ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Procediment conjunt de Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació d'activitat innòcua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.65
Descripció

PER A REALITZAR TRÀMITS EN LES JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE POT SOL·LICITAR CITA PRÈVIA INDISTINTAMENT EN QUALSEVOL DE LES 10 JUNTES.
Es pot sol·licitar CITA prèvia en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

EN CAS DE GESTIONAR-SE TELEMÀTICAMENT, NO SÀRRIA NECESSARI CITA PRÈVIA.

Comunicació d'activitat innòcua per a l'exercici d'activitats comercials, industrials o mercantils que comporte la realització d'obres subjectes a declaració responsable tipus II.

a) Respecte a l'activitat: es tracta de presentar la comunicació d'activitat innòcua d'exercici d'activitats de caràcter comercial, industrial o de servicis que per la seua naturalesa o condicions de funcionament no puguen previsiblement produir molèsties, afectar les condicions normals de salubritat i higiene, o implicar danys o riscos greus a persona o béns i per a la implantació de les quals es requerisca l'execució d'obres subjectes a declaració responsable tipus II.

Exemples d'estes activitats són oficines i xicotets comerços:
Perfumeria, peluqueria, despatx de pa, ultramarins, fruiteries, herbolaris, salons de bellesa, drogueries, farmàcies, oficines bancàries, òptiques, ortopèdies, venda de material informàtic, venda menor de telefonia mòbil, videoclubs, locutoris telefònics sense jocs en xarxa, pensió, residència sense menjador, centres d'ensenyança no reglada, agències de viatges, papereria-llibreria, joieria-rellotgeria, ferreteria, sabateria, funerària, esports, jogueteria, exposició-venda i lloguer de vehicles, clíniques, venda menor de mobles...

b) Respecte a l'obra que cal realitzar: la declaració responsable d'obres és aquell document per què un promotor manifesta, davall la seua exclusiva responsabilitat, que complix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d'un dret, que posseïx la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps que dure eixe reconeixement o exercici. En la seua tramitació no es tindrà en compte, igual que succeïx amb les llicències, ni el dret de propietat ni drets de terceres persones o entitats, en virtut del que establix la legislació urbanística.
En el present supòsit serien obres en l'interior dels edificis no catalogats, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres. No es podrà modificar el nombre de locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física, jurídica, comunitat de béns i qualsevol altra entitat sense personalitat jurídica que estiga interessada en l'obertura d'un establiment per a l'exercici d'activitats subjectes al règim de comunicació d'activitat innòcua en el terme municipal de València, i necessite realitzar obres d'adequació del local subjectes al règim de declaració responsable tipus II.

Requisits

Activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses, per tant, a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable.
Obres en l'interior dels edificis no catalogats, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d'accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres. No es podrà modificar el nombre de locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment previ a l'execució de l'obra i inici de l'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua.

Per a la presentació de la Comunicació Ambiental Prèvia amb obres subjectes a Declaració responsable tipus II a les juntes municipals de districte, serà necessari sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de comunicació ambiental prèvia amb obres subjectes a declaració responsable d'obres tipus II degudament emplenat, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina (Identificació clara del sol·licitant i de l'emplaçament de les obres, indicant la referència cadastral), acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Escriptura de constitució (si la persona sol·licitant és una Societat)
 • Escriptura de poders Registre Mercantil:

  els poders acreditaran la representació de la persona que signe la instància.

 • Constitució de la Comunitat de Béns (cas de ser una Comunitat de Béns):

  hauran de subscriure la instància tots els comuners o, si és el cas, qui ostente la representació legal dels mateixos.

 • Autoliquidació completa per al pagament de l'ICIO:

  Gestor d'Autoliquidacions.

 • Autoliquidació completa per al pagament de la Taxa Urbanística
 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament de l'ICIO
 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ del pagament de la Taxa Urbanística
 • Memòria descriptiva de les obres:

  la memòria expressarà amb detall la totalitat de les obres que es van a realitzar.

 • Pressupost desglossat i total (indicant detall de l'IVA)
 • Memòria tècnica d'activitat:

  memòria subscrita per tècnic competent, en la que es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenrotllar.

 • Certificat de compatibilitat urbanística:

  certificat de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.

 • Certificat de compliment de normativa:

  una vegada executades les obres i amb caràcter previ a l'obtenció del títol habilitant que faculta per a l'exercici de l'activitat, haurà de presentar certificat de tècnic competent en què conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que se li aplique, així com aquelles autoritzacions o documentació que vinguen exigides per la normativa sectorial aplicable.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Si s'efectua redistribució d'elements privatius i/o comuns (art. 10, tipus II, b) Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats):
  • Projecte tècnic d'obres:

   Proyecto subscrit per tècnic competent que inclourà estudi de seguretat i salut i certificat que l'immoble complix amb les normes urbanístiques i que no menyscaba la seguretat de l'edifici.

  • Esquema tècnic justificatiu:

   El esquema es realitzarà segons model inclòs en l'annex IV.1 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats, firmat per la persona projectista (model que s'adjunta, full 3).

 • Si es un local ubicat en planta alta:
  • Llicència d'obres o de primera utilització de l'edifici:

   On conste l'ús terciari del local objecte de l'activitat.

  • Llicència de modificació d'ús del local
  • Certificat d'ús:

   Certificat expedit per la persona Administradora o la Presidència de la Comunitat de Propietaris fent constar, l'ús de tots i cada un dels locals de l'edifici, distribuïts per plantes.

 • Si existeix càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca gual:
  • L'emplaçament incloent referència cadastral, nombre de places/vehicles previstos en la zona de càrrega i descàrrega, ample de pas de l'entrada/s de vehicles
  • Pla de planta del local que inclogui planta viària delimitada enfront d'aquest:

   es representaran gràficament i delimitaran els elements de l’urbanizació, i del mobiliari urbà existents: vorera, escocells, enllumenat, l'ample de pas del/els accés/s del/els vehicle/s i les places existents en la zona de càrrega i descàrrega a l'interior del local.

  • Certificat del Compliment del Codi Tècnic de l'Edificació, Accions en l'Edificació, referida a l'estabilitat i seguretat de l'estructura
Taxes
Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):
Termini d'ingrés:
prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Quantia
: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

El pressupost d'execució material de l'obra, que constitueix la base imposable de l'impost, es determinarà en la forma establida a l'ordenança-impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l'Ajuntament de València.

Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Pública, hauran de realitzar el tràmit per seu electrònica.

Les persones físiques podran triar si realitzen el tràmit a través de mitjans electrònics o sol·liciten cita prèvia en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

 • Sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web municipal o telefonant al 010.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la declaració responsable (veure quantia en apartat Taxes ) i l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Presentació de la comunicació d'activitat innòcua i declaració responsable d'obres tipus II, acompanyada de la documentació indicada.
Informació Complementària

Els terminis per a iniciar i concloure les obres seran els assenyalats per l'interessat en la Declaració responsable i, subsidiàriament, els establits en la legislació urbanística i en el Pla General d'Ordenació Urbana de València.

Termini de resolució: 3 mesos

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic de seguretat en cas d'incendi DB- SI, DB Seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA), DB Seguretat estructural (SE), salubritat (HS) “Higiene, salut i protecció del medi ambient”…
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.
 • Decret 39/2004, de 5 de març, d'accessibilitat a l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà.
 • Orde de 25 de maig del 2004, de 5 de març , en matèria d'accessibilitat a l'edificació de pública concurrència.
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (estatal).
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, i Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, en matèria de contaminació acústica, sorolls i vibracions,
On dirigir-se

S'ha de sol·licitar cita prèvia en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010, per a la presentació en els registres especialitzats de les Juntes Municipals de Districte.

En les Juntes municipals de Pobles s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023
Pobles del Nord: 963013055
Pobles de l’Oest: 963013436

EN CAS DE GESTIONAR-SE TELEMÀTICAMENT, NO SÀRRIA NECESSARI CITA PRÈVIA.

Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina