ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Permís de conexió a la xarxa municipal de sanejament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SN.LC.30
Descripció

Té com a objecte disposar de permís de conexió a la xarxa de clavegeram municipal. Les acomeses domiciliaries d’acord amb la “Ordenança reguladora de Sanetjament” son de titularitat de les persones propietàries del inmoble/activitat corresponen la seua construcción, neteja, vigilancia i bon funcionament al seu carrec (Article 19).

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, tant física com jurídica titular del inmoble o l’activitat.

Quan sol·licitar-ho

En el moment en el que siga necesari l’ejecució d’una nova acomesa pera un inmoble/activitat nou o la renovació d’una existent per part de la persona titular del inmoble o activitat.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud de llicència per a l'obertura de rases i cales en la via pública:

  Instància de sol·licitud de llicència per a obertura de rases i cales en la via pública, segons model normalitzat, subscrita pel / per la peticionari/ària de la llicència o pel seu representant legal en el cas de ser una persona jurídica (Societat).

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

 • CIF oNIF del / de la sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas
 • Plànol d’emplaçament:

  Plànol d’emplaçament a escala 1/1000 o superior en què s’ndique: Traçat de la acomesa. Necessitats d’ocupació de la via pública per a l’execució de l’obra: situación de contenidos d’obra, aplec de materials, espais protegits per a circulación de vianants, caseta d’obra, maquinària auxiliar, etc. descrpció general de la via afectada: ample de vorera i calçada, nombre de carrils, sentit de circulación, situación i característiques dels aparcaments, carrils, bus, etc. I plànol amb proposta de la desviació alternativa del trànsit en cas de ser necessari el tal del carrer.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Canonada desaigüe per a connexió nova al col·lector general:
  • Taxa per obertura de cales o rases:

   Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevolremoció del paviment o vorere en la via pública.

  • Taxa pel permís de connexió:

   Taxa pel permís de conexión de servici domiciliari a la xarx de sanejament.

  • Plànol sanejament:

   Plànol del sanejament del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió. Necessiten tindre’l abans de fer la sol·licitud per a saber on conectar. Es facilita al ciutadà des d’OCOVAL, sol·liciteu-lo a l’adreça electrónica obras@ocoval.es, sccplanificacion@valencia.es o al telèfon 963 370 228

  • Fiança per obertuta de cales o rases:

   Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres ene la via pública.

 • Canonada desaigüe per a substitució de connexió existent, arquetes, pous i avaries:
  • Taxa per obertura de cales o rases:

   Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevolremoció del paviment o vorere en la via pública.

  • Fiança per obertuta de cales o rases:

   Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

  • Plànol sanejament:

   Plànol del sanejament del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió. Necessiten tindre’l abans de fer la sol·licitud per a saber on conectar. Es facilita al ciutadà des d’OCOVAL, sol·liciteu-lo a l’adreça electrónica obras@ocoval.es, sccplanificacion@valencia.es o al telèfon 963 370 228

Taxes
Taxa obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i remoció paviment o voreres via pública

TAXES

Taula de quanties per a l’exercici vigent

Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, considerant-se els intervals següents (longitud i temps), als quals caldrà sumar la tarifa per concessió d’autorització d’aprofitament: tarifa/euros tarifa concessió d’autorització d’aprofitament ………………....…................. 32,31

En terrenys no pavimentats:

Tarifa/Euros - Primera setmana:

Fins a 8,99 m lin. ……………………………………………….…………... 82,68

Des de 9 fins a 16,99 m lin. ……………………………………..…………. 165,38

Des de 17 fins a 25,99 m lin. ……………………………………….……… 258,38

Des de 26 fins a 50 m lin. …………………………………………………...516,84

A partir de 50 metres, a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el nombre de metres que excedisquen 50 per 1,08 i per 6.

Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc. setmanes).

Terrenys pavimentats:

Tarifa/Euros - Primera setmana:

Fins a 8,99 m lin. ……………………………………………………………… 167,82

Des de 9 fins a 16,99 m lin. …………………………………………………. 336,10

Des de 17 fins a 25,99 m lin. ………………………………………………. 524,78

Des de 26 fins a 50 m lin. ……………………………........................... 1.049,82

A partir de 50 metres, a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el nombre de metres que excedisquen 50 per 2,23 i per 6.

Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc. setmanes).

Tarifa única per l’execució de cales per a la instal·lació de transicions de connexió de les instal·lacions receptores de gas per part dels instal·ladors autoritzats:

a) Terrenys no pavimentats ………………………………………………… 35,46 euros

b) Terrenys pavimentats ……………………………………………………. 44,29 euros

En els dos casos inclou la tarifa per concessió de l’autorització.


Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública


Taxa pel permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament

Taula de quanties per a l’exercici vigent

ART. 6.2.2

Permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament 188.28 €


Taxa pels Servicis de Clavegueram, Col·lectors i Estaciones de Bombament


Fiança obertura cales o rases terreny d'ús públic i remoció paviment o voreres via pública

Taula de quanties per a l’exercici vigent

Per a la constitució dels dipòsits que garantisquen el reintegrament de les despeses de reconstrucció o reparació dels béns i instal·lacions, així com les indemnitzacions per danys irreparables, es liquidarà d’acord amb els metres quadrats de reposició del treball realitzat. Per al seu càlcul, es multiplicarà la longitud de la rasa o cala sol·licitada per un ample estimat mínim de 0,5 metres i per l’import corresponent.

1. En voreres, calçades, terrenys sense pavimentar …………………………… 17,03 euros

2. En voreres, calçades, terrenys pavimentats …………………………… 51,26 euros


Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Ingreso de les taxes i fiances correponents en cada cas, amb carácter previ a la presentación de la instancia de sol·licitud de llicència (veure quantia en apartat “Taxes” i sol·licitar cartes de pagament en les Oficines d’OCOVAL).

- Presentació de la instancia de sol·licitud de llicència, degudament omplida, acompanyada de la documentación assenyalada en l’apartat “Documentació a presentar”.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 223.2 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenança del territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.

Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.
Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4240, 4242
Fax: 96.352.55.21
De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .
ocoval@ocoval.es

 • CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

C/ Amadeu de Savoia, 11 pati B 1ª pis
Tel: 96.352.54.78 – 96.208.26.38 – 96.208.25.21
sccplanificacion@valencia.es


Oficines on presentar
 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4241, 4242Fax: 96.352.55.21De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .ocoval@ocoval.es
Anar a inici de pàgina