ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'inhumació en nínxol ocupat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.55
Descripció

Col·locació de cadàvers, cendres o restes cadavèriques en nínxols ocupats.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Titular de la unitat de soterrament o el seu hereu/va, de conformitat amb la normativa civil.
 • Beneficiari/ària designat/da pel/per laTitular de la Unitat de Soterrament.
Requisits

Ser titular de la unitat de soterrament o el seu hereu/va, de conformitat amb la normativa civil.

En unitats de soterrament SENZILLES: Per a inhumar un cadàver han d'haver transcorregut 5 anys de l'última inhumació d'un altre cadàver
En unitats d' soterrament DOBLES:
Concessions anteriors a la modificació de l'Ordenança Fiscal exercici 2007: Per a la inhumació d'un cadàver, si hi ha dos cadàvers el tercer no podrà ser inhumat fins a transcórrer 5 anys de l'última inhumació d'un altre cadàver. Completada la seua capacitat fiscal de tres cossos, el quart cadàver no podrà ser inhumat fins a transcórrer 5 anys de l'última inhumació d'un altre cadàver.
Concessions posteriors a la modificació de l'Ordenança Fiscal exercici 2007: Per a la inhumació d'un cadàver, si hi ha dos cadàvers, ja té completa la seua capacitat fiscal de dos cossos, i el tercer cadàver no podrà ser inhumat fins transcorreguts 5 anys, de l'última inhumació de l'últim cadáver.

Quan sol·licitar-ho

En el moment de la defunció d'una persona.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb les persones interessades. Així mateix, es recorda a les citades persones interessades, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Si la sol·licitud la realitza la persona física interessada, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb el poder de representació (annex de l'apartat "Impresos") i els documents necessaris.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI
 • Títol original de la Unitat de Soterrament
 • Declaració responsable per a sol·licitud d'inhumació en nínxol ocupat:

  Disponible en l'apartat "impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar en el tràmit.

 • Certificat mèdic de defunció
 • Certificat de cremació en el cas que no s'haja incinerat/ada en el Crematori Municipal de València
Taxes
Taxa

Taxes per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.

Reutilització de la Unitat de Soterrament, pagant el 50%.


Nínxol senzill

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
5 anys 79,07 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 195,88 €
20 anys 303,59 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 420,40 €
50 anys 475,04 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 591,85 €


Nínxol doble

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
20 anys 607,17 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 723,98 €
50 anys 950,01 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 1066,82 €


Nínxol triple

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
50 anys 1.424,96 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 1541,77 €

Ninxol de família

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
50 anys 2.711,31 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 2.828,12 €

Panteó

Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
Panteó 303,52 € 7,85 € 7,85 € 319,22 €

En els nínxols dobles, triples o de família només es pagarà taxa de nínxol quan la capacitat del mateix haja sigut esgotada. En cas contrari només es meritaran taxes d'inhumació, de títol funerari i de làpida.


FORMA DE PAGAMENT TAXES. VEURE EL SEGÜENT ENLLAÇ.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa, per part interessada o empresa funerària per a la inhumació de cadàver.
 • Sol·licitud de les taxes corresponents, produint-se l'expedició de la corresponent liquidació que es podrà abonar en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que apareixen en el document de pagament.
 • La persona sol·licitant o empresa funerària a l'hora de la inhumació ha d'aportar llicència de Sepultura (Registre Civil), certificat mèdic i les taxes abonades.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.


MANUAL TRAMITACIÓ PER SEU ELECTRÒNICA PER A EMPRESES FUNERÀRIES.

Legislació
 • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV, de 8 de març de 2005).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
 • REGISTRE AUXILIAR DE CEMENTERISCamí Vell de Picassent s/n (junt al Tanatori)Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores. . Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho en el telèfon 963773524 o en el correu electrònic sercementerios@valencia.es
Anar a inici de pàgina