ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autoliquidació de l'Impost IVTNU/PLUSVÀLUA.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.10
Descripció

Presentació i ingrés de l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), respecte de totes les transmissions de béns immobles urbans. Entre elles:

 • Els contractes de compravenda, donacions, permutes, adquisició o liquidació en paga de deutes successions testades o intestades (herències).
 • Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa.
 • Aportacions no dineràries realitzades per les persones sòcies a la Societat quan no es troben integrades en una branca d'activitat.
 • Actes de constitució i de transmissió de drets reals, com ara drets d'usdefruit, nua propietat, ús i habitació, superfície o cens.

S'inclouen les transmissions el període de generació de les quals siga inferior a un any.

Qui ho pot sol·licitar?
 • En transmissions a títol lucratiu o gratuït (herències o donacions): La persona adquirent del terreny o persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracta.
 • En transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, etc.): La persona transmitent del terreny o persona que constituïsca o transmeta el dret de què es tracta. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a Espanya.
Quan sol·licitar-ho
 • Si es tracta d'un acte entre vius, en el termini de 30 dies hàbils des de la data d'atorgament del document públic.
 • Si es tracta d'un acte per causa de mort, en el termini de sis mesos des de la data de defunció, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la part interessada. És a dir, en el termini de sis mesos des del fet imposable la persona obligada al pagament pot demanar una pròrroga de sis mesos més, que començaran a comptar quan expire el termini inicial, de manera que el termini de presentació s’allarga fins a un any des de la meritació del tribut. La sol·licitud de la pròrroga implica la concessió automàtica.
Documentació a presentar

ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ
L'assistència en l'autoliquidació es practicarà directament als subjectes passius En cas d'actuar mitjançant representant, se li exigirà una declaració responsable que aquesta representació no deriva d'una prestació de servei subscrita també per la persona obligada al pagament (pot obtindre el model d'aquesta declaració responsable en la seu electrònica).
Si desitja rebre assistència presencial en l'autoliquidació:

1. Podrà sol·licitar CITA PRÈVIA en el següent enllaç:

 • Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits del IVTNU (plusvàlua) MORTIS-CAUSA (HERÈNCIES)
 • Sol·licitud de Cita Prèvia per a tràmits del IVTNU (plusvàlua) INTER-VIUS (COMPRAVENDA, DONACIÓ, ETC...)

En cas de sol·licitar CITA PRÈVIA: una cita per cada (escriptura, document privat...).

2. La documentació imprescindible per a rebre l'assistència és la següent:
En tots els casos:

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament i domicili de comunicació.
 • En cas de representant o persona autoritzada:

° Escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada.
° Document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada.
° Declaració responsable que aquesta representació no deriva d'una prestació de servei (veure model en l'apartat Impresos)

 • Document notarial, judicial, administratiu o privat, en què conste el fet, acte o contracte que origina la imposició.
 • Títol anterior que documente l'adquisició en els següents casos:

° Quan aquest títol no vinga correctament referenciat en el document notarial, judicial, administratiu o privat que origina la imposició.
° En les transmissions oneroses en les quals expressament s'opte pel mètode d'estimació directa.

Documentació a presentar en cas de transmissions mortis-causa sense escriptura pública d'acceptació i adjudicació d'herència:

 • Certificat de defunció.
 • Testament o, en defecte d'això, declaració d'hereus.
 • Certificat del Registre General d'Actes d'Últimes Voluntats.
 • Document privat que documente la transmissió

Documentació a presentar quan, a instàncies del subjecte passiu, s'opte pel mètode de càlcul d'estimació directa:

 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, etc.): Títol anterior on conste el valor de l'adquisició.
 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions): Còpia de la presentació de l'impost sobre Successions i Donacions a la data de la meritació (model 650 o 651)

Documentació a presentar quan el subjecte passiu considere que la transmissió ha de declarar-se exempta, prescrita o no subjecta

 • Còpia simple de l'escriptura o document que acredite la transmissió.
 • Documentació en què es fonamenta la seua pretensió.

AUTOLIQUIDACIÓ PER WEB

Pot realitzar l'autoliquidació vosté mateix des del següent enllaç, sense necessitat de signatura electrònica, realitzant el pagament en línia o imprimint el document per a pagar-lo en alguna de les entitats financeres col·laboradores.
Manual d'ajuda per a la realització de l'autoliquidació.
Amb caràcter general, generada l'autoliquidació a través de la Web i, efectuat el seu abonament, aquesta s'entendrà AUTOMÀTICAMENT presentada amb caràcter general, SENSE MÉS TRÀMIT.

EN ELS SEGÜENTS CASOS, no obstant això, a més de generar-la i abonar-la, SÍ QUE HAURÀ DE PRESENTAR-SE la corresponent AUTOLIQUIDACIÓ:

* Autoliquidacions obtingudes pel càlcul d'estimació directa.
* Declaracions de no subjecció o exempció seleccionant el tràmit específic.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

SI LA PERSONA INTERESADA DESEA RECIBIR PRESENCIALMENTE ASISTENCIA EN LA AUTOLIQUIDACION

Dicha asistencia se prestará preferentemente con CITA PREVIA, en la Oficina de Gestión Tributaria Integral situada en la Casa Consistorial, con entrada por la calle Arzobispo Mayoral 1acc.

Para recibir presencialmente asistencia en este tipo de trámite puede solicitar CITA PREVIA:

En caso de solicitar CITA PREVIA: una cita por cada documento (escritura, documento privado...).

SI LA PERSONA INTERESADA REALIZA LA AUTOLIQUIDACIÓN DESDE LA WEB MUNICIPAL.

Manual de ayuda para la realización de la autoliquidación.

 1. Puede simular el cálculo del importe a pagar desde el apartado AUTOLIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS
 2. Si está de acuerdo, podrá realizar su pago online o imprimir el documento para pagar en alguna de las entidades financieras colaboradoras señaladas en el propio documento de autoliquidación.
 3. Con carácter general, generada la autoliquidación a través de la Web y, efectuado su abono, ésta se entenderá AUTOMÁTICAMENTE presentada a todos los efectos, SIN MÁS TRÁMITE.

EN LOS SIGUIENTES CASOS, sin embargo, además de generarla y abonarla, SÍ DEBERÁ PRESENTARSE la correspondiente AUTOLIQUIDACIÓN:

* Autoliquidaciones obtenidas por el cálculo de estimación directa.

* Declaraciones de no sujeción o exención seleccionando el trámite específico.

Informació Complementària

Revisió d'autoliquidacions

L'Ajuntament revisa les autoliquidacions pagades per les persones interessades i les declaracions d'exempció, prescripció i no subjecció (autoliquidació de quota 0), les valida i, si cal, emet liquidacions complementàries pels imports calculats inferiorment.

La presentació incorrecta o la falta de pagament d'autoliquidacions és objecte de procediments de comprovació limitada i inspecció tributària.

Inscripció en el Registre de la Propietat

A l'efecte de la inscripció prevista en l'article 254 de la llei hipotecària:

 • En cas de transmissions lucratives (herències i donacions) cal acreditar en el Registre de la Propietat haver presentat l'autoliquidació o, si és el cas, la declaració de l'impost davant l’Ajuntament.
 • En cas de transmissions oneroses (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.) cal acreditar en el Registre del Propietat la comunicació a què es refereix l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Comunicació a l'Ajuntament a l'efecte de l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Segons l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, tenen obligació de comunicar a l'Ajuntament les transmissions subjectes a l'impost:

 • En les transmissions a títols lucratiu o gratuït (sempre que s'hagen produït per negocis jurídics entre vius), la persona donant o la que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
 • En les transmissions a títol onerós o mitjançant preu (compravendes, permutes, expropiacions, extincions de condomini, etc.), la persona adquirent o a favor de la qual es constituïsca el dret real de què es tracte.

El tràmit per a complir l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les transmissions subjectes a l'impost s'ha de realitzar en els mateixos terminis previstos per als subjectes passius.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Podeu simular el càlcul de l'import que cal pagar en concepte d'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa a Urbana. A més, si hi esteu d'acord, podeu pagar-lo en línia o imprimir-ne el document per a pagar-lo en l’entitat bancària.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

Legislació

Articles 104 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina