ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autoliquidació de l'Impost IVTNU/Plusvàlua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.10
Descripció

Presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), a través de l’aplicació web, respecte de totes les transmissions de béns immobles urbans:

Entre les quals hi ha:

 • Els contractes de compravenda, donacions, permutes, adquisició o liquidació en pagament de deutes de successions testades o intestades (herències).
 • Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa.
 • Aportacions no dineràries de persones d’una societat quan no es troben integrades en una branca d’activitat.
 • Actes de constitució i de transmissió de drets reals, com ara drets d’usdefruit, nua propietat, ús i habitació, superfície o cens.

S’inclouen les transmissions el període de generació de les quals siga inferior a un any

Si preferiu sol·licitar assistència en l’autoliquidació a l’Oficina de Gestió Tributària Integral, consulteu l’enllaç següent: ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Qui ho pot sol·licitar?
 • En transmissions a títol lucratiu o gratuït (herències o donacions): qui adquirix el terreny o la persona a favor de la qual es constituïx o transmet el dret real.
 • En transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, etc.): qui transmet el terreny o la persona que constituïx o transmet el dret. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona que adquirisca el terreny o a favor de la qual es constituïx o transmet el dret real, quan el contribuent és una persona física no resident a Espanya.
Quan sol·licitar-ho
 • Si es tracta d’un acte inter vius: en el termini de 30 dies hàbils a comptar de la data d’atorgament del document públic.
 • Si es tracta d’un acte per causa de mort, en el termini de sis mesos des de la data de defunció, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la part interessada. És a dir, en el termini de sis mesos des del fet imposable la persona obligada al pagament pot demanar una pròrroga de sis mesos més, que començaran a comptar quan expire el termini inicial, de manera que el termini de presentació s’allarga fins a un any des de la meritació del tribut. La sol·licitud de la pròrroga implica la concessió automàtica. (Procediment sol·licitud de pròrroga)
Documentació a presentar

Si opta pel mètode de càlcul d'estimació objectiva:

Únicament ha de realitzar i pagar l'Autoliquidació des del següent enllaç sense necessitat de presentar cap altra documentació, i automàticament s'entén presentada amb caràcter general, SENSE MES TRÀMIT.

Si opteu pel mètode de càlcul d’estimació directa:

 • Document d'identificació de la persona obligada al pagament, llevat que el tràmit siga a través de la seu electrònica.
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones, excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada, excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.
 • En cas d’adquisicions i/o transmissions a títol onerós (compravendes, permutes, etc.): Títols que documenten la transmissió i l’adquisició.
 • En cas d’adquisicions i/o transmissions a títol lucratiu (herències i donacions): Còpia de la presentació de l’Impost de Successions i Donacions (model 650 o 651), on aparega el valor d’adquisició i/o transmissió corresponent a la data de la meritació imposada.
 • En cas de transmissions mortis causa sense escriptura pública d’acceptació i adjudicació d’herència:

- Document privat que documente la transmissió.
- Certificat de defunció.
- Testament o, en defecte d’això, declaració d’hereus.
- Certificat del Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Si opta pel mètode de càlcul d'estimació objectiva:

Únicament ha de realitzar i pagar l'Autoliquidació des del següent enllaç sense necessitat de presentar cap altra documentació, i automàticament s'entén presentada amb caràcter general, SENSE MES TRÀMIT.
Pot realitzar el seu pagament en línia o imprimir el document per a pagar en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el propi document d'autoliquidació.

Manual d’ajuda per a la realització de l’autoliquidació.

Si opta pel mètode de càlcul d'estimació directa:

1. Realització i pagament de l'autoliquidació

Pot realitzar el seu pagament en línia o imprimir el document per a pagar en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el propi document d'autoliquidació
Manual d’ajuda per a la realització de l’autoliquidació.

2. Presentació de l'autoliquidació pagada al costat de la resta de documentació:

- A través de la Seu Electrònica: amb certificat digital des d'Iniciar Tràmit
- A través de qualsevol dels registres d'entrada o dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Informació Complementària

L'Administració Municipal dins del termini legal de prescripció de quatre anys per a determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació, verificarà i comprovarà la seua autoliquidació, i si no la troba conforme, practicarà liquidació definitiva, que notificarà a l'obligat tributari, rectificant els elements o dades mal aplicades i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà les sancions procedents si és el cas. Així mateix practicarà en la mateixa forma, liquidació dels fets imposables continguts en el document que no hagueren sigut declarats pel subjecte passiu
Únicament s'admetran declaracions en les transmissions anteriors al 10 de novembre de 2021 i en aquelles en què els immobles no tinguen assignats referències cadastrals individualitzades.

Inscripció en el Registre de la Propietat

A l’efecte de la inscripció prevista en l’article 254 de la llei hipotecària:

 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions) cal acreditar en el Registre de la Propietat haver presentat l’autoliquidació o, si és el cas, la declaració de l’impost davant l’Ajuntament.
 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.) cal acreditar en el Registre de la Propietat la comunicació a què es refereix l’article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Comunicació a l’Ajuntament a l’efecte de l’article 110.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tenen obligació de comunicar a l’Ajuntament les transmissions subjectes a l’impost d’acord a l’article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

 • En les transmissions a títols lucratiu o gratuït (sempre que es produïsquen per negocis jurídics entre vius), la persona donant o la que constituïx o transmet el dret real.
 • En les transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.), la persona adquirent o a favor de la qual es constituïx el dret real.

El tràmit per a complir l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les transmissions subjectes a l’impost s’ha de realitzar en els mateixos terminis previstos per als subjectes passius i sempre a través del procediment de Comunicació del fet imposable IVTNU.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Podeu simular el càlcul de l'import que cal pagar en concepte d'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa a Urbana. A més, si hi esteu d'acord, podeu pagar-lo en línia o imprimir-ne el document per a pagar-lo en l’entitat bancària.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

Legislació

Articles 104 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina