ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d’activitat mitjançant declaració responsable ambiental amb obres prèvies subjectes a llicència d’obres.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.80
Descripció

Procediment per a l’obertura d’una activitat subjecta a declaració responsable ambiental, regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana (inclou les activitats regulades en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització de comerç i de determinats servicis), amb obres prèvies que es tramiten per llicència d’obres.

* Tipus de llicència d’obres que es poden tramitar al Servici d’Activitats:

Llicència obres nova planta: Per aquelles obres que impliquen la construcció d’un edifici nou o ampliació d’una part no existent.

Llicència d’intervenció: Per aquelles obres que es realitzen en edificis catalogats per preservar millor les seues característiques culturals, així determinades expressament en la fitxa del catàleg.

Llicència d’obres de reforma: Per aquelles obres de reforma o rehabilitació d’immobles ja existents, no recollides en cap dels casos anteriors.

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística, és preceptiu en totes les activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç.

ADVERTÈNCIA: És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). La sol·licitud d’este es podrà presentar junt amb la llicència d'obres tot i que serà vinculant si l'anomenat informe resulta incompatible.

 • Fase d’obres: es presentarà instància normalitzada de llicència d’obres, la que corresponga segons el cas, amb tota la documentació que ve indicada en el revers d’esta. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.

La sol·licitud de la llicència d’obres no autoritza les obres, que no es podran iniciar fins a la concessió de la mateixa mitjançant resolució expressa.

Davant la presentació de documentació incorrecta o incompleta s’establira un període d’esmena de 10 dies. En cas que no aporte la documentació requerida es donarà per desistit de la seua petició, procedint a l’arxiu de l’expedient.

 • Fase d’obertura: una vegada acabades les obres i instal·lacions, de conformitat amb la llicència atorgada, es presentarà instància normalitzada de declaració responsable ambiental, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta (certificats finals d’obra, auditoria acústica, certificacions sectorials si és el cas, etc.)

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable ambiental no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat o, efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.

En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable ambiental i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.
En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Indicar que les activitats subjectes a la Llei 12/2012 presentada la instància normalitzada de declaració responsable ambiental amb tota la documentació indicada al revers podran procedir a l’obertura i inici immediat de l’activitat.

Qui ho pot sol·licitar?

- Persones físiques.
- Subjectes relacionats amb l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament).

Requisits

És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat) es podrà presentar junt amb la sol·licitud de llicència d’obra tot i que serà vinculant si l’anomenat informe resulta incompatible.

Es podrà presentar junt amb la sol·licitud de llicència d’obra.

Quan sol·licitar-ho

El procediment s’inicia amb la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres, que caldrà acompanyar de la sol·licitud d’informe de compatibilitat, si no s’ha presentat amb anterioritat. La presentació de la documentació no donarà dret a iniciar les obres.

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

• A la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

TOTS ELS CASOS:

 • Còpia del DNI de la persona declarant. Fotocòpia del DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.
 • Còpia de l'escriptura de constitució. En cas de ser la persona declarant una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució d'esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.
 • Còpia del contracte constitutiu de la comunitat de béns. Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hi hauran d'aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n'exercisca la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.

a) Documentació necessària junt amb la sol·licitud de llicència d'obres de nova planta.

 • Llicència d’Obres de Nova Planta. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 2 còpies en paper i 2 en suport digital, subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats.
 • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat que reflectisca l’edifici existent i l’ampliació que s’hi pretén.
 • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d’actuacions no incloses en unitats d’execució o en programes d’actuació, s’hi aportaran les escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l’àmbit viari de servici que corresponga en les quals figurarà que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d’estes, sobre base cartogràfica municipal (articles 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • En els casos d’edificació i urbanització simultànies, caldrà el compromís de no utilitzar l’edificació fins a la conclusió de les obres d’urbanització, incloent esta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble (art. 178.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres sol·licitades a l’emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parcel·la en Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d’elements arqueològics.
 • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques, degudament emplenat, signat i registrat, de conformitat amb el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 de març de 1972), modificat pel Reial decret 297/2013, de 26 d’abril, (BOE núm. 118, de 17 de maig de 2013), en el qual s’establix el marc normatiu en matèria de servituds aeronàutiques. Este formulari podrà registrar-se en la pàgina oficial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), del Ministeri de Foment.
 • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics (1 còpia en paper i 1 en suport digital), d’acord amb l’ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4 i DBHE5.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

b) Documentació necessària junt amb la sol·licitud de llicència d'obres d'intervenció.

 • Llicència d’Intervenció. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 2 còpies en paper i 2 en suport digital, subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats (documents que ha de contemplar l’esmentat projecte bàsic):

1. Alçament de plànols de l’estat actual, així com reportatge fotogràfic en color, suficients per a documentar el bé patrimonial, concretament:

1.a Memòria explicativa que contindrà: el grau de protecció de catàleg i el nivell màxim d’intervenció permés, la fitxa de catàleg, documentació fotogràfica exhaustiva, estat de conservació i patologies incidentals i el grau d’intervenció necessari, integració arquitectònica de la proposta junt amb les edificacions limítrofes, materials, colors i textures de façanes i cobertes. S’hi adjuntarà la següent documentació fotogràfica:

a) Fotografies en color, grandària 13 x 18 cm, o en format digital:

- Del front de la façana amb els edificis limítrofs.

- Dels elements arquitectònics protegits: façanes, cobertes, escales, patis interiors, etc.

b) Plànols:

- Plànols d’integració de conjunts de façanes de l’edifici junt amb els limítrofs, amb referències a les ordenances gràfiques del planejament vigent, i indicació de tots els materials, colors i textures que componen l’envolvent de l’edifici projectat. Escala 1/50; i en edificis de grans mides, generals d’1/100 i parcials d’1/50.

- Plànols a escales adequades de l’edifici abans de la intervenció, plànols parcials de detalls arquitectònics que s’han de protegir, document en color fotogràfic exhaustiu, l’abast de la intervenció i s’assenyalaran les zones afectades per esta.

 • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat que reflectisca l’edifici existent i l’ampliació que s’hi pretén.
 • En el cas d’actuacions aïllades en sòl urbà, quan es tracte d’actuacions no incloses en unitats d’execució o en programes d’actuació, s’hi aportarà les escriptures originals de cessió gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens, de l’àmbit viari de servici que corresponga en les quals figurarà que les parcel·les que es transmeten estan inscrites en el Registre de la Propietat, així com plànols acotats d’estes, sobre base cartogràfica municipal (articles 176 i 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.).
 • Certificat de fixació de línies, emés pel Servici de Planejament.
 • Si les obres sol·licitades a l’emplaçament assenyalat es troben incloses en els àmbits i entorns de BIC (Bé d’Interés Cultural), caldrà adjuntar a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura i el projecte autoritzat.
 • En cas de trobar-se enclavada la parcel·la en Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA), haurà d’adjuntar-se a la sol·licitud de llicència l’autorització de la conselleria competent en matèria de cultura per les possibles afeccions d’elements arqueològics.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97, de 24-10-97, BOE núm. 256, de 25-10-97) segons siga procedent.
 • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària i per a usos fotovoltaics (1 còpia en paper i 1 en suport digital), d’acord amb l’Ordenança de captació solar per a usos tèrmics, i el CTE DBHE4 i DBHE5.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, caldrà afegir a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

c) Documentació necessària junt amb la sol·licitud llicència d’obres de reforma.

 • Llicència d’Obres de Reforma. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix i número d’expedient.
 • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Projecte tècnic d’obres i activitat, 2 còpies en paper i 2 en suport digital, subscrit per persona facultativa competent, el qual contindrà els documents que s’especifiquen en els annexos II i III de l’Ordenança reguladora d’obres i activitats. Haurà de contindre:

a) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.

b) Justificació del compliment de la instrucció 2/83, aprovada per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, amb justificació del compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.

c) Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).

d) Normativa en matèria d’accessibilitat.

e) Normativa sanitària aplicable i, en especial, s’hi justificarà el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, especificant detalladament en la memòria del projecte l’adopció de les mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).

f) Estudi acústic on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca; i els articles 40 i 41 de la vigent Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.

 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar-ne la comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
 • Document comprensiu de les dades, que a juí de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, amb l’assenyalament de la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 • Si hi ha entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’assenyalar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 • En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

d) Documentació necessària Junt amb la sol·licitud declaració responsable ambiental.

 • Declaració responsable ambiental. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.
 • Certificat de la persona tècnica directora de l’execució del projecte visat, si és el cas, acreditatiu que les obres i les instal·lacions són conformes al projecte presentat y a la llicència d’obres concedida. Este certificat general també acreditarà el compliment dels apartats següents:

- Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, segons la secció SI-1, apartat 4, i els seus annexos SI del CTE-06 (si en projecte justifiquen ignifugació, pintures…, cal sol·licitar certificats expedits per laboratoris acreditats sobre assajos segons les normes UNE).

- Resistència al foc de l’estructura, segons la secció SI-6 i els seus annexos SI (si en projecte justifiquen ignifugació, pintures…, cal sol·licitar certificats expedits per laboratoris acreditats sobre assajos segons les normes UNE).

 • Certificat subscrit per persona tècnica competent, degudament identificada amb nom, cognoms, titulació i DNI, acreditatiu que les instal·lacions complixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l’exercici de l’activitat.
 • Esquema tècnic justificatiu exigit en l'Annex IV.2 de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitat
 • Certificat ajustat al que s'establix en l'article 42.2 de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat haurà de ser realitzat per Laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
 • En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.
 • Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat.
 • Còpia del resguard de l'ingrés de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO):

- Quan amb caràcter previ s'haja obtingut la corresponent llicència municipal d'obres.

- En el cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obra, el resguard de l'ingrés ha d'haver-se presentat amb l'esmentada declaració d'obres.

 • Si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable ambiental no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat o bé, efectuada esta, acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà posar en funcionament l’establiment.
 • En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable ambiental i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.

En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata. realitzar-se de manera immediata.

RESUM DOCUMENTACIÓ A APORTAR:Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant
 • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular
 • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud llicència d’obres de nova planta:
  • Sol·licitud Llicència d’obres de nova planta
  • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte tècnic d’obres i activitat (Obres de nova Planta)
  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Formulari de pre-sol·licitud per a la tramitació de servituds aeronàutiques (AESA)
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Annexos normativa específica d’aplicació
 • Sol·licitud llicència d'intervenció:
  • Sol·licitud Llicència d’Intervenció
  • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte bàsic d'obres i activitat (Intervenció):

   ○      Alçament de plànols

   ○      1.a Memòria explicativa:

   a)       Fotografies en color.

   b)       Plànols.

  • En cas d’ampliació, s’hi adjuntarà projecte bàsic i d’activitat
  • En els casos d’edificació i urbanització simultani compromís de no ús
  • Certificat de fixació de línies
  • En obres incloses en els àmbits i entorns de BIC, autorització de Conselleria
  • En Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA) autorització de Conselleria
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut
  • Projecte d’instal·lació per a captació d’energia solar
  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Annexos normativa específica d’aplicació
 • Sol·licitud de llicència d’obres de reforma:
  • Sol·licitud Llicència d'Obres de Reforma
  • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat
  • Justificant de l’ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques
  • Projecte bàsic d'obres i activitat (Obres de Reforma):

   a)     Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.

   b)     Justificació del compliment de la instrucció 2/83,  de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.

   c)     Normativa sobre instal·lacions en locals (CTE, REBT, RITE, RSEI, etc.).

   d)     Normativa en matèria d’accessibilitat.

   e)     Normativa sanitària aplicable.

   f)     Estudi acústic.

  • Resum no tècnic de la documentació presentada
  • Document comprensiu de les dades, que gaudisquen de confidencialitat
  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega
  • Annexos normativa específica d’aplicació
 • Declaració responsable ambiental:
  • Declaració responsable ambiental
  • Certificat final d’obres i instal·lacions
  • Certificat compliment condicions tècniques i ambientals
  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.
  • Certificat acústic
  • Declaració responsable persones tècniques
  • Certificats/autoritzacions normatives sectorials
Taxes
Taxa

1.-Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de les sol·licituds de declaració responsables d'obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.


2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d'obres. A les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els requisits següents: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a Declaració Responsable o està subjecta a llicència d’obres, caldrà tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de l’Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València. *

En aquelles activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç és preceptiu sol·licitar l’informe de compatibilitat urbanística, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals. Es podrà presentar abans o junt amb la declaració responsable d’obres o la llicència d’obres.

Per a determinar l'instrument d'intervenció al qual està subjecta l'activitat (declaració responsable ambiental o llicència ambiental) caldrà consultar els Annexos II i III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control Ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana:

Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l’annex III de la present llei per a poder ser considerades innòcues.

Llicència ambiental, per a les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II.

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç, s'haurà de consultar l'Annex de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

* IMPORTANT: La llicència ambiental, quan va acompanyada d’obres prèvies subjectes a llicència d’obres, es tramitarà com d’un procediment conjunt (LA.AC.50) i per tant s’haurà de tramitar la llicència d’obra i la llicència ambiental al mateix temps.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En horari de 9:00 a 13:00 hores, de dilluns a divendres, es posen al servici de la ciutadania les següents extensions habilitades per sol·licitar informació:

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138.

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235.

Prefectura de Servici: 3122 i 3130.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.
 • Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Oficines on obtenir informació o realitzar consultes:

SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Anar a inici de pàgina