ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Declaració responsable d'obres Tipus II
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.140
Descripció

PER A REALITZAR TRÀMITS EN LES JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE POT SOL·LICITAR CITA PRÈVIA INDISTINTAMENT EN QUALSEVOL DE LES 10 JUNTES.
Es pot sol·licitar CITA prèvia en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

EN CAS DE GESTIONAR-SE TELEMÀTICAMENT, NO SERÀ NECESSARI CITA PRÈVIA.

Les declaracions responsables són aquells documents per mitjà dels quals una persona promotora manifesta, davall la seua exclusiva responsabilitat, que complix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d'un dret, que posseïx la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el dit compliment durant el temps que dure eixe reconeixement o exercici. En la seua tramitació no es tindrà en compte, igual que succeïx amb les llicències, ni el dret de propietat ni drets de terceres persones, en virtut del que establix la legislació urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, de propietaris, i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que estiguen interessades en la realització d'una obra de les característiques indicades anteriorment en el terme municipal de València.

Requisits

Resultar obres incloses en el art.10 Actes subjectes a Declaració Responsable Tipus II de l'Ordenança Reguladora d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, i aportar la documentació genèrica i específica en cada cas.

En façanes, cobertes i mitgeres, en edificis no catalogats o protegits, o en tràmit de catalogació: reparació de danys no estructurals; reposició d'elements compositius; esquerdejats, *revocos, arrebossats i estucats; neteja i pintura; serralleria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; reteulada; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades; marquesines. Són les obres de manteniment i conservació de l'envolupant de l'edifici. Aquestes obres poden requerir o no de la instal·lació de bastides o bastimentades o de qualsevol altre mitjà auxiliar de treball en altura. Les limitacions d'aquest procediment es basen a més, en la mena del mitjà auxiliar amb el qual s'executen les obres, del seu emplaçament i de l'afecció a la calçada, i són les que a continuació es detalla.

Intervencions amb instal·lació de bastida o bastimentada o de qualsevol altre element o mitjà auxiliar de treball en altura SENSE afecció a la via pública. Tenen consideració de bastida o bastimentada, les bastides tubulars, les bastides penjades manuals o motoritzats, els de tipus Monomástil o Bimástil, sempre amb funció de plataforma de treball per a l'execució de les obres. Generalment són les intervencions que es realitzen en façanes de patis d'interiors, patis ínteriors entre edificis o en mitgeres.

Intervencions amb instal·lació d'element o mitjà auxiliar de treball en altura (mai les considerades bastides o bastimentades), AMB afecció a la via pública i SENSE afecció a la calçada. Aquests elements o mitjans auxiliars són; els treballs verticals (tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes), les Plataformes Elevadores Mòbils de Personal (PEMP) (les plataformes de tisora, braç articulat, telescòpic, etc.) Es considera que no existeix afecció a la calçada quan l'ocupació de tots els mitjans necessaris per a l'execució de les obres, inclòs el pas per als vianants protegit, se situen en el mateix tram de vorera de la façana on s'intervé i a una distància mínima a la calçada de 40cm, podent-se reduir aquesta separació a 30cm en cas d'existir una banda d'estacionament. No té consideració de bastida o bastimentada un pas per als vianants protegit amb o sense marquesina, realitzat amb un mòdul de bastida tubular, ja que aquest element no té funció de plataforma de treball, sinó de protecció col·lectiva a via pública.

A l'interior dels edificis, actuacions de menys entitat constructiva que les de Tipus I : reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres; obres que no incidisquen sobre l'exercici de l'activitat preexistent, o no modifiquen els termes o condicions en els quals es va autoritzar la mateixa mitjançant la corresponent llicència o Comunicació d'Activitat Innòcua. No es podrà modificar el nombre d'habitatges o locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

Altres intervencions específiques: sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat; tastos i assajos no destructius per a determinar les capacitats físiques i mecàniques de les edificacions existents, sempre sota direcció facultativa competent; tasques prèvies i preparació de solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) objecte d'edificació.

Quan sol·licitar-ho

Petició dels interessats mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans de l'inici de les obres.

Per a la presentació de la Declaració responsable d'obres tipus II a les juntes municipals de districte, serà necessari sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Autoliquidació completa per al pagament de l'ICIO
 • Autoliquidació completa per al pagament de la Taxa Urbanística
 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament de l'ICIO
 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament de la Taxa Urbanística
 • Document amb identificació de l'immoble, local o habitatge on conste la seua referència cadastral
 • Escriptura de constitució (si la persona sol·licitant és una Societat)
 • Escriptura de poders (si la persona sol·licitant és una Societat):

  Els poders acreditaran la representació de la persona que signe la instància.

 • Constitució de la Comunitat de Béns (cas de ser una Comunitat de Béns):

  Incloure document identificatiu del representant.

 • Document que acredite la representació:

  En cas que el sol·licitant siga diferent de l'interessat.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Habitatges i Vestíbuls. Superposició de paviment i/o element constructiu:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Pla d’emplaçament
  • Certificat Tècnic de Superposició de Paviment:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. Es referirà al compliment del Codi Tècnic Accions en l'Edificació quant a l'estabilitat i seguretat de l'estructura, i a la no minoració de les característiques tècniques existents dels elements constructius als quals afecta.

 • Habitatges i Vestíbuls. Canvi de Fusteria Exterior:
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Pla d’emplaçament
  • Fotografies de les façanes a color:

   En les fotografies s'indicaran les portes i/o finestres a substituir en la fotografia de les façanes. Indicant les portes i/o finestres a substituir i identificant-les per a comprovar la seua correspondència amb la resta de la documentació.

  • Fotografies de les portes i/o finestres a color des de l'interior:

   Identificant-les per a comprovar la seua correspondència amb la resta de la documentació.

  • Descripció fusteria existent i proposta:

   Descripció detallada de la fusteria existent i la fusteria proposada (quantitat de cada tipus, tipologia, nombre de fulles, si té calaix de persiana i en cas afirmatiu si és exterior o no, color, material i dimensió total). S'informa que el Pla General d'Ordenació Urbana (Art. 5.56.3 de les NNUU) NO permet la disposició de calaixos de persianes exteriors. En cas de portes d'accés a vestíbul, definir, a més, ubicació i sentit d'obertura. Incloure esquemes o plans de la vista exterior.

  • Compromís de l'Interessat:

   Signat digitalment per l'interessat. Compromís de mantindre les mateixes característiques estètiques de la fusteria original de l'edificació, tipologia, nombre de fulles, buit, dimensió i color. En el cas de porta d'accés a vestíbul, manifestar que no es modifica a més l'emplaçament i el sentit d'obertura.

 • Habitatges i Vestíbuls. Superposició de paviment i/o element constructiu, i canvi de fusteria exterior:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Pla d’emplaçament
  • Certificat Tècnic de Superposició de Paviment:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. Es referirà al compliment del Codi Tècnic Accions en l'Edificació quant a l'estabilitat i seguretat de l'estructura, i a la no minoració de les característiques tècniques existents dels elements constructius als quals afecta.

  • Fotografies de les façanes a color:

   En les fotografies s'indicaran les portes i/o finestres a substituir en la fotografia de les façanes. Indicant les portes i/o finestres a substituir i identificant-les per a comprovar la seua correspondència amb la resta de la documentació.

  • Fotografies de les portes i/o finestres a color des de l'interior:

   Identificant-les per a comprovar la seua correspondència amb la resta de la documentació.

  • Descripció fusteria existent i proposta:

   Descripció detallada de la fusteria existent i la fusteria proposada, (quantitat de cada tipus, tipologia, nombre de fulles, si té calaix de persiana i en cas afirmatiu si és exterior o no, color, material i dimensió total). S'informa que el Pla General d'Ordenació Urbana (Art. 5.56.3 de les NNUU) NO permet la disposició de calaixos de persianes exteriors. En cas de portes d'accés a vestíbul definir a més ubicació i sentit d'obertura. Incloure esquemes o plans de la vista exterior.

  • Compromís de l'Interessat:

   Signat digitalment per l'interessat. Compromís de mantindre les mateixes característiques estètiques de la fusteria original de l'edificació, tipologia, nombre de fulles, buit, dimensió i color. En el cas de porta d'accés vestíbul manifestar que no es modifica a més l'emplaçament i el sentit d'obertura.

 • Habitatges i Vestíbuls. Canvi de Distribució Interior d'elements privatius i/o comuns:
  • Projecte i Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. Projecte de Reforma de Distribució Interior de l'habitatge o vestíbul amb el seu corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

  • Esquema tècnic justificatiu:

   Signat digitalment per la persona tècnica. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

 • Locals Comercials amb Conformitat Prèvia de Comunicació Ambiental d'Activitat Innòcua. Obres d'escassa entitat, SENSE canvi de distribució:
  • Conformitat o Llicència d'Activitat Innòcua:

   Llicència o conformitat de la comunicació Ambiental d'Activitat Innòcua que autoritze l'exercici de l'activitat.

  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Pla d’emplaçament
  • Certificat tècnic:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. Certificat Tècnic de compliment referit a la normativa vigent que li resulta d'aplicació i de no minoració de les característiques tècniques que van servir per a donar conformitat prèvia a la Comunicació Ambiental, o el títol habilitant d'Activitat Innòcua. En cas de superposició de paviment o d'un altre element constructiu, incloure compliment del Codi Tècnic Accions en l'Edificació quant a l'estabilitat i seguretat de l'estructura.

 • Locals Comercials amb Conformitat Prèvia de Comunicació Ambiental d'Activitat Innòcua. Obres AMB canvi de distribució:
  • Conformitat o Llicència d'Activitat Innòcua:

   Llicència o conformitat de la comunicació Ambiental d'Activitat Innòcua que autoritze l'exercici de l'activitat.

  • Projecte i Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. Projecte de Reforma de Distribució Interior del Local amb el seu corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

  • Nomenament Direcció Tècnica de les Obres:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. Model Declaració Responsable de Tècnic Ajuntament de València.

  • Memòria d'Activitat Innòcua actualitzada:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. S'actualitzarà justificant el compliment de la normativa que vigent que li resulta d'aplicació en el moment de la presentació.

  • Esquema tècnic justificatiu:

   Signat Digitalment per la persona Tècnic. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

 • Manteniment façana/coberta/mitgera edifici no catalogat ni tràmit de catalogació. Obra amb bastida sense afecció via púb. o mitjà aux. en altura amb/sense afecció via púb. sense afecció calçada:
  • Dades Tècniques generals:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. En aquest document s'inclourà l'objecte de les obres, tipus de bastida o mitjà auxiliar de treball en altura que s'utilitzarà, la superfície d'ocupació de la via pública, la requerida pel mitjà auxiliar de treball i/o per les seues proteccions, la distància a la vorada de vorera i termini de permanència de la instal·lació en via pública. L'especificació es farà per carrers. En aquest procediment la distància a calçada haurà de ser com a mínim 40cm en general i 30cm si existeix banda d'aparcament.

  • Nomenament Direcció Tècnica de les Obres:

   Signat Digitalment per la persona Tècnic. Model Declaració Responsable de Tècnic Ajuntament de València.

  • Projecte:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. Amb inclusió en projecte de les fotografies de les façanes, cobertes, i/o mitgeres sobre les quals se sol·licita la intervenció. Plantes viàries i seccions en cas d'ocupació de via pública, i de les proteccions col·lectives si no existeix ocupació d'aquesta.

  • Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. Amb inclusió de les Plantes viàries i seccions en cas d'ocupació de via pública, i/o de les proteccions col·lectives si no existeix ocupació d'aquesta.

  • Esquema tècnic justificatiu:

   Signat Digitalment per la persona Tècnic. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

 • Manteniment façana/coberta/mitgera edifici no catalogat ni tràmit de catalogació. Obra sense Bastida amb mitjà aux. Protecció via púb. sense afecc. a calçada. Amb risc caiguda superior a 2m:
  • Dades Tècniques generals:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. En aquest document s'inclourà l'objecte de les obres, indicar que NO es requereix bastida que afecte la via pública, ni qualsevol altre mitjà auxiliar de treball en altura i/o proteccions col·lectives com a closos, marquesines, etc, en via pública AMB afecció a la calçada (tota la superfície ocupada per les proteccions i la instal·lació se separen una distància igual o superior a 40cm a la calçada en general i a 30cm si existeix banda d'aparcament). En cas d'ocupar la via pública, indicar la superfície ocupada pel mateix (marquesina barrat) distància a la vorada de vorera, i termini de permanència de la instal·lació del mitjà auxiliar, especificat per carrers en el seu cas.

  • Nomenament Direcció Tècnica de les Obres:

   Signat Digitalment per la persona Tècnic. Model Declaració Responsable de Tècnic Ajuntament de València.

  • Estudi de Seguretat i Salut (o Document de gestió preventiva de l'obra) fonamentat en els procediments de treball:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment per la persona Tècnic Redactor. Amb inclusió de les Plantes viàries en cas d'ocupació de via pública (sense afecció a la calçada), i indicació del responsable del seu compliment durant l'execució dels treballs. El document de gestió preventiva de l'obra, no subjecte als tràmits formals d'aprovació establits en el cas del Pla de Seguretat i Salut, serà supervisat pel promotor (per mitjà de la persona tècnic competent que corresponga). Fundamentat en els procediments de treball.

  • Esquema tècnic justificatiu:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

 • Intervencions específiques. Sondejos i Prospeccions en terrenys de domini privat:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Nomenament Direcció Tècnica de les Obres:

   Signat digitalment per la persona Tècnic. Model Declaració Responsable de Tècnic Ajuntament de València.

 • Intervencions específiques. Tasques Prèvies i Preparació de Solars Objecte d'Edificació:
  • Declaració de l'Interessat:

   Manifestació que les tasques prèvies i de preparació del solar tenen per objecte l'Edificació.

  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Pla d’emplaçament
 • Actuacions de Caràcter Genèric. Suposats no detallats en casos anteriors:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar:

   En el cas de Treballs realitzats en façanes, mitgeres, i/o cobertes de qualsevol tipus (planes transitables, no transitables, teulades etc) fer constar que no existeix risc de caiguda superior a 2,00m.

  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Pla d’emplaçament
Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la Declaració responsable.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la Delcaració Responsable..
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa i de l'impost es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, hauran de realitzar el tràmit per seu electrònica.

Les persones físiques podran triar si realitzen el tràmit a través de mitjans electrònics o sol·liciten cita prèvia en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

 • Sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la declaració responsable d'obres tipus II (vegeu quantia en apartat “Taxes”)
 • Ingrés de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb caràcter previ a la declaració responsable d'obres tipus II (vegeu quantia en apartat “Taxes”).
 • Presentació de la declaració responsable d'obres tipus II, degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar”.
Informació Complementària

Els terminis per a iniciar i concloure les obres seran els assenyalats per l'interessat en la Declaració responsable i, subsidiàriament, els establits en la legislació urbanística i en el Pla General d'Ordenació Urbana de València.

No s'admetrà cap tipus de pròrroga en les actuacions urbanístiques que es tramiten a través d'una declaració responsable, excepte paralització per força major o causa justa.
Les modificacions de les obres objecte de declaració responsable que suposen una alteració de les condicions o característiques d'estes, requeriran la presentació prèvia d'una declaració responsable complementària, acompanyada de l'autoliquidació de la taxa corresponent. Si la dita modificació suposa un augment del seu pressupost, haurà de presentar-se autoliquidació complementària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament
 • Codi tècnic de l'edificació.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

S'ha de sol·licitar cita prèvia en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010, per a la presentació en els registres especialitzats de les Juntes Municipals de Districte.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

EN CAS DE GESTIONAR-SE TELEMÀTICAMENT, NO SÀRRIA NECESSARI CITA PRÈVIA.

Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina