ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis Caliu a les falles igualitaries i diverses
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.30
Descripció

L'objectiu de la convocatòria dels Premis Caliu és fomentar la creació de nous projectes per les comissions falleres de les falles grans i infantils que, pels seus elements, tractament dels temes i materials, tinguen un concepte igualitari i divers, contribuint amb això a la superació de barreres i estereotips.

Qui ho pot sol·licitar?

Només podran sol·licitar aquests premis les comissions de falles de la ciutat de València i els seus Pobles.

Requisits

Només podran sol·licitar aquests premis les comissions de falles de la ciutat de València i els seus Pobles que estiguen integrades en la Junta Central Fallera, i que compten amb capacitat jurídica per a això.

L'acreditació d'estar integrades en la Junta Central Fallera, així com la resta de requisits exigits per a participar, s'efectuarà per mitjà d'una declaració responsable que s'adjunta com a Annex 1.

Quan sol·licitar-ho

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 01 de març de 2023, inclòs.

Publicació BOP: Dimecres, 23 de Novembre de 2022 - Núm. 225


Termini de sol·licitud: del dia 24/11/2022 fins al 01/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

És imprescindible indicar si es presenten a falla gran, infantil o a les dues.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Annex 2 de l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina)

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria:

  memòria descriptiva del projecte, la seva motivació, amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla, material i pressupost, redactada amb llenguatge igualitari. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l'autor o autora. Aquest document no pot tenir més de 10 pàgines amb format de lletra Arial 11, configuració de marges esquerre, dret, superior i inferior de 2,5 cm. i interlineat senzill.

 • Declaració responsable. Annex 1:

  tal com s'estableix en la base 4.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" (Declaració responsable i autoritzacions) per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit si es realitza aquest mitjançant aquesta seu electrònica.

 • Estatuts:

  de constitució i organització de la Comissió de Falla i la seua inscripció en el registre corresponent.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació d'una SOL·LICITUD (instància general), acompanyada d'una MEMÒRIA descriptiva del projecte, la seua motivació, amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla, material i pressupost, redactada amb llenguatge igualitari. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l'autor o autora. Aquest document no pot tindre més de 10 pàgines amb format de lletra Arial 11, configuració de marges esquerre, dret, superior i inferior de 2,5 cm. i interlineat senzill. ESTATUTS. I l'ANNEX 1 (Declaració responsable i autoritzacions) i en el seu cas l'ANNEX 2 (Autorització de la presidència de la falla per a la presentació de documents) de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 04/11/2022 PEL QUAL S'APROVA LA CONVOCATÒRIA V EDICIÓ PREMIS CALIU A LES FALLES GRANS I INFANTILS PERL SEU CARÀCTER IGUALITARI I DIVERS, AMB MOTIU DE LES FALLES 2023

Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28jserigualtat@valencia.es
Anar a inici de pàgina