ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració Responsable d'Obres TIPUS I per a la implantació d'activitat subjecta a comunicació d'innòcua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.70
Descripció

Tipus I. Actuacions urbanístiques subjectes a règim de declaració responsable:

a) Reforma d'edificis existents que suposen reestructuració o modificació d'elements arquitectònics o comuns d'un immoble, incloent la modificació del nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l'edifici. Sense suposar substitució o reposició d'elements estructurals. No podran minvar les condicions d'habitabilitat o seguretat en l'edifici o instal·lació.

c) L'alçament de murs de fàbrica no estructurals i tanques permesos en els casos i davall les condicions estètiques que exigisquen les Ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l'entorn. Per mitjà d'este procediment no es podran ocupar terrenys de domini públic, per a la qual cosa haurà de sol·licitar-se llicència, prèvia obtenció de l'autorització o concessió de domini públic per part del ens titular del mateix.

d) Instal·lació d'hivernacles, sempre que no siguen objecte d'instrument ambiental i no es troben en sòl no urbanitzable amb algun tipus de protecció.

f) L'execució d'obres o instal·lacions que afecten el subsòl de terrenys de domini privat, sempre que no tinguen una entitat equiparable a les obres de nova planta o d'ampliació, no impliquen substitució o reposició d'elements estructurals, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació.

h) Les obres de condicionament d'espais privats sense afecció a la via pública i les seues infraestructures, lliure de vistes des de la via pública, i sempre que no suposen substitució o reposició d'elements estructurals ni afecten edificis catalogats o en tràmit de catalogació.

Estes actuacions urbanístiques es realitzaran amb la intenció d'iniciar una activitat de la subjectes a l'instrument d'intervenció ambiental conegut com a Comunicació d'activitat innòcua (Segons la vigent Llei 6/2014 de ) o Comunicació Ambiental Prèvia que tal com establix l'article 42 de l'Ordenança d'Obres i Activitats són “1. Les activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses per tant a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable,…”

2. La comunicació haurà d'acompanyar-se de la documentació assenyalada en l'Annex I.3.14, que haurà d'incloure en tot cas:
a) Memòria tècnica, subscrita per tècnic competent, en la que es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenvolupar.
b) Certificat de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
c) Certificat de tècnic competent en què conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que se li aplique.
d) Aquelles autoritzacions o documentació que vinguen exigides per la normativa sectorial aplicable.


3. Executades les obres, el titular, prestador o promotor, presentarà la comunicació ambiental prèvia o declaració responsable per a l'obertura de l'activitat, acompanyada per la documentació tècnica exigida en l'Annex I.3.15.b) o c), en funció del tipus d'activitat de què es tracte, i el certificat final de les obres i instal·lacions, firmat per tècnic competent i visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la realització de les mateixes conforme al seu comunicació prèvia o declaració responsable i documentació annexa.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o propietaris, que pretenguen efectuar les actuacions urbanístiques anteriors.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les actuacions per a les que se sol·licita, que poden ser iniciades amb caràcter immediat, sempre que s'haja presentat tota la documentació necessària, a la que es fa referència en la normativa en vigor.

Documentació a presentar

Junt amb la declaració responsable d'obres:

En els procediments conjunts de declaració responsable d'obres i comunicació d'activitat innòcua per a l'obertura de l'activitat:

1. Declaració responsable d'obres fent-se constar que es tracta d'obres per a implantar una activitat sotmesa al règim de comunicació d'activitat innòcua.
2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
5. Indicar l'emplaçament exacte del local en què es pretén ubicar l'activitat, especificant la seua referència cadastral.
6. Certificat de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
7. Memòria tècnica en què es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenvolupar. En el cas que l'obra afecte la distribució d'espais interiors, haurà de justificar-se l'adequació de la mateixa a les normes urbanístiques i d'habitabilitat i disseny, garantint que l'obra no afecta la seguretat estructural de l'immoble, per mitjà de subscripció de la Memòria per tècnic competent habilitat i visada, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent, incloent certificació del compliment de les normes urbanístiques i d'habitabilitat, així com que les obres no menyscaben la seguretat de l'immoble.
8. Pressupost desglossat i total (indicant detall del I.V.A.)
9. Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
10. Si s'efectua superposició de paviment: certificat de seguretat, firmat per tècnic competent i visat, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

Finalitzades les obres i per a la sol·licitud d'obertura en els procediments conjunts de declaració responsable d'obres i comunicació d'activitat innòcua per a l'obertura de l'activitat:

1. Comunicació ambiental prèvia (comunicació d'activitat innòcua).
2. Certificat de tècnic competent, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial, en el que s'especifique la conformitat de les obres i instal·lacions a la memòria presentada.
3. Còpia del resguard de l'ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
4. Certificat de tècnic competent en què conste que l'activitat s'ajusta a la normativa vigent que se li aplique.
5. Aquelles autoritzacions o documentació que vinguen exigides per la normativa sectorial aplicable.

Taxes
Taxa

1. - Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 € 140,90 €.
Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54 €.
Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €.
Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €
Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €
Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €

Major de 601.012,10 € - S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:


Quantia:
3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.
Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.
El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Abonar les taxes i impost de construccions i aportar tota la documentació en seu electrònica.

Informació Complementària

És recomanable formular consulta prèvia escrita a través de correu electrònic, per a recaptar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació tècnica i l'assessorament administratiu quant a la tramitació.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació
 • Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny del Consell.
 • Llei 6/2014 de 25 de juliol de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals és obligatòria la presentació a través de la seu electrònica, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, podran presentar-la presencialment en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada, mitjançant cita prèvia.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina