ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes municipals al lloguer
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.AY.25
Descripció

CONVOCATÒRIA 2024 (enllaç)

Subvenció destinada a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques arrendataries de contractes de lloguer de vivenda o habitació, situada en el terme municipal de València i destinada a residencia habitual i permanent.

Requisits
 • Ser persones físiques majors d'edat o emancipades residents en la ciutat de València i posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas dels estrangers no comunitaris, tenir residència legal a Espanya.
 • Estar empadronada en el municipi de València, amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
 • Ser titular, en concepte d'arrendataria, del contracte d'arrendament d'habitatge o d'un contracte d'arrendament d'una habitació objecte de la subvenció i destinar-la a residència habitual i permanente de la persona arrendatària i de la unitat de convivència, i ocupant-la efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronat a la data de finalització de termini de presentació de la sol·licitud, de tots ells en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament i de la persona sol·licitant en el cas de l'habitació arrendada.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència no superen el nombre de vegades I.p.r.em. indicat en la convocatòria.
 • No pagar un lloguer mensual de l'habitatge superior a l'assenyalat en la convocatòria, en concret 750 € mensuals en el cas de lloguer d'habitatge i a 375 € mensuals en el cas de lloguer d'habitació. Es concedirà a les persones beneficiaries una ajuda del 40 % de les mensualitats de desembre de 2023 a novembre de 2024 que hagen satisfet.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, i les obligacions amb la Seguretat Social establides en la legislació vigent.
 • No tindre cap deute tributari pendent amb l’Ajuntament de València.
 • No ser deudors per resolució de procedència de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de València.
 • Que les persones que tinguen el seu domicili habitual o permanent en l'habitatge tinguen una font regular d'ingressos per a poder pagar el lloguer i acrediten uns ingressos mínims, en conjunt, equivalents a 0,5 vegades l’IPREM
 • Presentar certificat de titularitat del compte bancari amb un any d'antiguitat com a màxim, en la qual es farà l'ingrés de les ajudes, llevat que haja resultat beneficiària en la convocatòria del 2023 i no desitge canviar el nombre de compte corrent.
 • Presentar certificat de percepció de renda valenciana d'inserció, ingrés mínim vital així com les altres ajudes establides per a atendre col•lectius en risc d'exclusió social, o situacions d'emergència social, exemptes de tributació en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques o Resolució de l'organisme corresponent de concessió de l'ajuda.

Causes d'exclusió:

A més de l'incompliment de qualsevol dels requisits o obligacions establits en les normes de la convocatoria, les següets:

 • Tenir la persona arrendatària o qualsevol un altre membre de la unitat de convivència parentiu, vincle de matrimoni, o una altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Disposar la persona arrendatària o qualsevol un altre membre de la unitat de convivència d'un altre habitatge en propietat, o un altre dret real sobre la mateixa.
 • Que la Base imposable de l'estalvi que consta en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques siga superior al límit fixat en la convocatòria.
 • Tenir pendent de justificació subvenciones destinades a ajuda al lloguer atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
 • Constar com inhabilitades percebre l'ajuda en la Base de dades Nacional de Subvencions durant el període d'inhabilitació.
 • Haver-se esgotat el crèdit pressupostari destinat a la concessió de l’ajuda.
 • Ser deutora, com a conseqüència d’haver-se dictat resolució de procedència de reintegrament, d’altres ajudes concedides per l’Ajuntament de València.
 • No acreditar la identitat de les persones que integren la unitat de convivencia
 • No justificar el pagament de cap mensualitat de l'import del lloguer de l'habitatge o habitació, per no presentar cap rebut o per no reunir els requisits establits en esta convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el BOP

Publicació BOP: 16/05/2024

S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS FINS AL DIA 18 DE JUNY INCLUSIVAMENT.


Termini de sol·licitud: del dia 17/05/2024 fins al 18/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica (Veure fer en web).

Sol·licitud segons model oficial normalitzat, acompanyada de la documentació indicada en les Bases.


 • Només per al cas d'actuar mitjançant representant (Document d'apoderament):

- ANNEX 2. REPRESENTACIÓ (per a autoritzar una altra persona, en el seu cas). Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.


Documentació per a tots els casos:
 • DNI o NIE, este últim acompanyat si és el cas de la targeta de residència, de les persones integrants de la unitat de convivència, excepcionalment, del passaport (clàusula 8.A)
 • Contracte de lloguer de l'habitatge/habitació:

  en el qual figure com a arrendatari la persona sol·licitant, amb menció expressa de l'import de lloguer (clàusula 8 E. 1. 8. E.2).

 • Rebuts de lloguer:

  corresponents als mesos de desembre de 2023 a novembre de 2024 pagats a través d'entitat financera fins a la data de presentació de la sol·licitud, ha de constar nom de l'arrendador i mes a què correspon el pagament (clàusula 8.E.3).

 • Certificat de titularitat bancaria:

  emés en què conste qui és el titular del compte bancari, així com els 24 dígits de l'IBAN. Este certificat serà com a màxim d'1 any d'antiguitat, llevat que haja sigut beneficiària l'any 2023 i no desitge canviar de compte corrent (clàusula 8. J.).

 • Certificat percepció de renda valenciana d'inserció, ingrés mínim vital o altres ajudes establides per a atendre col·lectius en risc d'exclusió social, o situacions d'emergència social:

  exemptes de tributació en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques o Resolució de l'organisme corresponent de concessió de l'ajuda.

 • Annex I. Autoritzacions:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en este mateix tràmit. OBLIGATORI.


Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Ajudes municipals al lloguer:
  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Certificat de la AEAT, Certificat d'Imputacions o altres documents que acrediten ingressos de la unitat de convivència:

   Certificat de la AEAT relativa a les dades de la Declaració de l'IRPF, Certificat d'Imputacions relatius a l'últim període impositiu amb termini de presentació vençut o altres documents que acrediten ingressos de la unitat de convivència: Certificat emés per l'INSS acreditatiu de pensions rebudes, Certificat de percepció de renda valenciana d'inclusió, rendes rebudes per situacions d'emergència… (clàusula 8.D).

  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (clàusula 8.F)
  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social (clàusula 8.F)
  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València (clàusula 8.F)
  • En cas de no presentar Annex I degudament firmat, Certificat del qual es desprenga la no titularitat en ple domini o en usdefruit d'habitatge, en tot el territori espanyol:

   emés per la Direcció General del Cadastre.

  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Certificat oficial de discapacitat o declaració de la situació de dependència dels qui tinguen esta situació en la unitat de convivència:

   expedit per l'Administració corresponent (clàusula 8.I.d).

  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Títol de família nombrosa vigent, expedit per l'Administració competent. (clàusula 8.I.h)
  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Autorització perquè se cedisquen les seues dades a la Generalitat Valenciana
  • En el cas de no presentar Annex I degudament firmat, Autorització perquè s'obtinga informe de les prestacions percebudes del Servici de Benestar Social i Integració
  • En cas de persones víctimes de violència de gènere o domèstica, Acreditació administrativa emesa per entitat o organisme habilitat per a la seua emissió:

   de conformitat amb el que es disposa en la Resolució de 2 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere (clàusula 8.I.f).

  • En cas de persones víctimes de terrorisme, acreditació mitjançant resolució del Ministeri de l'Interior o sentència judicial ferma (clàusula 8.I.i)
  • En cas de famílies monoparentals, Certificat expedit segons el que s'establix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell (clàusula 8.I.g)
  • En cas de persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un desnonament en els últims 12 mesos, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge
Informació Complementària

Presentació de la sol·licitud aportant la documentació exigida en les normes de convocatòria i, en el seu cas, esmenar les deficiències que presente aquella.

- Annex per autoritzar l’accés a dades personals.

- Annex de representació per a autoritzar una altra persona, en el seu cas.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i els seus Organismes Públics ), 25 i 26 de la Llei 38/2003 i Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Apartat 4º de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon d'informació: 900 929 010

96 208 1621, 96 208 3229 i 96 208 3233

Legislació
 • Convocatòria d'ajudes municipals al lloguer 2024.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
On dirigir-se

SERVICI DE VIVENDA
C/ Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta 1

Oficines d'informació
 • Oficina pel Dret a la VivendaC/ Bèlgica 18 DTel.: 96 099 23 97Dilluns a Divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina