ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d’activitat mitjançant llicència ambiental sense obres prèvies
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AS.40
Descripció

Procediment per a l’obertura d’una activitat subjecta a llicència ambiental, regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana, sense obres prèvies.

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística, és preceptiu en totes les activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç.

ADVERTÈNCIA: És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). S’haurà de presentar almenys un mes abans de la sol·licitud de llicència ambiental i serà vinculant si l’esmentat informe resulta incompatible.

 • Fase de tramitació llicència: es presentarà instància normalitzada de llicència ambiental, en què s’haurà d’indicar l’expedient administratiu on estan les obres legalitzades (en cas de no estar legalitzades en cap expedient, s’haurien de legalitzar i no es podria emprar este procediment), acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de la llicència ambiental.

Una vegada concedida la llicència ambiental mitjançant resolució expressa, es podrà realitzar la implantació de l’activitat.

 • Fase d’obertura: una vegada acabades les instal·lacions, es presentarà instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta, així com les mesures correctores addicionals imposades, si és el cas, a la llicència ambiental concedida (certificats finals, auditoria acústica, certificacions sectorials si és el cas, etc.).

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la comunicació de posada en funcionament no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació de l’activitat al projecte presentat o, efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.
En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.
En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Persones físiques.
 • Subjectes relacionats amb l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament)

Requisits

És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). Serà vinculant si l’esmentat informe resulta incompatible.
Es presentarà almenys un mes abans de la sol·licitud de llicència ambiental.

Quan sol·licitar-ho

El procediment s’inicia amb la presentació de la sol·licitud de llicència ambiental, encara que la sol·licitud d’informe de compatibilitat s’haurà d’haver presentat abans.

Abans de la implantació de l’activitat:

• En la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar-se en l'apartat “impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyada de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Junt amb la solicitud de llicència ambiental :
  • Còpia del DNI de la persona declarant:

   Còpia del DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

  • Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat:

   En cas de ser la declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

  • Còpia del contracte constitutiu de la comunitat de béns:

   Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d'esta, sempre que acredite dita representació.

  • Instància normalitzada de llicència ambiental :

   Llicència ambiental. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Còpia sol·licitud informe urbanístic de compatibilitat:

   Còpia de la sol·licitud d’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar i número d’expedient.

  • Indicació d’expedient de legalització d’obres:

   Indicació de l’expedient en què es troben legalitzades les obres o el projecte de legalització d’estes.

  • Indicació de la referència cadastral del local:

   Haurà d’indicar la referència cadastral del local, composta generalment per 20 dígits.

  • Projecte tècnic d’activitat:

   Projecte tècnic corresponent a les mides de la instal·lació correctores o de seguretat, redactat i signat per persona facultativament competent, i visat pel col·legi oficial corresponent, aportant 1 còpia en paper i 2 en suport digital, i ajustat a la instrucció 2/1983, aprovada per ordre de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV DEL 19-07-83). El projecte d’activitat justificarà el compliment de la normativa legal, si fa al cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, i s’especificarà detalladament en la memòria i en els plànols l’adopció de mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).
   El projecte contindrà, si escau, les particularitats següents:
   a) En activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental: Estudi d’Impacte Ambiental i/o còpia de la resolució favorable del procediment d’EIA.

  • Estudi Acústic:

   Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.

  • Resum no tècnic:

   Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d’informació pública.

  • Entrada o eixida de vehicles:

   Si l’exercici de l’activitat comporta l’entrada o l’eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’indicar als plans, amb la finalitat de sol·licitar, si és el cas, i davant el servici administratiu competent, el corresponent permís per al pas permanent de vehicles.

  • Annexos normativa sectorial :

   Annexos. En cas d’existir normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos estaran signats per persona tècnica competent i visats, si fa el cas, pel col·legi professional corresponent.

 • Documentació a aportar junt amb la comunicació de posada en funcionament:
  • Instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament:

   Comunicació de posada en funcionament. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Certificat final d’instal·lacions:

   Certificat de la persona tècnica competent acreditatiu què les instal·lacions són conforme al projecte presentat. Este certificat general també acreditarà el compliment dels apartats següents:

   • Reacció al foc dels elements decoratius i de mobiliari, segons la Secció SI-1, apartat 4, i els seus annexos SI del CTE-06 (si en projecte es justifiquen ignifugacions, pintures…, haurà d’incloure certificacions expedides per laboratoris acreditatius sobre els assajos segons normes UNE)
  • Certificat condicions tècniques i ambientals:

   Certificat subscrit per persona tècnica competent, degudament identificada amb nom, cognoms, titulació i DNI que acredite que les instal·lacions complixen totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per poder iniciar l’exercici de l’activitat.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

   Esquema tècnic justificatiu IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat.
   Podeu descarregar el model ací

  • Certificat acústic:

   Certificat ajustat al que s'establix en l'article 42.2 de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

  • Certificats o autoritzacions normatives sectorials:

   Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d’activitat.

Taxes
Taxa

1. Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d’ingrés: prèviament a la presentació de les sol·licituds de declaració responsables d’obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d’execució material de l’obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 € 140,90 €
Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54€
Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €
Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €
Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €
Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €
Major de 601.012,10 € S’abonaran 10.048,02 euros, més l’import resultant de multiplicar per 9,66 l’excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

ICIO:

2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quantia: 3 % del pressupost d’execució material de l’obra.

Termini d’ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d’obres. En les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els requisits següents: estar d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques i amb l’Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres, de l’Ajuntament de València, en l’apartat «Ordenances».

El pagament d’esta taxa es realitza pel sistema d’autoliquidació: Gestor d’Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

En aquelles activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç és preceptiu sol·licitar l’informe de compatibilitat urbanística, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals. Si es tracta d’una obertura sense obres prèvies, serà preceptiu demanar-lo, almenys, un mes abans de la presentació de la declaració responsable ambiental o de la llicència ambiental.

Per a determinar l'instrument d'intervenció al que està subjecta l'activitat (declaració responsable ambiental o llicència ambiental) caldrà consultar els Annexos II i III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control Ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana:

Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l’annex III de la present llei per a poder ser considerades innòcues.

Llicència ambiental, per a les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II.

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç, s'haurà de consultar l'Annex de la Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

* IMPORTANT: La declaració responsable ambiental, quan no va acompanyada d’obres prèvies, es tramitarà segons el procediment LA.AS.20. S’haurà de demanar l’informe urbanístic de compatibilitat almenys un mes abans de presentar la declaració responsable ambiental.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Articule 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (Apartats 1 i 2).
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478
Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138.
Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121.
Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235.
Prefectura de Servici: 3122 i 3130.
També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.
 • Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina