ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud de plaça en residència per a persones amb discapacitat intel·lectual
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.DI.20
Descripció

Sol·licitud de plaça en la Residència municipal La Nostra Casa-Vall de la Ballestera, d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones amb discapacitat intel·lectual, i en cas de tindre judicialment modificada la capacitat d'obrar les seues o els seus representants legals.

Requisits

a) Estar empadronat/da en la ciutat de València
b) Posseir qualificació oficial de discapacitat.
c) No presentar trastorns de conducta que puguen pertorbar greument la convivència del centre, al suposar una amenaça per a la integritat física dels altres usuaris/es.
d) No precisar atenció de forma continuada d'Institucions sanitàries.
e) Disposar de la resolució del reconeixement de la situació de dependència (grau de dependència).
f) Persones amb discapacitat intel·lectual per retard mental lleuger, moderat, sever o profund.
g) Persones la discapacitat intel·lectual de les quals pot tindre associades altres discapacitats físiques i/o sensorials.
h) Tindre entre 16 i 65 anys.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any, per mitjà d'instància general de l'Ajuntament de València, que es presentarà en algun dels registres generals d'entrada de l'Ajuntament, sent necessari aportar documentació complementària en cas de canvi de situació personal i/o familiar en les ratificacions posteriors.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud mitjançant instància normalitzada de l'Ajuntament, que es pot descarregar en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.
 • Còpia del DNI de la persona amb discapacitat i del seu representant legal/guardador de fet
 • Còpia cotejada del Dictamen Tècnic Facultatiu que acompanya el certificat de discapacitat.
 • Còpia cotejada de la resolució de grau de dependència, i si és el cas, de la prestació assignada (PIA)
 • Autorització d'accés a dades de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys (Inclosa en l'imprés normalitzat - apartat impresos)
 • Sentència judicial de modificació de la capacitat d'obrar i nomenament de tutor/a o curador/a, si és el cas
 • Còpia d'informes mèdics, psicològics, escolars..que justifiquen les situacions declarades. Tota aquella situació declarada haurà de justificar-se documentalment, en cas contrari no es tindrà en compte
 • Còpia de la resolució del grau de dependència i/o certificat de discapacitat d'altres persones de la unitat de convivència, així com informes justificant limitacions per a exercir l'atenció per raons mèdiques o altres, si procedix

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud si les persones sol·licitants de plaça ho desitgen poden demanar cita en l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones amb Discapacitat (OMAD) per a informació, orientació, entrega d'impresos i revisió de documentació.

La documentació s'aportarà amb la sol·licitud, sent obligatòria l'actualització de la informació en cas de canvis importants en la situació personal, econòmica i/o familiar.

Taxes
Taxa

Taula de quanties per a l'exercici vigent

Article 12. Barem.

Renda mensual Percentatge de la renda mensual

1 De 0,00 € fins a 390,00 € ................................. 50%

2 De 390,01 € fins a 438,01 € ............................. 57%

3 De 438,02 € fins a 481,81 € ............................. 60%

4 De 481,82 € fins a 529,90 € ............................. 62%

5 De 529,91 € fins a 609,49 € ............................. 64%

6 De 609,50 € fins a 700,92 € ............................. 66%

7 De 700,93 € fins a 806,05 € ............................. 68%

8 De 806,06 € fins a 1.047,86 € ......................... 70%

9 De 1.047,87 € fins a 1.362,23 € ....................... 72%

10 De 1.362,24 € fins a 1.770,89 € ..................... 74%

11 De 1.770,90 € fins a 2.302,16 € ..................... 76%

12 A partir de 2.302,17 € .................................... 78%

En qualsevol cas l'aportació econòmica màxima de la persona usuària no superarà el cost total de la plaça.


Taxa per Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Entrega per registre d'entrada de l'Ajuntament de la sol·licitud omplida i la documentació adjunta (es facilitarà model d'instància i informació en l'entrevista esmentada).
Els dubtes poden ser consultades telefònicament en l'Oficina Municipal d'Atenció a les persones amb discapacitat. Telèfons: 962082439/2468/2472

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Legislació

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/2006). https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
- Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 42, de 18/02/11). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3174
- Ordre 9/2011, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de modificació dels annexos I, II i IV del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència (DOGV núm. 6673, de 19/12/11). http://www.dogv.gva.es/datos/2011/12/19/pdf/2011_12601.pdf
- Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques (DOGV núm. 8061, de 13/06/17). http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/13/pdf/2017_5227.pdf

On dirigir-se

Oficines on obtindre información o realitzar consultes:
Oficina municipal d'atenció a les persones amb discapacitat (OMAD). Telèfons per a concertar cita o consultar dubtes en cas de necessitat 962082439/2468/2472


Oficines de presentació:
Qualsevol Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Valencia

Oficines d'informació
 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - OMADAmadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixaTel.: 96.208.24.68 / 96.208.24.72 Fax: 96.351.10.68De 9:00 a 14:00 hores.omad@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina