esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
*Orientació en la implantació/obertura d'Activitats, AMB OBRA de condicionament previ
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
LA.AC.00
Descripció

Orientació per a la implantació/obertura d'Activitats, AMB OBRA de condicionament, pel que fa al tipus de tramitació de s'ha de seguir.

La implantació o obertura de qualsevol activitat de caràcter comercial, industrial, professional o de servicis que vaja a desenvolupar-se en el terme municipal de València, haurà de ser posada en coneixement de l'Ajuntament, per a obtindre, si és el cas la pertinent autorització municipal.

Si per a la implantació/obertura de l'activitat, vosté necessita realitzar una obra de condicionament haurà d'optar pel procediment conjunt d'Obra + Activitat que corresponga al seu cas particular. Açò és necessari perquè no es produïsquen obres que puguen ser incompatibles amb la implantació posterior de l'Activitat.
En funció de les característiques de l'activitat que desitge implantar, i de la complexitat de l'obra de condicionament, vosté podrà acollir-se a un tipus de tramitació o un altre. Per això, és important que:

1. Identifique el tipus de tramitació d'acord amb la actividat que desitja implantar

2. Identifique el tipus d'Obra segons la seua naturalesa i complexitat.

Procediments conjunts d'OBRA + ACTIVITAT,

IMPORTANT: Per a identificar els tipus de tramitació que corresponen a LA SEUA Activitat i a LA SEUA Obra de condicionament previ, pot ajudar-se dels enllaços anteriors.
Una vegada haja determinat en quin tipus de tramitació s'engloba la seua Activitat concreta, i també segons l'envergadura de l'Obra de condicionament a realitzar, haurà d'optar pel procediment conjunt adequat.

Per a Activitats tramitades per COMUNICACIÓ AMBIENTAL PRÈVIA:

En cas d'Obres TIPUS I tramitades per Declaració Responsable:

Procedimient: Procediment conjunt de Declaració Responsable d'Obres Tipus I i Comunicació Ambiental Prèvia per l'Apertura de l'Activitat

Tramitat a: Servici de Llicencies d'Obra

En cas d'Obres TIPO II tramitades per Declaració Responsable:

Procedimient: Procedimient conjunt de Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació Ambiental Prèvia per l'Apertura de l'Activitat

Tramitat a: Juntes de Districte

En cas d'Obres tramitades pel procediment de Llicencia:

Procediment: Procediment conjunt de Llicencia d'Obra i Comunicació Ambiental Prèvia per l'Apertura d'Activitat

Tramitat a: Servici de Llicencies d'Obra

Per a Activitats tramitades per DECLARACIÓ RESPONSABLE:

En cas d'Obres tramitades per Declaració Responsable:

Procediment: Procediment conjunt de Declaració Responsable d'Obres i Declaració Responsable per a l'Apertura de l'Activitat

Tramitat a: Servici d'Activitats

En cas d'Obres tramitades pel procediment de Llicencia:

Procediment: Procedimento conjunt de Llicencia d'Obres i Declaració Responsable per a l'Apertura de l'Activitat

Tramitat a: Servici d'Activitats


Per a Activitats tramitades pel procediment de “LLICENCIA”:

En cas d'Obres tramitades per Declaració Responsable:

Procediment: Procediment conjunt de Declaració Responsable d'Obres i Llicencia Ambiental d'Actividad.

Procediment: Procedimient conjunt de Declaració Responsable d'Obres i Autorització per a l'Apertura d'Espectácles Públics i Activitats Recreatives

Tramitat a: Servici d'Activitats

En cas d'Obre tramitades pel procediment de Llicencia

Procediment: Procediment conjunt de Llicencia d'Obres i Llicencia Ambiental d'Activitat

Procediment: Procediment conjunt de Llicencia d'Obres i Autorització per a l'Apertura d'Espectácles Públics i Activitats Recreatives

Tramitat a: Servici d'Activitats

Així mateix, serà preceptiu comunicar a l'Ajuntament i, si és el cas, obtindre un nou document acreditatiu de l'autorització municipal (un nou títol habilitant), davant de determinades actuacions que afecten les dades bàsiques d'una activitat ja implantada:

  • Davant de canvis de titularitat de l'activitat autoritzada.
  • Davant de canvis d'ubicació i ampliacions/modificacions de les referències cadastrals associades a l'activitat autoritzada
  • Davant d'actuacions que suposen el tancament de l'Activitat. En este cas es farà entrega d'un justificant de la comunicació de tancament, i es farà constar este fet a tots els efectes de la gestió municipal.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha