ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes per al pagament de taxes de certificacions en idiomes: Valencià, Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés. València Activa 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.150
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és fomentar l'obtenció de certificacions d'idiomes per part de persones empadronades en el municipi de València i inscrites en els centres ESPAI LABORA, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes corresponents a les proves per a l'obtenció dels certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües: idiomes valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, en els nivells básic ( A2 ), intermedi ( B1 i B2 ), avançat ( C1 i C2 ), o equivalents, i incloent a més en l‘idioma valencià, els certificats específics de “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones que hagen aprovat les proves de certificació d'idiomes: valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, en els nivells bàsic ( A2 ), intermedi ( B1 i B2 ), avançat ( C1 i C2 ), o equivalents, i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics de “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”, en el període comprés entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021, tots dos inclosos.

Requisits
 • Haver aprovat les proves de certificació d'idiomes a les quals es refereix la present Convocatòria en el període comprés entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021, tots dos inclosos.
 • Tindre 16 anys d’edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Estar empadronades al municipi de València en la data de l’aprovació d’esta convocatòria per la Junta de Govern Local.
 • Estar inscrites en un centre d’ocupació ESPAI LABORA i en possessió del document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació ( D.A.R.D.E. ), vigent en el moment de presentar la sol·licitud de concessió de l’ajuda.
 • No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de València els haja concedit amb anterioritat, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de la sol·licitud de concessió d’estes ajudes s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2021.

Publicació BOP: Dimecres, 03 de Març de 2021 - Núm. 42


Termini de sol·licitud: del dia 04/03/2021 fins al 31/07/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identitat d'estranger) / PNC (Permís Nacional de conduir)
 • DARDE (document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació) vigent en el moment de presentar la sol·licitud
 • Justificant del pagament de la taxa de l'examen:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos justificants, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Documentació acreditativa de la superació de la prova:

  certificats, Diplomes, etc.

  Si no es disposa d'aquest certificat, Diploma, etc., en el moment de presentació de la sol·licitud, per no haver sigut encara expedit, s'aportarà declaració responsable i el seu compromís d'aportar aquest certificat, Diploma, etc., abans que es formule la proposta de resolució de concessió de les ajudes.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos certificats i diplomes, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat al corrent amb Hisenda (AEAT):

  en cas de no autoritzar expressament al fet que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà d'aportar Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat al corrent amb S. Social (TGSS):

  en cas de no autoritzar expressament al fet que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà d'aportar Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat al corrent amb Aj. València:

  en cas de no autoritzar expressament, Certificat de no tindre cap deute amb l'Ajuntament.

 • En cas de no autoritzar expressament, Declaració de la RENDA 2019 o en defecte d'això, certificat d'imputacions:

  en cas de no autoritzar expressament al fet que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà d'aportar la Declaració de la RENDA 2019 o, en defecte d'això, Certificat d'imputacions.

 • En cas de sol·licitants menors, DNI/TIE de menor, DNI/ TIE/ PNC de representant legal, Llibre de Família o justificació documental que acredite la representació legal de la persona menor
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1. Presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent.

2. Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses indicant el motiu i obrint el termini de 10 dies hàbils per a esmenar documentació i fer les al·legacions pertinents.

Els beneficiaris hauran de presentar en el Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servei Fiscal Despeses, la sol·licitud d'Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal Propi.

3. Revisió d'al·legacions presentades.

4. Proposta de concessió de les ajudes publicant-se en el Tauler d'Edictes Electrònics de l'Ajuntament i en la web www.valenciactiva.es.

5. Pagament únic a les persones beneficiàries de l'ajuda.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la LGS.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Article 25.4 de la LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010 / 962081725

Legislació
 • Convocatòria de les Ajudes per al pagament de Taxes de Certificacions en Idiomes: Valencià, Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics: “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”.
 • Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
 • Bases d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de València vigents.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
 • Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
 • Orde 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a l’expedició dels certificats de superació dels diferents nivells de les ensenyances d’idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.
 • Orde 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.
 • Resolució de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
 • Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 156/2018, de 10 de juliol, pel qual s’establix la taula d’equivalències d’acreditació de llengües L2.
 • Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 66/2018, de 24 d’abril de 2018, de certificats de coneixement de Valencià.
On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici de Formació i Ocupació, es presentaran de manera telemàtica preferentment o prèvia cita en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se’n podrà realitzar la presentació telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de València <valencia.es>.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina