ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració Responsable per a realitzar obres de demolició
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.80
Descripció

Declaració responsable per a realitzar obres de demolició de qualsevol tipus de construccions (excepte les catalogades com a immobles Béns d’Interés Cultural - BIC i Béns de Rellevància Local - BRL), amb una vigència de 6 mesos, quan no s’opte per sol·licitar la concessió de llicència d’obres de demolició (procediment en seu electrònica: Llicències de demolició)

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física o jurídica que necessite demolir una construcció.

Requisits
 1. Amb caràcter general:
  Cal adjuntar un certificat de conformitat d’un organisme de certificació administrativa (OCA) degudament acreditat d’acord amb el que establix el Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell, de regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i de creació del seu registre.


 2. Quan l'edifici estiga situat en entorn de protecció d'un “Bé d'Interés Cultural” (BIC) o en Nucli Històric Tradicional amb consideració de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) i en entorns dels Béns immobles de Rellevància Local (BRL) no podrà presentar-se Declaraciò Responsable per a realitzar les obres de demolició, en aquest cas haurà de sol·licitar-se llicència de demolició (procediment en Seu Electrònica UR.DU.25), i presentar, respectivament, un projecte d'edificació que garantisca l'edificació substitutòria, en el cas d'immobles en entorn BIC, en atenció al qual disposa l'article 39.2 f) de la Llei 4/1998 d'11 de Juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (i les seues posteriors modificacions), així com, en el cas d'immobles en NHT-BRL i en entorns BRL, un document que reculla les característiques d'edificació substitutòria, basant-se en el qual disposa el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local (DOCV núm 6529 de 26/05/2011), en el seu article 13.7, en relació amb els articles 8 i 12 del mateix text legal.
Quan sol·licitar-ho

S’ha de presentar la documentació en la seu electrònica o presencialment en el Registre de Entrada d’este Ajuntament amb anterioritat a l’inici de les obres de demolició.

Documentació a presentar

Es recomanable formular una consulta prèvia escrita a través de l’adreça electrònica secruinas@valencia.es per a recaptar l’assessorament del personal técnic municipal, quant a l’elaboració de la documentació tècnica, i l’assessorament administratiu, quant a la tramitació.Així mateix es recorda l’obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, d’acord amb el que disposa en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques per als subjectes citats en este article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

Instància general de sol·licitud signada per la persona interessada en la qual ha de constar un número de telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic, així com la referència cadastral de l’immoble que s’ha de demolir.Si el tràmit es realitza electrònicament en la seu:

S’ha d’omplir el formulari de sol·licitud després de realitzar la identificació electrònica i s’ha de signar el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit.

En este formulari ha de constar un número de telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic, així com la referència cadastral de l’immoble que s’ha de demolir.

En totes dos opcions, si la persona declarant és una societat, ha d’aportar una còpia de l’escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.- Si la declaració es formula en nom d’un altre particular o d’una comunitat de béns, s’ha d’aportar una còpia del document que acredite la representació (escriptura de poder, contracte constitutiu de la comunitat de béns, certificació de la comunitat de propietaris…).

Documentació per a tots els casos:
 • Justificant del pagament de la taxa
 • Projecte Tècnic de la demolició i tanques de la parcel·la:

  Ajustat a la normativa vigent en el qual s’incloga l’estudi de seguretat i salut, i l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, subscrit per facultatiu competent i visat pel col·legi oficial que hi corresponga, així com fitxa de compliment de la normativa urbanística d’aplicació, segons el model del col·legi professional corresponent.

  Tot açò d’acord amb l’article 18 de l’Ordenança municipal de neteja urbana; l’article 17.1 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, del 25.10.97) i el RD 105/2008, de data 1 de febrer de 2008, del Ministeri de Presidència (BOE del 13.2.2008).

  Així mateix ha d’incloure un reportatge fotogràfic en format digital en arxius independents que continguen cadascuna de les façanes i l’estat interior, així com detalls arquitectònics o constructius dels quals l’autor o autora del projecte considere convenient deixar constància en l’arxiu de l’edifici que es derrocarà i, per això, caldrà aportar almenys una fotografia de cadascuna de les façanes de l’edifici.

 • Imprés d'estadístiques de construcció i habitatge del Ministeri de Foment:

  Es pot descarregar en: Ministeri de Foment. ENLLAÇ.

Taxes
Taxa per prestació dels serveis relatius a les actuacions urbanístiques

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

Quantia: La detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:
Taxes:


Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

A partir de 601.012,10 €

S'abonarà una quota fixa de 10.048,02 euros, a la qual se sumarà una quota variable resultant de dividir la part de la base imposable que excedisca de 601.012,10 euros en trams de 6.010,12 euros i, aplicant al resultat el coeficient 9,66; de manera que:

Cuota total = 10.048,02 € + [(B.I - 601.012,10 € ) x 9,66]

6.010,12 €

Siendo B.I. = Base lmponible.


2. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (I.C.I.O.)

Quantía: 3 % del pressupost d’execució material de l’obra o segons l’aplicació dels mòduls del formulari.

La Taxa per actuacions urbanístiques i el ICIO es gestionaran conjuntament amb un formulari d’ autoliquidació WEB, i es podrá abonar la seua su quantía independentment.

Gestor d’autoliquidacions ENLLAÇ
Taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.

Gestor d'autoliquidacions: ENLLAÇ
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la declaració responsable, gestionat conjuntament amb l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), segons el que s’indica en l’apartat “taxes”.

Presentació de la declaració responsable acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “documentació que s’ha de presentar”.

Tota la documentació tècnica presentada ha de comptar amb el certificat de conformitat del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable emés per una entitat col·laboradora de l’Administració (ECUV), degudament registrada en el Registre d’Entitats Col·laboradores de Verificació i Control d’Actuacions Urbanístiques (RECUV), d’acord amb el que disposa el Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell.

Observacions:

-Si s'estima necessària l'ocupació de la via pública per a la col·locació d'elements auxiliars (tanques de protecció d'obra, plataforma elevadora de xicoteta grandària, tisora, operacions de càrrega i descàrrega…) s’haurà de fer constar en la declaració responsable i caldrà descriure els elements que s’utilitzaran, amb delimitació de la superfície a ocupar així com el temps de permanència previst.

L'habilitació per a l'ocupació de la via pública s'entendrà inclosa en la declaració responsable, llevat que afecte la calçada, en este cas prèviament a la seua ocupació s'haurà d’emetre informe previ favorable pel Servici de Mobilitat Sostenible, a petició d'este Servici de Disciplina Urbanística, contenint les condicions per a procedir a esta ocupació.

Quan en la calçada es necessiten delimitar zones de reserva per a càrrega i descàrrega, guals provisionals o tall de tràfic rodat, amb caràcter previ al inici de les obres de demolició, la persona/mercantil interessada haurà de sol·licitar la autorització pertinent davant el Servici de Mobilitat Sostenible, mitjançant el procediment administratiu de “Zones de reserva per a càrrega i descàrrega en via pública de materials d'obres i/o guals provisionals per obra/derroc” (codi del tràmit en seu: TR.AR.55) amb l’abonament de la taxa que hi correspon.

L'ocupació de la via pública, derivada de la declaració responsable, comporta el pagament de la taxa corresponent, ha d’incloure tanques de protecció d'obra i s’ha d'ajustar als requisits següents:

 • L'espai màxim que pot ocupar-se amb la tanca de protecció estarà en proporció amb l'amplària de la vorera del carrer, sense que en cap cas puga comprendre més de 3 metres comptats des de la línia de la façana, ni sobrepassar els dos terços de la vorera, ni deixar espai lliure d'obstacles inferior a 1,20 metres.
 • En aquells casos en què l'amplària de la vorera no permeta deixar espai lliure de 1,20 metres, podrà excepcionalment autoritzar-se la instal·lació de la tanca amb les condicions de garantia que determinen els servicis tècnics municipals.
 • En cap cas es permetrà que les vies públiques es vegen afectades per la instal·lació d'elements auxiliars per a l'execució de les obres de demolició que no es troben en el perímetre del tancament de protecció d'esta.
 • En qualsevol dels tancaments de protecció d'obres ha de garantir-se un sistema de fixació que permeta assegurar l'estabilitat i la seguretat. En el cas d'ocupar part de la calçada hauran de quedar perfectament senyalitzades, amb el coneixement del Servici de Circulació i Transports.
 • En cap cas, la instal·lació de la tanca ha de dificultar la visibilitat de la senyalització de trànsit en general, com ara els semàfors, plaques i senyals informatius, ni pot impedir l'accés a elements de control del trànsit mateix, com ara armaris, reguladors, detectors o als mateixos semàfors.
 • Una vegada retirades les tanques d'obra, s’ha de reposar el paviment afectat en la via pública en anàlogues condicions a les que es trobava abans de la instal·lació d'estes.

-La propietat ha de comunicar per escrit a este servici amb una antelació de 15 dies la data d’inici i el termini per a l’execució de les obres.

Contingut mínim del projecte de demolició i tancament:

El projecte de demolició i tancament ha de contindre almenys la documentació següent:

• Descripció de l’edifici:

a) Funcional:

- Nombre de plantes

- Nombre de vivendes

- Altres usos

- Ocupació

b) Constructiva:

- Sistema estructural (nombre de crugies)

- Descripció resta d’elements constructius

• Descripció del tancament que s’ha de realitzar en la parcel·la resultant:

Les característiques del tancament de les parcel·les que resulten de l’execució d’obres de demolició d’immobles són bàsicament de dos tipus:

a) De fàbrica de blocs de formigó 20/20/40, fins a 2,60 metres d’alçària,

apilastrat l’interior i esquerdejat l’exterior, amb porta metàl·lica opaca.

b) Amb base de bloc de formigó 20/20/40 fins a 1 metre d’alçària i

que complete l’altura total amb malla metàl·lica del tipus simple torsió

i porta normalitzada de malla de 1x2 metres.

• Segons la situació de l’entorn urbà es pot discriminar la idoneïtat d’un tipus de tancament de parcel.la o d’un altre. La possibilitat de no posar tanques és excepcional en sòls urbans consolitats, i depén tant de la seguritat ciutadana com del tractament superficial de la parcel.la i, en qualsevol cas, amb el vistiplau del servicis técnics competents.

Informació Complementària

Si l’edifici té algun nivell de protecció, no cal presentar la declaració responsable per obres de demolició, atés que la demolició d’edificis subjectes a llicència d’intervenció només pot autoritzar-se mitjançant esta.

Si en l’entorn de les edificacions que s’han de demolir i/o dins de la parcel·la on estes es troben hi ha exemplars arboris, s’haurà de notificar esta circumstància al servici competent en matèria de jardineria de l’Ajuntament de València, de manera que en quede prohibida la tala o el trasplantament fins que s’obtinga la llicència municipal corresponent d’acord amb les normes urbanístiques del PGOU, articles 3.81 i 3.82 de les ordenances municipals de parcs i jardins.

En el cas d’existir elements de fibrociment susceptibles de demolició, haurà de tindre’s en compte la normativa vigent quant a la manipulació, el transport i l’abocament d’estes (RD 396/06 de 31/03/06 sobre treballs amb risc d’amiant, BOE de l’11/04/06, en vigor des de l’11/10/06).

També haurà de complir el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Així mateix, es recorda l’obligació de col·locar els pals que resulten necessaris provisionalment (mentre es fa la reedificació), per a la subjecció de cables elèctrics o de telecomunicacions, en l’interior de la parcel·la i accessible per a fer-ne el manteniment des de la via pública.

El termini màxim per a la conclusió de les obres de demolició serà de sis mesos, a comptar des del dia de la notificació a la persona/mercantil interessada de la conformitat municipal amb la declaració responsable presentada.

No s'admetrà cap mena de pròrroga en les actuacions urbanístiques que es tramiten a través d'una declaració responsable, excepte paralització per força major o justa causa.

Les modificacions de les obres de demolició objecte de declaració responsable que suposen una alteració de les condicions o característiques d'estes, requeriran la prèvia presentació d'una declaració responsable complementària, acompanyada de l'autoliquidació de la taxa corresponent. Si esta modificació suposa un augment del seu pressupost, haurà de presentar-se autoliquidació complementària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica
 • 010
 • 962082256 i 962082262

Es recomana enviar un missatge electrònic a: secruinas@valencia.es per a qualsevol consulta prèvia a la presentació de la declaració responsable.

Legislació
 • Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 4/1998, de la Generalitat Valenciana, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i les seues modificacions.
 • Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local (DOCV núm. 6529, de 26/05/2011).
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
 • Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprobació del text refundit de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme y paisatje.
 • Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell, de regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i de creació del seu registre.

On dirigir-se

SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ RUÏNES: c/ Amadeu de Savoia, 11. Pati B, primera planta.Tel.: 963 525 478. Ext. 2256 de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Es recomanable formular una consulta prèvia per escrit a través de l’adreça electrònica secruinas@valencia.es per a recaptar l’assessorament del personal tècnic municipal quant a l’elaboració de la documentació tècnica i l’assessorament administratiu quant a la tramitació.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina