ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment conjunt de Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació d'activitat innòcua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.65
Descripció

Comunicació d'activitat innòcua per a l'exercici d'activitats comercials, que porten aparellades la realització d'obres subjectes a declaració responsable tipus II.

a) Respecte a l'activitat: es tracta de presentar la comunicació d'activitat innòcua per a l'exercici d'activitats de caràcter comercial, o de serveis que per la seua naturalesa, instal·lacions o condicions de funcionament no puguen previsiblement produir molèsties degudes a sorolls i vibracions, olors, fums, productores de residus sanitaris, d'abocaments que requerisquen depuració, no afecten les normals condicions de qualitat ambiental, o impliquen danys o riscos greus a persona o béns, com pogueren ser les activitats que contenen materials o productes que tingueren un risc major d'incendi etc. Tot això en el marc del contingut en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
Exemples d'aquestes activitats són oficines i xicotets comerços: Perfumeries, perruqueries, botigues d'alimentació, fruiteries, herboristeries, salons de bellesa, drogueries, farmàcies, oficines bancàries, òptiques, ortopèdies, botigues de venda de material informàtic, venda menor de telefonia mòbil, centres d'ensenyament no reglat, agències de viatges, papereries-llibreries, joieries-rellotgeries, ferreteries, sabateries, botigues d'esports, botigues de joguets, etc.
En els casos en els quals l'activitat requerisca de l'obtenció d'una autorització o de formalitzar una comunicació sectorial a una altra administració, l'interessat haurà d'acreditar haver emplenat anteriorment la tramitació que li corresponguera juntament amb la presentació de la comunicació d'activitat innòcua. És el cas per exemple, de la preceptiva autorització sanitària de funcionament en el cas de les farmàcies, les òptiques, les ortopèdiques, etc .

b) Respecte a l'obra a realitzar: la declaració responsable d'obres és aquell document pels quals un promotor manifesta, sota la seua exclusiva responsabilitat, que compleix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d'un dret, que posseeix la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps que dure aquest reconeixement o exercici. En la seua tramitació no es tindrà en compte, igual que succeeix amb les llicències, ni el dret de propietat ni drets de tercers, en virtut del que s'estableix en la legislació urbanística. En el present suposat serien obres a l'interior dels edificis no catalogats, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals, condicionament i redistribució d'elements privatius amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres. No es podrà modificar el nombre de locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici, ni el tipus d'ús assignat a aquests.

-----

Per a la realització de trámits de forma presencial en les Juntes de Districte s'atendrà amb prioritat a les persones que hagen sol·licitat CITA PRÈVIA, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals de Pobles, la cita s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:

Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física, jurídica, comunitat de béns i qualsevol altra entitat sense personalitat jurídica que estiga interessada en l'obertura d'un establiment per a l'exercici d'activitats subjectes al règim de comunicació d'activitat innòcua en el terme municipal de València, i necessite realitzar obres d'adequació del local subjectes al règim de declaració responsable tipus II.

Requisits

Activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses per tant a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable ambiental, que emplenen totes les condicions de l'annex III de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
Obres a l'interior dels edificis no catalogats, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals, condicionament i redistribució d'elements privatius amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres. No es podrà modificar el nombre de locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici, ni el tipus d'ús assignat a aquests.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment previ a l'execució de l'obra i inici de l'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de "Sol·licitud de Comunicació ambiental prèvia amb obres subjectes a declaració responsable d'obres tipus II", degudament emplenat, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina (Identificació clara del sol·licitant i de l'emplaçament de les obres, indicant la referència cadastral), acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Autoliquidació completa per al pagament del ICIO + Taxa Urbanística (Document A + B i C o Document A + D):

  (Gestor d'autoliquidacions)

 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament del ICIO + Taxa Urbanística:

  (Gestor d'autoliquidacions)

 • Document amb identificació de l'immoble, local o habitatge on conste la seua referència cadastral
 • Escriptura de Constitució de la Societat:

  En cas que la persona interessada siga una Societat.

 • Escriptura de Poders del/la Representant de la Societat:

  En cas que la persona interessada siga una Societat. Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància.

 • Contracte constitutiu de la Comunitat de Béns:

  Incloure document identificatiu de la persona representant.

 • En cas que el sol·licitant siga diferent de la persona interessada, Document que acredite la representació:

  Document de Representació de la persona interessada.

 • Document del Tràmit Sectorial Exigible:

  Documentació que acredite que el titular de l'activitat ha emplenat el tràmit sectorial exigible segons la mena d'activitat.

  Autorització Sectorial, Comunicació Sectorial, etc.

 • Memòria Tècnica de l'Activitat:

  Memòria subscrita per tècnic competent, en la qual es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenvolupar.

  En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor.

 • Certificat de compatibilitat urbanística:

  certificat de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.

  Signat Digitalment pel Tècnic.

 • Certificat de compliment de normativa:

  una vegada executades les obres i amb caràcter previ a l'obtenció del títol habilitant que faculta per al'exercici de l'activitat, haurà de presentar certificat de tècnic competent en què conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que se li aplique, així com aquelles autoritzacions o documentació que vinguen exigides per la normativa sectorial aplicable.

  Signat Digitalment pel Tècnic.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Cas 1. Locals en Planta Baixa SENSE redistribució AMB Gual:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Document Dades Gual:

   On conste: Emplaçament incloent referència cadastral, nombre de places/vehicles previstos en la zona de càrrega i descàrrega, ample de pas de la/s entrada/s de vehicles.

  • Pla de Planta del Local amb Planta Viària:

   es representaran gràficament i delimitaran els elements de la urbanització, i del mobiliari urbà existents: vorera, escocells, enllumenat, l'ample de pas del/els accés/s del/els vehicule/s i la/s plaça/s existents en la zona de càrrega i descàrrega a l'interior del local.

  • Certificat Tècnic de Càrrega:

   Signat Digitalment pel Tècnic Competent. Es referirà al Compliment del Codi Tècnic Accions en l'Edificació referit a l'estabilitat i seguretat de l'estructura. 

 • Cas 2. Locals en Plantes Altes SENSE redistribució:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

  • Llicència d'Obres o de Primera Utilització de l'Edifici:

   On conste l'ús terciari del Local.

  • Llicència de Modificació d'Ús del Local
  • Certificat d'Ús:

   Certificat expedit per la persona Administradora o la Presidència de la Comunitat de Propietaris fent constar, l'ús de tots i cada un dels locals de l'edifici, distribuïts per plantes.

 • Cas 3. Locals en Planta Baixa SENSE redistribució SENSE Gual:
  • Memòria descriptiva i constructiva detallada de les obres a realitzar
  • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA):

   Incloent mesurament, materials i mà d'obra.

 • Cas 4. Locals en Planta Baixa AMB redistribució AMB Gual:
  • Projecte i Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. 

  • Esquema Tècnic Justificatiu:

   Signat Digitalment pel Tècnic. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

  • Document Dades Gual:

   On conste: Emplaçament incloent referència cadastral, nombre de places/vehicles previstos en la zona de càrrega i descàrrega, ample de pas de la/s entrada/s de vehicles.

  • Pla de Planta del Local amb Planta Viària:

   es representaran gràficament i delimitaran els elements de la urbanització, i del mobiliari urbà existents: vorera, escocells, enllumenat, l'ample de pas del/els accés/s del/els vehicule/s i la/s plaça/s existents en la zona de càrrega i descàrrega a l'interior del local. 

  • Certificat Tècnic de Càrrega:

   Signat Digitalment pel Tècnic Competent. Es referirà al Compliment del Codi Tècnic Accions en l'Edificació referit a l'estabilitat i seguretat de l'estructura.

 • Cas 5. Locals Plantes Altes AMB redistribució:
  • Projecte i Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor.

  • Esquema Tècnic Justificatiu:

   Signat Digitalment pel Tècnic. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

  • Llicència d'Obres o de Primera Utilització de l'Edifici:

   On conste l'ús terciari del local.

  • Llicència de Modificació d'Ús del Local
  • Certificat d'Ús:

   Certificat expedit per la persona Administradora o la Presidència de la Comunitat de Propietaris fent constar, l'ús de tots i cada un dels locals de l'edifici, distribuïts per plantes.

 • Cas 6. Locals en Planta Baixa AMB redistribució SENSE Gual:
  • Projecte i Estudi de Seguretat i Salut:

   En format pdf generat des del document original i signat digitalment pel Tècnic Redactor. 

  • Esquema Tècnic Justificatiu:

   Signat Digitalment pel Tècnic. Segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i Activitats (model que s'adjunta, pàgina 3 de l'Imprés).

Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):
Termini d'ingrés:
prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Quantia
: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Pública, hauran de realitzar el tràmit per seu electrònica.

Les persones físiques podran triar si realitzen el tràmit a través de mitjans electrònics o presencialment.

 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la declaració responsable (veure quantia en apartat Taxes ) i l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Presentació de la comunicació d'activitat innòcua i declaració responsable d'obres tipus II, acompanyada de la documentació indicada.
Informació Complementària

Els terminis per a iniciar i concloure les obres seran els assenyalats per l'interessat en la Declaració responsable i, subsidiàriament, els establits en la legislació urbanística i en el Pla General d'Ordenació Urbana de València.

Termini de resolució: 3 mesos

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic de seguretat en cas d'incendi DB- SI, DB Seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA), DB Seguretat estructural (SE), salubritat (HS) “Higiene, salut i protecció del medi ambient”.
 • Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (estatal).
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, i Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, en matèria de contaminació acústica, sorolls i vibracions,
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina