ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per al pagament de taxes de certificacions en idiomes: Valencià, Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés. VALÈNCIA ACTIVA
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.150
Descripció

L'objecte de la convocatòria és la regulació de les ajudes econòmiques dirigides a sufragar les despeses d'obtenció de l'acreditació d'adquisició de nivell de competència lingüística A2, B1, B2, C1 i C2 en els idiomes valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, que inclou a més en l'idioma valencià els nivells de Llenguatge administratiu, Correcció de textos i Llenguatge en els mitjans de comunicació.

És requisit imprescindible que les proves de certificació s'hagen realitzat en el període comprés entre entre l'1 d'agost de 2023 i 31 de juliol de 2024, tots dos inclusivament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones que hagen aprovat les proves de certificació d'idiomes: valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, en els nivells bàsic ( A2 ), intermedi ( B1 i B2 ), avançat ( C1 i C2 ), o equivalents, i incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics de “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos”, i “Llenguatge als mitjans de comunicació”, en el període comprés entre l'1 d'agost de 2023 i el 31 de juliol de 2024, tots dos inclosos.

Requisits

a) Tindre 14 anys d’edat o més en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Estar empadronades al municipi de València en la data de l’aprovació d’esta convocatòria per la Junta de Govern Local.

c) Haver realitzat i aprovat les proves de certificació dels idiomes esmentats en el període comprés entre l'1 d'agost de 2023 i el 31 de juliol de 2024, tots dos inclosos.

d) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.

e) Haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de València els haja concedit amb anterioritat, sempre que haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

f) No trobar-se incurses en un procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies dels apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de la sol·licitud de concessió d’estes ajudes s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2024.

Publicació BOP: 12/03/2024


Termini de sol·licitud: del dia 13/03/2024 fins al 31/07/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


- Document Nacional d'Identitat (DNI), permís de residència, targeta d'identitat d'estranger, passaport o permís de conduir (PNC). Si la persona és major d'edat i presenta la sol·licitud per seu electrònica no caldrà aportar aquest document.

- En cas que la persona sol·licitant siga menor d'edat (llevat que estiga emancipada), en tot cas s'aportarà DNI/TIE de la persona menor juntament amb Llibre de Família o justificant documental que acredite la representació. Si la sol·licitud es presenta per seu electrònica, s'haurà de seleccionar l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament" i en aquest cas, no caldrà aportar el document d'identitat del/la representant. En cas que la sol·licitud es presente presencialment, la sol·licitud se signarà per la persona representant i sí que haurà de presentar la seua documentació d'identitat.


En tots dos casos, en el model de sol·licitud normalitzada, les dades del/de la representant legal hauran de figurar en l'apartat Dades representant i les dades del/la menor d'edat en l'apartat Dades sol·licitant.


Documentació per a tots els casos:
 • Document justificatiu del pagament de la taxa d'examen per a la qual se sol·licita l'ajuda:

  degudament segellat (no s'admetran sense segell de l'entitat perceptora del pagament), i havent de constar en este:

  - les dades de la persona que sol·licita l'ajuda i en el benefici de la qual s'efectua el pagament

  - import abonat en euros

  - concepte de l'abonament per pagament de la taxa per drets d'examen

  - idioma i nivell

  - centre examinador

  - data d'examen

  En el cas de justificants de pagament de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), haurà d'aportar-se la totalitat de les fulles de l'imprés de matrícula o el resguard de matrícula degudament segellat per l'entitat, així com l'imprés de taxes de matrícula model 046 i el seu justificant de pagament. En cap cas s'admetran impressions de pantalla o documents similars.

 • Certificació del nivell de competència lingüística pel qual se sol·licita l'ajuda o si no disposa d'ella, declaració responsable:

  (Veure informació complementària).

  En cas de sol·licitar l'ajuda per la taxa de l'expedició del títol corresponent a la certificació de l'idioma i el nivell aprovat en l'àmbit de la EOI, a més de la documentació arreplegada en els punts anteriors, s'haurà de presentar el resguard de la sol·licitud del títol degudament segellat i firmat i l'acreditació del pagament de la taxa per l'expedició del títol.

 • Resguard de la sol·licitud del títol degudament segellat i firmat i l'acreditació del pagament de la taxa per l'expedició del títol:

  (Veure informació complementària)

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb l'Ajuntament de València
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
 • En cas de no autoritzar, declaració de l'IRPF de l'últim exercici tributari 2022 o, si no hi ha obligació de declarar, certificat d'imputacions :

  este certificat es pot obtindre en este enllaç.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 1. Presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent.
 2. Consultar la publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses on s'indica el motiu, i s’obri un termini de 10 dies hàbils per a esmenar documentació.
 3. Una vegada finalitzat el termini per a esmenar la documentació, es publicarà el llistat de persones beneficiàries i sol·licituds desestimades, i s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions o documentació que estimen oportuna.
 4. Proposta de concessió de les ajudes que es publicarà en el Tauler d'edictes Electrònics de l'Ajuntament i en la web www.valenciactiva.es. Les persones beneficiàries hauran de presentar al costat de la sol·licitud i documentacions requerida, l'imprès de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal Propi” dirigida al Servici d'Ocupació i Formació, degudament emplenada i signada i el Certificat acreditatiu de la titularitat bancària on s'efectuarà l'ingrés de l'ajuda.
Informació Complementària

Certificació del nivell de competència lingüística pel qual se sol·licita l'ajuda o si no disposa d'ella, declaració responsable:

a) Acreditacions admeses.
Respecte als certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres, s'admeten els inclosos en el Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en Llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'acreditació de nivells de competència en Llengües estrangeres, l'Annex de les quals es va modificar per Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com disposicions complementàries en la matèria.

Respecte als certificats i diplomes que acrediten la competència el coneixement en valencià, s'admeten els inclosos en l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixement del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats.

b) Contingut de les certificacions. (En cap cas s'admetran impressions de pantalla o documents similars).

La certificació haurà de contindre almenys les següents dades: òrgan que ho expedeix, dades del/l'alumne/a (nom i cognoms, DNI, NIE o passaport), idioma i nivell, indicació del nivell del Marc europeu comú de referència, data d'expedició, signatura i segell.

A este efecte, en certificacions “Cambridge” i similars s'admetrà el justificant provisional de superació de la prova emés per les entitats convocants, encara que s'indique en el propi document que no es tracta d'un certificat.

En l'àmbit de les EOI per a l'acreditació de la superació de la prova de certificació, serà suficient la presentació del resguard de la sol·licitud d'expedició del títol, degudament segellat per l'entitat i firmat per la persona interessada. Així mateix serà suficient la presentació de certificat de notes o certificat acadèmic, el qual pot obtindre's en este enllaç.

Si en el moment de presentació de la sol·licitud no es disposa de la certificació, s'aportarà declaració responsable en la qual es faça constar que s'ha superat la prova per la qual sol·licita l'ajuda i el seu compromís d'aportar la certificació quan siga expedida i, en tot cas, abans que es formule la proposta de resolució de concessió de les ajudes.

Si encara no coneix el resultat de la prova, es farà constar que adquireix aquest compromís en el cas que finalment l'aprove, desistint de la seua sol·licitud en cas que no l'aprove. Per tant, s'admetrà la sol·licitud de concessió de les ajudes per proves de certificació que se celebren fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, inclusivament aquest dia.

En cas de proves de certificació realitzades en diversos dies, es considerarà com a data de celebració de la prova i, per tant, com a data de superació d'aquesta, la de la data en la qual s'haja celebrat l'última de les parts en les quals es dividisca la prova que forme part de la certificació.

En cas de sol·licitar l'ajuda per la taxa d'expedició del títol corresponent a la certificació de l'idioma i nivell aprovat en l'àmbit de les EOI, a més de la documentació arreplegada en els punts anteriors, s'haurà de presentar:

- el resguard de la sol·licitud de l'expedició del títol, degudament segellat i firmat (no s'admetran sense segell de l'entitat perceptora del pagament), que haurà de contindre almenys les següents dades: òrgan que ho expedix, dades del/la alumne/a, idioma i nivell, indicació del nivell del Marc europeu comú de referència, segell i firma de la persona interessada.

- l'acreditació del pagament de la taxa per l'expedició del títol: imprés de taxes model 046 degudament emplenat i el seu justificant de pagament.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la LGS.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Article 25.4 de la LGS
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

010 / 962081725

Legislació
 • Acord Ajudes per al pagament de Taxes de Certificacions en Idiomes: valencià, anglés, francés, italià, alemany, portugués i xinés, incloent a més en l'idioma valencià els certificats específics: “Llenguatge administratiu”, “Correcció de textos” i “Llenguatge als mitjans de comunicació”.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada mitjançant acord plenari de data de 28 de juliol de 2016.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial Decret 887/2006.
 • Bases d'execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament de València vigents.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana.
 • Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
 • Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
 • Ordre 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels certificats de superació dels diferents nivells dels ensenyances d'idiomes de règim especial previstos per la Llei orgànica 2/2006, d'Educació (vigent en virtut de la Disposició Transitòria Tercera del Decret 242/2019).
 • Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixement del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats.
 • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyances d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües en la Comunitat Valenciana.
 • Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 156/2018, de 10 de juliol, pel qual s’estableix la Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València.
 • Acord del Consell de Govern de la Universitat de València 66/2018, de 24 d’abril de 2018, certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats.
 • Resolució de 8 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s'establixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2024.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE OCUPACIÓ I FORMACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina