ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
No subjecció a l'Impost IVTNU/Plusvàlua: altres casos
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.30
Descripció

Declaració de no subjecció en l'Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els següents supòsits:

- Terrenys de naturalesa rústica.

- Aportació i transmissions de béns a/per la societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària en els termes establits per la normativa corresponent.

- Transmissions derivades d’operacions de fusions, escissions i aportació no dinerària de branques d’activitat, a les quals s’aplique el règim tributari del capítol VII, títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats.

- Aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor seu i en paga d’estes es verifiquen i transmissions que es facen als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

- Extinció de condomini derivat d’herència, i extinció de condomini que derive d’actes inter vius, sempre que no medie excés d’adjudicació compensat econòmicament.

- Transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga com siga el règim econòmic matrimonial.

- Adscripció de béns o drets en la constitució d’una societat anònima esportiva que s’ajusten a la normativa corresponent.

- Transmissions de terrenys en operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació de propietaris inclosos en actuació de transformació urbanística o en virtut d’expropiació forçosa, i adjudicacions a favor seu en proporció als terrenys aportats.

- Transmissions a títol lucratiu a fills i filles menors o persones discapacitades subjectes a pàtria potestat, tutela o suport, efectuades per dones mortes per violència de gènere.

- Adjudicacions de pisos o locals verificats per cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

- Consolidació del ple domini per defunció de l’usufructuari.

Qui ho pot sol·licitar?

- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o entitat de l’article 35.4 Llei general tributària que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o entitat de l’article 35.4 Llei general tributària que transmeta el terreny o que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, llevat que el contribuent siga una persona física no resident a Espanya, en este cas serà subjecte passiu substitut d’este l’adquirent.

Requisits

Ser subjecte passiu de l’impost i que la transmissió de terrenys o la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini es trobe en algun dels supòsits de no subjecció previstos.
En cas de societats, cooperatives i actuacions urbanístiques, a més, estes hauran de complir els requisits exigits per la normativa específica d’aplicació.

Quan sol·licitar-ho

- Transmissions per actes inter vius: en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de la data en la qual es produïsca la transmissió de la propietat del terreny o la transmissió o constitució del dret real de gaudi limitatiu del domini.
- Transmissions per actes per causa de mort: en el termini de sis mesos des de la data de defunció, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la part interessada.

Documentació a presentar

AUTOLIQUIDACIÓ QUOTA 0 PER WEB

1. Pot realitzar l’autoliquidació quota 0 vosté mateix des del següent enllaç, sense necessitat de signatura electrònica, assenyalant l’opció exempció al final d’esta.

Manual d’ajuda per a la realització de l’autoliquidació.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

2. Òmpliga i presente l’imprés específic de l’apartat Impresos en qualsevol registre o oficina presentadora, o si disposa de signatura electrònica, òmpliga i presente el formulari prement el botó Iniciar tràmit d’esta pàgina, o bé seguint l’enllaç que apareix al finalitzar l’autoliquidació, adjuntant en tots dos casos la següent DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:

En tots els casos:

 • Còpia de l’autoliquidació quota 0 feta per la persona interessada.
 • Document d’identitat de la persona obligada al pagament, i domicili de comunicació.
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
 • Documentació que fonamente la no subjecció en cas que no es desprenga del títol de transmissió o adquisició.

Documentació a presentar en cas de transmissions mortis-causa sense escriptura pública d’acceptació i adjudicació d’herència:

Document privat que documente la transmissió

 • Certificat de defunció.
 • Testament o, en defecte d’això, declaració d’hereus.
 • Certificat del registre general d’actes d’últimes voluntats.

ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Si preferix sol·licitar assistència en l'autoliquidació en l'Oficina de Gestió Tributària Integral, consulte el següent enllaç: ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • No subjecció a l'Impost IVTNU/Plusvàlua: altres casos:
  • Document d'identitat de la persona o entitat interessada
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització:

   Aquesta escriptura de poders o autorització haurà d'estar signada per autorizante i autoritzat i s'acompanyarà la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat.

  • Documentació en què es basa la sol·licitud de no subjecció
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

AUTOLIQUIDACIÓ QUOTA 0 PER WEB

1. Pot realitzar l’autoliquidació quota 0 vosté mateix, des del següent enllaç, sense necessitat de certificat digital, assenyalant l’opció No subjecció al final d’esta.

Manual d’ajuda per a la realització de l’autoliquidació.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

2. Ha de presentar l’autoliquidació quota 0 adjuntant la DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE del apartat Documentació a presentar d’esta mateixa pàgina, d’una de les següents formes:

- Si disposa de signatura electrònica, pot presentar la declaració punxant en l’enllaç que li apareixerà en pantalla una vegada elaborada l’autoliquidació, o bé prement el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina, emplenant en tots dos casos el formulari, i signant l’autoliquidació.

- Si no disposa de signatura electrònica, pot emplenar l’imprés específic de l’apartat Impresos d’esta pàgina i presentar-lo a través de registre o oficina presentadora.

ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Si preferix sol·licitar assistència en l'autoliquidació en l'Oficina de Gestió Tributària Integral, consulte el següent enllaç: ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Informació Complementària

L’Administració municipal dins del termini legal de prescripció de quatre anys per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació, verificarà i comprovarà la seua autoliquidació, i si no la troba conforme, practicarà liquidació definitiva, que notificarà a l’obligat tributari, rectificant els elements o dades mal aplicades i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà les sancions procedents, si és el cas. Així mateix practicarà en la mateixa forma, liquidació dels fets imposables continguts en el document que no hagueren sigut declarats pel subjecte passiu.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

AUTOLIQUIDACIÓ QUOTA 0 PER WEB

1. Pot realitzar l’autoliquidació quota 0 vosté mateix, des del següent enllaç, sense necessitat de certificat digital, marcant l’opció No subjecció al final d’esta.

Manual d’ajuda per a la realització de l’autoliquidació.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

2. Realitzar la presentació de l’autoliquidació quota 0 en línia amb signatura electrònica

Pot iniciar la presentació en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la declació d’autoliquidació quota 0 per no subjecció

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Atenció telefònica de 8:30 a 14:00 963895079. 962084849, 962084856, 962084840.

Legislació

-Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovades per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

-Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària. (LGT)

-Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. (RGIAT).

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDESC/ de la Sang núm. 5 (1r i 6é pis)Tel.: 962084856, 962084849, 962084840Fax: 962084856, 962084849, 962084840De 8:30 a 14 h, de dilluns a divendressinspecc@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina