ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Llicències de demolició
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.DU.25
Descripció

Concessió llicència demolició de qualsevol tipus de construccions (excepte les catalogades, immobles Béns d'Interés Cultural - BIC i Béns de Rellevància Local - BRL) , amb una vigència de 6 mesos, prorrogables, a sol·licitud de la persona interessada, per un altre període igual.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física o jurídica que precise demolir una construcció.

Documentació a presentar

Es recorda l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, conforme al que es disposa en l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques als subjectes citats en aquest article.

Si el tràmit es realitza presencialment:

 • Instància general de sol·licitud signada per la persona interessada

En la qual haurà de constar un número de telèfon de contacte i la seua adreça de correu electrònic, així com la referència cadastral de l'immoble a demolir, acompanyada de la següent documentació:

- Si la petició es formula en nom d'un altre particular o de comunitat de béns, s'haurà d'aportar còpia del document que acredite la representació (escriptura de poder, contracte constitutiu de la comunitat de béns, certificació de la comunitat de propietaris…).

- Si la sol·licitant és una societat, haurà d'aportar còpia de l'escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Justificant del pagament de la Taxa corresponent.
 • Projecte Tècnic de la demolició i clos de la parcel·la (dos exemplars)

Projecte ajustat a la Normativa Vigent en el qual s'incloga l'Estudi de Seguretat i Salut, i l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. Tot açò d'acord amb l'art. 18 de l'Ordenança Municipal de Neteja Urbana; l'art. 17.1 del RD 1627/97, de 24 d'Octubre (BOE nº 256, de 25.10.97) i el RD 105/2008, de data 1 de febrer de 2008, del Ministeri de Presidència (BOE 13.2.2008).
Inclourà així mateix, reportatge fotogràfic en format digital en arxius independents, comprenent cadascuna de les façanes i estat interior, així com detalls arquitectònics o constructius que l'autor del projecte considere convenient deixar constància en l'arxiu de l'edifici a demolir, havent d'aportar almenys una fotografia de cadascuna de les façanes de l'edifici.

 • Autorització de la Conselleria competent

Cas que l'edifici es trobe a l'entorn de protecció d'un “Bé d'Interès Cultural”, s'haurà de sol·licitar i obtenir per la persona interessada la prèvia autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, segons el que es disposa en els arts. 35.1 i 36.1 de la Llei 4/1998 d'11 de Juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (en la seua redacció per la Llei 5/2007 de 9 de febrer, de la Generalitat), sempre que no s'haja aprovat definitivament un Pla Especial de protecció per a l'entorn afectat que excloga la necessitat d'aquesta autorització prèvia per a actuacions freturoses de “especial transcendència”.

 • Imprès d'Estadística d'Edificació i Habitatge del Ministeri de Foment.

Es pot descarregar en: Ministeri de Foment Enllace: http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/atencion_ciudadano/informacion_estadistica/construccion/construccionedificios/cuestionarioce1/

Observacions:

Si s'entenguera necessària la col·locació en via pública d'elements auxiliars a la demolició, podrà sol·licitar-se juntament amb la petició de la llicència de demolició per a la seua tramitació conjunta, havent d'abonar-se la corresponent taxa.
La propietat comunicarà per escrit a aquest Servei amb una antelació de 15 dies, la data d'inici i el termini per a l'execució de les obres.

Si el tràmit es realitza electrònicament en aquesta Seu:

 • Formulari de sol·licitud

S'emplenarà el formulari de sol·licitud, després de realitzar la identificació electrònica. En aquest formulari haurà de constar un número de telèfon de contacte i la seua adreça de correu electrònic, així com la referència cadastral de l'immoble a demolir, i si el sol·licitant és una societat, haurà d'aportar còpia de l'escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud, tot açò acompanyat de la següent documentació:

 • Justificant del pagament de la Taxa corresponent.
 • Projecte Tècnic de la demolició i clos de la parcel·la

Projecte ajustat a la Normativa Vigent en el qual s'incloga l'Estudi de Seguretat i Salut, i l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. Tot açò d'acord amb l'art. 18 de l'Ordenança Municipal de Neteja Urbana; l'art. 17.1 del RD 1627/97, de 24 d'Octubre (BOE nº 256, de 25.10.97) i el RD 105/2008, de data 1 de febrer de 2008, del Ministeri de Presidència (BOE 13.2.2008).
Inclourà així mateix reportatge fotogràfic en format digital en arxius independents, comprenent cadascuna de les façanes i estat interior, així com detalls arquitectònics o constructius que l'autor del projecte considere convenient deixar constància en l'arxiu de l'edifici a demolir, havent d'aportar almenys una fotografia de cadascuna de les façanes de l'edifici.

 • Autorització de la *Consellería competent

Cas que l'edifici es trobe a l'entorn de protecció d'un “Bé d'Interès Cultural”, s'haurà de sol·licitar i obtenir per la persona interessada la prèvia autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, segons el que es disposa en els *arts. 35.1 b i 36 de la Llei 4/1998 d'11 de Juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (en la seua redacció per la Llei 5/2007 de 9 de febrer, de la Generalitat), sempre que no s'haja aprovat definitivament un Pla Especial de protecció per a l'entorn afectat que excloga la necessitat d'aquesta autorització prèvia per a actuacions freturoses de “especial transcendència”.

 • Imprès d'Estadística d'Edificació i Habitatge del Ministeri de Foment

Es pot descarregar en: Ministeri de Foment Enllace: http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/atencion_ciudadano/informacion_estadistica/construccion/construccionedificios/cuestionarioce1/

Observacions:

Si s'entenguera necessària la col·locació en via pública d'elements auxiliars a la demolició, podrà sol·licitar-se juntament amb la petició de la llicència de demolició per a la seua tramitació conjunta, havent d'abonar-se la corresponent taxa.
La propietat comunicarà per escrit a aquest Servei amb una antelació de 15 dies, la data d'inici i el termini per a l'execució de les obres.

Contingut mínim del projecte de demolició i tanca:

El Projecte de Demolició i Tanca contindrà almenys la documentació següent:

• Descripció de l'edifici:

a) Funcional:

- Nombre de plantes.

- Nombre de vivendes.

- Altres usos.

- Ocupació

b) Constructiva:

- Sistema estructural (nombre de crugies) .

- Descripció resta d'elements constructius.

• Descripció del tanca que es realitzarà en la parcel·la resultant:

Les característiques del tanca de les parcel·les que resulten de l'execució d'obres de demolició d'immobles seran bàsicament de dos tipus:

a) De fàbrica de blocs de formigó 20/20/40, fins a 2,60 metres d'alçada, apilastrat l'interior i esquerdejat l'exterior, amb porta metàl·lica opaca.

b) Amb base de bloc de formigó 20/20/40 fins a 1metro d'alçada i completant la seua altura total amb malla metàl·lica del tipus simple torsió i porta normalitzada de malla de 1x2 metres.

• Según la situación del entorno urbano se podrá discriminar la idoneidad de un tipo u otro de cerramiento de parcela. La posibilidad de no vallar sería excepcional en suelos urbanos consolidados, y dependerá tanto de la seguridad ciudadana como del tratamiento superficial de la parcela, en cualquier caso, con el visto bueno de los servicios técnicos competentes.

• Descripción del tratamiento de protección previsto para sanear o proteger las medianeras vistas de los edificios contiguos.

• Presupuesto de la demolición.

• Plans a escala 1:50:

- D'emplaçament. (Escala 1:1000) .

- De situació.

- De distribució i cotes de totes les plantes.

- De coberta.

- D'estructures.

- Fatxada Principal.

- Fatxada posterior.

- Secció

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Llicències de demolició:
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Projecte Tècnic de la demolició i tanques de la parcel·la
  • Imprés d'estadístiques de construcció i habitatge del Ministeri de Foment
  • Autorització de la Conselleria competent
Taxes
Taxa

1- Taxa per prestació dels serveis relatius a les actuacions urbanístiques (Ordenança Fiscal relativa a les taxes per a la prestació dels serveis relatius a actuacions urbanístiques).

2- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (I.C.I.O.)

 • S'haurà de presentar, amb la sol·licitud de llicència, l'autoliquidació a practicar pel subjecte passiu obligat, i podrà pagar-se prèviament, a compte de la liquidació definitiva que es practique una vegada acabades les construccions, instal·lacions i obres.
 • Si una vegada concedida la llicència, l'Administració considerara que l'import abonat és incorrecte, es practicarà per aquesta una liquidació complementària.
 • Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades: Caldrà estar al que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels serveis relatius a les Actuacions Urbanístiques i a l'Ordenança-Imposat sobre Construccions, Instal·lacions i obres, de l'Ajuntament de València.
 • Termini d'ingrés: Si la persona interessada no abonara l'autoliquidació provisional, prèviament a la concessió de la llicència, s'haurà d'abonar la mateixa en el termini d'un mes a partir de la notificació de la concessió de la llicència.
 • Quantia: 3 % del pressupost d'execució material de l'obra o segons l’ aplicació dels móduls del formulari.

* La Taxa per actuacions urbanístiques i el ICIO es gestionaran conjuntament amb un formulari d'autoliquidació WEB, i es podrà abonar la seua quantia independentment.

Gestor d'autoliquidacions (www.valencia.es: Tràmits-Tributs municipals-Autoliquidació d'impostos o Seu Electrònica: Matèries-Pagaments i unes altres gestiones-autoliquidació de tributs).

3- Taxa pròrroga: 7% de la taxa inicial.

• Haurà de gestionar-se igualment a través del formulari d'autoliquidació web (Gestor d'autoliquidacions-Altres Taxes Urbanístiques-actuacions urbanístiques).

* En cas d'instal·lació d'elements auxiliars d'obra, haurà de gestionar-se la corresponent taxa, igualment a través del formulari d'autoliquidació web (Gestor d'autoliquidacions-Taxa ocupació via pública).


Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, gestionat conjuntament amb impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), conforme a l'indicat en l'apartat “taxes”.
 • Presentació de la sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”.
 • Arreplegar el document de llicència.
Informació Complementària

Si l'edifici tinguera algun nivell de protecció, no cal concedir llicència de demolició havent de sol·licitar-se Llicència d'Intervenció.

L'autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura, per a la demolició dels edificis situats en entorn de protecció d'un Bien d'Interés Cultural es tramita en la Direcció General de Patrimoni Cultural. Així mateix, s'haurà d'aportar el projecte d'edificació que garantisca l'edificació substitutòria, en atenció al que disposa l'article 39.2 f) de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (en la seua redacció per la Llei 5/2007 de 9 de febrer, de la Generalitat).

Quan l'edifici es trobe ubicat en nucli històric tradicional amb consideració de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) i en entorns dels Béns Immobles de Rellevància Local, haurà de presentar-se amb caràcter general, un document que arreplegue les característiques d'edificació substitutòria, basant-se en el que disposa el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local (DOCV núm 6529 de 26/05/2011) , en el seu articule 13.7, en relació amb els articles 8 i 12 del mateix text legal.

Cas que en l'entorn de les edificacions a demolir y/o dins de la parcel·la on es troben les mateixes, existiren exemplars arboris, haurà de notificar-se la dita circumstància al Servici competent en matèria de jardineria de l'Ajuntament de València, en l'edifici municipal siti en la c/ Amadeo de Savoia, 11, quedant prohibit la tala o trasplantament dels mateixos, fins a l'obtenció de la corresponent llicència municipal, d'acord amb les Normes Urbanístiques del PGOU, arts 3.81 i 3.82, les Ordenances Municipals de Parcs i Jardins.

En cas d'existir elements de fibrociment susceptibles de demolició, haurà de tindre's en compte la normativa vigent quant a la manipulació, transport i abocament de les mateixes (R.D. 396/06 de 31/03/06 sobre treballs amb risc d'amiant, BOE 11/04/06, en vigor des de 11/10/06) .

També haurà de complir al R.D. 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Així mateix, es recorda l'obligació del titular de la llicència de col·locar els pals que resulten necessaris provisionalment (en tant es produeix la reedificación), per a la subjecció de cables elèctrics o de telecomunicacions, a l'interior de la seua parcel·la i accessible per al seu manteniment des de la via pública.

____________________________________________

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori

Art. 24.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb els arts. 221 i 223 de la Llei 5/2014, 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Termini màxim de resolución: 2 mesos

Art. 221 Llei 5/2014, 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme y Paisatge de la Comunitat Valenciana.- Termini de 2 mesos, per l'atorgament de llicències de demolició.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d´octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Ordenança Reguladora d'Obres d'Edi_cació i Activitats de l'Ajuntament de València, de 29 de juny (BOP 16.07.2012).
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 4/1998, de la Generalitat Valenciana, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.
 • Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local (DOCV núm. 6529 de 26/05/2011).
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Llei 5/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, la Comintat Valenciana (LOTUP).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ RUÏNESAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 2256De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina