ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Llicència per a la instal·lació de publicitat utilitzant diferents suports
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.PU.55
Descripció

Sol·licitar la instal·lació de:

1.-Lona en un bastida instal·lat en un edifici.
2.-Rètols publicitaris en el terrat d'un edifici.
3.-Rètols publicitaris en establiments comercials
4.- Sol·licitar autorització per a la publicitat que pretenga instal·lar-se per mitjà de banderoles o pancartes.

Per mitjà de banderoles, procedirà en els casos següents:

 • Mitgeres d'edificis i suports d'enllumenat públic i altres elements que compten amb l'autorització municipal durant els períodes electorals a càrrecs públics.
 • Fatxades d'edificis íntegrament comercials amb motiu de vendes extraordinàries, excepcionalment i per un període no superior a dos mesos.
 • Fatxades de museus o edificis públics amb sales d'exposicions per motiu d'estes, excepcionalment i per un període no superior a dos mesos.

Per mitjà de pancartes, podrà autoritzar-se en aquells llocs de la via pública que s'assenyalen durant períodes d'eleccions, en festes populars i en esdeveniments d'interés ciutadà.

-----

Per a la realització de trámits de forma presencial en les Juntes de Districte s'atendrà amb prioritat a les persones que hagen sol·licitat CITA PRÈVIA, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals de Pobles, la cita s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:

Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser titulars de la llicència:

 • Les persones físiques o jurídiques, que realitzen directament les activitats comercials, industrials o de servici a què es referix els elements publicitaris.
 • Aquelles persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària i es troben incloses en la matrícula corresponent de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i inscrita en els Registres Públics que procediren.

A estos efectes es crega el Registre municipal d'Empreses Publicitàries que es gestionarà pel Servici Municipal al qual se li haja encomanat el control i tramitació de les autoritzacions dels actes publicitaris. En el dit registre hauran d'inscriure's les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a esta activitat.

En el cas de la llicència de publicitat per mitjà de pancartes i banderoles, a més de les persones físiques o jurídiques, que realitzen directament les activitats comercials, industrials o de servici a què es referix els elements publicitaris, també les candidatures dels partits polítics que concórreguen a les eleccions i els titulares dels museus o edificis públics.

Requisits

Lones publicitàries que utilitzen la instal·lació de bastides:

 • Haurà de complir-se, així mateix, amb les previsions de la normativa urbanística i també amb el que disposa la Llei de patrimoni cultural valencià, respecte dels centres històrics i immobles protegits.
 • En bastides d'obres i durant l'execució d'estes, es podrà autoritzar com a projecte especial, la instal·lació de pancartes amb imatges arquitectòniques o expressions artístiques que tendisquen a evitar-ne l'impacte, de manera que es permet destinar un màxim del 15 % de la seua superfície a missatges publicitaris.

Per al cas de les banderoles:

 • Hauran de retirar-se els elements publicitaris, en el primer supòsit una vegada conclòs el període electoral i en els dos restants transcorreguts l'esdeveniment i com a màxim en dos mesos des de la seua instal·lació. De no fer-ho en el termini de deu dies, ho faran els servicis municipals després l'oportú requeriment previ a costa de la candidatura o de l'infractor, segons els casos.
 • Les instal·lacions tindran la solidesa necessària per a garantir la seguretat viària.

Per al supòsit de les pancartes:

 • Les pancartes hauran de col·locar-se de manera que no pertorben la lliure circulació de vianants o vehicles, ni puguen ocasionar danys a les persones, a la via pública o als arbres o instal·lacions existents. En tot cas, la part inferior de la pancarta no podrà situar-se a menys de cinc metres d'altura sobre la calçada.
 • Les pancartes hauran de retirar-se per les mateixes persones titulars de la llicència dins dels deu dies següents a l'acabament de la campanya electoral o de les festes populars, si és el cas. De no fer-ho, es les retiraran les brigades municipals a costa de les persones titulars de la llicència.

Per al cas de rètols publicitaris en terrats d'edificis:

 • Seran autoritzables en edificis que no es troben en situació de Fora d'Ordenació Substantiva, amb autorització expressa de la comunitat de propietaris.
 • La ubicació d'estos rètols serà paral·lela al plànol/s de façana/es de l'edifici on es pretenguen instal·lar, sense que en cap cas puga sobreeixir cap element dels límits de la façana.
 • S'haurà de compondre de lletres soltes, sense marcs de contorn i la seua altura no superarà el desé de la façana, amb un màxim de 3 metres.Es podran aprofitar per a la seua sustentació els elements constructius de protecció de la coberta i en cap cas hi haurà separació entre la part superior d'este i inferior de l'anunci.
 • No es podran instal·lar en edificis de cobertes inclinades, excepte en aquells ubicats en zones qualificades com a industrials pel PGOU. En este supòsit l'altura del rètol no podrà superar els 3 metres.
 • En edificis d'ús exclusiu terciari comercial, categories 2 i 3 segons les Normes Urbanístiques del PGOU, l'altura màxima del rètol serà de 3 metres independentment de la seua altura de cornisa.
 • No podran instal·lar-se rètols en coronació d'edificis quan algun dels seus confrontants estiguera catalogat com a protegit.
 • No es permetrà la instal·lació de rètols en coronació d'edificis en l'àmbit declarat del Conjunt Històric de la Ciutat de València com Bé d'Interés Cultural per Decret de 3 de maig de 1993 de la Generalitat Valenciana. Es podrà denegar la instal·lació d'un rètol en coronació d'edifici que altere la percepció o el caràcter dels edificis catalogats pel PGOU, monuments i jardins històrics declarats Béns d'interés Cultural.

Els rètols en locals de planta baixa i primera incorporada a la baixa:

 • Podran classificar-se en:

- Adossats a la façana, en els quals s'admetrà fins a un vol màxim de 0.30 metres.

- En bandera, quan se supere l'esmentat vol.

 • S'hauran de dissenyar de manera integrada dins del límit material de la mateixa façana del comerç o local a què corresponga i ajustar-se, com a criteri general, a l'estructura dels buits de la façana, de manera que serà necessari l'ús de materials que s'integren en el mateix entorn ambiental de la zona i en el valor arquitectònic de l'edifici.
 • Els rètols en bandera tindran com a ixent màxim el 80 % de la volada admissible per a l'edifici segons el que disposen les Normes Urbanístiques del PGOU, de manera que, en qualsevol cas, tindran com a límit màxim 1 metre i sempre que quede la projecció del seu punt més ixent sobre la vorera a una distància mínima de 0.4 metres de la calçada. Si s'instal·len en carrers de vianants hauran de ser corregides estes dimensions en funció de l'accés de vehicles d'emergència segons el que disposa les NU.
 • Els rètols en bandera no podran sobrepassar en la seua altura la façana del local o comerç en què estan instal·lats. El fons total de l'anunci no podrà superar els 0.3 metres.
 • Aquells rètols que siguen lluminosos o en bandera hauran de tindre la seua part més baixa a una altura superior a 2.5 metres de la rasant de la vorera.
 • Es cuidarà, de manera especial, el disseny i la seua integració en l'entorn urbà dels anuncis que pretenguen instal·lar-se en els edificis inclosos en el Catàleg, en els Centres Històrics Protegits (CHP) i Eixample protegit (ENS-2), mentres no es redacten els plans especials de protecció que s'indiquen en les NU del PGOU.

Els rètols en locals de plantes superiors, només seran autoritzables:

 • En edificis d'ús exclusiu terciari comercial dissenyats originàriament per a eixe fi, la instal·lació de rètols adossats en panys de façanes cegos sempre que estiguen compostos de lletres soltes l'altura de la qual no siga superior a 1 metre, sense marcs de contorn i que no se sobreposen als buits, baranes de balcons i elements arquitectònics i ornamentals d'esta, no podran sobreeixir més de 0.30 metres del plànol en què se situen. La retolació serà exclusiva del conjunt de l'immoble per a definir-ne el component terciari, sense dispersió de missatges publicitaris sobre les seues façanes.
 • En les façanes cegues o mitgeres dels edificis d'ús exclusiu terciari rètols adossats, que no podran sobrepassar en les seues dimensions una tercera part de l'altura ni la meitat de l'amplària del parament visible amb un vol màxim de 0.30 metres del plànol de la calçada. La retolació serà exclusiva del conjunt de l'immoble per a definir-ne el component terciari, sense dispersió de missatges publicitaris sobre les seues façanes.
 • En façanes d'edificis d'ús exclusiu terciari comercial, excepcionalment, rètols en bandera amb un ixent màxim d'1 metre des de l'alineació de la façana, amb una altura màxima del terç de l'edifici i fons màxim de 0.30 metres, de manera que quede lliure la planta baixa i sempre que la projecció del seu punt més ixent quede a una distància mínima de 0.40 metres de la calçada. Si s'instal·len en carrers de vianants hauran de ser corregides estes dimensions en funció de l'accés de vehicles d'emergència segons el que disposen les NU. La retolació serà exclusiva del conjunt de l'immoble per a definir-ne el component terciari, sense dispersió de missatges publicitaris sobre la seua façana.

Àmbit de Ciutat Vella, dels plans especials de protecció d'Entorns BIC núm. 08, núm. 05 i núm. 02 i dels plans especials de protecció:
S'aplicarà la Normativa Urbanística Reguladora de la publicitat exterior i identitat corporativa aplicable als cinc PEPRI de Ciutat Vella, als plans especials de protecció d'entorns BIC núm. 08, núm. 05 i núm. 02 i als plans especials de protecció del terme municipal de València.

Quan sol·licitar-ho

Un mes abans de la col·locació, com a mínim.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Instància degudament emplenada que pot descarregar en l'apartat impresos.

Identificació clara del sol·licitant i de l'immoble sobre el qual es pretén instal·lar l'element publicitari, indicant la referència cadastral.

 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ de la taxa corresponent (Gestor d'autoliquidacions)
 • Carta de pagament d'haver satisfet l'ingrés de la/s Taxa/s o Preu/s Públic/s liquidat/s d'acord amb l'Ordenança Fiscal corresponent.
 • Autorització de la propietat de l'edifici, local o parcel·la i si escau acord de la Comunitat de propietaris

En cas de ser una societat

 • Escriptura de constitució de la societat
 • Escriptura de poders Registre

Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància.

En cas de ser una comunitat de béns

 • Constitució de la comunitat de béns

Hauran de subscriure la instància tots els *comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos

CAS 1: Rètols de superfície inferior a 2 m2 (excepte rètols en coronació)

 • Fotografies a color

Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.

Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en cas que es tracte d'un element lluminós o amb mecanismes que precisen instal·lació elèctrica del que en cada cas es requerisca per la Unitat Tècnica d'Enllumenat.

CAS 2: Rètols de superfície major de 2 m2 (excepte rètols en coronació)

 • Projecte subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

El projecte tècnic necessàriament contindrà:
1) Memòria justificativa en la qual s'acredite l'adequació de l'element a instal·lar a l'Ordenança, no incorrent en cap de les prohibicions assenyalades en el seu articulat.
2) Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar especificant dimensions, sistema de muntatge i lloc exacte on es pretenga instal·lar l'element publicitari, amb justificació tècnica dels elements estructurals *sustentantes necessaris per a la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent.
3) Plans de situació (escala mínima 1:1.000), emplaçament en el solar, edifici, etc.(escala mínima 1:100), seccions i alçats tant de l'element com de les façanes, tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisca exactament les projeccions, tant sobre el sòl com sobre els paraments verticals, de la totalitat de l'element publicitari i la seua estructura *sustentante (escala mínima 1:100).
4) Mesuraments i pressupost.
5) Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.
6) Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en cas que es tracte d'un element lluminós o amb mecanismes que precisen instal·lació elèctrica del que en cada cas es requerisca per la Unitat Tècnica d'Enllumenat.

 • Acreditació d'inscripció en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

Acreditació per a les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària d'estar inscrits en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

CAS 3: Banderoles

 • Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar

Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar especificant dimensions, sistema de muntatge i lloc exacte on es pretenga instal·lar l'element publicitari, amb justificació tècnica dels elements estructurals *sustentantes necessaris per a la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent.

 • Plànols de situació

Plànols de situació (escala mínima 1:1.000), emplaçament en el solar, edifici, etc.(escala mínima 1:100), seccions i alçats tant de l'element com de les façanes, tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisca exactament les projeccions, tant sobre el sòl com sobre els paraments verticals, de la totalitat de l'element publicitari i la seua estructura *sustentante (escala mínima 1:100).

 • Fotografies a color

Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.

 • Acreditació d'inscripció en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

Acreditació per a les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària d'estar inscrits en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

CAS 4: Pancartes en bastides d'obra

 • Projecte subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

El projecte tècnic necessàriament contindrà:
1) Memòria justificativa en la qual s'acredite l'adequació de l'element a instal·lar a l'Ordenança, no incorrent en cap de les prohibicions assenyalades en el seu articulat.
2) Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar especificant dimensions, sistema de muntatge i lloc exacte on es pretenga instal·lar l'element publicitari, amb justificació tècnica dels elements estructurals sustentants necessaris per a la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent.
3) Plans de situació (escala mínima 1:1.000), emplaçament en el solar, edifici, etc.(escala mínima 1:100), seccions i alçats tant de l'element com de les façanes, tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisca exactament les projeccions, tant sobre el sòl com sobre els paraments verticals, de la totalitat de l'element publicitari i la seua estructura *sustentante (escala mínima 1:100).
4) Mesuraments i pressupost.
5) Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.
6) Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en cas que es tracte d'un element lluminós o amb mecanismes que precisen instal·lació elèctrica del que en cada cas es requerisca per la Unitat Tècnica d'Enllumenat.

 • Acreditació d'inscripció en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

Acreditació per a les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària d'estar inscrits en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

CAS 5: Tanques i manifestacions publicitaris col·locades o realitzades sobre parets mitgeres amb pintures o elements similars

 • Projecte subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

El projecte tècnic necessàriament contindrà:

1) Memòria justificativa en la qual s'acredite l'adequació de l'element a instal·lar a l'Ordenança, no incorrent en cap de les prohibicions assenyalades en el seu articulat.
2) Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar especificant dimensions, sistema de muntatge i lloc exacte on es pretenga instal·lar l'element publicitari, amb justificació tècnica dels elements estructurals sustentants necessaris per a la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent.
3) Plans de situació (escala mínima 1:1.000), emplaçament en el solar, edifici, etc.(escala mínima 1:100), seccions i alçats tant de l'element com de les façanes, tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisca exactament les projeccions, tant sobre el sòl com sobre els paraments verticals, de la totalitat de l'element publicitari i la seua estructura *sustentante (escala mínima 1:100).
4) Mesuraments i pressupost.
5) Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.
6) Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en cas que es tracte d'un element lluminós o amb mecanismes que precisen instal·lació elèctrica del que en cada cas es requerisca per la Unitat Tècnica d'Enllumenat.

 • Acreditació d'inscripció en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

Acreditació per a les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària d'estar inscrits en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

 • Pòlissa d'assegurança

Acreditació de subscripció de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que puguen derivar-se de la col·locació i explotació d'aquest element

CASE 6: Rètols en plantes altes i en coronació d'edificis

 • Projecte subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

El projecte tècnic necessàriament contindrà:

1) Memòria justificativa en la qual s'acredite l'adequació de l'element a instal·lar a l'Ordenança, no incorrent en cap de les prohibicions assenyalades en el seu articulat.
2) Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar especificant dimensions, sistema de muntatge i lloc exacte on es pretenga instal·lar l'element publicitari, amb justificació tècnica dels elements estructurals sustentants necessaris per a la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent.
3) Plans de situació (escala mínima 1:1.000), emplaçament en el solar, edifici, etc.(escala mínima 1:100), seccions i alçats tant de l'element com de les façanes, tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisca exactament les projeccions, tant sobre el sòl com sobre els paraments verticals, de la totalitat de l'element publicitari i la seua estructura *sustentante (escala mínima 1:100).
4) Mesuraments i pressupost.
5) Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.
6) Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en cas que es tracte d'un element lluminós o amb mecanismes que precisen instal·lació elèctrica del que en cada cas es requerisca per la Unitat Tècnica d'Enllumenat.

 • Acreditació d'inscripció en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

Acreditació per a les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquen a l'activitat publicitària d'estar inscrits en el Registre municipal d'empreses Publicitàries

 • Pòlissa d'assegurança

Acreditació de subscripció de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que puguen derivar-se de la col·locació i explotació d'aquest element

CASE 7: Identitat corporativa en l'àmbit territorial de Ciutat Vella, dels Planes Especials de Protecció d'Entorns BIC nº 08, nº 05 i nº 02 i dels Planes Especials de Protecció del terme municipal de València:

 • Projecte subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

El projecte tècnic necessàriament contindrà:
1) Memòria justificativa en la qual s'acredite l'adequació de l'element a instal·lar a l'Ordenança, no incorrent en cap de les prohibicions assenyalades en el seu articulat.
2) Memòria descriptiva de l'o dels elements a instal·lar especificant dimensions, sistema de muntatge i lloc exacte on es pretenga instal·lar l'element publicitari, amb justificació tècnica dels elements estructurals sustentants necessaris per a la seua estabilitat i seguretat, hipòtesi de càlcul i seguretat enfront de l'acció del vent.
3) Plans de situació (escala mínima 1:1.000), emplaçament en el solar, edifici, etc.(escala mínima 1:100), seccions i alçats tant de l'element com de les façanes, tancaments o elements verticals sobre els quals s'instal·le, en els quals es reflectisca exactament les projeccions, tant sobre el sòl com sobre els paraments verticals, de la totalitat de l'element publicitari i la seua estructura sustentant (escala mínima 1:100).
4) Mesuraments i pressupost.
5) Fotografies a color, grandària mínima 13 x 18 centímetres, de les façanes o mitgeres de l'edifici o de la parcel·la sobre la qual es realitze la instal·lació, preses des de la via pública de manera que permeten la perfecta identificació del mateix.
6) Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en cas que es tracte d'un element lluminós o amb mecanismes que precisen instal·lació elèctrica del que en cada cas es requerisca per la Unitat Tècnica d'Enllumenat.

Taxes
Taxa

Ordenança relativa a les taxes per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques i Ordenança reguladora de les taxes per instal·lació d'anuncis ocupant terrenys d'ús públic local

 • Rètols en locals comercials subjectes a l'Impost d'Activitats Econòmiques, quan es limiten a la identificació de l'establiment i l'activitat exercida en el mateix:

Quantia: 47,08 €

 • Rètols en coronació d'edificis:

Quantia, segons pressupost

Fins a 6.010,12 € 140,90 €

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54 €

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €

Major de 601.012,10 € S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €

 • Lones en bastides:

Paguen per 2 conceptes:

1.- Per Prestació de Servicis Relatius a Actuacions Urbanístiques: segons el pressupost de la instal·lació:

Quantia, segons pressupost:


Fins a 6.010,12 € 140,90 €

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54 €

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €

Major de 601.012,10 € S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €

2.-Instal·lació d'Anuncis ocupant terrenys d'ús públic:

Quantia: Quota anual de 14,33 € per cada metre quadrat.

*Si fora lluminós, s'incrementa un 50%.


Ordenança Municipal sobre Publicitat
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques
Taxes per instal·lació d'anuncis ocupant Terrenys d'ús públic municipal

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

 • Abonament de la taxa corresponent.
 • Presentació sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada.
Informació Complementària

Efectes del silenci administratiu: Desestimatori.

L'art. 223 en relació amb l'art. 213, apartat s), de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, disposa que la llicències per a col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública, s'entendran desestimades per silenci administratiu si haguera vençut el termini per a notificar la resolució sense que la mateixa s'haja practicat.
Així mateix l'art. 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que el silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments l'estimació dels quals tinguera com a conseqüència que es transferisquen al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic.

Termini màxim de resolució: 3 mesos

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Codi tècnic de l'edificació.
On dirigir-se

Preferiblement als registres auxiliars de les Juntes Municipals de Districte.

Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina