ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de la col·locació de terrassa
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.15
Descripció

Concedir llicència municipal per a l'ocupació de terrenys de domini públic de titularitat municipal i espais lliures privats d'ús públic per mitjà d'instal·lació de terrasses vinculades a establiments d'hoteleria.


Tipus d'autorització:

 • Anual.
 • Temporada (1 de març al 31 d'octubre).
Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques, jurídiques o comunitats de béns o propietaris que estiguen interessats en la col·locació de taules i cadires en la via pública, pertanyents a un establiment hostaler que es troben en possessió de la corresponent llicència d'obertura, en el terme municipal de València.

SUPÒSIT EXCEPCIONAL D'AMPLIACIÓ TEMPORAL DE TERRASSA PER COVID-19.
Aquelles persones físiques o jurídiques que compten amb autorització prèvia per a la implantació de terrassa d'hostaleria, entenent-se també com a tal l'acta d'inspecció COVID-19, de senyalització de la terrassa.

Requisits
 • Ha de tractar-se d'un establiments destinats únicament a l'exercici d'activitat sotmés a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, dedicats a les activitats d'hoteleria i restauració
 • Locals destinats exclusivament al servici de begudes, que es troben en possessió de llicència de funcionament, sempre que el citat local compte en el seu interior amb zona habilitada per a la prestació del servici amb taules i cadires.
 • Titulars de concessions de quioscos en jardins de titularitat municipal l'activitat principal del qual siga assimilable a l'exercici de l'hoteleria.
Quan sol·licitar-ho

Els titulars d'establiments amb llicència de funcionament poden efectuar la seua primera petició per mitjà d'escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos, en qualsevol moment de l'any des de l'obtenció de la llicència de funcionament del local.

Renovació automàtica en exercicis següents: una vegada obtinguda l'autorització, veuran renovades automàticament la seua petició per a exercicis següents si no es produïx cap modificació en les condicions espacials de la ubicació dels elements instal·lats en la terrassa o de titularitat del local afectat, i si el titular no comunica, almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del període liquidat, la seua voluntat contrària a la renovació.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de llicència per a l'ocupació de la via pública, acompanyat de la documentació següent:

Amb caràcter general:

Junt amb la sol·licitud haurà d'aportar-se:

1. Quan el sol·licitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació, haurà d'acompanyar-se document que acredite la representació que ostenta el firmant de la sol·licitud.

2. Document en què conste referència cadastral de l'immoble on s'exercix l'activitat.

3. Dades identificatives de la llicència d'obertura a nom de la persona o entitat sol·licitant de l'ocupació, o, si és el cas, acreditació que s'ostenta el dret a obrir l'establiment o local d'acord amb el que preveu l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat.

4. Declaració responsable d'estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte, no tenint deutes de cap naturalesa que es troben en període executiu, amb el compromís de mantindre eixa condició durant tot el període d'ocupació autoritzat.

5. Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar, fotografia del mateix i memòria descriptiva de les seues característiques, que hauran d'ajustar-se a l'Annex II de la present ordenança, a este efecte de valorar la seua adequació amb l'entorn.

6. Pla a escala en grandària A4, que arreplegue:

a) Planta viària de la zona, acotant clarament: l'ample de vorera i la longitud de la fatxada del local.

b) Espai i superfície quantificada a ocupar per la terrassa, acotant les seues dimensions, distància al rastell i a la fatxada.

c) Elements existents en la via pública, com ara arbres, semàfors, papereres, fanals, armaris d'instal·lació del servici públic, senyals de ciruculació, contenidors de fem, bancs, i qualssevol altres que permeten conéixer l'espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d'usos permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa.

En els supòsits en què es pretenga instal·lar terrassa en una superfície que excedisca de l'ample de fatxada de l'establiment, i es complisquen els requisits establits en l'article 60 d'esta ordenança:

A més de la documentació abans citada:

• Haurà d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat de les persones o entitats titulars de l'activitat en els locals immediatament contigus enfront dels que es pretenga instal·lar la terrassa, i com a màxim un per cada costat. Si algun o ambdós immobles confrontants fossen una vivenda, vestíbul d'edifici de vivendes, o local sense activitat, el consentiment haurà de prestar-ho de forma expressa el propietari de l'immoble.

En els supòsits de Comunitats de Propietaris, la conformitat s'acreditarà per mitjà d'escrit firmat per la persona que ostente la Presidència o el representant legal d'aquella

En els supòsits en què es pretenga instal·lar en la terrassa tendals:

A més de la documentació abans citada:

1. Certificat tècnic firmat per tècnic competent en què es garantisca la seguretat i estabilitat de la instal·lació, basant-se en el dimensionat estructural realitzat considerant en el seu càlcul les distintes hipòtesis d'esforços al vent, pes propi, ancoratges, etc.

2. Plans de planta, secció i detalls que definisquen el tendal en tots els seus components, forma, dimensions, color, material, publicitat, etc.

3. Haurà d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat dels veïns de la primera planta de l'edifici, quan el tendal es pretenga instal·lar a una distància inferior a 2,00 metres de la volada de l'immoble.

En els supòsits en els quals es pretenga instal·lar a la terrassa elements generadors de calor o fred a la Terrassa:

La sol·licitud d'instal·lació d'elements generadors de calor o fred a la terrassa, de gas propà i butà, haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

1. Pla de distribució de les estufes dins de la zona d'ocupació, indicant distàncies a elements i/o instal·lacions existents, havent de complir aquesta distribució:

- Es col·locaran, com a màxim, en una proporció d'una per cada quatre taules o grup de taules.

- No podran instal·lar-se a menys de 2 metres de la façana de cap immoble, ni de la projecció de la copa dels arbres, tanca, mobiliari urbà o qualsevol altre element instal·lat en la via pública.

2. Garantia de qualitat i Certificat d'Homologació de la Comunitat Europea de l'estufa. Han de complir la normativa europea que siga aplicable a cada tipus d'instal·lació.

3. Indicació de la mena de combustible a utilitzar.

4. Acreditació del fabricant per a la instal·lació en interior de tendals.

5. Contracte amb empresa asseguradora en el qual es contemple aquesta instal·lació d'elements generadors de calor o fred a la terrassa. S'haurà d'indicar en el document el lloc on queda recollida aquesta cobertura.

6. Contracte amb empresa de manteniment especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats. No és vàlid contracte de subministrament.

7. L'establiment autoritzat haurà de disposar d'extintors de pols ABC, eficàcia 21A 113B, en lloc fàcilment accessible.

La sol·licitud d'instal·lació d'elements generadors de calor o fred elèctrics, únicament en interior de tendals fixos, haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

1. Pla de distribució de les estufes dins de la zona d'ocupació, indicant distàncies a elements i/o instal·lacions existents. Els elements no podran fixar-se a l'estructura del tendal.

2. Garantia de qualitat i Certificat d'Homologació de la Comunitat Europea de l'estufa. Han de complir la normativa europea que siga aplicable a cada tipus d'instal·lació. Acreditació del fabricant per a la instal·lació en interior de tendals.

3. Contracte amb empresa asseguradora en el qual es contemple aquesta instal·lació d'elements generadors de calor o fred a la terrassa. S'haurà d'indicar en el document el lloc on queda recollida aquesta cobertura.

4. L'establiment autoritzat haurà de disposar d'extintor de CO₂ apte per a foc elèctric.

5. En el cas de necessitar les instal·lacions subministre elèctric, en aplicació de l'article 56 de l'Ordenança d'Ocupació del Domini Públic Municipal, en el qual s'estableix que l'escomesa d'energia elèctrica, haurà de ser, en tot cas, subterrània, s'haurà d'aportar:

- Projecte de subministrament d'instal·lació elèctrica.

- Llicència dels serveis municipals competents per a la realització de l'escomesa subterrània en via pública.

En els supòsits en què es pretenga instal·lar la terrassa en espais lliures privats d'ús públic i domini privat:

A més de la documentació abans citada:

• Haurà d'acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, l'autorització de qui posseïsca la propietat d'eixe espai. Quan es tracte d'una Comunitat de Propietaris, haurà d'aportar-se certificació o còpia de l'acord adoptat per la Junta de Propietaris per mitjà del que s'autoritze la dita ocupació.

En pubs i establiments amb ambientació musical:

· Pla del local, en el que s'assenyalarà el vestíbul d'entrada i memòria d'instal·lació amb doble porta de moll de retorn a posició tancada.

· En cas d'impossibilitat material d'instal·lar tal vestíbul, s'acreditarà tècnicament, proposant mesures alternatives que garantisquen l'aïllament que exigix, en tot cas, la instal·lació de portes d'entrada al local amb moll de retorn a posició tancada.

EN EL SUPÒSIT EXCEPCIONAL D'AMPLIACIÓ TEMPORAL DE TERRASSA PER COVID-19.

 1. Instància de sol·licitud (modalitat presencial) o formulari (modalitat Seu Electrònica) per a l'ampliació de terrassa per COVID-19, amb emplenament de les condicions tècniques per a l'ampliació de terrasses afectades per COVID-19 (check list).
 2. Plànol on es represente gràficament l'ampliació sol·licitada juntament amb la zona ja autoritzada o senyalitzada amb acta d'inspecció COVID-19.
 3. Autorització de la terrassa en vigor (Resolució o acta de marcatge de terrassa COVID-19 i plànol).
 4. Document d'autorització de contigüitat amb caràcter temporal.


Taxes
Taxa

Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Termini d'ingrés:

Primera sol·licitud: La liquidació de la taxa s’entregarà, preferentment, amb la notificació de l’autorització d’ocupació. En cas contrari, la rebreu per correu o notificació electrònica. Cal pagar la taxa abans de col·locar la terrassa.
La meritació de la taxa és anual i es produïx en el moment que s’inicien els aprofitaments i, successivament, l’1 de gener de cada any.
Quan es tracte de nous aprofitaments no inclosos en la matrícula, el pagament s’exigirà per mitjà de liquidació notificada o autoliquidació assistida, i si correspon, es prorratejarà l’import de la liquidació per trimestres naturals, inclòs el de l’alta.
Renovació: Automàtica sempre que no produïsca cap modificació en les condicions espacials de la ubicació dels elements instal·lats en la terrassa o de titularitat del local afectat, i que el titular no comunique, almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del període liquidat, la seua voluntat contrària a la renovació.


Taxes per l'Ocupació de Terrenys d'ús públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud de llicència degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.
 • Pagament de la Taxa: Cal pagar la primera liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires abans de col·locar la terrassa. Per al pagament dels pròxims rebuts, se’n podrá sol·licitar la domiciliació bancària d’acord amb el procediment previst en el tràmit municipal: Pagaments i altres gestions - Domiciliació bancària per al pagament.
 • Renovació Automàtica: La dita renovació tindrà lloc si no es produïx cap modificació en les condicions espacials de la ubicació dels elements instal·lats en la terrassa o de titularitat del local afectat; el titular de la instal·lació ha de comunicar almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del període, la seua voluntat contrària a la renovació.
Informació Complementària

Hauran de cumplir-se, a més, les condicions següents:

 • En cap cas, es podrà autoritzar ni instal·lar en llocs que obstaculitzen o dificulten els passos de vianants, accessos a vivendes, a locals de pública concurrència o a edificis de Servici Públic, com ara col·legis, instituts, etc…, així com guals o eixides d'emergència, ni parades de transport públic, ni quan oculten totalment o parcialment o dificulten la visibilitat de la senyalització de trànsit.
 • Tindran prioritat en l'ocupació del domini públic aquells elements autoritzats per l'Ajuntament que responen a la prestació de Servicis Públics Municipals.
 • L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en matèria de contaminació acústica.

Els titulars de locals amb llicència d'activitat amb ambiental musical, hauran de complir, a més, les següents condicions:

 • Instal·lació de vestíbul d'entrada, amb doble porta de moll de retorn, a posició tancada, que garantisca en tot moment, l'aïllament acústic necessari en fatxada, inclosos els instants d'entrada i eixida.
 • Prohibició d'obrir buits a fatxada mantenint els ja existents, en tot cas tancats.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol.licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Legislació
 • Decret llei 2/2012, 13 de gener, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses (PIME) de la Comunitat Valenciana
 • Llei 2/2006. de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Acords de Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2020 i 22 de maig de 2020.
 • Acord de Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2020.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina