ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud d'ocupació de nínxols
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.60
Descripció

Concessió d'unitats de soterrament: Nínxol Senzill; Nínxol Doble, Nínxol Columbari, Sepultura Preferent en el Cementeri Islàmic, Sepultura Preferent en el Cementeri Israelita, Panteons de Columbaris en la Secció 19a del Cementeri General i Criptes amb capacitat per a 3 cadàvers en la Secció 20 del Cementeri General i de la Secció 4a del Cementeri de Campanar.

Qui ho pot sol·licitar?

L'article 34 de l'Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris establix que el dret funerari s'atorgarà:

a) A nom de persona individual.

b) A nom de comunitats religioses, establiments benèfics o hospitals, reconeguts com a tals per l'Estat, El Govern Autonòmic o l'Excel·lentíssim Ajuntament per a ús exclusiu dels seus membres, asilats i acollits.

c) A nom de corporacions, fundacions o associacions, legalment constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.

Quan sol·licitar-ho

En el moment de la defunció d'una persona.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

Documentació:

 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Certificat mèdic de defunció.
 • Designació per part de l'interessat de beneficiari/s'amb nom i cognoms i D.N.I.
 • Certificat de Cremació en el cas que no s'haja incinerat en el Crematori Municipal de Valencia.

Taxes
Taxa

Taxes per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.

NÍNXOL SENZILL

Taxa ninxol - Taxa inhumació - Títol - Taxa Làpida - TOTAL

5 ANYS .......... 158,14 € .......... 101,11 € .............. 7,85 € .......... 7,85 €.............. 274,95 €

20 ANYS ........ 607,18 €........... 101,11 € .............. 7,85 € ......... 7,85 € .............. 723,99 €

50 ANYS ........ 950,07 € .......... 101,11 € .............. 7,85 € ..........7,85 € ............... 1.066.88 €

NÍNXOL DOBLE

Taxa ninxol - Taxa inhumació - Títol - Taxa Làpida - TOTAL

20 años .......... 1.214,34 €.......... 101,11 € .............. 7,85 € ......... 7,85 € ...... 1.331,15 €

50 ANYS ...... 1.900,02 € .......... 101,11 € .............. 7,85 € ......... 7,85 €....... 2.016,83 €

NÍNXOL COLUMBARI

Taxa nínxol - Taxa inhumació - Títol - Taxa Làpida - TOTAL

50 ANYS ........ 236,24 € .......... 50,61 € .............. 7,85 € ......... 7,85 € ............302,55 €

SEPULTURA PREFERENT "Només cementeri islàmic i cementeri jueu"

Taxa sepultura - Taxa inhumació - Títol - Taxa Làpida - TOTAL

5 ANYS ........ 156,70 € ........192,32 € ........... 7,85 € .....7,85 € ........ 364,72 €


PANTEONS DE COLUMBARIS. COLUMNA DE CENDRES
SECCIÓ 19 CEMENTERI GENERAL
MÀXIMA TEMPORALITAT 50 ANYS 4.665,45 €

CRIPTES AMB CAPACITAT PER A 3 COSSOS
SECCIÓ 20 CEMENTERI GENERAL.- SECCIÓ 4ª CEMENTERI DE CAMPANAR.
MÀXIMA TEMPORALITAT 50 ANYS 11.987,06 €
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa per part interessada o Empresa Funerària per a la inhumació de cadàver.
 • Sol·licitud de les Taxes corresponents (taxa nínxol, taxa inhumació, títol funerari, taxa làpida)
 • Pagament de la Taxa.
 • El sol·licitant o empresa funerària a l'hora de la inhumació ha d'aportar Llicència de Sepultura (Registre Civil), certificat mèdic, i les Taxes abonades
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina