ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Accés a l'Àrea de Prioritat Residencial "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor per empreses amb activitat en aquesta àrea o que presten servicis a domicili
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.130
Descripció

Accés amb vehicle a motor a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord per empreses que es determinen en les lletres j), l), n) i o) del punt tercer, apartat 7) del document requisits, condicions i procediments per a l'accés a l'Àrea de Prioritat Residencial (d’ara en davant APR) Ciutat Vella Nord, aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020, actualitzat segons modificacions aprovades por Acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'octubre de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?
 1. Persona titular d'una empresa que realitze activitats o preste servicis a domicili dins de l'APR “Ciutat Vella Nord”.
 2. Persona titular d'una empresa que realitze activitats de càrrega i descàrrega (C/D), així com les que presten servicis postals dins de l'APR Ciutat Vella Nord.
 3. Persona titular d'una empresa de remolc de vehicles i auxili en carretera.
 4. Persona titular d'una empresa de vehicles de lloguer amb conductor i d'autobusos de transport discrecional i turístic.
Requisits

1. Empresa que realitze activitats o preste servicis a domicili dins de l'APR Ciutat Vella Nord:

 • Estar donada d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Comptar amb títol habilitant per al funcionament.
 • Haurà de comptar, si fora el cas, amb autorització administrativa transport, segons el regulat en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres.

2. Empresa que realitze activitats de càrrega i descàrrega (C/D), així com les que presten serveis postals dins de l'APR “Ciutat Vella Nord”:

 • Estar donada d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Comptar amb títol habilitant per al funcionament.
 • Haurà de comptar, si fora el cas, amb autorització administrativa transport, segons el regulat en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres.

3. Empresa de remolc de vehicles i auxili en carretera:

 • Estar donada d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

4. Empresa de vehicles de lloguer amb conductor i d'autobusos de transport discrecional i turístic:

 • Estar donada d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

El llistat de carrers que comprén l'APR “Ciutat Vella Nord” es pot consultar dins de l'apartat informació complementària. En aquest apartat disposen d'un enllaç a la pàgina web on està situat el pla i el llistat de carrers que comprenen l’APR “Ciutat Vella Nord”.

Quan sol·licitar-ho

Pot presentar-se en qualsevol moment amb anterioritat a l'accés a l’APR Ciutat Vella Nord.

Documentació a presentar

 • Declaració responsable, que pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, si es realitza presencialment, degudament emplenada, signada per la persona interessada o el seu representant (acreditant la representació), acompanyada de la documentació que s'indica en l'imprés.
 • Si la declaració responsable es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari per la persona interessada o el seu representant (acreditant la representació) després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Permís de circulació del vehicle de la Direcció General de Trànsit
 • Si el permís de circulació no figura a nom de la persona interessada, pòlissa del segur:

  que acredite que és la persona conductora habitual del vehicle o vincle existent entre la persona interessada i la persona que figura com a titular del permís de circulació.

 • Si el permís de circulació no figura a nom de la persona interessada, contracte de distribució:

  que acredite la vinculació contractual del vehicle amb la prestació del servei o l’activitat que realitza el comerç o empresa.

 • Si el permís de circulació no figura a nom de la persona interessada i en cas de vehicles amb contracte de renting/lísing, contracte en el qual figure la data de finalització del contracte
 • Si el permís de circulació no figura a nom de la persona interessada i en cas de vehicles de substitució i altres tipus de cessió, document emés per la persona propietària:

  que acredite prou la cessió del vehicle.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a les empreses que realitzen activitats o presten servicis a domicili en l'APR:
  • Per a les empreses prestadores de servicis postals, inscripció en el Registre d'empreses prestadores de servicis postals
  • En el seu cas escriptura de constitució, contracte servici manteniment, neteja o qualsevol altre mitjà que acredite de manera fefaent la prestació de servici a domicili en el APR:

   La persona interessada haurà d'acreditar que presta servicis a domicili per qualsevol dels mitjans següents:

   • Escriptura de constitució en què figure l'objecte social de l'empresa i s’acredite la seua compatibilitat amb la prestació de servicis a domicili.
   • Quan es preste un servici regular en un local dins de l’APR, com servicis de manteniment, neteja o altres, contracte.
   • Qualsevol altre que acredite de manera fefaent la prestació de servicis a domicili en l’APR “Ciutat Vella Nord”.
 • Per a les empreses de distribució urbana de mercaderies que realitzen activitats de Càrrega i Descàrrega (C/D) en l'APR (S'inclouen en aquest epígraf les empreses prestadores de servicis postals):
  • Per a les empreses prestadores de servicis postals, inscripció en el Registre d'empreses prestadores de servicis postals
  • Autorització administrativa de transport
 • Per a les empreses titulars de vehicles de remolc de vehicles i auxili en carretera:
  • Targeta ITV del vehicle d'arrossegament
 • Per a les empreses titulars de vehicles de lloguer amb conductor i d'autobusos de transport discrecional i turístic:
  • Autorització administrativa de transport
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Ha de presentar la declaració responsable acompanyada de la documentació corresponent indicada en l'apartat “Documentació a presentar”.

Informació Complementària

1. Els carrers que integren l'APR Ciutat Vella nord poden consultar-se en el següent enllaç: Llistat de carrers.

2. Les persones titulars d'empreses a les quals s'ha fet referència en els apartats anteriors, que complisquen els requisits indicats tindran dret a: Un dret d'accés permanent per cada vehicle del seu ús o disponibilitat legal.

3. Addicionalment, les empreses que realitzen activitats o presten servicis a domicili dins de l'APR Ciutat Vella nord, tindran dret a: Accessos puntuals, segons les seues necessitats, per a vehicles del seu ús o disponibilitat legal.

Per a la consulta de les matrícules inscrites en el registre de matrícules de l'APR Ciutat Vella nord a través del servici web o aplicació mòbil habilitats a este efecte, es remet un codi d'identificació i clau d'accés a l'adreça electrònica facilitada en la declaració responsable.

4. Els manuals de funcionament del servici web APR VALÈNCIA i l'aplicació mòbil APP APR VALÈNCIA poden consultar-se en el següent enllaç: web APR VALÈNCIA i l'APP APR VALÈNCIA

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació.
 • Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, pel qual es regulen els requisits, Condicions i Procediments per a l'accés dels vehicles a motor a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord.
 • Document "Requisits, condicions i procediments per a l'accés a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord", actualitzat segons modificacions aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'octubre de 2021 (BOP núm. 212 de data 3 de novembre de 2021).
 • Document "Requisits, condicions i procediments per a l'accés a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord", actualitzat segons modificacions aprovades mitjançant Acords de la Junta de Govern Local de dates 8 d'octubre de 2021, 19 de maig de 2023, 9 de juny de 2023 i 15 de desembre de 2023.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3111, 3017

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina