esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
IVTNU/Plusvàlua - Autoliquidació
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
HA.PL.10
Descripció

Tràmit per a fer efectiu el pagament d'este impost.
Estan subjectes a l'impost qualsevol classe de transmissions de béns immobles urbans, que comprenen, entre d'altres:

 • Els contractes de compravenda, donacions, permutes, adquisició o liquidació en recompensa de deutes.
 • Successions testades o intestades (herències).
 • Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa.
 • Aportacions no dineràries fetes per les persones sòcies a la societat quan no es troben integrades en una branca d'activitat.
 • Actes de constitució i de transmissió de drets reals, com ara drets d'usdefruit, nua propietat, ús i habitació, superfície o cens.
Qui ho pot sol·licitar?

En transmissions a títol lucratiu o gratuït (herències o donacions): la persona adquirent del terreny o persona en favor de la qual es constituïx o transmet el dret real de què es tracta.
En transmissions a títol onerós o per mitjà de preu (compravendes, permutes, expropiacions…): la persona transmitent del terreny o persona que constituïx o transmet el dret de què es tracta. Si la persona transmitent és persona física no resident a Espanya, la persona obligada al pagament serà la persona adquirent com a substituta de la contribuent.

Quan sol·licitar-ho

Si es tracta d'un acte inter vivos: en el termini de 30 dies hàbils a comptar de la data d'atorgament del document públic.
Si es tracta d'actes per causa de mort: en el termini de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la persona interessada, a comptar de la data de defunció.

Documentació a presentar

Si s'efectua per la pròpia persona interessada

Ha d'entregar en l'entitat financera col·laboradora, en el moment del pagament:

Si l'Ajuntament l'assistix en l'autoliquidació

Per a esta assistència ha de presentar en l'Ajuntament:

 • Document d'identificació (DNI, NIE, etc.) del subjecte passiu.
 • En el cas que la persona obligada al pagament (subjecte passiu) no s’hi persone, qui es presente haurà d'aportar un document que acredite la representació/autorització, juntament amb el document d'identificació (DNI, NIE, etc.) tant de la persona representada com de la representant.
 • Escriptura pública i fotocòpia o, en el cas que la transmissió no es formalitze per mitjà d'escriptura pública, original i còpia del document que acredite la transmissió.

Segons els casos, pot requerir-se una altra documentació addicional:

 • Si no consta clarament en l'escriptura la data dels títols anteriors pels quals es va adquirir en el seu dia l'immoble que ara es transmet, haurà d'aportar els documents on consten tals títols.
 • Si sol·licita bonificació per vivenda habitual, haurà d'aportar compromís de mantindre l'adquisició durant els quatre anys següents.
 • També podrà aportar qualsevol altra documentació que considere convenient en prova o com a fonament dels fets declarats.

Quan es tracte d'una transmissió mortis causa que no vaja acompanyada d'escriptura pública d'acceptació i adjudicació d'herència

Ha d'aportar davant l'Ajuntament per a esta assistència, original i còpia:

 • Certificat de defunció.
 • Testament o, si no n'hi ha, declaració d'hereus/es.
 • Certificació del Registre General d'Actes d'Última Voluntat.
 • Document privat de partició d'herència o manifestació d'hereus, si n'hi ha.
 • Títols d'adquisició per la persona causant de tots els immobles inclosos en l'herència.

Si la persona interessada considera que la transmissió s'ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta

Ha de presentar declaració, dins dels terminis assenyalats en l'apartat “Quan presentar-la”, acompanyada dels documents següents:

 • Documentació en què es fonamenta la seua pretensió.
 • Autoliquidació de quota zero realitzada des de l’Oficina Virtual Tributària.
 • Còpia del document d'identitat (DNI, NIE, etc.) del subjecte passiu.
 • Còpia simple de l'escriptura pública o document que acredite la transmissió.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Si s'efectua per la persona interessada l'autoliquidació

 • Simular i, en el seu cas, practicar l'autoliquidació des de l’Oficina Virtual Tributària.
 • Pagar l'import de l'autoliquidació en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el mateix document d'autoliquidació i entregar en l'entitat només el document per a realitzar el pagament, o bé pagar l'import de l'autoliquidació a través de la web municipal utilitzant eixe document.

Si l'Ajuntament l'assistix en l'autoliquidació

Quan es tracte d'una transmissió inter vius o mortis causa:

 • Cal sol·licitar cita prèvia a través de la web municipal. L'assistència en l'autoliquidació derivada de qualsevol transmissió es prestarà amb cita prèvia, en l'Oficina de Gestió Tributària Integral situada al carrer d'Arquebisbe Mayoral (Casa consistorial).
 • Presentar-se en l'esmentada oficina el dia i l’hora de la cita prèvia, a l’ efecte que la persona siga assistida en la pràctica de l'autoliquidació, amb la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar si l'Ajuntament l’assistix en l'autoliquidació”.
 • Practicar l'autoliquidació.
 • Pagar l'import de l'autoliquidació en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el document d'autoliquidació mateix i entregar en l'entitat només el document per a realitzar el pagament, o utilitzar este document a través de la web municipal.

Si la persona interessada considera que la transmissió s'ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta

 • Ha de presentar, dins dels terminis assenyalats en l'apartat “Quan presentar-la”, declaració acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que s'ha de presentar si la persona interessada considera que la transmissió ha de declarar-se exempta, prescrita o no subjecta”.
 • La presentació es podrà fer a través del registre electrònic o, de forma presencial, en els registres municipals o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Les persones jurídiques únicament podran presentar la documentació a través del registre electrònic, de conformitat amb el que preveu l'article 14.2 de la Llei 38/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Informació Complementària

L'Ajuntament revisarà les autoliquidacions pagades per les persones interessades i les declaracions d'exempció, prescripció i no subjecció, procedirà a validar-les i, si és el cas, a l'emissió de liquidacions complementàries pels imports calculats en menys.

La presentació incorrecta o la falta de pagament d'autoliquidacions seran objecte de procediments de comprovació limitada i inspecció tributària.

A l'efecte de la inscripció prevista en l'article 254 de la Llei hipotecària, s'haurà d'acreditar en el Registre de la Propietat haver satisfet l'autoliquidació, o haver presentat davant d'este Ajuntament la declaració de l'impost o, en cas de transmissions oneroses, la comunicació a què es referix l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Comunicació a l'Ajuntament conforme a l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

Tràmit per a complir amb l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les transmissions subjectes a l'impost, en els mateixos terminis previstos per als subjectes passius.

Estan obligats a realitzar la dita comunicació:

 • En les transmissions a títol lucratiu o gratuït (sempre que s'hagen produït per negocis jurídics inter vivos): la persona donant o la que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
 • En les transmissions a títol onerós o per mitjà de preu (compravendes, permutes, expropiacions…): la persona adquirent o a favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Pot simular el càlcul de l'import a pagar en concepte d'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. A més, si està d'acord, podrà realitzar el seu pagament online o imprimir el rebut per a pagar en la seua entitat bancària.

Legislació

- Article 104 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

On dirigir-se

L'autoliquidació ha de realitzar-se a través del Gestor d'Autoliquidacions de la web municipal i després procedir-se al seu pagament en les Entitats financeres o en les Oficines municipals amb targeta.

Per al cas d'autoliquidacions de quota zero, haurà de presentar-se declaració amb el document d'autoliquidació a zero en en l'Oficina de Gestió Tributària Integral o en qualsevol Registre municipal.

No obstant, pot dirigir-se a les Oficines de Gestió Tributària Integral perquè se li preste assistència en la seua realització (consulte les adreces en l'apartat "Oficines d'Informació"). Cal sol-licitar cita prèvia.

L'assistència en l'autoliquidació derivada de qualsevol transmissió, només es prestarà amb Cita prèvia en l’Oficina de Gestió Tributària Integral situada al carrer de l’Arquebisbe Mayoral (Casa consistorial).

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  El registre d'entrada de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha