ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'ocupació de nínxol nou
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.60
Descripció

Concessió d'unitats de soterrament: Nínxol Senzill; Nínxol Doble, Nínxol Columbari, Sepultura Preferent en el Cementeri Islàmic, Sepultura Preferent en el Cementeri Israelita, Panteons de Columbaris en la Secció 19a del Cementeri General i Criptes amb capacitat per a 3 cadàvers en la Secció 20 del Cementeri General i de la Secció 4a del Cementeri de Campanar.

Qui ho pot sol·licitar?

L'article 34 de l'Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris establix que el dret funerari s'atorgarà:

a) A nom de persona individual.

b) A nom de comunitats religioses, establiments benèfics o hospitals, reconeguts com a tals per l'Estat, El Govern Autonòmic o l'Excel·lentíssim Ajuntament per a ús exclusiu dels seus membres, asilats i acollits.

c) A nom de corporacions, fundacions o associacions, legalment constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.

Quan sol·licitar-ho

En el moment de la defunció d'una persona.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud d'ocupació de nínxol nou (degudament emplenat), que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà degudament i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

* En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Si la sol·licitud la realitza la persona física interessada, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb el poder de representació (annex de l'apartat "Impresos") i els documents necessaris.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud d’ocupació de nínxol nou:
  • Còpia del DNI
  • Certificat mèdic de defunció
  • Designació per part de l'interessat/ada del beneficiari/a amb nom i cognoms, DNI
  • Certificat de cremació en el cas que no s'haja incinerat/ada en el Crematori Municipal de València
  • Certificat de la Comunitat Islàmica de València, en el seu cas:

   Per a inhumar en sepultura del cementeri musulmà és obligatori el Certificat de pertinença a la religió islàmica emés per la Comunidad Islámica de València (domicili en C/ Mendez Nuñez, 47-49 baix a València i telèfon 963309303).

  • Autorització de la Comunitat Israelita de València, en el seu cas:

   Per a inhumar en sepultura del cementeri israelita és obligatori el document d'Autorització per a ser enterrat en el Cementeri Jueu de València emés per la Comunidad Israelita de València (domicili en C/Enginyer Joaquín Benlloch, 29-2 a València).

Taxes
Taxa

Taxes per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.NÍNXOL SENZILL

ANYS

TAXA NÍNXOL

TAXA INHUMACIÓ

TÍTOL

TAXA LÀPIDA

TOTAL

5

158,14€

101,11€

7,85€

7,85€

274,95€

20

607,18€

101,11€

7,85€

7,85€

723,99€

50

950,07€

101,11€

7,85€

7,85€

1.066,88€

NÍNXOL DOBLE

ANYS

TAXA NÍNXOL

TAXA INHUMACIÓ

TÍTOL

TAXA LÀPIDA

TOTAL

20

1.214,34€

101,11€

7,85€

7,85€

1.331,15€

50

1.900,02€

101,11€

7,85€

7,85€

2.016,83€

NÍNXOL COLUMBARI

ANYS

TAXA NÍNXOL

TAXA INHUMACIÓ

TÍTOL

TAXA LÀPIDA

TOTAL

50

236,24€

50,61€

7,85€

7,85€

302,55€

SEPULTURA PREFERENT Només cementeri islàmic i cementeri jueu

ANYS

TAXA SEPULTURA

TAXA INHUMACIÓ

TÍTOL

TAXA LÀPIDA

TOTAL

5

156,70€

192,32€

7,85€

7,85€

364,72€PANTEONS DE COLUMBARIS. COLUMNA DE CENDRES
SECCIÓ 19 CEMENTERI GENERAL
MÀXIMA TEMPORALITAT 50 ANYS 4.665,45 €

CRIPTES AMB CAPACITAT PER A 3 COSSOS
SECCIÓ 20 CEMENTERI GENERAL.- SECCIÓ 4ª CEMENTERI DE CAMPANAR.
MÀXIMA TEMPORALITAT 50 ANYS 11.987,06 €
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa per part interessada o Empresa Funerària per a la inhumació de cadàver.
 • Sol·licitud de les Taxes corresponents (taxa nínxol, taxa inhumació, títol funerari, taxa làpida)
 • Pagament de la Taxa.
 • El sol·licitant o empresa funerària a l'hora de la inhumació ha d'aportar Llicència de Sepultura (Registre Civil), certificat mèdic, i les Taxes abonades
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.


MANUAL TRAMITACIÓ PER SEU ELECTRÒNICA PER A EMPRESES FUNERÀRIES.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina