ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud per a demanar la col·laboració del personal voluntari de protecció civil en actes de concurrència massiva
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PC.45
Descripció

Sol·licitud per a demanar la col·laboració del personal voluntari de protecció civil en l'organització i bon desenvolupament dels actes de concurrència massiva, sempre que hi haja recursos disponibles.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant, organitzadores dels esdeveniments objecte d'este tràmit.

Requisits
 • Assumir la manutenció del personal voluntari durant l'horari de l'activitat.
 • Disposar de Pla d'Autoprotecció o Pla d'Actuació davant Emergències per a l'Acte sol·licitat, atenent la normativa establida a aquest efecte.
Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia hàbil, abans de les 14,00 hores del dimecres immediatament anterior a la data de l'esdeveniment.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud general que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud general es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.Documentació per a tots els casos:
 • Documentació que acredite que es disposa del corresponent Pla d'Autoprotecció o Pla d'Actuació en Emergències per a l'Acte sol·licitat, atenent la normativa establida a aquest efecte.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La sol·licitud s'haurà de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament. Per tal d'agilitzar el tràmit podrà presentar una còpia de la sol·licitud en l'Oficina del Voluntariat de la Unitat de Protecció Civil, a través del correu electrònic voluntariospc@valencia.es , abans de les 14:00 hores del dimecres immediatament anterior a la data de l'esdeveniment.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminstraciones públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 7/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Comunitat Valenciana (actualitzada).
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (actualitzat).
 • Decret 10/2018, de 9 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana, i es crea i regula el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 17 d'abril de 2018, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s'aproven els distintius, la uniformitat, les característiques dels vehicles i el carnet identificatiu dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de València.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT. Unitat de Prevenció i Protecció Civil del Dept. Bombers, Prevenció, Intervenció en emergències i Protecció CivilAv. Plata s/n 46013 ValènciaTel.: 96.208.4933/7317De dilluns a divendres, de 7.00 a 14.00 horesproteccioncivil@valencia.es
Anar a inici de pàgina