ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Altes i canvis de domicili en el Padró Municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.11
Descripció

Tota persona que visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual resideix habitualment. Qui viva en diversos municipis, o en diversos domicilis dins del mateix municipi, haurà d'inscriure's únicament en el qual residisca durant més temps a l'any.

ALTA en el padró de la ciutat de VALÈNCIA:

 • Alta per canvi de residència: persones que han fixat la seua residència habitual en el municipi de València, procedents d'un altre municipi o de l'estranger.
 • Alta per omissió: persones que, residint habitualment en el municipi de València, no figuren inscrites en el Padró. o es desconeix el municipi de la seua anterior inscripció padronal.

CANVI DE DOMICILI en el padró de la ciutat de VALÈNCIA:

 • Canvi de domicili: Persones que estant empadronades en el municipi de València canvien la seua residència a un altre domicili del municipi.

Les preguntes més freqüents relacionades amb els tràmits del Padró Municipal, es poden consultar en el següent enllaç: OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona que haja fixat la seua residència habitual en el municipi de València o canvie la seua residència a un altre domicili dins del municipi de València.

Tota persona que residint habitualment en el municipi de València no figura inscrites en el Padró o es desconeix el municipi de la seua anterior inscripció padronal.

Les persones menors d'edat no emancipades i majors incapacitades, tindran el mateix veïnatge que els pares o mares que tinguen la seua guarda i custòdia o, en defecte d'això, dels seus representants legals, excepte que els autoritzen per escrit per a residir en un altre municipi.

Requisits

Ser persona major d'edat o menor amb emancipació.

Documentació a presentar

1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT DE LES PERSONES QUE S’HAN D’EMPADRONAR (Tots els documents d'identificació han d'estar en vigor)

a) Documentació d’identitat de totes els majors d’edat afectats pel tràmit, segons siga el cas:

 • Ciutadania espanyola: DNI o passaport.
 • Ciutadania d’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen. En cas d’aportar certificat de registre de ciutadà de la Unió ha d’anar acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen.
 • Resta de ciutadania: (No comunitaris i persones del Regne de Gran Bretanya): Targeta de residència o passaport.
 • En cas de sol·licitants d’asil i protecció internacional, els documents següents que es faciliten als sol·licitants d’asil:

a) Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional: Este document s’expedix amb dos dates de validesa i serà vàlid per a la identificació en el padró una vegada transcorreguda la primera data, és a dir, durant la pròrroga del seu període de validesa fins a la segona.

b) Documents acreditatius de la condició de sol·licitant, en tramitació, de protecció internacional: Doc. Ex148 (o targeta roja sense treball) i Doc. Ex148 bis (o targeta roja amb autorització a treballar)

NOTA: Podrà exigir-se la declaració jurada oficial. Els documents expedits per autoritats estrangeres excepte d’estats de la Unió Europea) han d’estar postil·lats (certificada l’autenticitat del document) per a tindre efecte a l’Estat espanyol.

b) Documentació d’identificació personal de totes els menors d’edat afectats pel tràmit, segons siga el cas:

 • Ciutadania espanyola:

- Fins als 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i si se’n disposa, a més, DNI.

- Majors de 14 anys: Els mateixos documents d’identificació exigits per als majors d’edat i si se’n disposa, a més, llibre de família o certificat de naixement.

 • Ciutadania d’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa:

- Fins als 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i si se’n disposa, a més, targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen. En cas d’aportar-se certificat de registre de ciutadà de la Unió, ha d’anar acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen.

- Majors de 14 anys: Els mateixos documents d’identificació exigits per als majors d’edat i a més, llibre de família o certificat de naixement.

 • Resta de ciutadania (no comunitaris i persones del Regne de Gran Bretanya):

- Fins als 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement, i si se’n disposa, a més, targeta de residència o passaport.

- Majors de 14 anys: Els mateixos documents d’identificació exigits per a les persones majors d’edat, i a més, llibre de família o certificat de naixement.


2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA RESIDÈNCIA EN L'HABITATGE OBJECTE D'EMPADRONAMENT

2.1 Habitatge de la vostra propietat: Si en el rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) la persona interessada consta com a titular no haurà d'aportar justificació, l'Ajuntament el comprovará d'ofici. En cas contrari, la propietat s'ha de acreditar per qualsevol dels documents següents:

 • Escriptura de propietat o còpia simple completa de l'habitatge, on la persona que s'inscriu conste com a propietària. En cas d'haver-hi usdefruti serà necessària l'autorització expressa signada de la persona titular del dret i còpia del seu document de identificació.
 • Escriptura d'acceptació d'herència en el supòsit d'habitatges heretats, amb una antiguitat màxima d'un any énçà que s'acceptà.
 • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

2.2 Habitatge llogat en la qual la persona interessada és la titular del contracte d'arrendament: contracte de lloguer en vigor d'habitatge o habitació que haurà d'estar signat per totes les persones que figuren en el contracte, amb una duració mínima de sis mesos, acompanyat d'un dels següents documents:

 • Darrer rebut del lloguer (o transferència bancària) pagat en els últims dos mesos, on figure la persona arrendadora (propietari/a), l'arrendatària (llogater/a), mes de lloguer i adreça de l'habitatge, o
 • darrer rebut o justificant bancari dels subministraments de llum, aigua o gas pagat a nom de l'arrendatari/a o llogater/a (persona titular del contracte de lloguer), on figure el seu nom i cognoms i conste el mateix domicili especificat en el contracte de lloguer, oúltima factura d'aigua, llum, o gas, o
 • darrera factura d'aigua, llum, o gas, on conste la data d'abonament vençuda o abonada i les dades necessàries per a identificar el lloguer (nom i cognoms de l'arrendatari/a o llogater/a i el domicili especificat en el contracte de lloguer).

2.3 Si l'empadronament s'efectua en habitatge alié (no es disposa d'un títol de propietat o lloguer) :

2.3.1 Empadronament en un habitatge alié en la qual consten ja altres persones empadronades:

 • Autorització expressa per escrit, signada i sota la responsabilitat de la persona major d'edat empadronada que dispose d'un títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge (PROPIETAT o LLOGUER): Imprés Autorització d'inscripció en una vivenda aliena.
 • Document de identificació de la persona que autoritze.
 • Documentació que acredita la titularitat. (APARTATS 2.1 i 2.2)

2.3.2 Empadronament en un habitatge alié en la qual no hi ha persones empadronades:

2.3.2.1 Habitatge amb títol de propietat

 • Autorització expressa per escrit i signada i document de identificació de la persona propietària de l'habitatge (Imprés Autorització d'inscripció en una vivenda aliena).
 • Documentació que acredita la titularitat (APARTAT 2.1)

2.3.2.2 Habitatge amb contracte de lloguer

 • Autorització expressa per escrit i signada i document de identificació de la persona arrendatària, més autorització expressa per escrit i signada i document de identificació de la persona propietària de l'habitatge (Imprés Autorització d'inscripció en una vivenda aliena).
 • Documentació que acredita la titularitat (APARTAT 2.1).

2.4 Altres situacions: En cas de separació o divorci s'ha d'aportar sentència, on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

2.5 Si l'empadronament s'efectua en establiments col·lectius (de tipus hoteler, religiós, militar, residencial o altre), que consten com a tals en el Padró de l'Ajuntament de València:

 • Autorització subscrita per la persona directora de l'establiment.3. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL EN CAS DE MENORS

Llibre de Família o Certificat de naixement, per a acreditar la representació legal de les persones menors, per part del les persones progenitores que ostenten la pàtria potestat.

3.1 Empadronament de menor amb totes dues persones progenitores:
Si ho sol·licita o compareix un només de les progenitores, serà necessari:

 • Autorització de l'altra progenitora (Model 1)

3.2 Empadronament de menor amb un solo/a progenitor/a.

REGLA GENERAL

Serà necessari algun dels següents documents, independentment del tipus de guarda i custòdia de què es dispose:

 • Consentiment de l'altra persona progenitora (Model 1).
 • Resolució judicial que es pronuncie sobre el lloc d'empadronament del/la menor
 • Resolució judicial que acredite que l'altra persona progenitora ha sigut privada de la pàtria potestat.
 • Autorització judicial per a l'empadronament amb el/la progenitor/a sol·licitant. En cas de família monoparental o en situació de monoparentalitat en la qual només existisca una persona progenitora o d'acolliment: Acreditació de tal circumstància mitjançant Llibre de Família o document equivalent, o títol col·lectiu de família monoparental, en el qual figuren totes les persones que la componen.


SUPÒSITS EXCEPCIONALS

Excepcionalment, quan no siga possible recaptar el consentiment de totes dues ni existisca resolució judicial, podrà realitzar-se l'empadronament amb el/la progenitor/a sol·licitant EXCLUSIVAMENT EN ELS SEGÜENTS CASOS:

 • Si no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia del/de la menor (separacions de fet o en tramitació): al·legant algun dels motius taxats recollits en la Declaració Responsable (Model 3)
 • Si la persona progenitora sol·licitant té la guarda i custòdia en exclusiva: al·legant algun dels motius taxats recollits en la Declaració Responsable (Model 2)

Les declaracions responsables NO poden utilitzar-se en el cas de custòdia compartida.

3.3 Empadronament de menors en domicili diferent al de les persones progenitores que ostenten la seua guarda i custòdia:

REGLA GENERAL:

 • Autorització de ambdues (Model 1)
 • Resolució judicial que es pronuncie sobre el lloc de l'empadronament de la persona menor.

SUPÒSITS EXCEPCIONALS

Excepcionalment, quan no siga possible recaptar el consentiment de totes dues ni existisca resolució judicial, podrà realitzar-se l'empadronament amb el consentiment d'un/a solo/a progenitor/a, EXCLUSIVAMENT EN ELS SEGÜENTS CASOS:

 • Si no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia del/de la menor (separacions de fet o en tramitació): al·legant algun dels motius taxats recollits en la Declaració Responsable (Model 3)
 • Si la persona progenitora sol·licitant té la guarda i custòdia en exclusiva: al·legant algun dels motius taxats recollits en la Declaració Responsable (Model 2)

Les declaracions responsables NO poden utilitzar-se en el cas de custòdia compartida.

3.4 Menors tutelats/as (suposats de tutela, acolliment…): Resolució judicial o administrativa corresponent.


4. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’AUTORITZACIÓ O REPRESENTACIÓ PER A EMPADRONAR UNA ALTRA PERSONA

4.1 TRAMITACIÓ PRESENCIAL

4.1.1 Delegació del tràmit en terceres persones: Autorització per a tramitar l'empadronament de terceres persones i document de identificació de la persona representant (Imprés Delegació en terceres persones per a tràmits padronals).

4.1.2 NOMÉS PER A CANVIS DE DOMICILI EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA. Major d'edat que sol·licita el canvi de domicili i/o tramite el de la unitat familiar (parella amb fills/as en comú; les persones menors d'edat s'empadronen amb totes dues persones progenitores): Autorització signada per totes les persones majors d'edat de la unitat familiar (parella i fills/as) afectades pel tràmit (ImprésAutorització/Declaració de canvi de domicili de la unitat familiar).

4.1.3. Persones amb discapacitat que, excepcionalment, compten amb representant judicial: Autorització o resolució judicial.

4.2 TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

4.2.1 Representació mitjançant apoderament: Acreditació de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments de la Comunitat Valenciana, o del Estat, o poder notarial, havent de constar en tots els casos representació específica per al tràmit d'empadronament.

4.2.2 Professionals acreditats en virtut de Convenis subscrits amb l'Ajuntament de València: Gestors administratius, Graduats socials i Administradors de finques (hauran d'adherir-se als respectius Convenis per a obtindre el certificat electrònic de representant).

4.2.3 NOMÉS PER A CANVIS DE DOMICILI EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA. Persona major d'edat que sol·licita el seu canvi de domicili i/o tramite el de la seua unitat familiar (parella amb fills/as en comú; les persones menors d'edat s'empadronen amb totes dues persones progenitores): Autorització signada per totes les persones majors d'edat de la unitat familiar (parella i fills/as) afectades pel tràmit (ImprésAutorització/Declaració de canvi de domicili de la unitat familiar).

4.2.4. Persones amb discapacitat que, excepcionalment, compten amb representant judicial: Autorització o resolució judicial.


5. INFORMACIÓ ADDICIONAL

L'Ajuntament està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de la identitat i/o ús del domicili, per a comprovar la veracitat de les dades contingudes en el Padró municipal.

En la tramitació presencial s'aportaran els originals de tota la documentació necessària.

Determinats aspectes dels tràmits padronals poden canviar de conformitat amb el que dispose la legislació vigent en el moment que els realitzeu.

NOTA IMPORTANT: La falsedat en els documents i dades aportades pot ser constitutiva de delicte.


A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • ALTES/CANVIS DE DOMICILI EN EL PADRÓ MUNICIPAL SENSE MENORS D'EDAT:
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT majors d'edat afectats pel tràmit
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA propietat: Escriptura de propietat o còpia simple completa/ Escritura acceptació herència/ Nota simple Registre de la Propietat
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA lloguer: Contracte lloguer en vigor de vivenda o habitació
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA lloguer: Últim rebut pagament lloguer o última factura aigüa, llum o gas:
  • DOCUMENTACIÓ HABITATGE ALIÉ: Imprés autorització d'inscripció en un habitatge alié
  • DOCUMENTACIÓ HABITATGE ALIÉ: DNI de la persona que autoritza
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA: Sentència -concessió ús i gaudi de la vivenda-
  • DOCUMENTACIÓN HABITATGE: Autorització de la persona directora de l'establiment
  • DOCUMENTACIÓ REPRESENTACIÓ: Autorització o resolució judicial (discapacitat)
  • DOCUMENTACIÓ CANVI DE DOMICILI de unitat familiar: Imprés Autorització/Declaració de canvi de domicili de la unitat familiar
 • ALTES/CANVIS DE DOMICILI EN EL PADRÓ MUNICIPAL CON/DE MENORS D'EDAT/TUTELA:
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT majors d'edat afectats pel tràmit
  • DOCUMENTACIÓ IDENTITAT menors d'edat afectats pel tràmit
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Llibre de família o Certificat de naixement
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Declaració/Autorització per a l'empadronament de menors (Model 1)
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Declaració responsable (Model 2)
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Declaració responsable (Model 3)
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Resolució judicial
  • DOCUMENTACIÓ MENORS: Acreditació familia monoparental
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA propietat: Escriptura de propietat o còpia simple completa/ Escritura acceptació herència/ Nota simple Registre de la Propietat
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA lloguer: Últim rebut pagament lloguer o última factura aigüa, llum o gas
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA lloguer: Contracte lloguer en vigor de vivenda o habitació
  • DOCUMENTACIÓ HABITATGE ALIÉ: Imprés autorització d'inscripció en un habitatge alié
  • DOCUMENTACIÓ HABITATGE ALIÉ: DNI de la persona que autoritza
  • DOCUMENTACIÓ VIVENDA: Sentència -concessió ús i gaudi de la vivenda-
  • DOCUMENTACIÓN HABITATGE: Autorització de la persona directora de l'establiment
  • DOCUMENTACIÓ REPRESENTACIÓ: Autorització o resolució judicial (discapacitat)
  • DOCUMENTACIÓ CANVI DE DOMICILI de unitat familiar: Imprés Autorització/Declaració de canvi de domicili de la unitat familiar
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

PER A la REALITZACIÓ D'ESTOS TRÀMITS:

 • PRESENCIAL: Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de Gestió padronal podrá sol·licitar CITA PRÈVIA o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010/ 963100010/ 962081104 (1 cita per persona llevat que siguen unitat familiar).
 • ELECTRÒNICAMENT: Anar a l'apartat "Fer en web" en esta mateixa pàgina (AVÍS: Aquests moviments padronales no són automàtics, ja que requereixen d'una revisió de la documentació aportada i en el seu cas, dels corresponents requeriments o actuacions de tràmit que siguen necessàries per a procedir a la seua realització. En relació a aquests, no és necessari, llevat que vosté advertisca que li falta documentació, que presente de nou una altra sol·licitud. Pot vosté comprovar l'estat de la tramitació de la seua sol·licitud a través de l'accés a la carpeta ciutadana).
Informació Complementària

TOTS ELS TRÀMITS DE PADRÓ SÓN GRATUÏTS

L'Ajuntament està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de la identitat i/o ús del domicili, per a comprovar la veracitat de les dades contingudes en el Padró municipal.

En la tramitació presencial s'aportaran els originals de tota la documentació necessària.

Determinats aspectes dels tràmits padronals poden canviar de conformitat amb el que dispose la legislació vigent en el moment de realitzar els mateixos.

NOTA IMPORTANT: La falsedat en els documents i dades aportades pot ser constitutiva de delicte.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Serà estimatori si es compleixen els requisits essencials per a la seua adquisició. Art. 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • R.D. 1690/1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/1996.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Normes complementàries del Consell d'Empadronament.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX (TRÀMITS PADRÓ)Carrer del Beat Nicolau Factor, 1De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de la Guàrdia Civil, 19 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de Maties Perelló, 5De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD (TRÀMITS PADRÓ)Plaça del Poble nº4 (Carpesa).Tel.: 96.301.30.55Dilluns i Dimecres de 8:30 a 14.00 hores. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través del correu electrònic jmpoblesdelnord@valencia.es o en el telèfon 96.301.30.55jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: 963 013 023Dimarts i dijous de 8:30 a 14:00 hores. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho en el telèfon 963 013 023.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Senda de Secanet, 43 bj (Benimàmet)Tel.: 963 013 436De 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho en el telèfon 963 013 436
Oficines on presentar
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX (TRÀMITS PADRÓ)Carrer del Beat Nicolau Factor, 1De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de la Guàrdia Civil, 19 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de Maties Perelló, 5De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD (TRÀMITS PADRÓ)Plaça del Poble nº4 (Carpesa).Tel.: 96.301.30.55Dilluns i Dimecres de 8:30 a 14.00 hores. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través del correu electrònic jmpoblesdelnord@valencia.es o en el telèfon 96.301.30.55jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD (TRÀMITS PADRÓ)Carrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: 963 013 023Dimarts i dijous de 8:30 a 14:00 hores. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho en el telèfon 963 013 023.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Senda de Secanet, 43 bj (Benimàmet)Tel.: 963 013 436De 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho en el telèfon 963 013 436
Anar a inici de pàgina