ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Cremació de Cadàver
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.50
Descripció

SOL·LICITAR la cremació del cadàver.

Qui ho pot sol·licitar?

Particular o funerària.

Requisits

Haver transcorregut 24 hores de la defunció (Veure article 52 de l'Ordenança de Cementeris).

Quan sol·licitar-ho

Quan es produïsca el fet de defunció d'una persona.

Documentació a presentar

 • Imprès de Sol·licitud de cremació de cadàver que pot descarregar en l'apartat Impresos .

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantenir actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Còpia del DNI.
 • Certificat mèdic de defunció.
 • Declaració responsable de inexistència en el cadàver d’elements termoactius, per part dels familiars del difunt (veure article 16.1 del Decret 195/2009, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual aprova la modificació del reglament que regula les pràctiques de policía sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell).
 • Llicència de sepultura.
 • Autorització judicial.

En el cas d'intervenció judicial.

Taxes
Taxa

Taxes per cremació de cadàver:

 • Cadàvers 262,65 € cartilla incineració 7,85 € total 270,50 €
 • Incineració restes 222,52 € cartilla inc. restes 7,85 € total 230,37 €

Suplements urnes:

 • Piedad - 15,88 €
 • Marbre - 41,74 €
 • Fusta - 48,55 €
 • Fetus i pàrvuls - 57,58 €



Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa.
 • Pagament de la taxa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Legislació
 • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV, de 8 de març de 2005).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
 • CREMATORI MUNICIPALPlaça de Santo Domingo de Guzmán (junt a la porta principal del Cementeri General)Tel.: 96.378.22.78
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
 • CREMATORI MUNICIPALPlaça de Santo Domingo de Guzmán (junt a la porta principal del Cementeri General)Tel.: 96.378.22.78
Anar a inici de pàgina