ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Prestacions Econòmiques Individualitzades. Ajudes de Necessitat Social
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.TP.10
Descripció

Les PEI són ajudes econòmiques destinades a persones o unitats de convivència per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Dins de les PEI es troben les Ajudes de Necessitat social. Es consideraran situacions de necessitat aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, tals com:

a) L'accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades d'aquest:

Tenen com a finalitat el pagament de les despeses que resulten necessaris per a l'ús i manteniment de l'habitatge habitual, per a facilitar l'accés a aquesta. La persona beneficiària de la prestació ha de ser titular o, si escau, arrendatari de l'habitatge que haurà de ser la d'ús habitual de la persona titular de l'ajuda i es concediran quan existisquen garanties de continuïtat del pagament d'aquesta. Les modalitats són:

 1. Deutes de lloguer
 2. Entrada en habitatge
 3. Despeses de comunitat
 4. Allotjaments alternatius
 5. Instal·lacions, reparacions o adaptació de l'habitatge habitual
 6. Tractament de desinsectació i desratització

b) Despeses excepcionals i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica.

 1. Pròtesis oculars
 2. Necessitat odontològica
 3. Necessitat podològica
 4. Despeses Farmacèutiques
 5. Taxes per a la tramitació de documentació
 6. Productes ortoprotètics
 7. Necessitats d'integració social
 8. Adquisició de mobiliari bàsic i equipament de primera necessitat per a l'habitatge habitual
 9. Varis: altres despeses extraordinàries originades per una necessitat social valorada professionalment.

c) Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: destinades a la satisfacció de necessitats considerades indispensables per a l'adequat desenvolupament de la persona i per a previndre situacions de risc que afecten persones o grups familiars.

 1. Manutenció
 2. Necessitats Bàsiques: vestit, calçat, alimentació infantil, complements nounats i diners moneder.

d) Despeses per desplaçaments a centres sanitaris per a tractaments mèdics, per a la realització d'accions de formació o inserció laboral de persones desocupades o desplaçaments en situacions excepcionals.

e) Despeses per a subministraments bàsics energètics:

 1. Deutes de subministraments bàsics: llum, aigua, gas.
 2. Diversos subministraments

f) Despeses per falta d'habitatge

 1. Desnonaments
 2. Allotjaments provisionals
Qui ho pot sol·licitar?

Persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada o d'urgent necessitat i que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis.

Requisits
 1. Trobar-se en situació de greu necessitat econòmica i no disposar de recursos o ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació de necessitat.
 2. Que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la qual pertanga la persona sol·licitant, no excedisca del 100% del *IPREM vigent, en còmput anual en dotze pagues.
 3. Estar empadronada la persona sol·licitant i residir en el municipi de València. Excepcionalment, i en situacions degudament explicades en l'informe social de la persona tècnica responsable, es podrà obviar aquest requisit.
 4. També podran accedir a les *PEI les persones estrangeres que tinguen la condició d'exiliades, refugiades, apàtrides o en situació d'irregularitat, d'acord amb la legislació vigent, amb els tractats i convenis en la matèria i, en defecte d'això, amb el principi de reciprocitat.
 5. Ser major d'edat o menor emancipat judicialment. Podran ser també sol·licitants els majors de 16 i menors de 18 anys quan concórrega alguna de les següents circumstàncie
  • Que tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat
  • Que siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.
  • Que hagen participat en programes de preparació per a la vida independent dels menors, almenys 12 mesos en els 2 últims anys anteriors a la sol·licitud (segons Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor).
 6. Acreditar la situació de necessitat mitjançant informe social, la qual haurà de ser valorada pel personal tècnic municipal i integrada en un procés d'intervenció social, si escau, i que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat pels serveis tècnics municipals.
 7. Aportar la documentació exigida en cada cas.
 8. No tindre accés a ajudes d'altres Administracions públiques o recursos propis que cobrisquen aquesta necessitat i que, juntament amb l'ajuda sol·licitada, supere el concepte per al qual es demana la citada ajuda.
 9. Acceptar, si escau, les condicions de la intervenció social i subscriure un compromís de contraprestació establit en el COMPROMÍS D'ACTUACIONS PERSONALITZAT.
Quan sol·licitar-ho

Durant tot l’any.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajudes públiques, segons model oficial:

  subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, degudament emplenada íntegrament. La sol·licitud haurà d'anar signada, si escau, pel sol·licitant de l'ajuda i per tots els integrants de la unitat de convivència de 14 anys edat o majors, que no es troben incapacitats judicialment. Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

 • Identificatiu de la identitat:

  a. PERSONES AMB NACIONALITAT ESPANYOLA: DNI, NIE de la persona sol·licitant i de les altres persones membres de la unitat de convivència majors d'14 anys.
  b. PERSONES EUROPEES COMUNITÀRIES:

  i. passaport o el DNI del seu país,
  ii. i el NIE (fulla verda) ja que estan obligats a tenir-ho als 3 mesos de la seua arribada a Espanya. Si no tingueren el NIE se'ls podrà posar com a mesura en el CAP.
  iii. Si ha obtingut el DNI recentment, han de fer constar en la sol·licitud el document d'identificació anterior NIE.

  c. PERSONES ESTRANGERES QUE NO DISPOSEN DE NIE, hauran de presentar la còpia del passaport o de la cèdula d'inscripció en vigor, si escau.
  d. ESTRANGERS REFUGIATS O ASILATS:

  i. document d'identitat
  ii. la sol·licitud d'asil en tràmit o
  iii. sol·licitud d'autorització d'estada per raons humanitàries o
  iv. Certificat de la Subdelegació del Govern i/o Ministeri de l'Interior que acredite aquestes circumstàncies de tots els membres de la unitat de convivència.

  e. APÀTRIDES: targeta acreditativa de l'organisme corresponent.

 • Documentació justificativa de situació civil i unitat de convivència:

  tals com diversitat funcional, violència de gènere, família nombrosa etc..que es tindran en compte per a l'elaboració de l'informe de valoració.

  L'existència de la unitat de convivència s'acreditarà amb:

  • el llibre de família,
  • certificat del registre civil,
  • inscripció en un registre de parelles de fet en els termes de l'article 221.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social regulada en el Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, i certificat d'empadronament en el mateix habitatge.
  • En el cas de ser parella no formalitzada, es farà constar aquest fet en el document de declaració de circumstàncies familiars.
  • Les unitats de convivència amb violència de gènere, hauran d'acreditar la condició de víctima de violència de gènere per qualsevol dels mitjans establits en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
  • En casos de separació o divorci, s'acreditarà amb la presentació de la demanda o resolució judicial.
  • Conveni regulador de la sentència de separació o divorci. En els casos de no haver regularitzat aquesta situació serà mesurada del**CAP per a les següents tramitacions excepte que la indicació d'aquest tràmit supose un greu risc per a la persona sol·licitant per motius de violència de gènere.

  La diversitat funcional i el títol de família monoparental es pot obtenir per ACCEDEIX.

  Les persones amb violència de gènere tenen un complement de 10% en totes les ajudes.

 • Si escau, residència efectiva:

  Excepcionalment es podran concedir les ajudes només amb la residència efectiva degudament documentada, així com es justificarà la impossibilitat d'empadronament a la ciutat en la declaració de circumstàncies sociofamiliars. Per a acreditar la residència efectiva serviran els següents documents:

  • Justificant de tenir assignada assistència mèdica
  • Justificant d'inscripció com a demandant d'ocupació
  • Justificant d'escolarització de descendents
  • Justificant de pagament de despeses d'habitatge

  O altres documents: certificat d'entitats d'iniciativa social etc.

 • Documentació per al pagament de l'ajuda:

  Es poden donar dues circumstàncies:

  1. Pagament a la persona sol·licitant de l'ajuda:

  • En la instància, en l'apartat 1.2 primer quadrant, autoritzant mitjançant signatura l'ingrés en el seu compte bancari.
  • S'adjuntarà la fotocòpia de la cartilla de la persona sol·licitant de l'ajuda que coincidirà amb el nom d'aquesta. Els casos que requereixen autorització d'ingrés en compte són tots aquells en els quals no es paga al titular de la sol·licitud (tot i que siga membre de la unitat de convivència i el/la sol·licitant no aparega ni com a titular ni com autoritzat excepte en el cas de menors de 16 anys, atès que no poden autoritzar).

  2. Autorització d'ingrés en compte a persona diferent a la sol·licitant: en la instància apareix en segon lloc de la fulla d'autoritzacions punt 1.2 segon quadrant:

  • En el cas d'empreses conveniades o pagaments per certificats de deute (lloguers, entrada en habitatge, despeses de comunitat.. ): La persona sol·licitant autoritza l'ingrés en compte en el punt 1.2 i s'anoten les dades identificatives de l'ens conveniat o persona/entitat que emet certificat de deute, però no ho han de signar ni segellar aquests perquè ja ho han fet en l'Annex corresponent.
  • Empreses no conveniades o pagament a persona diferent a la persona sol·licitant: el número de compte apareixerà en:
   • La instància: en l'autorització d'ingrés en compte apareix una casella per a marcar a qui se li ingressa. Després s'ha d'indicar el nom i cognoms o raó social de qui se li autoritza l'ingrés i s'ha de signar o segellar pel titular del compte.
   • Els documents de:
    • pressupost amb capçalera de l'empresa amb el CIF d'aquesta
    • fotocòpia de compte bancari

  OBSERVACIÓ: en ajudes de lloguer el número de compte bancària del contracte no coincidisca amb la declaració de deute del propietari o no aparega, se sol·licitarà la fotocòpia del compte bancari del número de compte actual.

 • Justificació d'ingressos i propietats:

  a. TREBALL PER COMPTE D'ALTRI: • 2 últimes nòmines anteriors a la sol·licitud de totes les persones integrants de la unitat familiar que exercisquen activitat laboral en alta en la Seguretat Social. • Si és alta recent, s'aportarà fotocòpia de contracte, i si en aquest no s'especifica la remuneració salarial, es demanarà declaració responsable d'ingressos.b. OCUPACIÓ NO REGLADA de qualsevol dels membres de la unitat de convivència, s'emplenarà la declaració jurada d'ingressos de la sol·licitud. c. TREBALL PER COMPTE PROPI (AUTÒNOM) • Model 130 o 131• última declaració d'Hisenda• en cas de no haver-la fet encara per ser nova activitat: es presentarà:• el certificat “Bases i quotes de cotització de règims i sistemes especials” emès per la TGSS o l'últim rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de cotització a la Seguretat Social i la quota que es paga. • Cessament d'activitat: justificant de la mútua.d. PENSIÓ DE L'ESTRANGER Justificant bancari.e. EMPLEADES DE LLAR, ha de justificar els seus ingressos: • Quan siguen per compte propi:• es presentarà el document denominat “Bases i quotes de cotització de règims i sistemes especials” emès per la TGSS o • l'últim rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de cotització a la Seguretat Social i la quota. • Quan siga per compte d'altri:• 2 últimes nòmines anteriors a la sol·licitud• Contracte de treball, si ho tenen• En cas de no tenir nòmina, es presentarà declaració de la persona ocupadora indicant el salari que abona a la seua empleada i la jornada laboral f. TREBALLADORS DE COOPERATIVES: justificant de salari emès per la cooperativa.g. BAIXES MÈDIQUES:• document mèdic on conste període de baixa reconegut • document demostratiu dels pagaments en aquesta baixa h. PROPIETAT D'HABITATGE: Per a les ajudes de lloguer o d'entrada en habitatge a la ciutat de València , en cas de ser titular d'habitatge (A aquest efecte no es considerará que s'és propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament i no es pot disposar d'aquesta), i per qualsevol motiu no disposa de l'ús d'aquesta:• Haurà d'acompanyar-se la documentació acreditativa de l'atribució del dret de l'ús sobre l'habitatge a persona diferent de les que integren la unitat de convivència, ja siga per subrogació, conveni o sentència. de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret. • Declaració de circumstàncies soci familiars que expliquen perquè no es pot fer ús de l'habitatge.i. PENSIÓ COMPENSATÒRIA O D'ALIMENTS• L'import de la pensió compensatòria o alimentosa s'acreditarà mitjançant aportació de còpia de la resolució judicial, extracte bancari acreditatiu del seu ingrés o qualsevol altra documentació justificativa del seu abonament. • En els supòsits en què no existisca resolució judicial relativa a la pensió alimentària per a les persones menors d'edat, aquesta s'acreditarà mitjançant conveni regulador subscrit per les persones progenitores si s'haguera establit.

 • En cas de no autoritzar l'accés a dades, certificat d'empadronament de tota la unitat de convivència:

  En cas de no estar empadronat/s, es justificarà la residència efectiva.

 • En cas de no autoritzar l'accés a dades, IRPF corresponent al període impositiu anterior i/o certificat d'imputacions subministrat per AEAT:

  DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) de la persona sol·licitant i de cadascuna de les persones que integren la unitat de convivència en edat laboral, corresponent al període impositiu anterior.
  En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguen obligats a presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ha d'aportar un CERTIFICAT D'IMPUTACIONS SUBMINISTRAT PER AEAT.

 • En el cas de no autoritzar l'accés a dades i persones pensionistes no obligades a presentar IRPF, certificat emés per l'INSS o per qualsevol altra Entitat pública o privada:

  acreditatiu de la percepció o no de qualsevol pensió i, en cas positiu, de la quantia obtinguda durant l'exercici anterior.

 • En el cas de no autoritzar l'accés a dades i de trobar-se en desocupació, certificat expedit pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

  amb indicació dels ingressos percebuts durant l'exercici natural.

 • En cas de no autoritzar l'accés a dades, certificat emès per la Direcció General del Cadastre o pel Registre de la Propietat:

  en el qual conste la manca o la propietat d'immobles i el seu valor cadastral, de cadascun dels membres de la unitat de convivència en tot el territori nacional.

 • En cas de no autoritzar l'accés a dades i si escau, certificat d'altes i baixes de la Tresoreria General de la Seguretat Social
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Deutes de lloguer:
  • Contracte d'arrendament en vigor:
   • En els casos en els quals la persona que apareix com a titular del contracte ha mort, es precisarà el certificat de defunció del titular del contracte i l'accedeix de cadastre.
   • En els casos d'habitatge públic municipal, seran els tècnics/as dels CMSS els que sol·liciten per via interna el contracte de lloguer social i el deute a la Secció d'Inserció Social i Laboral, i si és del EVHA, se sol·licitarà a l'entitat.
  • En cas de renovació de l'ajuda, justificants de pagament de les mensualitats posteriors a l'ajuda anteriorment concedida
  • Si escau, document que acredite la titularitat del compte:

   quan en el contracte de lloguer apareix un compte i en la declaració del propietari apareix un altre compte, o no hi ha compte bancari en el contracte de lloguer, s'haurà de justificar mitjançant document que acredite la titularitat del compte, com per exemple amb la cartilla bancària.

  • Annex 9. Declaració de deute de lloguer
 • Entrada en habitatge:
  • Declaració d'entrada en habitatge o precontracte:

   no s'accepten contractes.

  • Annex 10. Entrada en habitatge
 • Despeses de Comunitat:
  • En cas d'habitatge en lloguer, contracte de lloguer:

   per a conèixer si el deute està dins del període del règim de lloguer d'aquesta persona sol·licitant i si aquesta despesa li correspon a l'inquilí. El contracte d'arrendament ha d'estar en vigor.

  • En cas d'habitatge en lloguer i quan la persona que apareix com a titular del contracte ha mort, certificat de defunció del titular del contracte i l'accedeix de cadastre
  • En cas de renovació de l'ajuda, justificants de pagament de les mensualitats posteriors a l'ajuda anteriorment concedida
  • Annex 11. Declaració de dèbit de la comunitat
  • Annex 3. Declaració d'habitatge cedit
 • Allotjament alternatiu:
  • Contracte d'arrendament en vigor:

   s'adjuntarà el contracte de lloguer que permet aquest subarrendament, coarrendament o lloguer d'habitació, que ha d'estar en vigor.

  • En cas de renovació de l'ajuda, justificants de pagament de les mensualitats posteriors a l'ajuda anteriorment concedida
  • Si escau, certificat de defunció del titular del contracte i l'accedeix de cadastre. Es justificarà el parentiu amb el titular mort.
  • Annex 9. Declaració de deute de lloguer
  • Annex 10. Entrada en habitatge
 • Instal·lacions, reparacions i condicionament de l'habitatge habitual:
  • En cas d'habitatge en lloguer, contracte d'arrendament en vigor
  • Pressupost de reparacions o instal·lacions amb número de compte i CIF:

   en el pressupost de l'empresa, ha de constar o capçalera de l'empresa o segell d'aquesta i sempre en aquesta fulla el número de compte.
   IMPORTANT: No s'accepten factures sinó pressupostos o factures proforma.

  • Annex 8. Declaració de la persona propietària / arrendadora de l'habitatge
  • Anexo 6I. Derivació prestacions de reparacions de la llar
  • Annex 3. Autorització en habitatge cedit
 • Tractaments de desinsectació:
  • 1 pressupost amb diagnòstic del tipus de plaga, amb capçalera de l'establiment amb número de compte de l'empresa, segell d'aquesta i CIF
  • En cas d'habitatge en lloguer, contracte de lloguer
  • Annex 3. Habitatge cedit, si escau
 • Despeses farmacèutiques:
  • En cas d'alimentació infantil per a menors de 0 a 12 mesos aquest inclòs, informe de pediatria:

   que justifique:

   • la impossibilitat d'alletament del menor per part de la mare, i si escau, el tipus de llet que precisa aquest.
   • el baix pes del menor o un altre problema de salut que pel qual es precisa una llet especial.
   • Necessitat de complementar llet materna amb llet especial.
  • En cas de medicació, prescripció mèdica indicant diagnòstic i aquest tractament amb la periodicitat establida. Recepta
 • Taxes per a la tramitació de documentació:
  • Pressupost del cost de les taxes, del desplaçament i/o allotjament provisional amb identificació de l'empresa, CIF i segell
  • Justificació de la necessitat d'aquesta documentació per a un tràmit específic:

   (exemple: passaport caducat, denúncia per pèrdua.) i, en cas d'impossibilitat de justificació indicar-ho en l'informe social de valoració.

  • Cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • Annex 6F: Derivació a estancs, si escau (bonobusos)
 • Necessitats d'integració social :
  • Pressupost de les activitats amb identificació de l'empresa, CIF i Núm. de compte bancari d'entitat organitzadora
  • Informe justificatiu dels professionals del SPE, col·legi o Seguretat Social corresponents justificant la necessitat en aquests supòsits
 • Adquisició de mobiliari bàsic i electrodomèstics de primera necessitat per a l'habitatge habitual:
  • 1 Pressupost de mobiliari i/o electrodomèstics especificant compte bancari de l'establiment i CIF:

   el pressupost que es presenta haurà d'ajustar-se al límit de mòdul.

  • En cas d'habitatge en lloguer, contracte de lloguer
  • Cartilla bancària de la persona sol·licitant o de qui se li haja de realitzar el pagament en cas d'autorització d'ingrés en compte, si no es pot pagar a l'establiment
 • Varis:
  • 1 pressupost del cost de l'objecte de la PEI amb núm. de compte bancari, segell i CIF de l'empresa subministradora
  • Cartilla bancària de la persona sol·licitant o de qui se li haja de realitzar el pagament en cas d'autorització d'ingrés en compte, si no es pot pagar a l'establiment
 • Manutenció:
  • Si escau, justificant de ser família nombrosa o víctima de violència de gènere
  • Cartilla bancària de la persona sol·licitant o a qui se li haja de realitzar el pagament en cas d'autorització d'ingrés en compte
 • Necessitats bàsiques:
  • Informe de pediatría:

   que indique si es té algun problema de salut, o necessitat de complementarietat a l'alletament, si escau i el tipus de llet que precisa aquest.

  • Si escau, justificant d'itinerari d'inserció laboral:

   si és per aqueix motiu.

  • Cartilla bancària de la persona sol·licitant o de qui se li haja de realitzar el pagament en cas d'autorització d'ingrés en compte, si no es pot pagar a l'establiment
 • Despeses per desplaçaments:
  • En cas de desplaçament a Centres sanitaris per a tractaments mèdics, justificant mèdic indicant la necessitat de tractament sobre la base de diagnòstic del pacient, freqüència i duració
  • En cas de desplaçament per Inserció laboral, justificació d'haver sigut seleccionat a aquesta formació, lloc de realització i temps de duració
  • En cas de desplaçaments en situacions excepcionals, document emplenat de circumstàncies sociofamiliars que expliquen la situació que motiva l'ajuda :

   es pot complementar amb més documentació acreditativa.

  • 1 Pressupost del desplaçament a realitzar amb les dades del compte bancari, CIF, i segell de l'empresa
  • Cartilla bancària de la persona sol·licitant
  • Annex 6E: Derivació a agència de viatges
  • Annex 6F. Derivació estanc
 • Despeses per a subministraments bàsics energètics:
  • Certificat de deute d'EMIVASA i CASTELLAR (o resta de companyies) i Email de resposta d'IBERDROLA.:

   no servirà com a justificant de deute ni factures soltes ni certificat de facturació, encara que sí que se sol·licitarà a la persona per a conèixer la referència de contracte.

  • Compte bancari de la persona interessada si el deute és en empresa no conveniada
  • En cas d'habitatge en lloguer, contracte de lloguer:

   per a comprovar des de quan és el deute i si li correspon pagar-la a la persona sol·licitant.

  • En cas de renovació de l'ajuda, justificants de pagament de les mensualitats posteriors a l'ajuda anteriorment concedida
  • Si escau, pressupost:

   en cas de ramal o escomesa es paga a EMIVASA i s'ha d'adjuntar el pressupost d'aquesta entitat.

 • Desnonaments:
  • Si escau, diligència o document justificatiu d'inici de procés de desnonament
  • Declaració de la persona propietària de l'habitatge d'iniciar el procés de desnonament en breu
  • Annex 4. Declaració de mediació davant la pèrdua de l'habitatge: pel SIPHO o per advocat o de l'administrador de la comunitat de propietaris (en cas de deutes de comunitat)
 • Allotjament provisional:
  • Annex 7. Declaració d'allotjament provisional
 • Necessitat odontològica:
  • En cas d'ajudes per a ortodòncies infantils, informe del/de la metge/essa odontopediatra de la Seguretat social. :

   s'ha de justificar que es proposen per tenir el menor problema dental amb afectació en masticació i parla.

  • En el cas d'implants, informe metge/essa d'odontòleg especialista o del metge/essa d'una de les clíniques conveniades:

   justificant la impossibilitat de pròtesi dental o un altre tractament alternatiu.

  • Annex 6A. Imprès de derivació per necessitats odontològiques
 • Necessitat podològica:
  • En cas de plantilles de menors, informe mèdic del traumatòleg pediàtric de la Seguretat social o una altra companyia, diagnosticant la necessitat
  • Annex 6H. Imprès de derivació per necessitats podològiques
 • Productes ortoprotètics:
  • Informe mèdic de la necessitat de producte ortoprotèsic per causes sanitàries
  • Qualsevol justificant de la necessitat que requereix cobrir:

   per exemple certificat de discapacitat amb limitació de mobilitat, resolució de dependència.

  • Annex 6H. Imprés de derivació per a producte ortoprotètic
 • Pròtesi ocular:
  • Annex 6C. Imprès de derivació a òptiques
 • Audiòfons:
  • Annex 6B. Derivació a audiòfons
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Sol·licitud de cita prèvia en el Centre Municipal de Serveis Socials que li corresponga.
 • Presentació de la sol·licitud al costat de la documentació necessària.
Informació Complementària

Amb motiu dels convenis de l'Ajuntament de València, el pressupost que s'ha de presentar per a les ajudes de necessitat odontològica,necessitat podológica, Audiòfons (ajudes tècniques) i pròtesi ocular han de ser emesos obligatòriament per una de les entitats sota enumerades.

ENTITATS CONVENIADES PEI DE NECESSITAT DENTAL.

LLISTAT ÒPTIQUES CONVENIADES

LLISTAT ENTITATS CONVENIADES AUDIÒFONS

ENTITATS PER A AJUDES DE NECESSITATS PODOLÒGIQUES

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Benestar Social

Atenció telefònica

Central de telefonades de servicis socials: 900 92 75 67 (Telèfon gratuit. Horari d'atenció de 09:00 a 14:00 de dilluns a divendres).

Legislació
 • Llei 5/97, de 25 de Juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre anual de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regulen i convoquen ajudes donen matèria de Serveis Socials.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:
En el Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili. En el Telèfon 010 l'informaran quin li correspon, també pot consultar-lo en el següent enllaç.
Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Oficines de presentació:
Presencialment:
En Registre General o , preferentment, en el Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili. En el Telèfon 010 l'informaran quin li correspon, també pot consultar-lo en el següent enllaç.

Amb motiu dels convenis de l' Ajuntament de València, el pressupost que s'ha de presentar per a les ajudes de necessitat odontològica i pròtesi ocular han de ser emesos obligatòriament per una de les entitats baix enumerades.

ENTITATS CONVENIADES PEI DE NECESSITAT DENTAL.

ESTABLIMENTS SANITARIS D'ÒPTICA ADHERITS Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ.

Oficines d'informació
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina