ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'ajudes per al pagament de taxes de certificacions en idiomes: Valencià, Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés. VALÈNCIA ACTIVA
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.150
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és fomentar l'obtenció de certificacions d'idiomes, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a finançar les taxes corresponents a les proves per a l'obtenció dels certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües: idiomes valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, en els nivells básic ( A2 ), intermedi ( B1 i B2 ), avançat ( C1 i C2 ), o equivalents, i incloent a més en l‘idioma valencià, els certificats específics de “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”, per part de les persones empadronades en el municipi de València i inscrites en els centres ESPAI LABORA.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones que hagen aprovat les proves de certificació d'idiomes: valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, en els nivells bàsic ( A2 ), intermedi ( B1 i B2 ), avançat ( C1 i C2 ), o equivalents, i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics de “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”, en el període comprés entre l'1 d'agost de 2021 i el 31 d'agost de 2022, tots dos inclosos.

Requisits
 • Haver aprovat les proves de certificació d'idiomes a les quals es refereix la present Convocatòria en el període comprés entre l'1 d'agost de 2021 i el 31 d'agost del 2022, tots dos inclosos.
 • Tindre 16 anys d’edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Estar empadronades al municipi de València en la data de l’aprovació d’esta convocatòria per la Junta de Govern Local.
 • Estar inscrites en un centre d’ocupació ESPAI LABORA.
 • No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de València els haja concedit amb anterioritat, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de la sol·licitud de concessió d’estes ajudes s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà el dia 31 d'agost de 2022.

Publicació BOP: 23/03/2022


Termini de sol·licitud: del dia 24/03/2022 fins al 31/08/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identitat d'estranger/a) / PNC (Permís Nacional de conduir) de la persona interessada
 • Certificat de períodes d’inscripció en LABORA
 • Justificant del pagament de la taxa de l'examen:

  Document justificatiu del pagament de la taxa per la qual se sol·licita l’ajuda, degudament segellat de l’organisme perceptor del pagament, on han de constar les dades personals de la persona que sol·licita l’ajuda, la quantitat abonada (en euros), el concepte de l’abonament, l’idioma, el nivell, el centre examinador i la data d’examen.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos justificants, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Documentació acreditativa de la superació de la prova:

  Certificats, Diplomes, etc.

  Si no es disposa d'aquest certificat, Diploma, etc., en el moment de presentació de la sol·licitud, per no haver sigut encara expedit, s'aportarà declaració responsable i el seu compromís d'aportar aquest Certificat, Diploma, etc., abans que es formule la proposta de resolució de concessió de les ajudes.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos certificats i diplomes, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària:

  En cas de no autoritzar expressament a que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà d'aportar els documents corresponents.

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social:

  En cas de no autoritzar expressament a que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà d'aportar els documents corresponents.

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat de no tindre cap deute amb l'Ajuntament:

  En cas de no autoritzar expressament a que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'aportar els documents corresponents.

 • En cas d'oposició expressa, Certificat d'empadronament:

  En cas d'oposició expressa que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'aportar els documents corresponents

 • En cas de no autoritzar expressament, Declaració de la RENDA 2020 o en defecte d'això, Certificat d'imputacions:

  En cas d'oposició expressa que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'aportar els documents corresponents

 • En cas de sol·licitants menors, DNI /TIE/PNC del menor i del representant legal, llibre de família o justificant documental que acredite la representació legal de la persona menor:

  signant el menor i el seu representant legal.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1. Presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent.

2. Els solicitants hauran de presentar junto a la sol·licitud y documentación requerida, l'imprés de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal Propi”, adreçada al Servici de Formació i Ocupació, degudament emplenada i signada, i el certificat de titularitat del compte bancari on cal fer l’ingrés en cas de concessió.

3. Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses indicant el motiu i obrint el termini de 10 dies hàbils per a esmenar documentació.

4. Una vegada finalitzat el termini per a esmenar la documentació, es publicarà el llistat de persones beneficiàries i sol·licituds desestimades, obrint el termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions o documentació que estimen oportuna.

5. Proposta de concessió de les ajudes publicant-se en el Tauler d'Edictes Electrònics de l'Ajuntament i en la web www.valenciactiva.es.

6. Pagament únic a les persones beneficiàries de l'ajuda.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la LGS.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Article 25.4 de la LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010 / 962081725

Legislació
 • Convocatòria de les Ajudes per al pagament de Taxes de Certificacions en Idiomes: Valencià, Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics: “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”.
 • Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics, aprovada mitjançant l’acord plenari de data de 28 de juliol de 2016 (d’ara en avant, OGS).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006 (d’ara en avant, RLGS).
 • Bases d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de València vigents.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara en avant, LPACAP).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
 • Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
 • Ordre de 10 de Març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana.
 • Orde 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a l’expedició dels certificats de superació dels diferents nivells de les ensenyances d’idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (vigent en virtut de la disposició transitòria tercera del Decret 242/2019).
 • Orde 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.
 • Resolució de 24 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísmo, pel qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021/2022 a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
 • Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 156/2018, de 10 de juliol, pel qual s’establix la taula d’equivalències d’acreditació de llengües L2 de la Universitat de València.
 • Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 66/2018, de 24 d’abril de 2018, de certificats de coneixement de Valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències altres títols, diplomes i certificats.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.
On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici de Formació i Ocupació, es presentaran de manera telemàtica preferentment o prèvia cita en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se’n podrà realitzar la presentació telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de València <valencia.es>.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
Anar a inici de pàgina