmit presencial en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada indicats en l'apartat "OFICINES PER A PRESENTAR PRESENCIALMENT" amb cita prèvia.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUESAmadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina