ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cremació de Cadàver
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.50
Descripció

SOL·LICITAR la cremació del cadàver.

Qui ho pot sol·licitar?

Particular o funerària.

Requisits

Haver transcorregut 24 hores de la defunció (Veure article 52 de l'Ordenança de Cementeris).

Quan sol·licitar-ho

Quan es produïsca el fet de defunció d'una persona.

Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud (degudament emplenat) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà degudament i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

* En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantenir actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Si la sol·licitud la realitza la persona física interessada, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb el poder de representació (annex de l'apartat "Impresos") i els documents necessaris.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI
 • Certificat mèdic de defunció
 • Declaració responsable de inexistència en el cadàver d’elements termoactius, per part dels familiars del difunt:

  (veure article 16.1 del Decret 195/2009, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual aprova la modificació del reglament que regula les pràctiques de policía sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell).

 • Llicència de sepultura
 • Autorització judicial, en el cas d'intervenció judicial
 • Declaració responsable per a sol·licitud d'inhumació en nínxol ocupat:

  Disponible en l'apartat "impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar en el tràmit.

Taxes
Taxa

Taxes per cremació de cadàver:

 • Cadàvers 262,65 € cartilla incineració 7,85 € total 270,50 €
 • Incineració restes 222,52 € cartilla inc. restes 7,85 € total 230,37 €

Suplements urnes:

 • Piedad - 15,88 €
 • Marbre - 41,74 €
 • Fusta - 48,55 €
 • Fetus i pàrvuls - 57,58 €FORMA DE PAGAMENT TAXES. VEURE EL SEGÜENT ENLLAÇ.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa.
 • Pagament de la taxa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.


MANUAL TRAMITACIÓ PER SEU ELECTRÒNICA PER A EMPRESES FUNERÀRIES.

Legislació
 • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV, de 8 de març de 2005).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
 • CREMATORI MUNICIPALPlaça de Santo Domingo de Guzmán (junt a la porta principal del Cementeri General)Tel.: 96.378.22.78
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
 • CREMATORI MUNICIPALPlaça de Santo Domingo de Guzmán (junt a la porta principal del Cementeri General)Tel.: 96.378.22.78
Anar a inici de pàgina