ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud d’autorització per a l’extensió de l’activitat comercial al domini públic municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.VE.50
Descripció

Sol·licitud d’autorització per a l’extensió de l’activitat dels establiments i locals comercials al domini públic municipal, per mitjà de la instal·lació d’expositors de gènere, cartells indicadors, elements de decoració o adorn, o instal·lacions anàlogues; així com les sol·licituds de renovació anual d’autoritzacions ja concedides, per als casos en què el sol·licitant haja sigut autoritzat en les mateixes condicions (mateixa activitat, emplaçament i instal·lacions).

Igualment, estaran subjectes a este tràmit les ocupacions puntuals del domini públic que puguen requerir una permanència prolongada de persones amb motiu d’actes d’inauguració d’establiments o locals comercials, llançament o promoció de determinats articles, inici de campanyes de vendes o altres esdeveniments anàlegs.

No serà aplicable este procediment a les sol·licituds d’autorització per a l’ocupació del domini públic municipal mitjançant la instal·lació de terrasses vinculades a establiments d’hostaleria i restauració, regulades en el títol tercer de la Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal vigent, que es tramitaran pel seu procediment específic.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques titulars de locals comercials i establiments públics.

Requisits

Requisits de les persones sol·licitants:

-Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.

-Tindre subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

Requisits de l’activitat:

-Les ocupacions s’autoritzaran, preferentment, adossades a la façana i al costat de la porta de l’establiment, en una franja d’1 metre des de la façana com a màxim, sempre que quede un corredor lliure per als vianants d’almenys 1,50 metres fins a la vorada per al pas de persones, amb les altres exigències previstes en la normativa d’accessibilitat, i sense que puguen existir en esta banda elements del mobiliari urbà o obstacles al trànsit de vianants.

-Les sol·licituds que es formulen per a estes ocupacions en carrers per als vianants, places, xamfrans, bulevards i altres espais de característiques singulars, requeriran en cada cas un estudi individualitzat atenent a la morfologia específica de cadascun, la funcionalitat per als vianants, la compatibilitat amb altres usos i qualsevol altre tipus de peculiaritat, sense que en cap cas puga minorar-se el corredor lliure per als vianants mínim indicat en l’apartat anterior.

-Els elements i les instal·lacions amb què s’ocupe el domini públic no podran ser de caràcter fix i hauran de quedar recollits a l’interior de l’establiment una vegada finalitzat l’horari d’obertura d’este.

-L’ocupació només podrà tindre per objecte aquells productes o servicis per a la comercialització dels quals habilite la llicència de l’establiment.

-La persona o entitat titular de l’autorització serà responsable diàriament de mantindre en condicions de seguretat, salubritat, neteja i adorn l’espai ocupat i la seua zona d’influència.

Quan sol·licitar-ho

Amb 30 dies d’antelació a la data prevista d’inici de l’ocupació, excepte en els casos d’esdeveniments comercials que generen una permanència prolongada de persones en el domini públic municipal; en este cas la sol·licitud es podrà realitzar amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’ocupació prevista.

Documentació a presentar

En tots els casos:

-Si la sol·licitud es realitza presencialment (només quan el sol·licitant siga persona física): instància normalitzada omplida i signada, que es pot descarregar en l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina, acompanyada de la documentació indicada.

-Si la sol·licitud es presenta en esta seu electrònica: formulari omplit i signat (botó “Iniciar tràmit”). S’hi adjuntarà la documentació indicada.

-Quan el sol·licitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació, haurà d’aportar-se document que acredite la representació que té el signant de la sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal mitjançant l'extensió de l'activitat comercial:
  • Plànol d'emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol acotat i a escala de l’emplaçament, amb indicació de tots els elements o instal·lacions que s’hi han de situar, amb acotament clar de l’amplària de la vorera, la longitud de la façana del local, les dimensions de l’ocupació, la distància a la vorada i a la façana, i identificació dels elements existents a la via pública (tals com arbres, semàfors, papereres, fanals, armaris d’instal·lació del servici públic, senyals de trànsit, contenidors de brossa, bancs, i qualssevol altres que permeten conéixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d’usos permesos a la via pública amb la instal·lació que es pretén).

  • Títol habilitant:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Haurà d’aportar-se, al costat de la sol·licitud, el títol habilitant per a la posada en funcionament de l’activitat la titularitat de la qual tinga el sol·licitant (llicència ambiental, declaració responsable ambiental o comunicació ambiental prèvia).

  • Annex Declaració responsable d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S’aportarà en cas d’instal·lacions provisionals d’escassa complexitat que no requerisquen projecte tècnic. Haurà d’estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se de memòria amb descripció detallada i especificacions tècniques de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar i plànols d’estos, segons el que disposa l’article 95 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Projecte tècnic d’activitat i instal·lacions. :

   Haurà d’estar subscrit per tècnic competent i aportar-se quan se sol·licite la instal·lació d’escenaris, carpes, graderies i instal·lacions anàlogues.

   S’ajustarà al contingut i condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i el Decret 143/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’esta llei, així com a les exigències que establisca l’altra normativa vigent que resulte d’aplicació. L’aforament i les mesures previstes per al seu control durant el desenvolupament de l’esdeveniment s’hauran d’arreplegar expressament, incloent-hi del Pla/Mesures d’emergències.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, qualsevol que siga la seua potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d’instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d’indústria.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions esmentades:

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del certificat final de muntatge corresponent subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per aportar-lo a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten a la memòria presentada i posseïxen les mesures necessàries que garantixen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

-Presentació de la sol·licitud:

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València: cal omplir i firmar el formulari de sol·licitud que apareix en clicar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l’apartat “Documentació a presentar”.

A més, les persones físiques podran optar per realitzar el tràmit presencialment en les juntes, registres municipals i alcaldies de barri. Per a això, hauran d’omplir i firmar l’imprés de sol·licitud (enllaç) i presentar-lo juntament amb la documentació que s’hi indica.

-Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l’autorització.

Informació Complementària

-A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

-En qualsevol moment es podrà demanar al peticionari documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i 34 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal de l’Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 525 478. Extensions: 3057-3444-3064-3065-3061-2324.

Legislació

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

-Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.

-Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina