ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Pagaments i altres gestions - Domiciliació bancària per al pagament de tributs
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica HA.GE.45
Descripció

Domiciliar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals en una entitat financera (bancs, caixa d'estalvis...), així com anul·lar o modificar les dades bancàries que estiguen en poder de l'Ajuntament.

Es poden domiciliar els tributs municipals de caràcter periòdic:

 • Impost sobre Béns Immobles
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa de mercats (mercats fixos)
 • Taxa de venda no sedentària (mercats ambulants)
 • Taxa de llocs i barracons a la via pública
 • Taxa per entrada de vehicles
 • Taxa per quioscos en la via pública
 • Taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires
Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament de cada un dels tributs enumerats o persona degudament autoritzada per a això.

Requisits

Tindre compte obert en l'entitat financera en què es pretén domiciliar.

Ser subjecte passiu titular o cotitular del rebut.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Si se sol·licita fins al dia 1 inclusivament del mes d'inici del període de cobrament que correspon a la quota o quotes a domiciliar, té efectes en l'exercici en curs. En qualsevol altre cas, té efecte a partir de l'exercici següent.

Podeu consultar els períodes de cobrament en voluntària en el Calendari del Contribuent.

Documentació a presentar

Per a realitzar el tràmit presencialment

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • En el cas que es persone la persona obligada al pagament: document d'identitat.
 • En el cas que no es persone la persona obligada al pagament: l'escriptura de poders o autorització firmada per persona autoritzant i autoritzada, DNI de la persona obligada al pagament , DNI i domiciliació-comunicació de la persona representant que acredite la titularitat/ propietat del fet contributiu.
 • Documentació acreditativa de la titularitat del compte.
 • Si el compte no és titularitat de la persona obligada al pagament, l'autorització de la persona titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la còpia del document d'identitat d'eixa tercera persona.

En la seua oficina bancària:

 • Rebut que es desitja domiciliar.
 • Document d'identitat de persona interessada i acreditació de la titularitat del compte o de la condició de persona autoritzada.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix l’imprés de domiciliació acompanyat de la documentació detallada més amunt en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Per a tramitar telefònicament

En el cas de realitzar el tràmit per mitjà de telefonada, en el telèfon directe de Gestió Tributaria Integral 96 389 50 79, haurà de tindre a la seua disposició per a poder proporcionar-les, les seus dades:

 • Rebut que es desitja domiciliar
 • Si qui realitza la domiciliació és la persona obligada al pagament:

Remissió per correu electrònic o per fax de documentació que acredite la titularitat del compte o document firmat per la persona titular del compte autoritzant la domiciliació.

 • Si qui sol·licita la domiciliació no és la persona obligada al pagament:

Remissió per correu electrònic o per fax de:

- Document d'autorització per a domiciliar expedit per la persona autoritzant i autoritzada, DNI de la persona obligada al pagament, DNI i domiciliació-comunicació de la persona representant que acredite la titularitat/propietat del fet contributiu.
- Documentació que acredite la titularitat del compte o document firmat per la persona titular del compte autoritzant la domiciliació.

Per a tramitar per web

Amb certificat digital (haurà d'identificar-se d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma):

 • Identificar el rebut que es desitja domiciliar.
 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Si la titularitat del compte coincidix amb la persona obligada al pagament:
  • Documentació acreditativa de la titularitat del compte:

   En cas d'actuar en representació, a més, documentació acreditativa d'aquesta representació i document d'identificació de la persona representant.

 • Si la titularitat del compte no coincidix amb la persona obligada al pagament:
  • Autorització del titular per a domiciliar el pagament en eixe compte :

   En cas de no ser titular, document d'identificació de la persona titular i la seua autorització per a la domiciliació.

  • Document d'identificació de la persona sol·licitant
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Una de les següents:

 • Sol·licitud en les Oficines de Gestió Tributària Integral acompanyada, si és el cas, de la documentació assenyalada en l'apartat ''Documentació a presentar'', amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament en el mateix acte.
 • Sol·licitud en la mateixa entitat financera en el moment del pagament en voluntària del rebut de venciment periòdic, amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament per mitjà del fitxer de cobraments remés per l'entitat.
 • Sol·licitud per mitjà de telefonada, facilitant, per correu electrònic o per fax, les dades que se li sol·liciten, amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament.
 • Impressió del formulari de domiciliació des de la pàgina web i presentació presencial, en les oficines de Gestió Tributària o en un registre municipal, amb incorporació posterior a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament.
 • Registre de les dades a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament en eixe mateix acte.
Informació Complementària

El pagament a través de domiciliació bancària duu aparellada una bonificació del 2% de la quota, que li serà aplicada directament en el moment del pagament.

No resulta d´aplicació l´ampliació del termini de devol·lucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament.

La concessió de les bonificacions fiscals de caràcter potestatiu queda condicionada a estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior d'esta condició donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.

El pagament per mitjà de document d'ingrés de deutes tributaris de venciment periòdic que es trobaven domiciliats suposarà la pèrdua del dret a la bonificació abans citada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Es pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Caldrà identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessiteu adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar.
 • Ompliu el formulari.
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació indicada.
 • Presenteu i firmeu la sol•licitud.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Amb certificat digital (haurà d’identificar-se d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma):

 • Identificar el rebut que es desitja domiciliar.
 • Dades del compte de domiciliació (IBAN).
Atenció telefònica

En el cas de realitzar el tràmit per mitjà de telefonada, en el telèfon directe de Gestió Tributaria Integral (96 389 50 79) heu de tindre a la vostra disposició i remetre per correu electrònic o per fax, la documentació que consta en l'apartat “documentació a presentar”.

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d'atenció de Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Reglament General de Recaptació, aprovat per R.D. 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre del 2005).
On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina