ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol.licitud de reconeiximent de grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.DP.10
Descripció

És el procediment per al reconeiximent de la possible situació de dependència de les persones, entesa com “aquell estat en que es troben les persones què, per raons lligades a la manca d’autonomia física, psíquica o intel.lectual, tenen nescessitats d’asistència i/o ajudes importants a fi de realitzar els actes corrents de la vida diària”.
El reconeiximent d’aquesta situació garantix l’accés al sistema públic de servicis i prestacions econòmiques. En la sol·licitut pot seleccionar les seues preferències entre les següents: (tinga en compte que pot sol·licitar vàries ja que hi ha compatibilitat entre algunes. Veure compatibilitats en l’apartat informació complentària)
Servicis:

 • Prevenció i promoció de l’autonomia personal
 • Teleasistència
 • Ajuda a domicili
 • Centre de dia
 • Centre de nit
 • Atenció residencial

Prestacions econòmiques:

 • D’Assistent personal
 • Per a cures en l’entorn familiar
 • Vinculades al servici:

-PVS Residencial
-PVS Centre de Dia
-PVS SAD
-PVS Prevenció i promoció

 • Prestació vinculada de garantia* NOTA: Per a presentar nova documentació (canvi de banc per al cobrament de l'ajuda, de cuidador, que falta un paper en la sol·licitud etc., es pot fer a través del procediment: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament. L'enllaç és el següent:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10

Qui ho pot sol·licitar?

El procediment per al reconeiximent inicial de la situación de dependència s’iniciarà a intància de la persona interessada. També podrà iniciar-se pel seu representat legal o el seu gualdador o guardadora de fet.

Requisits
 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Qualsevol edat.
 • Trobar-se en situació de dependència.
 • Residir en territori espanyol i haver-ho fet al llartg de cinc anys dels què dos hauràn d’ésser inmediatament anteriors a la data de solicitut. Per a les i els menors de cinc anys el periode de residencia s’exigirà a qui exercisca la guarda i custodia.

Les persones què, reunint el requisits anteriors, manquen de nacionalitat espanyola es regiran per allò que dispose la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en els Tratras Internacionals i en el Convenis que s’establisquen amb el pais d’origen.
Per a les i els menors què ,manquen de nacionalitat espanyola s’estarà a allò què disposen les Lleis de Menor vigents, tant a l’àmbit estatal com a l’autonòmic, així com als Tratats Internacionals.(És a dir, persones amb permís de residència i treball o aquelles amb permís de residència per raons humanitàries)

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar al llarg de tot l'any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

NO S'ACCEPTEN FOTOGRAFIES DELS DOCUMENTS

A. DOCUMENTACIÓ GENERAL A PRESENTAR:

 • Imprés de sol·licitud "Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema" de l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit. (Llegir "Instruccions per a emplenar aquesta sol·licitud" del mateix imprés i/o l'apartat "EMPLENAMENT DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DEPENDÈNCIA" que s'explica més a baix).
 • Exemplar original d'informe de salut. Les persones que en el reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat tinguen reconegut el complement de la necessitat del concurs d'una altra persona amb una puntuació igual o superior a 45 punts estaran exemptes d'aportar l'informe de salut.
 • Fotocòpia confrontada del DNI/NIE de la persona sol·licitant. Només en cas que la persona interessada no preste el seu consentiment perquè l’òrgan instructor consulte les seues dades d’identitat personal en el sistema de verificació de dades d’identitat (SVDI). Quan no es tinga la nacionalitat espanyola, s’aportarà documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en què figure el número d’identificació d’estrangers.
 • Certificat/s de empadronament històric/s que acredite/n la residència en territori espanyol durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. Si tot o part del temps de residència en territori espanyol s'ha efectuat en el municipi de València, no serà necessari aportar certificat d'aqueix període perquè es comprovarà pel propi Ajuntament. Quan es tracte d’una persona sol·licitant menor de cinc anys, es presentarà certificació o volant d’empadronament històric de la persona que exerceix la seua guarda i custòdia.
 • Model de domiciliació bancària. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).
 • Autorització d'accés a dades subscrita per la persona sol·licitant, en model normalitzat, en la qual autoritza a l'administració pública a obtenir les seues dades d'identitat, residència, econòmiques o sanitàries. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).
 • En cas de no autoritzar aquest accés, haurà d'aportar la documentació acreditativa de les mateixes:
  • Certificat de pensions emés per l’INSS.
  • Fotocòpia de la Declaració de la renda de les persones físiques del exercici fiscal vençut.


B. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA SEGONS CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS
1. SI LA PERSONA SOL·LICITANT ÉS MENOR D'EDAT:

 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona menor d'edat.
 • Fotocòpia confrontada del llibre de família.
 • En cas de no disposar de DNI, s'aportarà fotocòpia del DNI del pare, la mare o la persona que exerceix la tutoria legal.

2. EN EL CAS DE SER PERSONA EMIGRANT ESPANYOLA RETORNADA:

 • Caldrà acreditar aquesta condició per mitjà del certificat de baixa en el llibre de matrícula del registre consular del país de procedència, en què conste com a causa de baixa el trasllat a Espanya (baixa consular), excepte que es trobe residint en territori espanyol almenys 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

3. SI LA PERSONA DISPOSA DE CERTIFICAT DE DISCAPACITAT:

 • Certificat de discapacitat complet, només en el cas d'haver sigut emés en altra comunitat autònoma.

4. SI LA PERSONA ÉS PENSIONISTA DE GRAN INVALIDESA:

 • En el cas que la persona sol·licitant dispose de reconeixement de la pensió de gran invalidesa, fotocòpia compulsada de la resolució.

5. SI LA PERSONA SOL·LICITANT ÉS PRESUMPTAMENT INCAPAÇ. En cas que la persona sol·licitant actue a través d'una persona representant legal, haurà d'aportar a més:

 • Fotocòpia confrontada del document que acredite tal representació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, de procediment administratitu comú de les administracions públiques.
 • En el cas de PERSONES ADULTES TUTELADES:
  • Acreditació de la representació legal mitjançant fotocòpia compulsada de la resolució judicial d'incapacitació
  • Fotocòpia del nomenament de la persona que exercisca la tutoria legal.
 • En el cas de MENORS TUTELATS PER L'ENTITAT PÚBLICA:
  • Fotocòpia compulsada de la resolució administrativa de declaració de desemparament i assumpció de la tutela
 • En el cas de MENORS SUBJECTES A TUTELA ORDINÀRIA:
  • Fotocòpia confrontada de la resolució judicial de tutela ordinària
  • Fotocòpia del nomenament de tutor
 • Fotocòpia confrontada del DNI de la persona representant legal, només en el cas de no prestar el seu consentiment perquè l’òrgan instructor consulte les seues dades d’identitat personal en el sistema de verificació de dades d’identitat (SVDI).
 • Quan no es tinga la nacionalitat espanyola, s’aportarà documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en què figure el número d’identificació d’estrangers.

6. EN CAS QUE LA PERSONA SOL·LICITANT ACTUE A TRAVÉS D'UNA PERSONA GUARDADORA DE FET, haurà d'aportar a més:

 • Declaració de la persona guardadora de fet, en model normalitzat. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).
 • Autorització d'accés a dades subscrita per la persona sol·licitant, en model normalitzat, en la qual autoritza a l'administració pública a obtenir les seues dades d'identitat, residència, econòmiques o sanitàries. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).
 • En cas de no autoritzar aquest accés, haurà d'aportar la documentació acreditativa de les mateixes:
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Certificat o volant d’empadronament
  • Certificat de pensions emés per l’INSS
  • Fotocòpia de la Declaració de la renda de les persones físiques del exercici fiscal vençut


C. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA SEGONS EL RECURS QUE SE SOL·LICITA

1. EN CAS QUE LA PERSONA BENEFICIÀRIA OPTE PER LA PRESTACIÓ D'UNA PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL:

 • Haurà d’adjuntar el model de Compromís de permanència i formació de la persona cuidadora no professional. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).
 • Fotocòpia confrontada del DNI/NIE y certificat o volant d’empadronament de la persona cuidadora no professional.

* En cas de tindre dues persones cuidadores, es presentarà l’esmentada documentació per cada una d’elles.

2. EN CAS QUE LA PERSONA BENEFICIÀRIA OPTE PEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA:

 • Model de Servei de Teleassistència. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).

3. EN CAS QUE LA PERSONA BENEFICIÀRIA OPTE PER LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA PERSONAL:

 • Si l'assistència es presta per persona física:
  • Declaració responsable de la persona assistent personal. (De l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit).
  • Projecte de vida independent.
  • Fotocòpia confrontada del DNI/NIE i certificat o volant d'empadronament de la persona assistent personal.
  • Si l'assistència es presta per persona física a una persona dependent menor de 18 anys, certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals (art. 13.5 de la Llei 1/1996 de protecció jurídica del menor)
 • Si l'assistència es presta per persona jurídica:
  • Projecte de vida independent

4. EN CAS QUE LA PERSONA BENEFICIÀRIA OPTE PER LA PRESTACIÓ VINCULADA Al SERVEI DE CENTRE RESIDENCIAL, CENTRE DE DIA, SAD I PREVENCIÓ I PROMOCIÓ:

 • En cas que la persona beneficiària es trobe gaudint d’un servei privat d'atenció residencial, atenció diürna o promoció degudament acreditat, i es pretenga la seua continuïtat en el mateix, s’haurà d’aportar informe social del/la treballador/a social d’aquest servei, en base a l’article 5e del Decret 62/2017 de 19 de maig.
 • Quan la persona beneficiària es trobe rebent de forma privada algun dels serveis degudament acreditats per l'administració de la Generalitat, i opte per continuar rebent-lo com a prestació econòmica vinculada, haurà d'aportar
  • Una fotocòpia del contracte
  • Tres últimes factures mensuals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

5. EN CAS QUE LA PERSONA BENEFICIÀRIA OPTE PEL SERVEI RESIDENCIAL:

 • Documentació general
 • En el cas de persones presumptament incapaces, haurà d’aportar la interlocutòria d’internament.


D. EMPLENAMENT DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DEPENDÈNCIA

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DEL RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

1.- Dades personals. Si vosté té doble nacionalitat, indique les dues en l’apartat corresponent

2.- Dades a l’efecte de notificacions. En aquest apartat es consignaran les dades on vosté vol rebre les notificacions i possibles requeriments.

2. REPRESENTANT LEGAL

Quan la persona sol·licitant del reconeixement de dependència tinga representant legal, serà aquesta persona qui haurà de signar la sol·licitud.

3. DADES DE LA CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR

Conforme a la normativa vigent, es considerarà en termes generals la capacitat econòmica personal de la persona beneficiària, si bé podrá sol·licitar l’aplicació de la capacitat econòmica de la unitat familiar. S’aplicaran les següents regles per a valorar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries:

a) Supòsit de persona beneficiària amb cònjuge o parella de fet: la renda personal serà la meitat de la suma dels ingressos de tots dos membres que formen la parella.

b) Supòsit de persona beneficiària major de 18 anys: s’afegirà a la seua renda personal la prestació de fill/filla a càrrec que pogueren percebre els seus progenitors, adoptants o acollidors.

c) Supòsit de persona beneficiària integrada en una unitat familiar amb fills/filles a càrrec: podrà sol·licitar que es compute com a renda personal el quocient de dividir la renda acumulada de les persones que integren la unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, incloent-hi la persona beneficiària.


OBSERVACIONS:

 • Es considera com a unitat familiar amb fills/filles a càrrec, aquella integrada per la persona beneficiària i, si escau, el seu cònjuge o parella de fet i els fills/filles, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d’aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
 • Ningú podrá formar part de dues unitats familiars al mateix temps.
 • La determinació dels membres de la unitat familiar, es realitzarà atenent la situació el dia 31 de desembre de cada any.
 • Les dades relatives a la renda personal de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seua unitat familiar, s’obtindran de la informació sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques que està en poder de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, referents a l’exercici corresponent, per mitjans informàtics o telemàtics.
 • No obstant aixó, en cas de no poder obtindre la informació telemàtica, es podrá requerir les persones interessades perquè presenten una fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici liquidat, així com un certificat de la pensió o pensions que reben en l’any de la sol·licitud. Tot això sense perjudici de demanar qualsevol altra informació complementària durant el procés.
 • En cas que la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar, que no realitzen declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, hagen de satisfer una pensió compensatòria a favor del cònjuge o anualitats per aliments, hauran d’acompanyar la corresponent fotocòpia de la sentència judicial ferma de la qual es deriven. E
 • n el cas de necessitar més files en la taula que fa referència als membres de la unitat familiar pot adjuntar, en un full a part i amb les mateixes caselles, el nombre de familiars que vulga afegir.Documentació per a tots els casos:
 • Impreso de solicitud "Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema":

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Exemplar original de l'informe de salut
 • Fotocòpia confrontada del DNI/NIE de la persona sol·licitant
 • Certificat/s d'empadronament històric/s o certificació/volant d'empadronament històric de la persona que exercisca guarda i custòdia
 • Model de domiciliació bancària:

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Autorització d'accés a dades subscrita per la persona sol·licitant, en la qual autoritza l'administració pública a obtindre les seues dades d'identitat, residència, econòmics o sanitaris :

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • En cas de no autoritzar accés a dades, certificat de pensions emés per l'INSS
 • En cas de no autoritzar accés a dades, fotocòpia de la Declaració de la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal vençut
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol.licitud de reconeiximent de grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques:
  • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona menor d'edat
  • Fotocòpia confrontada del llibre de família
  • En cas de no disposar de DNI, fotocòpia del DNI de pare, mare o persona que exercisca la tutoria legal
  • Certificat de baixa en el llibre de matrícula del registre consular del país de procedència
  • Certificat de discapacitat complet, només en el cas d'haver sigut emés en una altra comunitat autònoma
  • Fotocòpia compulsada de la resolució de reconeixement de la pensió de gran invalidesa
  • Fotocòpia confrontada del document que acredite la representació (article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
  • Fotocòpia compulsada dde la resolució judicial d'incapacitació (acreditació de la representació legal)
  • Fotocòpia del nomenament de la persona que exercisca la tutoria legal
  • Fotocòpia compulsada de la resolució administrativa de declaració de desemparament i assumpció de la tutela
  • Fotocòpia confrontada de la resolució judicial de tutela ordinària
  • Fotocòpia del nomenament de tutor
  • Només en cas de no consentiment, fotocòpia confrontada del DNI/NIE de la persona representant legal
  • Quan no tinga nacionalitat espanyola, documentació acreditativa de la seua identitat i de la seua condició de resident en què figure el número d'identificació d'estrangers
  • Declaració de la persona guardadora de fet, en model normalitzat:

   Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • En cas d'actuació a través de guardadora, autorització d'accés a dades en la qual autoritza l'administració pública a obtindre les seues dades d'identitat, residència, econòmics o sanitaris
  • En cas de no autoritzar accés a dades, fotocòpia del DNI/NIE
  • En cas de no autoritzar accés a dades, certificat o volant d'empadronament
  • En cas de no autoritzar accés a dades, certificat de pensions emés per l'INSS
  • En cas de no autoritzar accés a dades, fotocòpia de la Declaració de la renda de les persones físiques del exercici fiscal vençut
  • Compromís de permanència i formació de la persona cuidadora no professional:

   Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • En cas de persona cuidadora no professional, fotocòpia confrontada del DNI/NIE
  • En cas de persona cuidadora no professional, certificat o volant d'empadronament
  • Model de Servei de teleassistència:

   Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Declaració responsable de la persona assistent personal:

   Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Projecte de vida independent
  • En cas de persona assistent personal, fotocòpia confrontada del DNI/NIE
  • En cas de persona assistent personal, certificat o volant d'empadronament
  • En el seu cas, certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals (art. 13.5 de la Llei 1/1996 de protecció jurídica del menor)
  • En el seu cas, informe social del/la treballador/a social del servei en base a l’article 5e del Decret 62/2017 de 19 de maig
  • En el seu cas, una fotocòpia del contracte
  • En el seu cas, tres últimes factures mensuals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
  • En cas de servei residencia, documentació general
  • En cas de persones presumptament incapaces, interlocutòria d'internament
  • En el seu cas, sol·licitud de trasllat d'expedient de dependència des de la Comunitat Valenciana a una altra comunitat autònoma:

   Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona interessada ha d'acudir al Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili on serà atesa per una professional que li donarà una informació general, facilitant-li els impresos i indicant-li la documentació que ha d'aportar. Aquesta mateixa professional li revisarà la seua sol·licitud comprovant que estiga correctament emplenada i que la documentació és la correcta. La seua sol·licitud pot ser registrada allí mateix.

Una vegada efectuada la sol·licitud, els/les treballadors/as socials dels Centres Municipals de serveis socials realitzaran l'informe de valoració i l'informe social. Després, el personal tècnic de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de Dependència (d'ara en avant DGSSD) emetrà un dictamen tècnic amb indicació del grau de dependència proposat i especificació dels serveis o prestacions a les quals la persona puga optar en virtut del seu grau i circumstàncies personals; dictamen que serà elevat a la DGSSD, a fi de resoldre el mateix. Els graus de dependència s'obtindran d'acord amb la següent taula:

1. Grau 0. No dependent. Puntuació de 0-24 punts
2. Grau I. Dependència moderada. Puntuació de 25-49
3. Grau II. Dependència severa. Puntuació de 50-74
4. Grau III. Gran dependència Puntuació de 75-100

La persona titular de la DGSSD, dictarà resolució expressa i per escrit sobre el reconeixement de la situació de dependència i el grau d'aquesta. En ella es determinarà els serveis, prestacions o qualsevol altra condició que li corresponguen a la persona sol·licitant en funció del grau establit, així com la seua compatibilitat o no, degudament motivada, amb les preferències expressades per la persona interessada. Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada i serà visible telemàticament pels Serveis Socials Generals. El termini màxim per a dictar i notificar aquesta resolució de grau és de tres mesos, computant-se des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud en el registre de qualsevol entitat competent per a la seua tramitació.

En el cas d'obrar tota la documentació preceptiva necessària per a resoldre el PIA, i d'haver-hi compatibilitat de les preferències exposades per la persona interessada amb l'informe social d'entorn i el reconeixement del grau de dependència, la DGSSD emetrà automàticament la resolució aprovant el Programa Individual d'Atenció (d'ara en avant PIA), segons les preferències expressades per la persona interessada.

Informació Complementària


1. COMPATIBILITATS ENTRE SERVEIS I PRESTACIONS:

Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal i/o Prestació econòmica vinculada al Servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal

Podran ser compatibles entre si i també podran ser compatibles amb altres prestacions del catàleg tals com:

 • Servei de Teleassistència.
 • Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a persones cuidadores.
 • Servei d'Ajuda a Domicili o amb la Prestació econòmica vinculada al servei d'Ajuda a Domicili.
 • Prestació econòmica d'assistència personal.

Vivendes Tutelades

Podrà ser compatible amb:

 • Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal o amb la Prestació econòmica vinculada al Servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal, quan les vivendes no disposen d'activitats rehabilitadores i/o terapèutiques.
 • Servei de centre d'atenció diürna, Centre Ocupacional o amb la Prestació econòmica vinculada al Servei d'atenció diürna, quan les vivendes no disposen d'activitats rehabilitadores i/o terapèutiques.

Servei de Teleassistència

Aquest servei podrà ser compatible amb tots els serveis i prestacions del catàleg, excepte amb el servei d'atenció residencial i la prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial.

Servei d'Ajuda a domicili i/o Prestació econòmica vinculada al Servei d'ajuda al domicili

Podrà ser compatible amb:

 • Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal o amb la Prestació econòmica vinculada al Servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal.
 • Servei de Teleassistència.
 • Servei de centre d'atenció diürna o amb la Prestació econòmica vinculada al Servei d'atenció diürna (compatible per a Graus III i II) i amb el Centre Ocupacional (compatible per a Graus III, II i I).

Servei d'atenció diürna i/o Prestació econòmica vinculada al servei d'atenció diürna

Podrà ser compatible amb:

 • Servei de Teleassistència.
 • Servei d'Ajuda a Domicili o amb la Prestació econòmica vinculada al servei d'Ajuda a Domicili (en cas de Centre ocupacional és compatible per a Graus III, II o I, i en cas Servei d'atenció diürna de Centre de dia és només compatible per a Graus III i II).
 • Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a persones cuidadores
 • Serà compatible amb l'atenció en centres d'atenció diürna quan el servei d'atenció residencial no dispose d'activitats rehabilitadores i/o terapèutiques.

Servei d'Atenció Residencial i/o Prestació econòmica vinculada al Servei d'Atenció residencial

 • Será compatible con la atención en centros de atención diurna cuando el servicio de atención residencial no disponga de actividades rehabilitadoras y/o terapéuticas.

Prestaciò econòmica d'assistència personal

Podrà ser compatible amb:

 • Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal i/o Prestació econòmica vinculada al Servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal.
 • Servei de Teleassistència.

Prestaciò econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a persones cuidadores

Podrà ser compatible amb:

 • Serveis de prevenció i promoció de l'autonomia personal i/o Prestació econòmica vinculada al Servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal.
 • Servei de Teleassistència.
 • Servei de centre d'atenció diürna o amb la Prestació econòmica vinculada al Servei d'atenció diürna i Centre Ocupacional.

ENLLAÇ A QUADRE DE COMPATIBILITAT DE RECURSOS2. TRASLLATS:

Trasllats de la Comunitat Valenciana a una altra comunitat autònoma: haurà de dirigir-se a la comunitat autònoma d'origen i sol·licitar el trasllat del seu expedient a la comunitat autònoma de destinació.Trasllat d'una altra comunitat autònoma a la Comunitat Valenciana, concretament a la ciutat de València: els professionals dels Centres municipals de serveis socials es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per a realitzar l'informe social.3. DEFUNCIÓ:
Familiars o afins de la persona sol·licitant aportaran fotocòpia del certificat de defunció al seu Centre Municipal corresponent.4. PROCEDIMENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL:
se sol·licitarà pels hereus de persones sol·licitants de dependència que no haguera obtingut una resolució del Programa individualitzat d'Atenció (PIA). En el supòsit que la persona titular de l'expedient haja mort estant valorada i sense haver obtingut resolució que aprovara servei o cap prestació, sense perjudici de l'inici d'ofici del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial, els hereus o hereues tenen dret a reclamar la reparació del mal que puga haver-los causat el retard en la resolució de l'expedient, sent la via adequada per a això, la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulada en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a això, aquesta reclamació haurà de formular-se davant la Sotssecretaria d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un any des de la defunció de la persona sol·licitant de la situació de dependència, especificant-se el mal produït, la presumpta relació de causalitat entre aquest i el funcionament del servei públic i l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fora possible.5. PROCEDIMENT PAGAMENT DRETS ECONÒMICS PENDENTS DE PERSONES MORTES:
En el supòsit que la persona titular de l'expedient haja mort havent sigut aprovat el seu programa individualitzat d'atenció però amb algun període previ a la data d'efectes del mateix que done dret al cobrament d'una prestació en matèria de dependència pendent de reconéixer o amb un pagament pendent d'abonar, els hereus o hereues tenen dret a succeir al seu causant en el procediment personant-se en el mateix sol·licitant aquest abonament. Per a això, aquesta sol·licitud haurà de formular-se davant la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.


ENLLAÇ
A QUADRES DE QUANTIES MÀXIMES I MÍNIMES PRESTACIONS 2024 (AMB GRAU I NIVELL)


6. LLISTAT CENTRES DE DIA PÚBLICS O CONCERTATS PER A PERSONES MAJORS:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164946778/CD+P%C3%9ABLICS+I+CONCERTATS_PERSONES+MAJORS+DEPENDENTS++CD+P%C3%9ABLICOS+Y+CONCERTADOS_PERSONAS+MAYORES+DEPENDIENTES/a3c6ed62-8fcf-4776-853a-67bbae4e217f7. LLISTAT DE CENTRES AMB L'OPCIÓ DE PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA A CENTRE DE DIA DE PERSONES MAJORS:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/165323197/CD+ACREDITADOS_MAYORES+-+CD+ACREDITATS_MAJORS/55b6341d-c956-4387-9976-ddb31a48ac1b8. LLISTAT DE CENTRES RESIDENCIALS PÚBLICS O PRIVATS PER A PERSONES MAJORS:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164946780/C.+RESIDENCIALS+P%C3%9ABLICS+I+CONCERTATS_PERSONES+MAJORS+DEPENDENTS+%E2%80%93%20C.+RESIDENCIALES+P%C3%9ABLICOS+Y+CONCERTADOS_PERSONAS+MAYORES+DEPENDIENTES/ba2c706b-df81-40ec-b5c1-965b9a7817369. LLISTAT DE CENTRES AMB L'OPCIÓ DE PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA A RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/165322956/RESIDENCIAS+ACREDITADAS_MAYORES+-+RESID%C3%88NCIES+ACREDITADES_MAJORS/85abeffa-39f6-43a8-9e51-5e2fba14b1b710. EMPRESES AUTORITZADES PER A ASSISTENT PERSONAL:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164359384/LISTADO%20DE%20EMPRESAS%20ACREDITADAS%20PARA%20EL%20SERVICIO%20DE%20ASISTENCIA%20PERSONAL/66504fc2-9f24-4ded-a56b-be3f796974a311. INSTRUCCIÓ RELATIVA A l'ASSISTENT PERSONAL:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/167414862/INSTRUCCI%C3%93N%20PRESTACI%C3%93N%20ECON%C3%93MICA%20DE%20ASISTENTE%20PERSONAL/c2306537-e105-4ebf-9b18-84c0d4065cd512. PROJECTE DE VIDA INDEPENDENT DE L'ASSISTENT PERSONAL:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/167414862/PROYECTO%20DE%20VIDA%20INDEPENDIENTE/cc2bdbb0-736a-46cc-b4cf-75fd0b7def2613. LLISTAT D'EMPRESES AUTORITZADES PER A la PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/164359017/EMPRESAS+SAD+AUTORIZADAS_EMPRESES+SAD+AUTORITZADES/1e7f11f4-8107-499d-9d88-5b8c0c82e24714. LLISTAT DE CENTRES DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/166872542/SERVEIS+PREVENCI%C3%93%20PROMOCI%C3%93.+DIVERSITAT+FUNCIONAL/e5b86df0-674f-44b3-a740-5c35d96cbc1d15. LLISTAT DE CENTRES DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ PER A PERSONES MAJORS:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/166872542/SERVEIS+PREVENCI%C3%93%20PROMOCI%C3%93.+PERSONES+MAJORS/235a6a95-6301-4a33-afc1-c6fda8ea18f216. LLISTAT DE CENTRES DE DIA I RESIDÈNCIES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL MODALITAT DE MALALTIA MENTAL:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/165543343/SERVICIOS_RESIDENCIAS+y+CD_DIVERSIDAD+FUNCIONAL_ENFERMEDAD+MENTAL/1091b516-32a7-408a-89b6-13a4f1b8dc1517. LLISTAT DE CENTRES DE DIA I RESIDÈNCIES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL FÍSICA I INTEL·LECTUAL:

http://www.inclusio.gva.es/documents/610662/165543343/SERVICIOS_RESIDENCIAS+y+CD_DIVERSIDAD+FUNCIONAL_F%C3%8DSICA+E+INTELECTUAL/326f6ada-23fe-4412-ab05-bc583bcd80ef

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

La informació específica a persones sol·licitants només estarà disponible en la Central de trucades.

Central: 900927 567

Legislació
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/2006).

https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf

 • Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 42, de 18/02/11).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3174

 • Ordre 9/2011, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de modificació dels annexos I, II i IV del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència (DOGV núm. 6673, de 19/12/11).

http://www.dogv.gva.es/datos/2011/12/19/pdf/2011_12601.pdf

 • Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques (DOGV núm. 8061, de 13/06/17).

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/13/pdf/2017_5227.pdfOn dirigir-se

Oficines on realitzar consultes:
En el Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili. En el Telèfon 010 l'informaran quin li correspon, també pot consultar-lo en el següent enllaç:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/fSolicitudConsulta?ReadForm&lang=1&nivel=16
Presencialment:
En Registre General o , preferentment, en el Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili. En el Telèfon 010 l'informaran quin li correspon, també pot consultar-lo en el següent enllaç:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/fSolicitudConsulta?ReadForm&lang=1&nivel=16
Telemàticament:
Si disposa de certificat digital a través de la Seu electrònica en l'enllaç:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/BS.DP.10

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina