ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Pagaments i altres gestions - Domiciliació bancària per al pagament de tributs
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GE.45
Descripció

Domiciliar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals en la vostra entitat financera (banc, caixa d'estalvis...), així com anul·lar o modificar les dades de domiciliació què disposa l'Ajuntament.

Es poden domiciliar estos tributs municipals de caràcter periòdic:

 • Impost sobre Béns Immobles
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa de mercats (mercats fixos)
 • Taxa de venda no sedentària (mercats ambulants)
 • Taxa de llocs i barracons en la via pública
 • Taxa per entrada de vehicles
 • Taxa per quioscos en la via pública
 • Taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires

El pagament de l'Impost sobre Béns immobles es pot domiciliar en un o tres terminis. Si ja teniu domiciliat el rebut per a un únic pagament i voleu canviar-lo a tres, consulteu el tràmit: Pagament a terminis de l'impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament de cada un d'estos tributs.

Requisits
 • Ser subjecte passiu titular o cotitular del rebut.
 • Tindre un compte en l'entitat financera on voleu domiciliar el rebut.
Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Si se sol·licita fins al moment de la generació del fitxer de quotes domiciliades a remetre a les entitats financeres per al seu càrrec, tindrà efectes en l'exercici en curs. En un altre cas, tindrà efecte a partir de l'exercici següent.

Documentació a presentar

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, llevat que feu el tràmit en la seu electrònica.
 • Si no sou la persona obligada al pagament, l'escriptura de poders o l'autorització signada per qui vos autoritza i per vosaltres mateixos, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o la documentació que acredite la titularitat o propietat del fet contributiu, excepte en el cas de qui té l'obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.
 • Documentació que acredite la titularitat del compte.
 • Si el titular del compte no és la persona obligada al pagament, cal la seua autorització i document d'identitat per a domiciliar el pagament en el compte.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “documentació que cal presentar”.

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària (preferentment amb CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (preferentment amb CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant correu electronic.
 • A través de la seu electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.

- O bé en la vostra oficina bancària. En este cas, cal emplenar les dades en la carta de pagament que remet l'Ajuntament o en el duplicat que faciliten les oficines municipals o seguir els mitjans de domiciliació de l'entitat financera.

Informació Complementària

Els rebuts domiciliats es deuen en la data que s'indique per a cada tribut en el corresponent anunci de cobrança –sense més avís que el que s'efectua mitjançant la citada comunicació reglamentària– en els comptes que hagen designat a este efecte les persones contribuents, per la qual cosa s'ha de preveure l'existència de fons suficients en esta data.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Article 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fer en web

Realitzeu la sol•licitud en línia amb firma digital

Podeu iniciar la sol•licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l'inici d'esta pàgina. Primer, caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma. Després, haureu de:

 • Identificar el rebut que voleu domiciliar
 • Emplenar les dades del compte de domiciliació (IBAN).

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Reglament General de Recaptació, aprovat per R.D. 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre del 2005).
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València, preferentment amb CITA PRÈVIA.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina