ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina