ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment conjunt de Declaració Responsable d’obres i Llicència Ambiental d’activitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.30
Descripció

Procediment conjunt per a l’obertura d’una activitat subjecta a llicència ambiental, regulada en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental en la Comunitat Valenciana, amb obres prèvies que es tramiten per declaració responsable d’obres. La sol·licitud de l’obra i la instal·lació és farà simultàniament:

En este procediment la tramitació es dividix en tres fases:

Fase prèvia: sol·licitud de l’informe de compatibilitat urbanística, és preceptiu en totes les activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç.

ADVERTÈNCIA: És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat). La sol·licitud d’este es podrà presentar junt amb la declaració responsable d'obres tot i que serà vinculant si l'anomenat informe resulta incompatible.

Fase de tramitació conjunta de sol·licitud de llicència ambiental i declaració responsable d’obres: es presentarà, al mateix temps, instància normalitzada de sol·licitud de llicència ambiental i de declaració responsable d’obres amb tota la documentació que ve indicada al revers d’ambdues instàncies. Una vegada revisada i comprovada la documentació, s’iniciarà la sol·licitud dels informes preceptius per a la concessió de la llicència ambiental.

- En cas d’obres en edificis, immobles o àmbits protegits o catalogats sense transcendència patrimonial, a més a més, hauran de presentar la documentació requerida al punt 12 de la instància normalitzada, la seua no presentació completa serà motiu d’inadmissió.

▪ Les obres podran començar el mateix dia de la presentació de la declaració responsable d’obres, encara que per instal·lar l’activitat s’haurà de tindre concedida la llicència ambiental.

▪ La presentació incompleta o la no presentació de la documentació indicada serà motiu d’inadmissió i consegüent extinció dels efectes que hagués pogut produir la declaració responsable d’obres.

Una vegada concedida la llicència ambiental es podrà realitzar la implantació de l’activitat.

Fase d’obertura: una vegada acabades les obres i les instal·lacions, es presentarà instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d’esta, així com les mesures correctores addicionals imposades, si és el cas, a la llicència ambiental concedida (certificats finals d’obra, auditoria acústica, certificacions sectorials si és el cas, etc.).

▪ Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la comunicació de posada en funcionament no s’ha efectuat visita de comprovació a l’establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l’adequació d’este i de l’activitat al projecte presentat, o bé efectuada esta s’alça acta de conformitat, el titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l’establiment.

▪ En el cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment. En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?

- Persones físiques.
- Subjectes relacionats a l’article 14.2 Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen un obligat a relacionar-se electrònicament)

Requisits

És preceptiu sol·licitar l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si escau, amb les ordenances municipals (informe urbanístic de compatibilitat) es podrà presentar junt amb la declaració responsable d’obra tot i que serà vinculant si l’anomenat informe resulta incompatible.

Quan sol·licitar-ho

Abans de la realització de les obres i de la implantació de l’activitat.

La presentació de la sol·licitud de llicència ambiental no atorga el dret a implantar l’activitat fins que obtinga resolució expressa.

• A la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La Documentació per a tots els casos s'haurà de presentar una sola vegada al llarg del procediment.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  Còpia del DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat.

 • Còpia escriptura constitució societat nova persona titular:

  En cas de ser la declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Còpia contracte constitutiu comunitat béns nova persona titular:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar amb la Llicència Ambiental i la Declaració Responsable d’Obres:
  • Sol·licitud Llicència Ambiental:

   Sol·licitud Llicència Ambiental. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Projecte tècnic d’activitat:

   - Projecte tècnic corresponent a les mides de la instal·lació correctores o de seguretat, redactat i signat per persona facultativament competent, i visat pel col·legi oficial corresponent, aportant 1 còpia en paper i 2 en suport digital, i ajustat a la instrucció 2/1983, aprovada per ordre de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV DEL 19-07-83). El projecte d’activitat justificarà el compliment de la normativa legal, si fa al cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, i s’especificarà detalladament en la memòria i en els plànols l’adopció de mesures preventives determinades en esta normativa (RD 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).

   El projecte contindrà, si escau, les particularitats següents:

   a) En activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental: Estudi d’Impacte Ambiental i/o còpia de la resolució favorable del procediment d’EIA.

   b) En cas que siga necessària la realització d’obres haurà d’acompanyar-se del corresponent projecte que serà tractat conjuntament amb l’activitat.

   c) En els casos de sòl no urbanitzable: Declaració d’Interés Comunitari (DIC)

  • Estudi Acústic:

   Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.

  • Resum no tècnic:

   Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d’informació pública.

  • Entrada o eixida de vehicles:

   En cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s'haurà d'indicar en els plànols, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.

  • Annexos:

   Annexos. En cas d’existir normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació els annexos que siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos estaran signats per persona tècnica competent i visats, si fa el cas, pel col·legi professional corresponent.

  • Declaració responsable d'obres:

   Declaració responsable d’obres. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat:

   Sol·licitud de l’informe urbanístic de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas, indicació de la data en la qual es va sol·licitar i número d’expedient.

  • Projecte tècnic d'obres i activitat :

   Projecte tècnic d'obres i activitat, 1 còpia en paper i 2 en suport digital, que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi professional corresponent i ajustat a què disposa la normativa ambiental i l'ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En cas que el projecte no es presente visat, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

   Pot descarregar el model en l'apartat Impresos.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.1.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l'Annex IV.1 de l'ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitat

   Pot descarregar el model ací

  • Carta de pagament de l’ingrés previ de la taxa i el ICIO:

   Carta de pagament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques i autoliquidació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.

  • Estudi bàsic de seguretat i salut:

   Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627/97 de 2410-97, BOE núm. 256, de 25-10-97), llevat que es presente una legalització d’obres.

  • En cas d’existir normativa específica:

   En cas d'existir normativa específica d'aplicació, s'afegirà a l'anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment d’esta. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

  • Obres que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP:

   Només en cas d’obres que es porten a terme en un edifici i/o àmbit patrimonialment protegit o catalogat sense transcendència patrimonial i que s’ajusten a l’article 214.1.d de la LOTUP, a més a més hauran d’aportar la documentació següent:

   - Certificat de la persona tècnica projectista indicant que les obres NO TENEN TRANSCENDÈNCIA PATRIMONIAL.
   - Compromís, signat per la persona tècnica projectista i la promotora, d’executar només les obres que consten en el projecte.
   - Fotografies a color de l’estat actual del local/immoble objecte de la intervenció (interior i façana).

 • Documentació a presentar amb la comunicació de posada en funcionament:
  • Comunicació de posada en funcionament:

   Comunicació de posada en funcionament. Document disponible en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Certificats finals:

   Certificat de la persona tècnica directora de les instal·lacions visat pel corresponent col·legi professional, si és el cas, en què s’especifique el compliment dels condicionaments formulats en la llicència ambiental, si escau, la conformitat de les instal·lacions executades a la llicència que les empara, així com l’eficàcia de les mesures correctores.

   Certificat final d’obres i instal·lacions executades, signat per persona tècnica competent i visat, si és el cas, pel col·legi professional corresponent, acreditatiu de la seua realització d’acord amb  el títol habilitant (en cas de no haver executat obres prèvies, s’aportarà únicament certificat d’instal·lacions).

   Certificats i/o documentació assenyalats en els informes d’adequació a la normativa vigent per a l’execució de les obres d’implantació de l’activitat, i/o documents que s’hagen sol·licitat en la resolució de concessió de la llicència d’obres, si és el cas.

   Certificats tècnics o autoritzacions exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d’activitat.

  • Còpia resguard d’ingrés ICIO:

   Còpia del resguard de l'ingrés de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO):

   - Quan amb caràcter previ s'haja obtingut la corresponent llicència municipal d'obres.
   - En cas que el títol habilitant anara per declaració responsable d’obra, el resguard de l'ingrés ha d'haver-se presentat amb l'esmentada declaració d'obres.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l'Annex IV.2 de l'Ordenança Reguladora d'Obres d'edificació i activitat.

   Pot descarregar el model ací

  • Certificat acústic:

   Certificat ajustat al que s'establix en l'article 42.2 de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat haurà de ser realitzat per Laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

  • Posada en funcionament mitjançant certificat ECMQA:

   En cas d’establiments subjectes a normativa ambiental, si es presenta certificat d’Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMQA), pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, este haurà de presentar-se amb la instància normalitzada de comunicació de posada en funcionament i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment. En estos casos, la posada en funcionament de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Taxes
Taxa

1.-Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques:

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsables d'obres o de llicència d’obres.

Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

ICIO:

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d'obres. A les llicències d’obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres, o en el termini d’un mes des de la concessió de l’esmentada llicència d’obres.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els requisits següents: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a Declaració Responsable o està subjecta a llicència, caldrà tenir en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, així com els articles 9 i 10 de la Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València.

En aquelles activitats subjectes a normativa ambiental o de comerç és preceptiu sol·licitar l’informe de compatibilitat urbanística, acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals. Es podrà presentar abans o junt amb la declaració responsable d’obres.

Per a determinar l'instrument d'intervenció al qual està subjecta l'activitat (Declaració Responsable Ambiental o Llicència Ambiental) caldrà consultar els Annexos II y III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana:

Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l’annex III de la present llei per a poder ser considerades innòcues.

Llicència ambiental*, per a les activitats no sotmeses a autorització ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II.

Per a determinar si està subjecta a la normativa de comerç, s'haurà de consultar l'Annex de la Llei 12/2012, de Mesures Urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

* IMPORTANT: La llicència ambiental, quan va acompanyada d’obres prèvies per llicència d’obres (de nova planta, d’intervenció o de reforma), es tracta d’un procediment conjunt (LA.AC.50) i, per tant, s’haurà de tramitar la llicència d’obra i llicència ambiental al mateix temps.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Articule 60 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (Apartats 1 i 2).
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

En horari de 9.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres, es posen al servici de la ciutadania les següents extensions habilitades per sol·licitar informació:

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 y 3138.

Transmissions de llicència y canvis de titularitat: 3125 y 3121.

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 y 3235.

Jefatura de Servici: 3122 y 3130.

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis.
 • Llei 2/2012 de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitges Empreses de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina