ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d’activitat mitjançant declaració responsable ambiental amb obres prèvies subjectes a declaració responsable.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.10
Descripció

Procediment per a l’obertura d’una activitat subjecta a declaració responsable ambiental, regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, qualitat i control ambiental en la Comunitat Valenciana (inclou les activitats regulades en la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització de comerç i de determinats servicis), amb obres prèvies que es tramiten per declaració responsable d’obres.

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística, és preceptiu en totes les activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç.

ADVERTÈNCIA: És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). La sol·licitud d’este es podrà presentar junt amb la declaració responsable d'obres tot i que serà vinculant si l'anomenat informe resulta incompatible.

Fase d’obres: es presentarà instància normalitzada de declaració responsable d’obres amb tota la documentació que ve indicada en el revers d’esta.

En cas d’obres en edificis, immobles o àmbits protegits o catalogats sense de transcendència patrimonial, a més a més hauran de presentar la documentació requerida al punt 12 de la instància normalitzada, la seua no presentació completa serà motiu d’inadmissió.

 • Les obres podran començar el mateix dia de la presentació de la declaració responsable (hi haurà d’ajustar-se en tot cas al projecte presentat).
 • Advertir que el termini per a l’execució de les obres presentades per declaració responsable és l’indicat al projecte presentat pel promotor junt amb la instància normalitzada.
 • La presentació incompleta o la no presentació de la documentació indicada serà motiu d’inadmissió i consegüent extinció dels efectes que hagués pogut produir la declaració responsable d’obres.

Fase d’obertura: una vegada acabades les obres i instal·lacions (dins del termini indicat en el projecte aportat junt amb la declaració responsable d’obres), es presentarà instància normalitzada de declaració responsable ambiental, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta. (certificats finals d’obra, auditoria acústica, certificacions sectorials si és el cas, etc.)

 • Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable ambiental no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat, o bé efectuada esta s’alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.
 • En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d'Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable ambiental i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment. En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.
 • Indicar que les activitats subjectes a la Llei 12/2012 presentada la instància normalitzada de declaració responsable ambiental amb tota la documentació indicada al revers podran procedir a l’obertura i inici immediat de l’activitat.
Qui ho pot sol·licitar?
 • Persones físiques.
 • Subjectes relacionats a l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament.
Requisits

És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (Informe Urbanístic de Compatibilitat) es podrà presentar junt amb la declaració responsable d’obra tot i que serà vinculant si l’anomenat informe resulta incompatible.

Quan sol·licitar-ho

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

 • A de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació que haurà de presentar només una vegada al llarg del procediment

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia DNI nova persona titular:

  de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

 • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hi hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.

 • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular:

  En cas de ser la declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar amb la Declaració Responsable d’Obres: :
  • Declaració Responsable d’Obres:

   Declaració responsable d’obres. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat:

   Sol·licitud de l’informe urbanistic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en la que es va sol·licitar i numero d’expedient.

  • Projecte tècnic d'obres i activitat :

   1 còpia en paper i 2 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent i ajustat al que disposa la normativa ambiental i l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

   Pot descarregar l'imprès en l'apartat Impresos

  • Esquema tècnic justificatiu IV.1.:

   de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitat.

   Podeu descarregar el model ací

  • Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa i el ICIO:

   Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

  • Estudi bàsic de seguretat i salut:

   (RD 1627/97 de 2410-97, BOE núm. 256, de 25-10-97), llevat que es presente una legalització d’obres.

  • Entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega:

   En el cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'indicar en els plans, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.

  • En cas d’existir normativa específica:

   En cas d'existir, s'afegirà a l'anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment de la mateixa. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

  • Obres que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP:

   Només en cas d’obres que es duguen a terme en un edifici i/o àmbit patrimonialment protegit o catalogat sense transcendència patrimonial i que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP, a més a més, hauran d’aportar la documentació següent:

   • Certificat de la persona tècnica projectista indicant que les obres NO TENEN TRANSCENDÈNCIA PATRIMONIAL.
   • Compromís, signat per la persona tècnica projectista i la promotora, d’executar només les obres que consten en el projecte.
   • Fotografies a color de l’estat actual del local/immoble objecte de la intervenció (interior i façana)
 • Documentació a presentar amb la Declaració Responsable Ambiental:
  • Declaració responsable ambiental:

   Declaració responsable ambiental: Documento disponible en el apartado "Impresos" de esta misma página para descargar, rellenar y adjuntar en este trámite.

  • Certificat final d’obres i instal·lacions:

   Certificat de la persona tècnica directora de l’execució del projecte visat, si és el cas, acreditatiu que les obres i les instal·lacions són conformes al projecte presentat. Este certificat general també acreditarà el compliment dels apartats següents:

   • Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, segons la secció SI-1, apartat 4, i els seus annexos SI del CTE-06 (si en projecte justifiquen ignifugació, pintures…, cal sol·licitar certificats expedits per laboratoris acreditats sobre assajos segons les normes UNE).
   • Resistència al foc de l’estructura, segons la secció SI-6 i els seus annexos SI (si en projecte justifiquen ignifugació, pintures…, cal sol·licitar certificats expedits per laboratoris acreditats sobre assajos segons les normes UNE).
  • Certificat condicions tècniques i ambientals:

   Certificat subscrit per persona tècnica competent, degudament identificada amb nom, cognoms, titulació i DNI, acreditatiu que les instal·lacions complixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l’exercici de l’activitat.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

   de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitat.

   Podeu descarregar el model ací

  • Certificat acústic:

   Certificat ajustat al que s'establix en l'article 42.2 de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat haurà de ser realitzat per Laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

   Pot descarregar l'imprès en l'apartat Impresos

  • Certificats o autoritzacions normatives sectorials:

   Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat.

  • Còpia resguard d’ingrés ICIO:

   Còpia del resguard de l'ingrés de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres:

   • Quan amb caràcter previ s'haja obtingut la corresponent llicència municipal d'obres.
   • En el cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obra, el resguard de l'ingrés ha d'haver-se presentat amb l'esmentada declaració d'obres.

  • Posada en funcionament de l’activitat:

   Si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable ambiental no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat o bé, efectuada esta, s’alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà posar en funcionament l’establiment.

  • Posada en funcionament mitjançant certificat (ECMQA):

   En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Materia de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable ambiental i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.
   En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Taxes
Taxa

1.-Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques :

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsables d'obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes 20120:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d'obres. A les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a declaració responsable o està subjecta a llicència, caldrà tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de l’Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València.

En aquelles activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç és preceptiu sol·licitar l’informe de compatibilitat urbanística, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals. Es podrà presentar abans o junt amb la declaració responsable d’obres.

Per a determinar l'instrument d'intervenció al que està subjecta l'activitat (Declaració Responsable Ambiental o Llicència Ambiental) caldrà consultar els Annexos II y III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana:

Declaració responsable ambiental, es tramitaran aquelles activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni a l’Annex II ni al III de la Llei 6/2014, i que incomplisquen alguna de les condicions establides a l’annex III de la present llei per a tramitar-se per comunicació ambiental prèvia.

Llicència ambiental*, es tramitaran aquelles activitats que s’inclouen a l’annex II de la Llei 6/2014, per tindre una incidència ambiental.

NOTA: Per a determinar si una activitat està subjecta a la normativa de comerç, s'haurà de consultar l'Annex de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

* IMPORTANT: La llicència ambiental, quan va acompanyada d’obres prèvies per declaració responsable, es tracta d’un procediment conjunt (LA.AC.30) i per tant s’haurà de tramitar l’obra i llicència ambiental al mateix temps.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 y 3138.

Transmisions de llicència y canvis de titularitat: 3125 y 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 y 3235.

Jefatura de Servici: 3122 y 3130.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina