ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Formulació d'un Projecte de Reparcel·lació en execució d'un Programa d'Actuació Integrada
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.GU.20
Descripció

Formular un projecte de reparcel·lació en execució d'un programa d'actuació integrada.

La reparcel·lació és una nova divisió de finques ajustades al planejament per a adjudicar-les entre els propietaris segons el seu dret, i té com a objecte:

 • Regularitzar urbanísticament la configuració de finques.
 • Adjudicar a l'Administració els terrenys que legalment li corresponguen.
 • Retribuir a l'urbanitzador per la seua labor urbanitzadora.
 • Permutar forçosament les finques originàries dels propietaris per parcel·les edificables que se'ls adjudicaran segons els seus drets.
Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que tinga la condició d'urbanitzador i adjudicatari d'un Programa d'Actuació Integrada, acreditant fefaentment les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la impossibilitat d'aquesta.

Requisits

Presentar una instància formulant un projecte de reparcel·lació, acreditant de manera fefaent les negociacions realitzades per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i les raons de la impossibilitat de la mateixa (art. 81.2 Llei 5/2014, de 25 de juny, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 1/2019, de 5 de febrer) i amb els requisits establits en els articles 80 i següents de la Llei 5/2014 de 25 de juny de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

Quan sol·licitar-ho

El que es fixe en l'acord de planejament o programació.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La documentació s'adaptarà al contingut de l'article 91 de la LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

1. El contenido de la reparcelación se concretará en un proyecto de reparcelación.

2. Dicha documentación podrá reducirse o ampliarse en congruencia con el contenido efectivo de la reparcelación en cada caso.

3. La documentación del proyecto, gráfica y escrita, deberá expresar y justificar los extremos que sean relevantes para justificar y explicar la propuesta, la valoración de derechos, preexistencias y adjudicaciones, así como la coherencia con el planeamiento y la cuenta de liquidación provisional. La documentación gráfica identificará con precisión las fincas de origen, su estado inicial y las parcelas de resultado en relación con el plan. La simbología gráfica y la enumeración de las parcelas deben ser uniformes y unívocas en todo el proyecto. No podrán utilizarse símbolos contrarios a los que sean comunes en la práctica usual, ni que conduzcan a error o cuyo significado no se explique con claridad y precisión.

Els documents que s'acompanyen i que continguen dades de caràcter personal que hagen de ser protegits conforme a la Legislació de Protecció de Dades, hauran d'aportar-se, a més, en un document addicional amb les dades a protegir dissociats, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. El document es numerarà com DOC X (el que siga)-LOPD.En cas de no ser necessari, s'haurà d'indicar expressament.

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria:

  1.r Circumstàncies o acords que motiven la reparcel·lació i peculiaritats que, si és el cas, concórreguen. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

  2.n Descripció de la unitat reparcel·lable.

  3.r Criteris utilitzats per a definir i quantificar els drets dels afectats.

  4.t Criteris de valoració de les superfícies adjudicades i coeficients d’homogeneïtzació, d’acord amb l’article 84.2 d’esta llei.

  5.t Criteris d’adjudicació.

  6.t Criteris de valoració dels edificis i la resta d’elements que hagen de destruir-se i de les càrregues i gastos que corresponguen als adjudicataris.

  7.m Qualsevol altra circumstància que contribuïsca a explicar els acords que es proposen.

 • Relació de propietaris i interessats:

  Amb expressió de la quantia i la naturalesa del seu dret.

 • Descripció de les finques o parts de finques, béns i drets aportats a la reparcel·lació:

  Reglamentàriament es determinaran els drets que han de ser tinguts en compte i el seu tractament en el si de la reparcel·lació.

 • Proposta d'adjudicació de les finques resultants:

  Amb expressió de l’aprofitament urbanístic que corresponga a cada una d’estes, i designació nominal dels adjudicataris.

 • Taxació de drets, edificacions, construccions o plantacions que hagen d'extingir-se o destruir-se per a l'execució del pla
 • Compte de liquidació provisional:

  On s’indique la quantia que correspon a cada propietari, així com la quota de participació en la liquidació definitiva.

 • Memòria de fixació de quotes d'urbanització en els termes establerts en la present LLei
 • Plànols:

  Que expressen les determinacions relacionades en aquest apartat que tinguen una plasmació gràfica.

 • Certificat de domini i càrregues:

  Certificat registral de domini i càrregues amb l'anotació marginal segons art. 5 RD 1093/97, de 4 de juliol.

 • Documents que continguen dades de caràcter personal:

  Si la resposta és SÍ: tots els documents que continguen dades personals que s’hagen de protegir es presentaran en un document addicional amb este tipus de dades dissociades, a fi de poder sotmetre el projecte a informació pública. Anomenar-les, per exemple, com DOC X-LOPD.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • DOCUMENTS OPCIONALS:
  • Acord d'adjudicació de la condició d'urbanitzador
  • Acord del planejament que s'executa
  • Conveni urbanístic
  • Acreditació de les negociacions efectuades amb les persones propietàries:

   Acreditació fefaent de les negociacions efectuades per l'urbanitzador per a aconseguir una reparcel·lació voluntària i raons per les quals no haja sigut possible si escau.

Taxes
Taxa

S'expedirà taxa per l'obtenció de la certificació administrativa.

Apartat B de l'Annex Tarifes de l'Ordenança Fiscal Relativa a les Taxes per Prestació dels Serveis relatius a les Actuacions Urbanístiques:

"6) 1. Consultes, informes i certificats urbanístics que no estiguen definits en altres epígrafs ….……………………………… 140,90 euros "


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 92.4 LOTUP.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Article 92.4 LOTUP.
Fer en web

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 96.354.54.78 Ext. 3427

Telèfon 96.354.54.78 Ext. 3409

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 1/2019, de 5 de febrer i Llei 3/2019, de 18 de febrer.
 • RD 1093/97, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. SECCIÓ D'EXECUCIÓ DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA I I IIAmadeu de Savoia, 11. Pati A, segona plantaTel.: 96.354.54.78 Ext. 3427, 3409Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina