ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats festives de caràcter popular i d'activitats culturals.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.85
Descripció

Sol·licitud d'ocupació temporal del domini públic municipal (vies públiques, espais enjardinats i terrenys d'ús públic) per a la realització d'activitats festives de caràcter popular, tals com a concerts, revetles, cavalcades, processons, cercaviles, desfilades, menjars populars, jocs infantils o altres activitats anàlogues que se celebren amb motiu de festivitats tradicionals de la ciutat de València i dels seus barris o pedanies, o d'altres dates o esdeveniments d'interès general, social o benèfic, independentment del caràcter civil o religiós dels mateixos.

Així mateix, seguiran aquest tràmit les sol·licituds d'ocupació temporal del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter cultural que no disposen de procediment catalogat (als efectes de presentació per Registre Electrònic, els procediments catalogats són els que apareixen en esta Seu electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es).

Per tant, queden exclosos d'aquest tràmit, en disposar de procediment específic:

-Rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics.

-Circs i atraccions firals

-Actuacions musicals i altres activitats artístiques de caràcter trimestral regulades en el Capítol V del Títol V de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Activitats festives: Entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, associacions culturals i veïnals i altres entitats sense ànim de lucre.

Activitats culturals: Persones jurídiques.

Requisits
 • Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tenir subscrita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.
Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l’inici de l’ocupació.

Limitacions:
Durant els dies que es reserven cada any en el Ban de l'Alcaldia per a la realització d'activitats falleres, no s'autoritzaran en el domini públic municipal activitats o instal·lacions, a excepció d'aquelles organitzades per les Comissions Falleres o la Junta Central Fallera dins dels actes inclosos en el programa oficial de festejos (la sol·licitud dels quals haurà d'efectuar-se al Servei de Cultura Festiva), així com les que pogueren estar organitzades, promogudes o participades per l'Ajuntament de València.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Vore el apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Activitats festives i culturals sense projecte tècnic d'activitat/instal·lacions:
  • Annex Memòria descriptiva de l'activitat (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   La memòria haurà de contenir:

   -Dia o dies de celebració (per ordre cronològic si escau), amb horaris d'inici i fi de l'ocupació (inclosos muntatge i desmuntatge), així com emplaçament/s exacte/s a ocupar en cada data i descripció d'activitat/és a realitzar.

   -Nombre previst d'assistents a l'esdeveniment.

   -Indicació expressa de si es precisa el tancament total o parcial del tràfic, amb especificació, si escau, de les vies públiques que necessiten ser buidades de vehicles (precisant dates i horaris) i de les zones en les quals se sol·licita reserva d'estacionament o prohibició d'aparcar per motiu de l'esdeveniment.

   -Si escau, proposta de mesures de senyalització de l'esdeveniment.

   -Relació amb descripció de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar, tals com a jocs infantils o atraccions inflables, escenaris, carpes, graderies, decorats, grups electrògens, barres de menjar/begut o altres instal·lacions anàlogues. La documentació que procedisca sobre aquest tema, haurà d'aportar-se en l'apartat “documentació opcional”.

   - Quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de mercats ambulants, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, la memòria haurà de contindre, a més de l’anterior:

   - Nombre de parades que es col·locaran, característiques i dimensions, emplaçant-les en plànol acotat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.

   - Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, haurà d'incloure's almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària a desenvolupar, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.

   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'Annex III de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

  • Plànol d'emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol fitat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais a ocupar i indicació de si els mateixos estaran fitats. Es diferenciaran, si escau, els espais que es destinaran a cada tipus d'activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en el mateix (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Annex Pla d'Actuació enfront d'Emergències (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

  • Annex Declaració responsable consum aliments (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Haurà d'aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Annex Declaració responsable d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S'aportarà en cas d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat que no requerisquen projecte tècnic. Haurà d'estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se de memòria amb descripció detallada i especificacions tècniques de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar i plànols dels mateixos, segons el que es disposa en l'article 95 del Decret 143/2015, d'11 de setembre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb o sense la utilització d'elements mecànics, haurà d'aportar-se:

   1. Document acreditatiu del fabricant de l'inflable on s'especifique el nombre de sèrie de l'inflable, el seu nom o denominació i l'acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNEIX: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció certificant que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l'atracció.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions:

   Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del corresponent certificat final de muntatge subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a la seua aportació a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, qualsevol que siga la seua potència prevista, l'entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d'instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria.

 • Activitats festives i culturals amb projecte tècnic d'activitat/instal·lacions:
  • Projecte tècnic d'activitat i instal·lacions:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Haurà d'estar subscrit per tècnic competent aportar-se quan se sol·licite la instal·lació d'escenaris, carpes, graderies i instal·lacions anàlogues.

   S'ajustarà al contingut i condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el Decret 143/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei; així com a les exigències que establisca l'altra normativa vigent que resulte d'aplicació; havent d'arreplegar-se expressament l'aforament i les mesures previstes per al seu control durant el desenvolupament de l'esdeveniment, incloent Pla/Mesurades d'Emergències.

   Així mateix, quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de mercats ambulants, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, el projecte d'activitat i instal·lacions haurà de contenir:

   - Nombre de parades a col·locar, característiques i dimensions dels mateixos, emplaçant-los en plànol fitat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.

   - Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, el Projecte haurà d'incloure, a més, memòria descriptiva de l'activitat alimentària a desenvolupar, que continga almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.

   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'Annex III de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

  • Annex Declaració responsable consum aliments (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Haurà d'aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Declaració responsable instal·lacions provisionals autoritzades l'any anterior en el mateix emplaçament (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Substituirà al Projecte d'instal·lació en cas d'instal·lacions provisionals que requerisquen l'esmentat projecte i hagueren sigut autoritzades per l'Ajuntament l'any anterior en el mateix emplaçament. Haurà d'estar subscrita per l'organitzador de l'esdeveniment.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb o sense la utilització d'elements mecànics, haurà d'aportar-se:

   1. Document acreditatiu del fabricant de l'inflable on s'especifique el nombre de sèrie de l'inflable, el seu nom o denominació i l'acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNEIX: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció certificant que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l'atracció.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions:

   Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del corresponent certificat final de muntatge subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a la seua aportació a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, qualsevol que siga la seua potència prevista, l'entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d'instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València: Emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en punxar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.
 • Si es el cas, pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.
Informació Complementària
 • A l'efecte d'agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s'haurà d'indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic
 • En qualsevol moment es podrà demanar a la persona sol·licitant documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015 i 34 de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal de l'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar "CIF" i introduir-ho, i emplenar el nom de l’Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

3448 - 3444 - 2274 - 3064 - 3187 - 2324 - 3061

Legislació

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments PúblicsLlei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en matèria de prevenció i correcció de la contaminació acústica.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Anar a inici de pàgina