ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació d’activitat innòcua sense obres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AS.10
Descripció

S'entendrà per comunicació aquell document mitjançant el qual les persones interessades posen en coneixement de l'Administració Pública competent les seues dades identificatives o qualsevol altra dada rellevant per a l'inici d'una activitat.

Estan subjectes al règim de comunicació les següents activitats:

CAS 1.-ACTIVITATS INNÒCUES, Activitats que no tenen incidència ambiental. Es consideren innòcues les que complisquen totes les condicions establides en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats de la Comunitat Valenciana.

Queden excloses les activitats de l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis.

Es tramita de conformitat amb els articles 71 a 74 de la Llei 6/2014, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats i legislació concordant.

És preceptiu el previ informe urbanístic municipal de compatibilitat, que haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la seua sol·licitud. En el cas que l'informe no s'emetera en el termini assenyalat (i per tant, haguera transcorregut un mes) podrà presentar-se, indicant la data en què va ser sol·licitat en la instància. ENLLAÇ A LA SOL·LICITUD D'INFORME DE COMPATIBILITAT URBANISTICA.

Es tracta d'un procediment de caràcter consecutiu, ja que la presentació de la comunicació ha d'anar precedida de la sol·licitud d'aquest informe.

CAS 2.- ACTIVITATS COMERCIALS MINORISTES, Activitats incloses en l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, realitzats a través d’establiments permanents, i que tinguen una superfície útil d’exposició i venda al públic que no siga superior a 750 metres quadrats, sempre que complisquen “totes” les condicions de l’annex III de la Llei 6/2014. ENLLAÇ A L'ANNEX II DE LA LLEI 12/2012, DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DE DETERMINATS SERVICIS.

No és preceptiu el report urbanístic municipal de compatibilitat prèviament.

CAS 3.-DESPATXOS PROFESSIONALS DOMÈSTICS (TOF 1), regulat en l’art. 7.5.3 de les Normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana.

El servei és prestat pel titular en el seu habitatge utilitzant alguna de les seues peces. S’entén per despatx professional domèstic els despatxos per al desenvolupament d’activitats professionals emmarcades en l’ús d’oficina, que se situen dins l’habitatge.

Els despatxos professionals domèstics s'entenen com a servei prestat pel titular en el seu propi habitatge utilitzant alguna de les seues peces, la qual cosa impedeix que el seu titular siga una persona jurídica, ja que perquè es done tal circumstància la persona que desenvolupe l'activitat en el seu domicili haurà d'estar empadronat en ell.

No és viable tampoc incloure a les mercantils unipersonals.

No és preceptiu el previ informe urbanístic municipal de compatibilitat.

Resten subjectes al règim de comunicació d’activitats innòcues, les activitats que no tenen incidència ambiental. Es consideren innòcues les que complisquen totes les condicions establides en l’annex III d’esta llei.

Annex III

Comunicació d’activitats innòcues: quan complisquen totes les condicions que s’indiquen tot seguit.

1. Sorolls i vibracions.

1.1. Les activitats en què per a complir els nivells màxims de transmissió, siga aèria o siga estructural, en ambients interiors o exteriors, establits en la normativa vigent en matèria de soroll ambiental n’hi haja prou amb utilitzar com a única mesura correctora contra sorolls la simple absorció dels seus paraments i coberta (tancaments), a més d’evitar per a això el manteniment de part de superfícies obertes.

1.2. Les activitats amb un nivell mitjà de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte que siga menor de 70 dBA.

1.3. Les activitats que disposen d’elements motors o electromotors la potència de les quals siga igual o inferior a 9 CV, considerant: - La potència electromecànica ha d’estar determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les màquines i aparells que formen part de l’activitat. – Resten exclosos del còmput els elements auxiliars de la instal·lació no destinats directament a la producció: ascensors, enllumenat, instal·lacions de ventilació forçada, instal·lacions d’aire condicionat de caràcter domèstic, etc. – No s’avaluarà com a potència la corresponent a les màquines portàtils el nombre de les quals no siga superior a 4, ni la potència individual de les quals siga inferior a 0,25 kW.

1.4. Les activitats en què s’instal·len equips d’aire condicionat si complixen algun dels requisits següents: – Quan les unitats compressores es situen a l’interior del local, independentment de la potència. – Quan la potència instal·lada siga inferior a nou cavalls de vapor (CV) amb independència de la localització.

2. Olors, fum i/o emanacions.

2.1. En les que per a evitar fum i olors siga prou renovar l’aire per mitjà de bufadors.

2.2. En les que no es desenrotllen combustions o altres processos físics o químics que originen emanacions de gasos, vapors i pols a l’atmosfera.

3. Pol·lució atmosfèrica.

3.1. Les que no estiguen incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera contingut en l’annex IV de la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, actualitzat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o la normativa que la substituïsca o complemente.

4. Abocaments d’aigua residual i/o de residus.

4.1. Les que no requerisquen cap tipus de depuració prèvia de l’aigua residual per abocar-la a la xarxa de clavegueram i/o el seu abocament siga exclusivament d’aigua sanitària.

4.2. Les que no produïsquen residus o que produïsquen residus assimilables als residus domèstics.

5. Radiacions ionitzants.

5.1. Les que no siguen susceptibles d’emetre cap radiació ionitzant.

6. Incendis.

6.1. Amb caràcter general, totes les activitats la càrrega tèrmica ponderada de les quals siga inferior a 100 Mcal/m².

7. Per manipulació de substàncies perilloses o generació de residus perillosos.

7.1. Les activitats que no utilitzen, manipulen ni generen substàncies o residus considerats com a perillosos d’acord amb el que disposa l’annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls Contaminats, o l’annex I del Reglament (CE) 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i embalatge de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.

8. Explosió per sobrepressió i/o deflagració

9. Risc de legionel·losi

9.1. Les activitats que no disposen d’activitats industrials subjectes a programes de manteniment incloses en l’article 2.2.1.r del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

NOTA INFORMATIVA

 • En els casos en els quals l'activitat requerisca d'una autorització o d'una comunicació sectorial, el titular de l'activitat haurà d'acreditar haver emplenat anteriorment la tramitació sectorial que li corresponga previ a l'inici de l'activitat.
 • Una vegada presentada podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques
 • La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
 • No estan subjectes a aquest tràmit les activitats incloses en la Llei Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • En el cas de requerir obres subjectes a declaració responsable, DEBERA TRAMITAR-SE CONFORME AL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT INNÒCUA AMB OBRES SUBJECTES A DECLARACIÓ RESPONSABLE TIPUS II (ENLLAÇ).
Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física, jurídica, comunitat de béns i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que estiga interessada en l'obertura d'un establiment per a l'exercici d'activitats subjectes al règim de comunicació d'activitat innòcua en el terme municipal de València.

Requisits

Activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses per tant a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable ambiental, de conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica. En el cas que les persones sol·licitants estiguen constituïdes en comunitat de béns, la totalitat de la comunitat subscribirà la instància o, almenys, els qui n’exercixen la representació, sempre que s’acredite la representació.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En el cas de trobar-se en l'opció "Si existeix càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca gual", la tramitació de l'Activitat Innòcua no implica l'autorització gual, havent de dirigir la sol·licitud d'aquesta autorització al Servici de Mobilitat Sostenible.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • CAS 1.-Activitats innòcues:
  • Si és el cas, Informe urbanístic Municipal o doc. de verificació del compliment de requisits normatius realitzat per organisme de certificació adtva. o entitat col·laboradora inscrita en la GV:

   O indicació del número de sol·licitud o expedient en la sol·licitud d'este tràmit.

  • Certificat de compliment de normativa:

   Certificat de tècnica/tècnic competent en el que conste que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent que li siga aplicable.

  • Model de declaració responsable de tècnica/tècnic de l'Ajuntament de València:

   De l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

  • Autoritzacions o documentació exigida per la normativa sectorial aplicable
  • Si hi ha càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca un gual, emplaçament:

   Incloent referència cadastral, nombre de places/vehicles prevists en la zona de càrrega i descàrrega, amplada de passatge de l’entrada de vehicles.

  • Si hi ha càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca un gual, plànol de planta del local que incloga planta viària delimitada davant:

   Es representaran gràficament i delimitaran els elements de la urbanització, i del mobiliari urbà existents: vorera, escocells, enllumenat, l’amplada de passatge dels accessos dels vehicles i les places existents en la zona de càrrega i descàrrega a l’interior del local.

  • Si hi ha càrrega i descàrrega en interior del local amb gual, certificat compliment del Codi Tècnic de l'Edificació, Accions en l'Edificació, referida a estabilitat i seguretat d'estructura
 • CAS 2.-Activitats comercials minoristes:
  • Plànol d’emplaçament en el qual estiga clarament identificada la localitzció concreta on pretén instal·lar-se l’activitat
  • Memòria tècnica de l'activitat, subscrita per persona tècnica competent:

   En la qual es descriga el local i les característiques d’aquesta, havent d'incloure com a mínim plans de planta i secció.

  • Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials
  • Certificat de compliment de normativa:

   Certificat de tècnica/tècnic competent en el que conste que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent que li siga aplicable.

  • Model de declaració responsable de tècnica/tècnic de l'Ajuntament de València:

   De l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

  • Autoritzacions o documentació exigida per la normativa sectorial aplicable
  • Si hi ha càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca un gual, emplaçament:

   Incloent referència cadastral, nombre de places/vehicles prevists en la zona de càrrega i descàrrega, amplada de passatge de l’entrada de vehicles.

  • Si hi ha càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca un gual, plànol de planta del local que incloga planta viària delimitada davant:

   Es representaran gràficament i delimitaran els elements de la urbanització, i del mobiliari urbà existents: vorera, escocells, enllumenat, l’amplada de passatge dels accessos dels vehicles i les places existents en la zona de càrrega i descàrrega a l’interior del local.

  • Si hi ha càrrega i descàrrega en interior del local amb gual, certificat compliment del Codi Tècnic de l'Edificació, Accions en l'Edificació, referida a estabilitat i seguretat d'estructura
 • CAS 3.-Despatxos professionals domèstics (TOF 1):
  • Memòria descriptiva de l’activitat professional a realitzar identificant la part de l’habitatge destinat a esta
  • Certificat d'empadronament o autorització per a consultar les dades d'empadronament
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la comunicació ambiental prèvia, acompanyada de la documentació indicada.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Pública, hauran de realitzar el tràmit per seu electrònica.

Les persones físiques podran triar si realitzen el tràmit a través de mitjans electrònics o presencialment. En el cas d'optar per la tramitació presencial, hauran de dirigir-se preferentement als registres especialitzats de les Juntes municipals de Districte. S'atendrà amb prioritat les persones que hagen sol·licitat cita prèvia, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals de Pobles, la cita s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Informació Complementària

Termini màxim de resolució: 3 mesos

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Codi Tècnic de l'Edificació- Document bàsic de seguretat en cas d'incendi DB-SI, DB Seguretat d'utilització i accessibilitat (*SUA), DB Seguretat estructural (ES), salubritat (HS) "Higiene, salut i protecció del medi ambient".
 • Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre del Soroll (estatal).
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre de la Generalitat i Decret 266/2004 de 3 de desembre del Consell de la Generalitat, en matèria de contaminació acústica, sorolls i vibracions.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina