ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d’activitat mitjançant declaració responsable d’obertura amb obres prèvies subjectes a declaració responsable
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.85
Descripció

Procediment per a l’obertura d’una activitat subjecta a declaració responsable d’obertura, regulada en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, amb obres prèvies que es tramitaran per declaració responsable d’obres.

En este procediment la tramitació es pot dividir en tres fases (fase prèvia, només quan corresponga):

 • Fase prèvia: sol·licitud de consulta d’ubicació, si és procedent.

És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants.

 • Fase d’obres: es presentarà instància normalitzada de declaració responsable d’obres amb tota la documentació que ve indicada en el revers de la mateixa.

- En cas d’obres en edificis, immobles o àmbits protegits o catalogats sense transcendència patrimonial, a més, hauran de presentar la documentació requerida en el punt 11 de la instància normalitzada. La presentació incompleta serà motiu d’inadmissió.

Les obres podran començar el mateix dia de la presentació de la declaració responsable (haurà d’ajustar-se al projecte presentat).
Advertir que el termini per a l’execució de les obres i instal·lacions presentades per declaració responsable és l’indicat en el projecte presentat pel promotor junt amb la instància normalitzada.
La presentació incompleta o la no presentació de la documentació indicada serà motiu d’inadmissió i consegüent extinció dels efectes que haguera pogut produir la declaració responsable d’obres.

 • Fase d’obertura: una vegada acabades les obres i instal·lacions (dins del termini indicat en el projecte aportat junt amb la declaració responsable d’obres), s’haurà de presentar instància normalitzada de declaració responsable d’obertura, acompanyada de tota la documentació indicada en el revers d’esta. (Certificats finals d’obra, auditoria acústica, pla d’emergència, assegurança de responsabilitat civil, etc.)

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable d’obertura no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat, o bé efectuada esta s’alça acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

En el cas d’establiments públics, si es presenta certificat d’un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.
En estos casos, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?

- Persones físiques.
- Subjectes relacionats en l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen algú obligat a relacionar-se electrònicament).

Requisits

Sol·licitud de consulta d’ubicació, si escau.

És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants, és a dir, implantació d’activitats amb ambientació musical en tot el territori i/o quan es pretenga enclavar en alguna zona amb restriccions (ZAS, Russafa, Velluters, Mercat…)

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/LA.IN.00

Quan sol·licitar-ho

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat:

 • A la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació que haurà de presentar només una vegada al llarg del procediment:

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  Còpia del DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

 • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular:

  En cas de ser la declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d’esta, sempre que acredite la dita representació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar amb la Declaració Responsable d’Obres:
  • Declaració responsable d'obres:

   Declaració responsable d'obres. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Certificat de compatibilitat urbanística:

   Certificat de la persona tècnica competent redactora del projecte en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l’activitat, d’acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l’emplaçament on es pretén instal·lar.

  • Projecte bàsic i d’execució d’obres i activitat:

   Projecte bàsic i d’execució d’obres i activitat, 1 còpia en paper i 2 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent i ajustat al que disposa la normativa d’espectacles públics i l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

   Podeu descarregar l’imprés en l’apartat Impresos.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.1.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l’annex IV.1 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat

   Podeu descarregar el model ací

  • Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa i el ICIO:

   Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

  • Estudi bàsic de seguretat i salut:

   Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97 de 2410.-97, BOE núm. 256, de 25-10-97), llevat que es presente una legalització d’obres.

  • Annexos normativa específica d’aplicació:

   En cas que hi haja normativa específica d’aplicació, s’afegiran a la documentació anterior els annexos que siguen necessaris per a justificar-ne el compliment. Els annexos aniran signats per persona tècnica competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

  • Documentació en cas de Obres que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP:

   Només en cas d’obres que es porten a terme en un edificis, immobles i/o àmbit patrimonialment protegit o catalogat sense transcendència patrimonial i que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP, a més a més hauran d’aportar la següent documentació:

   - Certificat de la persona tècnica projectista indicant que les obres NO TENEN TRANSCENDÈNCIA PATRIMONIAL.

   - Compromís, signat per la persona tècnica projectista i la promotora, d’executar només les obres que consten en el projecte.

   - Fotografies en color de l’estat actual del local/immoble objecte de la intervenció (interior i façana).

 • Documentació a presentar amb la Declaració Responsable d’Obertura:
  • Declaració responsable d'obertura:

   Declaració responsable d'obertura. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Certificat final d’obres i instal·lacions:

   Certificat de la persona tècnica directora de l’execució del projecte, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial, en el qual s’especificarà la conformitat de les obres i les instal·lacions al projecte presentat. 

  • Còpia resguard d’ingrés ICIO:

   Còpia del resguard de l’ingrés de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres:
   -
   Quan, amb caràcter previ, s’haja obtingut la corresponent llicència municipal d’obres.

   - En el cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obra, el resguard de l’ingrés ha d’haver-se presentat amb l’esmentada declaració d’obres.

  • Certificat acústic:

   Certificat ajustat al que s’establix en l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuats in situ. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció davant del soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Pla d’Actuació davant d’Emergències:

   Pla d’Actuació davant d’Emergències, redactat i firmat per persona tècnica competent i subscrit pel titular o responsable de l’establiment d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apartat h) de la Llei 14/10 d’espectacles públics, segons les normes d’autoprotecció en vigor.

  • Certificat assegurança responsabilitat civil:

   Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat. S’acreditarà mitjançant el model de certificació establit en l’annex I del decret 143/2015, d’acord amb les condicions i els requisits exigibles establits en els articles 59 i 60 del mateix decret.

   ●     Podeu descarregar el model ací

  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l’annex IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitat.

   ●     Podeu descarregar el model ací

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

   Podeu descarregar l’imprés en l’apartat Impresos.

  • Comunicació d’inici d’activitat:

   Si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable d’obertura no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat, o bé efectuada esta s’alça acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

  • Obertura mitjançant certificat OCA:

   En el cas d’establiments públics, si es presenta certificat d’un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment.

   En estos casos, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Taxes
Taxa

1.-Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsables d'obres o de la llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d’execució material de l’obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: Quantia: 4% del pressupost d'execució material de l'obra.

Quantia: 3% del pressupost d’execució material de l’obra.

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsables d'obres. En les llicencies d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal relativa a les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques i amb l’Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres, de l’Ajuntament de València, en l’apartat d’Ordenances.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Informació Complementària

Per a determinar si l’obra es tramita com a declaració responsable o està subjecta a llicència, caldrà tindre en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats de l’Ajuntament de València.

L’obertura d’establiments públics es realitzarà mitjançant la presentació, per part de la persona titular, d’una declaració responsable d’obertura acompanyada de la documentació corresponent i podrà obrir, sota la seua exclusiva responsabilitat, passat un mes des de la presentació i prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

Es podrà iniciar l’activitat el mateix dia de presentació de la declaració responsable d’obertura si, junt amb tots els certificats que han d’acompanyar-la, s’opta per presentar una OCA administrativa.

L’obertura es tramitarà mitjançant una autorització administrativa* quan es done alguna d’estes circumstàncies:

A. Establiments públics d’aforament superior a 500 persones.
B. Establiments amb recinte o espai qualificat de risc alt. (Les cuines que, d’acord el que establix el CTE-DB SI, sobrepassen una potència instal·lada de 50 kW, es consideraran com a local de risc alt, encara que disposen del preceptiu sistema automàtic d’extinció).
C. Establiments amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada.
D. Establiments que requerisquen llicències excepcionals.

* IMPORTANT: L’autorització administrativa, quan va acompanyada d’obres prèvies per declaració responsable, es tracta d’un procediment conjunt (LA.AC.40) i per tant s’haurà de tramitar l’obra i l’autorització per a l’obertura al mateix temps.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon de l’Ajuntament de València: 96 352 54 78

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138.

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235.

Direcció de Servici: 3122 i 3130.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 14/2010, de la Generalitat, de 3 de desembre, d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
 • Decret 143/2015, del Consell, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei 14/2010, de la Generalitat, de 3 de desembre, d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Patio B, planta baja

SEDE ELECTRÓNICA DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Anar a inici de pàgina