ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Teleassistència per a persones majors o amb discapacitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.30
Descripció

La Teleassistència domiciliària és un servei que, a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic situat en un centre d'atenció i en el domicili de les persones beneficiàries, permet a les persones majors i/o amb discapacitat, amb només accionar el dispositiu que porten constantment posat, entrar en contacte verbal mans lliures, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, amb un centre atès per personal específicament preparat per a donar resposta adequada a la necessitat presentada, bé per si mateixa o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de la persona beneficiària o existents en la comunitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El servei es prestarà a:

1. Persones majors de 65 anys que visquen soles, o bé que, tot i que convisquen amb unes altres, aquestes presenten característiques semblants d'edat i/o discapacitat.

2. Persones menors de 65 anys, amb qualificació oficial de discapacitat o que siguen perceptores d'una pensió d'incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa.

Requisits
 • Empadronament en el municipi de València.
 • Persones majors de 65 anys o menors de 65 anys amb alguna mena de discapacitat i/o pensió d'incapacitat, que visquen soles o amb convivents en les mateixes circumstàncies.
 • Tindre cobertes les necessitats bàsiques de l'habitatge, alimentació, higiene personal i del domicili, el qual ha de disposar de línia telefònica i subministrament elèctric.
 • Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència no excedisquen de 20.845 € (per a unitats familiars d'1 membre) i de 24.319 € (per a unitats familiars de 2 membres o més).
 • No presentar malalties mentals greus, demències senils o discapacitats inhabilitants per al maneig del sistema de teleasistència.

Es consideraran ingressos familiars, els ingressos bruts procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat de convivència. A tals efectes, es computaran tots els ingressos procedents de pensions, sous, rendes, propietats, interessos bancaris i qualsevol altre que figure en la declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina acompanyat de la documentació que s'indica
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà l'imprés de sol·licitud de serveis domiciliaris de l'apartat "Impresos" (amb totes les signatures que siguen necessàries), així com la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud de servicis domiciliaris:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Annex 1. Valoració teleassistència:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas d'autoritzar sense altres circumstàncies afegides:
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial
  • Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat:
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial
  • Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials
  • Certificat de grau de discapacitat
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que pertanga a classes passives o tinga pensions a l'estranger:
  • Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial
  • Certificat de pensions
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que haja de satisfer pensions compensatòries i/o d'aliments:
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial
  • Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials
  • Sentència que així ho establisca
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona ingressada en residència:
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial
  • Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials
  • Document d'ingrés residencia de tercera edat expedit per la pròpia residència:

   indicant la quantia econòmica que s'abona.

 • En cas de no autoritzar:
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial
  • Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials
  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització:

   de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

  • Situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Certificat d'empadronament de totes les persones membres de la unitat familiar
  • Certificats acreditatius de pensions:

   si hi ha pensionistes.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona interessada realitzarà la tramitació per Seu electrónica aportant la documentació necessaria, o, en el seu cas, acudint al Centre de Serveis socials.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
De 3 a 6 mesos.
Hi ha un nombre de terminals contractat i el temps d' espera dependrà de les vacants que hi haja en aqueix moment, que depenendrà de les baixes que es van produint.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

On dirigir-se

Al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina