ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d'activitats comercials, industrials o mercantils per Comunicació d'activitat innòcua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AS.10
Descripció

Presentar la comunicació d'activitat innòcua per a l'exercici d'activitats de caràcter comercial, o de serveis que per la seua naturalesa, instal·lacions o condicions de funcionament no puguen previsiblement produir molèsties degudes a sorolls i vibracions, olors, fums, productores de residus sanitaris, d'abocaments que requerisquen depuració, no afecten les normals condicions de qualitat ambiental, o impliquen danys o riscos greus a persona o béns, com pogueren ser les activitats que contenen materials o productes que tingueren un risc major d'incendi etc. Tot això en el marc del contingut en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

Exemples d'aquestes activitats són oficines i xicotets comerços: Perfumería, perruqueria, botigues d'alimentació, fruteries, herboristeries, salons de bellesa, drogueries, farmàcies, oficines bancàries, òptiques, ortopèdies, venda de material informàtic, venda menor de telefonia mòbil, videoclubs, locutoris telefònics sense jocs en xarxa, centres d'ensenyament no reglat, agències de viatges, papereria-llibreria, joieria-rellotgeria, ferreteria, sabateria, botigues d'esports, botiga de joguets, exposició-venda i lloguer de vehicles, venda menor de mobles.

En els casos en els quals l'activitat requerisca d'una autorització o d'una comunicació sectorial, el titular de l'activitat haurà d'acreditar haver emplenat anteriorment la tramitació sectorial que li corresponga previ a l'inici de l'activitat. És el cas per exemple, de la preceptiva autorització sanitària de funcionament en el cas de les farmàcies, les òptiques, les ortopèdiques, etc.

-----

Per a la realització de trámits de forma presencial en les Juntes de Districte s'atendrà amb prioritat a les persones que hagen sol·licitat CITA PRÈVIA, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals de Pobles, la cita s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:

Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física, jurídica, comunitat de béns i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que estiga interessada en l'obertura d'un establiment per a l'exercici d'activitats subjectes al règim de comunicació d'activitat innòcua en el terme municipal de València.

Requisits

Activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses per tant a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable ambiental, de conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat subjecta a comunicació d'activitat innòcua.

Documentació a presentar

En el cas de trobar-se en l'opció "Si existeix càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca gual", la tramitació de l'Activitat Innòcua no implica l'autorització gual, havent de dirigir la sol·licitud d'aquesta autorització al Servici de Mobilitat Sostenible.

Documentació per a tots els casos:
 • Imprés de comunicació ambiental prèvia:

  (que pot descarregar en l'apartat Impresos). Identificació clara del sol·licitant i del local objecte de l'activitat, indicant la referència cadastral

 • Escriptura de constitució (si la persona sol·licitant és una Societat)
 • Escriptura de poders (si la persona sol·licitant és una Societat):

  Els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància.

 • Constitució de la Comunitat de Béns (cas de ser una Comunitat de Béns):

  Hauran de subscriure la instància tots els comuners o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos

 • Memòria tècnica d'activitat:

  Memòria subscrita per tècnic competent, en la qual es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenvolupar.

 • Certificat de compatibilitat urbanística:

  Certificat de tècnic competent en el qual es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.

 • Certificat de compliment de normativa:

  Certificat de tècnic competent en el qual conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que li siga aplicable.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Si és un local situat en planta alta:
  • Llicència d'Obres o de Primera Utilització de l'Edifici:

   on conste l'ús terciari del local objecte de l'activitat.

  • Llicència de Modificació d'Ús del Local
  • Certificat d'Ús:

   certificat expedit per l'Administrador o el President de la Comunitat de Propietaris fent constar, l'ús de tots i cadascun dels locals de l'edifici, distribuïts per plantes.

 • Si existeix càrrega i descàrrega en interior del local que requerisca gual:
  • L'emplaçament incloent referència cadastral, nombre de places/vehicles previstos en la zona de càrrega i descàrrega, ample de pas de l'entrada/s de vehicles
  • Pla de planta del local que inclogui planta viària delimitada enfront d'aquest:

   es representaran gràficament i delimitaran els elements de la urbanització, i del mobiliari urbà existents: vorera, escocells, enllumenat, l'ample de pas del/els accés/s del/els vehicle/s i les places existents en la zona de càrrega i descàrrega a l'interior del local.

  • Certificat del Compliment del Codi Tècnic de l'Edificació, Accions en l'Edificació, referida a l'estabilitat i seguretat de l'estructura
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la comunicació ambiental prèvia, acompanyada de la documentació indicada.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Pública, hauran de realitzar el tràmit per seu electrònica.

Les persones físiques podran triar si realitzen el tràmit a través de mitjans electrònics o presencialment. En el cas d'optar per la tramitació presencial, hauran de dirigir-se preferentement als registres especialitzats de les Juntes municipals de Districte. S'atendrà amb prioritat les persones que hagen sol·licitat cita prèvia, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals de Pobles, la cita s'haurà de sol·licitar cridant als següents telèfons:
Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Informació Complementària

Termini màxim de resolució: 3 mesos

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Normes urbanístiques del PGOU i planejament de desenvolupament.
 • Codi Tècnic de l'Edificació- Document bàsic de seguretat en cas d'incendi DB-SI, DB Seguretat d'utilització i accessibilitat (*SUA), DB Seguretat estructural (ES), salubritat (HS) "Higiene, salut i protecció del medi ambient".
 • Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre del Soroll (estatal).
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre de la Generalitat i Decret 266/2004 de 3 de desembre del Consell de la Generalitat, en matèria de contaminació acústica, sorolls i vibracions.
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina