ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Orientació per a la tramitació d'Obres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.0000
Descripció

Tramitació de les Obres segons la seua naturalesa i complexitat:

La realització de qualsevol tipus d'obra o actuació urbanística en el terme municipal de València haurà de ser posada en coneixement de l'Ajuntament, per a obtindre, si és el cas, la corresponent autorització.
Nota Important:
Si vosté necessita realitzar una obra de condicionament per a la implantació/obertura d'una activitat, ha d'optar pel procediment conjunt per a Obra + Activitat que corresponga al seu cas particular. Açò és necessari perquè no es produïsquen obres que puguen ser incompatibles amb la implantació posterior de l'Activitat.

(Veure fitxa d'orientació d'implantació/obertura d'Activitats AMB obra de condicionament previ).

En funció de la complexitat de l'obra o actuació urbanística de què es tracte, haurà d'acollir-se a un dels següents tipus de tramitació:

Obres tramitades per Comunicació Prèvia

Estaran subjectes a la presentació d'una comunicació prèvia les obres que se citen a continuació, i que han de complir les següents condicions:

  • No suposaran alteració estructural.
  • No afecten la façana de l'edifici.
  • No es realitzaran en elements catalogats ni en tràmit de catalogació.

Supòsits:

1. - A l'interior d'habitatges:

CUINA:
1.-Substitució de revestiments (paviments, enrajolats, falsos sostres).
2.-Substitució de mobles de cuina si requerixen obra.
3.-Fontaneria.
4.-Instal·lació elèctrica.

BANYS I LAVABOS:
1.-Substitució de revestiments (paviments, enrajolats, falsos sostres).
2.-Substitució de sanitaris si requerixen obra.
3.-Reparació o millora d'instal·lacions elèctriques.
4.-Fontaneria.

RESTA D'HABITATGE:
1.-Escrostonaments.
2.-Emblanquinats i pintures.
3.-Substitució de paviments sense superposició dels mateixos ni increment de càrregues.
4.-Fusteria interior.
5.-Falsos sostres.

2.-En vestíbuls i escales comunitàries:

1.-Substitució de paviments.
2.-Enrajolats.
3.-Manteniment d'instal·lacions ja existents.

Actualment, en l'Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats no està contemplada l'autorització d'obres per mitjà de Comunicació Prèvia quan es realitzen per a la implantació d'una Activitat ni tampoc per a obres en Activitats ja implantades.

Procediment per a Obres subjectes a Comunicació Prèvia

Obres tramitades per Declaració Responsable

Distingirem les Obres tramitades per Declaració responsable de TIPUS I i les de TIPUS II.

Classificarem com a obres tramitades per Declaració Responsable “de TIPUS I” a les següents:

· Reforma d'edificis existents que suposen reestructuració o modificació d'elements arquitectònics o comuns d'un immoble, incloent la modificació del nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici. Sense suposar substitució o reposició d'elements estructurals. No podran minvar les condicions d'habitabilitat o seguretat en l'edifici o instal·lació.

· L'alçament de murs de fàbrica no estructurals i tanques permesos en els casos i davall les condicions estètiques que exigisquen les Ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l'entorn. Per mitjà d'este procediment no es podran ocupar terrenys de domini públic, per a la qual cosa haurà de sol·licitar-se llicència, prèvia obtenció de l'autorització o concessió de domini públic per part del ens titular del mateix.

· Instal·lació d'hivernacles, sempre que no siguen objecte d'instrument ambiental i no es troben en sòl no urbanitzable amb algun tipus de protecció.

· L'execució d'obres o instal·lacions que afecten el subsòl de terrenys de domini privat, sempre que no tinguen una entitat equiparable a les obres de nova planta o d'ampliació, no impliquen substitució o reposició d'elements estructurals, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació.

  • Les obres de condicionament d'espais privats sense afecció a la via pública i les seues infraestructures, lliure de vistes des de la via pública, i sempre que no suposen substitució o reposició d'elements estructurals ni afecten edificis catalogats o en tràmit de catalogació.

Procediment per a Obres clasificades com Declaració Responsable Tipus I

Classificarem com a obres tramitades per declaració responsable “de TIPUS II” a les següents:

· En fatxades i cobertes en edificis no catalogats: reparació de danys no estructurals; reposició d'elements compositius; esquerdejats, revocos, lluïts i estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i persianes; canalons, bajantes, vierteaguas, etc.; reparat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades; marquesines. En tant no requerisquen la instal·lació de bastides.

En l'interior dels edificis, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres; obres que no incidisquen sobre l'exercici de l'activitat preexistent, o no modifiquen els termes o condicions en què es va autoritzar la mateixa en la corresponent llicència o comunicació. No es podrà modificar el nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

En general: sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat; tastos i assajos no destructius per a determinar les capacitats físiques i mecàniques de les edificacions existents, sempre baix direcció facultativa competent; tasques prèvies i preparació de solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) objecte d'edificació.

Procediment per a Obres clasificades com Declaració Responsable Tipus II

Obres tramitades necessàriament pel procediment ordinari de “Llicència”

Distingirem les Obres tramitades pel procediment ordinari de TIPUS I i les de TIPUS II.

Classificarem com a obres tramitades pel procediment ordinari “de TIPUS I” a les següents:

a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta.

b) Les obres d'ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents.

c) Les obres de modificació, rehabilitació o reforma que suposen substitució o reposició d'elements estructurals, o canvi d'ús de l'edifici o de part del mateix, igualment, la instal·lació d'estructures estabilitzadores de fatxades quan es duguen a terme demolicions parcials que requerisquen la sustentació temporal de les parts de l'edifici que hagen de mantindre's en peu.

d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional.

e) La demolició de les construccions.

f) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, quan siga exigible segons la Llei 3/2004, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació, o legislació que la substituïsca.

g) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits legals d'innecesariedad de llicència, tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable.

h) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús del vol sobre els mateixos.

i) Els actes d'intervenció sobre edificis o elements catalogats o en tràmit de catalogació, siga quin siga l'abast de l'obra, observant a més el que establix el punt 2.b del present article.

j) Els desmuntes, les explanacions, els abancalamientos i aquells moviments de terra que excedisquen l'imprescindible per a la pràctica ordinària de labors agrícoles.

k) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.

l) L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques pròpies del paisatge natural, excepte l'arreplega de materials necessaris per a la realització d'obres ja autoritzades per una altra llicència.

m) L'alçament de murs de fàbrica estructurals, davall les condicions estètiques que exigisquen les Ordenances dels plans, reguladores de la seua harmonia amb l'entorn.

n) L'obertura o alteració de camins, així com la seua modificació o pavimentació.

o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes i instal·lacions semblants, provisionals o permanents.

p) La instal·lació d'hivernacles en sòl no urbanitzable protegit.

q) L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl de terrenys de domini públic, sense perjuí de la amb l'autorització prèvia o concessió demanial que siga pertinent atorgar, i les que afecten el subsòl de terrenys de domini privat quan tinguen una entitat equiparable a les obres de nova planta o d'ampliació, impliquen substitució o reposició d'elements estructurals, o afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació.

r) La instal·lació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe en edificis catalogats o en tràmit de catalogació, així com les ubicades en sòl no urbà amb algun grau de protecció, que es regularan per l'Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicacions que utilitzen l'espai radioelèctric, o norma que ho substituïsca.

s) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afecten la configuració del territori.

t) Les tales i abatiment d'arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, arbreda o parc, a excepció de les autoritzades en sòl no urbanitzable pels òrgans competents en matèria agrària o forestal.

Licencia de Nueva Planta y/o Reforma

Licencia de Reforma o Rehabilitación con afección estructural

Licencias para otras actuaciones urbanísticas

Licencias para usos y obras provisionales


Així mateix, estaran sotmeses al procediment ordinari de llicència, les següents obres que classificarem com “Tipus II”.:

· La instal·lació de bastides, excepte estructures estabilitzadores, així com la realització de qualssevol obres que requerisquen la instal·lació dels mateixos. L'autorització s'entendrà inclosa en la pròpia llicència d'obres, tramitant-se ambdós peticions conjuntament.

· Les intervencions en les fatxades i cobertes d'edificis protegits, inclosa la reparació de danys no estructurals; reposició d'elements compositius; esquerdejats, revocos, lluïts i estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i persianes; canalons, bajantes, vierteaguas, etc.; reparat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades; marquesines.

Procedimiento para Obras tramitadas como Licencia Tipo II

Queden també sotmeses a llicència les intervencions en fatxades d'edificis que es troben en l'entorn de Béns d'Interés Cultural (BIC) o de Monuments de Rellevància Local (BRL), o es troben en un Conjunt Històric declarat com Bé d'Interés Cultural, o en un Nucli Històric Tradicional declarat com Bé de Rellevància Local.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

On dirigir-se

Correu:

  • consultaslicencias@valencia.es
Oficines d'informació
  • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
Anar a inici de pàgina